OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

egyház
ETO 2-72
341.215
341.215.1
Lásd szinonimáját anyaegyház
egyház tanítói tekintélye
egyházszervezet
leányegyház
Lásd még egyház és haladás
egyház és kultúra
egyház-iskola kapcsolat
egyházi anyakönyvek kezelése (vallás)
egyházi birtok
egyházi eljárásjog
egyházi házasság
egyházi intézményrendszer
egyházi javak, javadalmak (egyházjog)
egyházi közgazdasági tan
egyházi közigazgatás
egyházi szabályrendeletek
egyházi személyzet
egyházi szónoklattan
egyházközi kapcsolat
egyházlátogatási jegyzőkönyv
iskola és egyház
Lásd vagylagosan egyházi szervezet
felekezet
vallási közösség
Lásd még általánosabban szocializációs tényező
társadalmi szervezet
Lásd még speciálisabban keresztény egyház
kisegyház
nem keresztény egyház
történelmi egyház
Lásd még átfogóbban egyházügy
Lásd még részletesebben egyházi épület
egyházi intézmény
egyházi vagyon
egyházkormányzati egység
ekkléziológia
istentisztelet
papság
szerzetesség
szinódus
vallási szervezet
Lásd még oksági összefüggésben karitatív szervezet
vallásoktatás
Lásd még okozati összefüggésben egyháztörténet
Lásd még egyéb összefüggésben egyházi hatalom
közösség
szekta
vallás