J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült 2002. december 6.-án, a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, rövidített nevén

MEK Egyesület

rendes Közgyűlésén, az Egyesület székhelyén, Budapest, Budavári Palota F. épület VIII. emeleti Társalgójában.

 

Jelen vannak: - a jelenléti ív szerinti egyesületi tagok, illetve intézményi tagok képviselői,

dr. Mader Béla az Egyesület elnöke,
Hámori Gábor az Országos Széchényi Könyvtár belső ellenőre (meghívott)
Renkecz Anita (Országos Széchényi Könyvtár), a Közgyűlés által felkért jegyzőkönyvvezető (meghívott)
Nyírfa Józsefné, az Economet Bt ügyvezető igazgatója (meghívott)

Az Egyesület Elnöke a meghívóban meghirdetett kezdési időpontban, 10 órakor üdvözli a megjelent egyéni tagokat és az intézményi tagok képviselőit, s bejelenti, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint a Közgyűlés határozatképtelen, mert a megjelent tagok száma 19 fő (egyéni tag: 8 fő, intézményi tag képviselője: 11 fő), így a határozatképességhez szükséges 50%+ 1 fő nincs jelen. Tájékoztatja a tagokat arról, hogy a megismételt Közgyűlésre a meghívóban is jelzett időpontban, 10 óra 30 perckor kerül sor.

Elnök: 10 óra 30 perckor ismét megnyitja az elhalasztott Közgyűlést, tájékoztatást adva arról, hogy ezen időpontig a Közgyűlésen - a jelenléti ív tanúsága szerint - 19 fő tag jelent meg.

Elnök bejelenti, hogy az ülés jegyzőkönyvének vezetésére Renkecz Anitát, az OSzK Magyar Elektronikus Könyvtári Osztályának munkatársát kérték fel. Felkéri a Közgyűlést, szavazzon meg két főt a jegyzőkönyv hitelesítésére. Javasolja Márkus Julianna és Zimányi Magdolna megválasztását.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt szavazással, egy tartózkodás mellett jegyzőkönyvvezetőnek Renkecz Anitát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Márkus Juliannát és Zimányi Magdolnát pedig egyhangúlag megválasztotta.

Elnök: Ezt követően ismerteti a Közgyűlés - írásban is megküldött - napirendi pontjait. Bejelenti, hogy Válas Györgytől, a Felügyelő Bizottság tagjától javaslat érkezett arra, hogy a Közgyűlés tűzze napirendre a Felügyelő Bizottság újraválasztását. Ennek értelmében javasolja, hogy a napirendet az alábbi módosításokkal fogadja el a Közgyűlés:

Elnök: Szavazásra bocsátja az új napirendi javaslatot.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással a módosított napirendet elfogadta.

Elnök: Bemutatja Nyírfa Józsefné könyvelőt, az Economet Bt ügyvezető igazgatóját, és felkéri az Egyesület 2001-es évi pénzügyi helyzetének részletes ismertetésére.

Nyírfa Józsefné: Felhívja a figyelmet arra, hogy a pénzügyi helyzet ismertetését és az utóbbi három évvel kapcsolatos összesítést a tagság írásos formában megkapta. Javasolja, hogy a felmerülő kérdéseket tegyék fel ezen alkalommal.

Tájékoztatja a tagságot, hogy az Egyesület bevétele elsősorban tagdíjakból, támogatásokból, illetve kamatbevételből származik, összege az Egyesület működésének első 2 évében (2000-2001) 570.000 Ft. (kerekítve). A felmerült kiadások nagy része az alapítással kapcsolatos költségekből, könyvelési díjból, bankköltségekből és ügyvédi költségekből tevődik össze, az egyéb kiadások összege csekély.. A jelenleg rendelkezésre álló készpénztartalék összege 130.000 Ft. (kerekítve).

A 2001. évi közhasznúsági jelentés már a 2001. decemberi közgyűlésen lényegében elhangzott Moldován Istvántól. Szövegét a tagsághoz a jelen Közgyűlés előtt eljuttatott írásos anyag is tartalmazza.

Elnök: Javasolja a pénzügyi beszámoló és a 2001. évi közhasznúsági jelentés elfogadását.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt szavazással, egy tartózkodás mellett elfogadta a pénzügyi beszámolót és a 2001. évi közhasznúsági jelentést.

Moldován István kiegészítést fűz a beszámolóhoz.

A MEK Egyesület 2000. augusztusában lett bejegyzett közhasznú szervezet. A következő évben, 2003-ban bekerül az "1%-os" kedvezményezettek körébe. Már az idei évben is beérkezett ezen a címen 19.000 Ft. felajánlás az Egyesület javára. Mivel azonban a törvényi szabályozás szerint az Egyesület erre csak akkor lett volna jogosult, ha ez év első napja előtt legalább két évvel, 2000. január 1. napja előtt vették volna nyilvántartásba, ezért ezt az összeget az Egyesület nem használhatja fel. Ez év őszén az Egyesület ügyvezető elnöke regisztráltatta az Egyesületet a Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítványnál (http://www.niok.hu), ahol nyilvántartásba vették, mint civil szervezetet. A jövő évtől az Egyesület jogosult a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából, mint forrásból származó támogatás felhasználására. Kérdést intéz Nyírfa Józsefné könyvelőhöz, hogy az így befolyt összeg kezeléséről külön elszámolást kell-e vezetni.

Nyírfa Józsefné: tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy a jelenleg érvényes szabályok szerint az Egyesületnek 2004. október 31-ig sajtóközleményben kell közzétennie azt, hogy milyen célra használta fel a 2003. évben az 1%-ból befolyó összegeket. Lehetőség van arra is, hogy az Egyesület az így befolyó összeget tartalékolja. Ez esetben a sajtóközleményben a tartalékolás tényét és összegét kell közzétenni. A sajtóközlemény eredeti példányát az Egyesület irattárában meg kell őrizni.

Elnök: Megköszöni Moldován István kiegészítését és javasolja, hogy az egyesület ne mondjon le erről a bevételforrásról a jövőben. Felkéri Válas Györgyöt a Felügyelő Bizottság tagját a második napirendi ponttal kapcsolatos javaslatának megtételére.

Válas György: Bejelenti, hogy a Felügyelő Bizottsági tagságáról azonnal hatállyal lemond, mivel úgy véli, hogy a Bizottság működése érdekében tett erőfeszítései nem voltak sikeresek. Lemondását a következőkkel indokolja:

Javasolja új Felügyelő Bizottság választását.

Elnök: Javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság kérdését vegyék le a napirendről. A Felügyelő Bizottsági tag lemondásának indokai egy személyre koncentráltak, amely személy jelenleg nincsen jelen. Meglátása szerint a Bizottság tagjai közötti ellentét nem minősítheti a Bizottság munkáját. Ezt a javaslatot más alkalommal kell megvitatni, amikor a Bizottság minden tagja jelen van. Ehhez kéri a közgyűlés résztvevőinek hozzászólását, javaslatait.

Zimányi Magdolna: Az alapszabály szerint új felügyelő bizottság választására csak akkor van lehetőség, ha a Közgyűlés visszahívja a jelenlegi Felügyelő Bizottságot. Támogatja az Elnök javaslatát, mely szerint Monok István távollétében a Közgyűlés ne foglaljon állást a kérdésben.

Bánhegyi Zsolt: Véleménye szerint a MEK Egyesület esetében nemrég alakult egyesületről van szó. Eddigi tevékenysége folyamán nem történt olyasmi, mely a Felügyelő Bizottságnak a jelenleginél intenzívebb fellépését indokolta volna. A Válas György és Monok István közötti konfliktus már a múlté. Szakmai viták egyébként is mindig lesznek, de nem szabad, hogy befolyásolják az egyesület működését. Javasolja, hogy Válas György fontolja meg még egyszer a lemondását.

Moldován István: véleménye szerint jelen helyzetben két különböző problémáról van szó, melyeknek nincs köze egymáshoz. A Monok István és Válas György között a KATALIST levelezőlistán zajló vitának nincs köze a MEK Egyesülethez, de a Közgyűlés tudomásul veszi Válas György álláspontját. Ami a Felügyelő Bizottság egészének kérdését illeti, Monok István kétségkívül nagyon elfoglalt, de a Felügyelő Bizottság gyakoribb összeülésére eddig nem volt szükség. Amennyiben a Közgyűlés megszavazza, természetesen elfogadják Válas György lemondását. Bemutatja Hámori Gábort, az OSzK belső ellenőrét, és javasolja, hogy Válas György lemondásának esetén a Közgyűlés őt válassza meg a Felügyelő Bizottság új tagjának. Javasolja, hogy az Elnök bocsássa szavazásra Válas György lemondásának elfogadását.

Elnök: Válas György lemondásának elfogadását szavazásra bocsátja.

Szavazás: Válas Györgynek, a Felügyelő Bizottság tagjának lemondását a Közgyűlés egy tartózkodás mellett elfogadja.

Elnök: Megkérdezi Hámori Gábort, hogy vállalja-e a jelölést a Felügyelő Bizottságba.

Zimányi Magdolna: célszerű, ha az Elnök azt javasolja, hogy a Közgyűlés halassza el a Felügyelő Bizottság visszahívására vonatkozó javaslat tárgyalását.

Kokas Károly: Válas György javaslata érzelmi szempontból erősen befolyásolt. A Válas György által megfogalmazott kifogások nem felelnek meg a tényeknek.

Elnök: Javasolja, hogy a Közgyűlés szavazzon a Felügyelő Bizottság visszahívására vonatkozó javaslat megvitatásának elhalasztásáról.

Szavazás: a javaslat megvitatásának elnapolását a Közgyűlés egyhangúan megszavazza.

Elnök: A lemondott tag helyére javaslat alapján jelölünk utódot. A személyi kérdésekre vonatkozó szavazás lebonyolítására javaslatokat vár.

Zimányi Magdolna: Javasolja, hogy a jelölt, Hámori Gábor hagyja el a helyiséget a szavazás idejére.

(Hámori Gábor elhagyja a termet)

Szavazás: A Közgyűlés Hámori Gábort a Felügyelő Bizottság tagjává egy tartózkodással megválasztotta.

(Hámori Gábor visszajön)

Elnök: üdvözli Hámori Gábort, mint a Felügyelő Bizottság újonnan megválasztott tagját.

Hámori Gábor: megköszöni, röviden bemutatkozik.

Elnök: megkéri Moldován Istvánt, hogy tartsa meg beszámolóját az egyesületi pályázatokról, az Egyesület 2002. évi működéséről, a MEK helyzetéről, fejlesztési tervekről; és a jövő évi munkatervről.

Moldován István: az egyesületi pályázatokról szólva elmondja, hogy a MEK Egyesület nevében idén az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által meghirdetett "eVilág - digitális tartalom és kultúra (hazai kulturális javak a digitális világban)" (kódszám: IHM-ITP-2) pályázati csomagban három témában is sikerült pályázatot benyújtani.

Első helyen ismerteti az IHM ITP-2/c "Határon túli magyar kultúra digitalizálása program" című pályázatot, s ezzel összefüggésben szól a határon túli MEK-fejlesztésekről, melyeknek kulcspontja a MEK anyagának határon túli szervereken való tükrözése. Erre a célra az NIIF biztosított 2 db IBM szervert, amelyeket Szlovákiába illetve Erdélybe telepítenek. (Mindez az NIIF azon törekvésébe ágyazva, hogy meghosszabbítja a hazai akadémiai hálózatot határon túli intézmények felé).

Az erdélyi fejlesztések keretében sikerült felvenni a kapcsolatot és együttműködést dolgozni ki az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal (EMT) és háromoldalú megállapodás született az OSzK, az NIIF és az EMT között. Az NIIF-től kapott szerverek időközben Miskolcra kerültek, ahol a MEK rendszerszervezői már dolgoznak a telepítésen. További terv, hogy a határon túli MEK-ek ne pusztán mechanikus tükrözések legyenek, hanem a határon túli műhelyekben is folyjék tartalomfejlesztés. A pályázat egyébként is beruházás-centrikus, kiírásában is szerepel az a kitétel, hogy az elnyert összeg legalább 50%-át technikai fejlesztésre kell fordítani, e keretet digitalizáló infrastruktúra kiépítésére lehetne fordítani. A pályázathoz azonban konkrét digitalizálási tervet még nem tudtak csatolni. Hosszú távon kapcsolódik ez a munka a tervezett, magyar állami beruházásból finanszírozott Erdélyi Magyar Nemzeti Könyvtár fejlesztéséhez.

Az erdélyi MEK-nek egyébként közvetlen mek.ro domain-neve lesz, amelyet az EMT megvásárolt.

Az IHM ITP-2/e "Tartalomfejlesztés a fogyatékossággal élő személyek életminőségének javításáért" témában benyújtott pályázat a MEK vakok számára lehetséges elérésének és használatának lehetőségeit célozza meg. A MEK készülő új verziójának (MEK 2.0) felülete vakok számára közvetlenül nehezen használható, ezért dolgoznak ki egy alternatív, vakok számára használható főoldalt is. Ezen kívül azonban a tartalomfejlesztés érdekében tervezik hangzóanyagok beszerzését, például az Arcanum Kft hangzó irodalmi anyagának megvásárlásával. Dolgoznak a szerződéstervezeten, melyben jogi szempontból három tényezőt is figyelembe kell venni: egyrészt az irodalmi művek szerzői jogi kérdését, az előadóművészek jogait (itt létezik egységes jogkezelés), valamint a hangfelvétel előállítójának jogait is.

Ezen kívül a MEK vállalkozott a pályázatban a W3C Accessibility Policy vonatkozó részének fordítására.

Bánhegyi Zsolt: A W3C Accessibility Policy ajánlásai a magyarországi környezetben irreálisak.

Moldován István: Egyetért, de mivel magyar normatíva nem létezik, marad tehát a W3C szabványok fordítása. Tervezik továbbá Legeza Ilona vakok számára készült könyvismertetőinek (melyeknek egy ideje a MEK szerver ad otthont) további feldolgozását, bővítését.

A MEK Egyesület továbbá társpályázóként részt vesz a IHM ITP-2/b "Digitális kultúra térnyerésének támogatása" című pályázatban Krén Emil magyar képtári szolgáltatásainak támogatójaként. Ezzel kapcsolatos terv a MEK dokumentumállománya és a képtári szolgáltatás közötti kapcsolatok kiépítése.

Szólni szeretne még röviden a MEK 2002. évi helyzetéről és a MEK 2.0 fejlesztési tervéről.

A MEK2.0-val kapcsolatos munkálatok kezdetén már létező integrált könyvtári rendszer bevezetése helyett saját tervezésű, teljes körű digitális könyvtári alkalmazás mellett döntöttek, a Dublin Core, XML és Z39.50-es szabványok implementálásával. Az XML-fejlesztések terén tárgyalások folynak az Empolis Kft-vel való együttműködésről, valamint a MEK készül a "Zebra" elnevezésű ingyenes strukturáltszöveg-indexelő szoftver alkalmazására.

Az elmúlt év jelentősebb rendezvénye volt a 2002 május 24-én, Digitális Könyvtári Kezdeményezések (http://www.mek.iif.hu/egyesulet/diglibnap/index.htm) címen rendezett eszmecsere magyarországi e-könyvtári projektek között. A rendezvény célja az volt, hogy segítse a kommunikációt és együttműködést a hazai szigetszerű, szétszórt elektronikus tartalomszolgáltatók között.

A MEK ezen kívül - konzorciumi tagként - bekapcsolódott az OAI (Open Archives Intiative) nevű kezdeményezésbe, melynek lényege a nyílt, elektronikus archívumok átjárhatóságának biztosítása, nyílt forráskódú, ingyenes szoftverek és protokollok bevezetése révén.

A MEK fejlesztései ez idáig a technológiai oldalra és az infrastruktúrára koncentráltak. Ahogy ez a munka a befejezéshez közeledik azonban, át kell térni a tartalomfejlesztési elvek további kidolgozására, a jelenlegi gyarapítási stratégia átgondolására és a tartalomfejlesztés üzemszerűbbé tételére. Tervszerűen gyűjteni szándékozik a MEK az állami finanszírozású tudományos intézményekben, konferenciák anyagát tartalmazó dokumentumokat, melyek nagy tudományos és szakmai értéket képviselnek, de egyéb formában nehezen hozzáférhetőek.

Összhangban a Nemzeti Könyvtár alakuló digitalizálási stratégiájával, a Könyvtári Intézet által összeállított reprezentatív listából, a Hungarológiai Alapkönyvtárból kiindulva folyna a nemzeti kultúra alapvető dokumentumanyagának digitalizálása. Ennek első lépéseként a Hungarológiai Alapkönyvtár szövegét elektronikus formában teszik közzé, és annak tartalmát nyilvános vitára bocsátják.

Kokas Károly: javasolja a Makkai Ádám által szerkesztett angol nyelvű magyar költészeti antológia közzétételét a MEK-ben. Vállalná a személyes kapcsolattartást a szerkesztővel.

Moldován István: egyetért, amennyiben ez kivitelezhető.

Kokas Károly: az anyag elektronikus formában megszerezhető.

Király Péter: jelzi, hogy hibákat talált a benyújtott pályázatok neki megküldött szövegében, főleg stilisztikai jellegűeket. Javasolja, hogy az egyesületi tagságot jobban vonják bele a közös munkába, ha több ember tud részt venni a dokumentumok megfogalmazásában, akkor jobban kiszűrhetők a hibák.

Bánhegyi Zsolt: véleménye szerint sokkal alaposabban kellene tájékoztatni a tagságot a MEK körüli eseményekről.

Moldován István: a felvetés teljesen jogos. A MEK Egyesületben ezután arra kell törekedni, hogy a tagok nyomatékosabb szerephez jussanak.

Zimányi Magdolna: jelzi, hogy a pártoló tagság kérdésével kapcsolatban a következő Közgyűlésen javaslatot kíván tenni. Az alapszabály jelenleg nem intézkedik a pártoló tagok tagdíjfizetési kötelezettségéről. Ha a pártoló tagoknak nem kellene tagdíjat fizetniük, akkor külföldi állampolgárok a tagdíjjal járó bonyodalmak nélkül lehetnének a MEK Egyesület tagjai. Ehhez alapszabály-módosításra lesz szükség, amit a következő Közgyűlésre elő kell készíteni. Azon kívül javasolja, hogy az Egyesület fejtsen ki nagyobb propagandát, mind a tagtoborzás terén, mind a jövedelemadó 1%-ának felajánlásával kapcsolatban.

Kokas Károly: Az 1%-ot nem szabad lebecsülni. 100 adakozó esetén ez már tetemes összeget jelenthet.

Elnök: elfoglaltsága miatt [Mader Bélának] távoznia kell, az elnöki teendőket átruházza Zimányi Magdolnára.

[Mader Béla és Nyírfa Józsefné távozik]

Tóth Beatrix: megjegyzi, hogy a W3C-ajánlás fordításával kapcsolatban körültekintően kell tervezni, mivel tudomása szerint a magyar W3C iroda már dolgozik az ajánlások magyar szövegén.

Moldován István: a magyar W3C Iroda vezetőjével van szakmai együttműködésünk.

Tóth Beatrix felhívja a figyelmet arra, hogy a MEK-nek hosszú távon nem kell lemondania a mek.hu domain-névről, melyet most a Magyar Építész Kamara birtokol, ugyanis dolgoznak az ékezetes domain-nevek bevezetésén, így lehet, hogy az Építész Kamara áttér majd a mék.hu domain név használatára, így a mek.hu név felszabadulhat.

Elnök:további hozzászólás híján berekeszti a közgyűlést.

A Közgyűlés a törvényes előírások betartásával zajlott le, azt semmilyen körülmény nem zavarta meg. A szavazással kapcsolatban kifogás nem merült fel.

 

K.m.f.

 

    ........................           .....................
       dr. Mader Béla                Renkecz Anita
elnök jegyzőkönyv vezető


    .......................           ......................
      Márkus Julianna               Zimányi Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő