JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2006. május 31-én,
a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület,
rövidített nevén

MEK Egyesület

évi rendes Közgyűlésén,

az Egyesület székhelyén, Budapest, Budavári Palota F. épület VIII. emeleti előadótermében


Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti egyesületi tagok, illetve intézményi tagok képviselői,

Dr. Mader Béla, az Egyesület elnöke,
Drótos László elnökségi tag,
Moldován István ügyvezető elnök,
Zimányi Magdolna elnökségi tag,
valamint Elter András a Közgyűlés által felkért jegyzőkönyvvezető

Kokas Károly elnökségi tag, egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott a közgyűlésen részt venni.


MADER BÉLA elnök köszönti a Közgyűlés résztvevőit. Felkéri a tagokat, hogy fogadják el a meghívóban leírt napirendi pontokat. A jelenlevők a tervezett napirendet egyhangúlag elfogadják.

Felkéri Moldován István ügyvezető elnököt a közgyűlés levezetésére.

MOLDOVÁN ISTVÁN méltatja Góczán Andrea és Zimányi Magdolna áldozatos munkáját amelyet a közgyűlés megszervezésében nyújtottak.

Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Elter Andrást, amelyet a megjelent tagok egyhangúlag elfogadnak.

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Király Péternét (KFKI RMKI), valamint Fábián Györgyöt (OSZK-MEK). Egymás után szavazásra bocsátja a hitelesítők személyét, a tagok mindkettőjüket egyhangúlag elfogadják.


1. és 2. napirendi pont:
A 2005. évi közhasznúsági beszámoló beterjesztése és a Felügyelő Bizottság beszámolója

MOLDOVÁN ISTVÁN felkéri Hámori Gábort, a Felügyelő Bizottság tagját, hogy ismertesse a Bizottságnak a közhasznúsági beszámolóval kapcsolatos észrevételeit.

HÁMORI GÁBOR: A pénzügyi beszámolót véleményezésre elküldték Monok Istvánnak, a felügyelő bizottság elnökének is, aki azzal egyetértett. A Felügyelő Bizottság a beszámolót néhány időközbeni formai módosítást követően elfogadta. Megemlíti, hogy az Egyesület központi támogatásban nem részesült. A bevételek egy részét az 1%-os felajánlások képezik, 2005-ben ennek összege 695 ezer forint volt. A tagdíjakból származó bevétel 195 ezer forinttal csökkent. További bevétel az ISZT nagylelkű támogatása. A bizonylati fegyelem tovább javult.

Mindezek figyelembevételével javasolja a tagoknak a pénzügyi beszámoló elfogadását.

MOLDOVÁN ISTVÁN újból kiemeli annak jelentőségét, hogy az 1%-os felajánlásokból származó bevétel közel 700 ezer forint volt, és ennek összege évről évre 50%-kal nőtt, hasonlóan a MEK forgalmának növekedésével.

A költségek kapcsán megjegyzi, hogy jóllehet az Egyesület működésének feltételei az OSZK-ban adottak, ennek ellenére a megnövekedett irodaszerigények egy részét már egyre gyakrabban pályázatok terhére sikerül csak beszerezni.

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) 2005 szeptemberében és októberében 2 részletben 12 millió forintos támogatást nyújtott tartalomfejlesztésre.

2005-ben ebből az összegből kb. 6 millió Ft került felhasználásra, a támogatás további felhasználása átnyúlik a 2006. Évre.

Az összeg felhasználásáról az Egyesület igazolást adott, a szakmai beszámolóban illetve részletesen az ISZT támogatás felhasználásáról szóló részletes beszámolóban (https://mek.oszk.hu/egyesulet/iszt-beszamolo.htm) olvashatnak.

Reményei szerint ez a támogatás 2006-ban, és az elkövetkező években is folytatódik.

BÁNHEGYI ZSOLT megkérdezi, hogy milyen okból csökkentek a tagdíjbefizetések.

GÓCZÁN ANDREA elmondja, hogy csak két intézményi tag nem fizetett még tagdíjat, anyagi okokra hivatkozva. A probléma inkább, hogy az egyéni tagok többsége nem fizeti be a tagdíjat.

MOLDOVÁN ISTVÁN pár szót ejt a szakmai beszámolóról. Volt egy nagyon sikeres eleMEK tanfolyam NCA támogatásból. A nagy sikerre való tekintettel még egy tanfolyami napot is kellett szervezni, újabb 25 résztvevővel.

Októberben a Széchényi Könyvtárban rendezett "Kulturális honlapjaink minősége - európai szemmel" c. műhely-konferencia szervezésében aktívan részt vett az Egyesület is, melynek témája a kulturális honlapok minőségi értékelése volt.

Novemberben tartott a MEK egy szöveg- és képdigitalizálási tanfolyamot Kolozsváron, amelyet az Erdélyi Múzeum Egyesület szervezett. 12 romániai szervezettől jöttek résztvevők (túlnyomórészt egyházi levéltárak és könyvtárak munkatársai), és a találkozó lehetőséget adott egymás munkájának a megismerésére, és kapcsolatok építésére is.


3. napirendi pont:
A közhasznúsági beszámoló elfogadása szavazással

Miután a közhasznúsági beszámoló szakmai és pénzügyi részével kapcsolatban nem merült fel kérdés, Moldován István javasolja annak szavazással történő elfogadását.

A közhasznúsági beszámolót a tagok egyhangúlag elfogadják.


4. napirendi pont:
Beszámoló a tavalyi és idei pályázatokról

MOLDOVÁN ISTVÁN: Tavaly és idén a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatain kívül nem volt olyan, amelynek megpályázására lehetősége lett volna az Egyesületnek.

Ezen NCA pályázatok között viszont sok olyan volt, amelyet semmiképpen sem lett volna szabad kihagyni.

Egy működést szolgáló pályázat által nyert összegből nyílt lehetőség egy laptop vásárlására, valamint egy olyan speciális könyvszkenner beszerzésére, amely a könyvek sérülése nélkül teszi lehetővé a könyvgerinc közvetlen közelében levő szövegek digitalizálását is.

Az idei működési pályázat április 30-án került beadásra, jelenleg két beadott pályázatunk eredményét várjuk.

A határon túli civil szervezetekkel való kapcsolattartásra tavaly tavasszal benyújtott pályázat nem nyert, ősszel azonban sikerült 500 ezer forintot nyerni egy hasonló pályázaton.


5. napirendi pont:
Beszámoló a "Közép-európai írott kulturális örökség digitális hozzáférhetőségéért" c.
együttműködés előkészítéséről és feladatairól

MOLDOVÁN ISTVÁN: Az idei NETWORKSHOP rendezvény után az Egyesület szervezésében volt egy tanácskozás, amelyre több határontúli résztvevőt hívtak meg, résztvevők érkeztek Kolozsvárról, Szabadkáról és Beregszászról. A megbeszélés témája az elektronikus könyvtárak létrehozandó kárpát-medencei hálózata volt. Több határontúli vendég részvételét is ebből a pályázatból lehetett finanszírozni.

A Miskolcon rendezett összejövetelen vetődtek fel az alábbi kérdések, problémák:

Több határontúli tükörszerverre a tükröztetés leállt, tárkapacitás hiány miatt. Ennek megoldására az NIIF-től várunk további támogatást.

A digitális könyvtárak kárpát-medencei hálózatával kapcsolatban felhívást fogalmaztak meg, melyet a tanácskozás résztvevői segítségével angol és szlovák nyelvre is lefordítottak.

Nagy vita alakult ki az érintett régió határairól, a többségi vélemény szerint a régió határát nem célszerű a Kárpát-medencére szűkíteni, az öleljen fel nagyobb, közép-európai területet, számunkra azonban a magyar, illetve magyar vonatkozású anyagok a fontosak. Abban egyetértés volt, hogy a digitalizálandó anyag elsősorban az írott kultúrát foglalja magában.

Minimális cél lenne a nyilvántartás szintjén történő digitalizálás, vagyis az elektronikus katalógusok létrehozása, de hasonlóan fontos maga a digitalizálás, valamint a digitálisan született dokumentumok megőrzése is.

Felmerül egy közép-európai konzorcium létrehozásának szükségessége, és ez a társulás hathatósan léphetne fel uniós pályázatok elnyerésére is.

A Visegrádi 4-ek szerveztek egy találkozót Besztercebányán több közép- és kelet-európai kulturális intézmény részvételével. A V-4 tagállamok képviselőin túl, ukrán, orosz, bolgár és német részvevői is voltak a programnak. Meglepetést keltett, hogy több közép-európai országban igen előrehaladott stádiumban vannak a digitális megőrzést célzó projektek, de sajnos, még nincs megfelelő kapcsolatrendszerünk az adott országok nemzeti könyvtárai felé.

Kezdeti lépések történtek a Magyarországi Internet Archívum létrehozására. Az már most is látszik, hogy ez a projekt nem csak a MEK számára, hanem a Nemzeti Könyvtárnak is nagy munka, partnerek bevonására lenne szükség.

Elkészült egy javaslat ennek kapcsán a kulturális minisztérium felé, létrejött egy bizottság is, amely több kulturális intézményből konzorciumot szervezne, ám most még kérdéses, hogy a megszólított felek részéről van-e kellő hajlandóság a feladat elvégzésének támogatására.


6. napirendi pont:
Egyebek

Április közepén az Informatikai Minisztérium kérte meg a MEK-et, kedvező látogatottsági adatokra hivatkozva, hogy tegyen fel egy hirdetési csíkot a honlapra, és ehhez árajánlatot is kért.

Az egy hónapos hirdetésért 1,5 millió forintot kap az Egyesület.

Az ISZT újabb ajánlati tervet vár tartalomfejlesztésre, egy kikötéssel: a kapott támogatást idén sem lehet szerzői jogdíjak kifizetésére fordítani.

Ennek kapcsán:

DRÓTOS LÁSZLÓ elmondja, hogy a metaadatok területén nagyobb elmaradások vannak, mint a tartalomdigitalizálás terén.

Az egyesületi támogatásból kifejlesztett eleMEK rendszer nagyobb gyűjtemények leírására alkalmas.

Néhány, illetve pár tucat dokumentum leírásához a Dublin Core generátor (https://www.mek.oszk.hu/dc) a megfelelő eszköz, amelynél egy egyszerű űrlap kitöltésével lehet DC adatokat gyártani, amely az elektronikus dokumentum fejlécébe helyezve lehetővé teszi annak metaadat-kezelő rendszerek által történő megtalálását.

Sikerült a DC szabvány magyar fordítását az internetre is feltenni.

Fontos lenne, hogy a weblapokat a tartalomszolgáltatók lássák el metaadatokkal, ez nem lehet a leíró könyvtárosok dolga, már csak a feladat nagysága miatt sem.

MOLDOVÁN ISTVÁN két kiegészítést fűz hozzá ehhez:

  1. Az osztályon Káldos János és kollégái kísérleteznek azzal, hogy az Adobe programok által kezelt PDF és képi dokumentumokba illesszenek metaadatokat, az újabban felkerülő ilyen típusú dokumentumok már el vannak látva ezekkel a metaadatokkal. Ezt a technikát megpróbálják előadásokon is követendő példaként bemutatni.

  2. A DC fontosságát egyszerűsége, nyílt szabvány volta, stabilitása adja, valamint az a tény, hogy egyre jobban terjed.

ZIMÁNYI MAGDOLNA nyomatékosítja, hogy a "Digitális Kárpát-Medence" összejövetel és az ott megfogalmazódott felhívás kapcsán mindenki gondolja végig, hogy miképpen kapcsolódhatna be a munkába. Ez különösen azokra a könyvtárakra vonatkozik, amelyek rendelkeznek határontúli kapcsolatokkal.

HAJDU KATALIN megkérdezi, hogy az úgynevezett digitális szakadék megszüntetése, áthidalása nem az Egyesület feladata lenne? Ugyanis a kisebb magyarországi könyvtárak többsége évtizedes elmaradásokkal küzd az informatika területén.

Továbbá az uniós pályázatok figyelésével kapcsolatban felajánlja segítségét, szakmai ismereteit.

MOLDOVÁN ISTVÁN: Az OSzK már két éve próbál beadni az EPA projekthez kapcsolódóan GVOP pályázatokat, de ezek mindeddig azért voltak sikertelenek, mert az OSzK nem tudta felmutatni az 50 %-os önrészt.

HAJDU KATALIN megjegyzi, hogy mostantól a legtöbb pályázatnál már 10 % lesz az önrész, így ez már nem jelent akadályt.

MOLDOVÁN ISTVÁN megköszöni a felajánlott segítséget, mivel az OSZK-ban nincs külön pályázati referens. Jó lenne, ha az Egyesületen belül lenne erre segítség.

Az uniós pályázatok kapcsán elmondja, hogy Brüsszeli központtal indul egy 15 európai könyvtárat átfogó igény szerinti digitalizálási (digitization on demand) projekt. Az előkészítő tárgyalásokon jelen voltunk, és az idén szeptemberben induló munkákban már a MEK is részt vesz.

Mindenesetre nehézséget jelent, hogy a pályázati támogatások nehezen elérhetők. Egyre inkább meg kellene nyerni vállalati szponzorálásokat, és magántámogatókat is.

MOLDOVÁN ISTVÁN megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése.

BÁNHEGYI ZSOLT érdeklődik, hogy lehetne-e idén egy újabb eleMEK tanfolyamot szervezni.

DRÓTOS LÁSZLÓ: Érdeklődés esetén szívesen tartanak ősszel egy újabb tanfolyamot.


További felszólalás nem lévén, Moldován István megköszöni a tagok részvételét és lezárja a közgyűlést.

K.m.f.

 

.................................

dr. Mader Béla
elnök

 

.................................

Elter András
jegyzőkönyvvezető

 

.................................

Király Péterné
jegyzőkönyv hitelesítő

 

.................................

Fábián György
jegyzőkönyv hitelesítő