JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2007. május 18-án,
a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület,
rövidített nevén

MEK Egyesület

évi rendes Közgyűlésén,
a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában (Szeged, Ady tér 10.)


Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti egyesületi tagok, illetve intézményi tagok képviselői,

Dr. Mader Béla, az Egyesület elnöke,
Drótos László elnökségi tag,
Kokas Károly elnökségi tag,
Moldován István elnökségi tag,
Zimányi Magdolna elnökségi tag,

valamint az SZTE és a JGYPK könyvtár szakos hallgatói és oktatói.


MADER BÉLA
elnök köszönti a Közgyűlés résztvevőit és a jelenlévő hallgatókat. Felkéri Moldován Istvánt, hogy ismertesse a napirendi pontokat, majd átadja neki a szót.

MOLDOVÁN ISTVÁN felterjeszti szavazásra a napirendi pontokat. A jelenlevők egyhangúlag elfogadják.

Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Góczán Andreát, a megjelent tagok egyhangúlag elfogadják.

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Király Péternét (KFKI), valamint Káldos Jánost (OSZK-MEK). Egymás után szavazásra bocsátja a hitelesítők személyét, a tagok mindkettőjűket egyhangúlag elfogadják.


1. napirendi pont:
A 2006. évi közhasznúsági beszámoló beterjesztése

MOLDOVÁN ISTVÁN a vendégek kedvéért ismerteti a 2006. évi közhasznúsági beszámolóban leírt fontosabb tevékenységeket. A pályázatok későbbi ismertetésére Góczán Andreát kéri fel. Beszámol az Internet Szolgáltatók Tanácsától (ISZT) 2006-ban kapott támogatás felhasználásáról, melynek jelentős részét ismét digitalizálásra fordítottuk. Pl. Magyar sajtótörténet, Arcanum-kiadványok megvétele és internetes szolgáltatása (Tündérkert CD anyaga, Shakespeare összes magyar és angol nyelven), magyar folyóirat-digitalizálás, sajtótörténeti honlap (Sajtómúzeum) létrehozása, amely a magyar sajtó korai időszakából tartalmaz digitalizált anyagokat, kiegészülve tanulmányokkal. Folytattuk a Száz szép kép szöveggyűjteményt, ebből a támogatásból idén el is készül mind a 100 képelemzés. Az MVGYOSZ-szel kötött megállapodás értelmében újabb hangoskönyvek kerültek a MEK állományába, melyek töretlenül nagy sikerűek. Már teszteljük azt a több éve tervezett DKA programot, mely az egyedi képek nyilvántartását és visszakereshetőségét teszi lehetővé. Az adatok feltöltésére a következő hónapokban kerül sor. Technikai fejlesztésként megemlíti a tavaly nyáron elkészült Dublin Core generátort, mely az interneten található dokumentumok nemzetközi szabványos metaadatokkal való ellátását segítheti. Kicsi, de fontos fejlesztés a szépirodalmi anyagok XML és LIT konverziója a hosszútávú megőrzés érdekében. Nagyobb fejlesztés az EPAX, azaz az elektronikus folyóiratok tartalomjegyzékének XML konverziója, jelenleg kb. 7800 folyóiratszámhoz készült el, továbbá a MATARKA-ból linket tesznek az EPÁ-ban található teljes szövegű cikkekre, az EPA pedig átveszi a MATARKA-ban található tartalomjegyzékeket, segítve a cikk-kereső szolgáltatást. Infrastrukturális beruházásként megemlíti, hogy folyamatban van a MEK szolgáltatógépeinek lecserélése, amit a növekvő látogatószám okozta leterheltség és a bővülő állomány tett szükségessé. A beruházást a tavaly nyári reklámbevételekből finanszíroztuk, beszereztünk egy Coraid tárolószervert, amelynek mérete szükség esetén akár több TB-ig növelhető, továbbá 2 db PC-t szünetmentes tápegységgel. A határontúli magyarsággal kapcsolatos tevékenység keretén belül 2006. áprilisban Miskolcon rendeztünk egy műhelykonferenciát erdélyi, szlovák és ukrán kollégák részvételével. Célja: a digitális Kárpát-medence víziójának felvázolása, amely egy későbbi EU-s pályázat alapja lehetne. Nevelés-oktatás témakörben említi a tavaly tavasszal, hagyományteremtő céllal megrendezett könyvtáros-olvasó találkozót, melynek keretében személyes kapcsolatba kerülhettünk felhasználóinkkal. Sok hasznos visszajelzést kaptunk. Továbbá év végén részt vettünk a civil szervezetek mustráján, a CIVILIÁDA kiállításon a belvárosban.

A beszámolóban leírtakhoz képest kiegészítő megjegyzés: nem kifejezetten egyesületi színekben, de próbálunk kapcsolatot építeni a céges világgal is, legutóbb az Eurout Kft-vel kerültünk kapcsolatba, az ott dolgozó rendszergazda, Szever Pál segítségével több évfolyam régi folyóirat (Magyar Philosophiai Szemle, Magyar Iparművészet) és könyv került digitalizálásra, majd szolgáltatásra az EPA-ban és MEK-ben. Továbbá elkezdtünk együttműködni a Gutenberg Projekttel (többszöri próbálkozás után), a pécsi Róth Tamás közvetítésével a GP számára készülő magyar nyelvű anyagokat átvehetjük a MEK-be, sajnos ennek fordítottja nem igazán működik.

Az elhangzottakkal kapcsolatban nincs kérdés, felkéri Hámori Gábort, ismertesse a Felügyelő Bizottság beszámolóját a pénzügyi mérleggel kapcsolatban.


2. napirendi pont:
A Felügyelő Bizottság beszámolója

HÁMORI GÁBOR: megköszöni Góczán Andrea segítségét a könyvelővel való kapcsolattartásban. Néhány kiemelés a jelentésekből: az Egyesület 2006-ban sem részesült központi támogatásban, a pályázati támogatás viszont 400 ezer Ft-tal több az előző évhez képest. Nőtt az egyéb támogatás, a tagdíj-befizetés és a vállalkozói tevékenység bevétele. Az eszköz- és forrásérték 5 M Ft-tal nőtt. A közhasznúsági eredmény a tavalyihoz képest kb. 700 e Ft-tal csökkent, amit viszont a vállalkozói bevétel ellensúlyoz.

Mindezek figyelembevételével javasolja a tagoknak a pénzügyi beszámoló elfogadását.

MOLDOVÁN ISTVÁN kiegészítése: tavaly év végén áttértünk internetes banki szolgáltatásra. Egy tavaly tett ígérete szerint utánanézett, hogyan lehetne bővíteni a bevételeinket, ennek eredményeképp létrejött egy Támogatás oldal (https://mek.oszk.hu/html/tamogatas.html), ahol telefonhívással és sms-ben lehet támogatni különböző összegekkel a munkánkat. Ennek bevétele elég csekély volt. Idén a célzott támogatási ötleteket kell kivitelezni!


3. napirendi pont:
A közhasznúsági beszámoló elfogadása szavazással

Miután a közhasznúsági beszámoló szakmai és pénzügyi részével kapcsolatban nem merült fel kérdés, Moldován István javasolja annak szavazással történő elfogadását.

A közhasznúsági beszámolót a tagok egyhangúlag elfogadják.

Majd felkéri Zimányi Magdát, ismertesse az Elnökség javaslatát a kedvezményes tagdíj bevezetésével kapcsolatban.


4. napirendi pont:
Tájékoztató és szavazás a kedvezményes tagdíj bevezetéséről

ZIMÁNYI MAGDA: az elmúlt közgyűlésen merült fel a kedvezményes tagdíj bevezetésének gondolata. Ezért az Elnökség javasolja, hogy nyugdíjas és diák tagjaink tagdíja a mindenkori egyéni tagdíj 50 %-a legyen (ez jelenleg 750 Ft). Továbbra is maradjon érvényben a 2003. évi közgyűlési határozat, amely szerint a határontúli pártoló tagoknak nem kell tagdíjat fizetniük.

Mivel hozzászólás nincs, Moldován István szavazásra bocsátja a javaslatot, melyet a megjelent tagok egyhangúlag elfogadnak.

Majd felkéri Góczán Andreát, tájékoztassa a jelenlévőket a 2006. évi egyesületi pályázatokról.


5. napirendi pont:
Beszámoló a tavalyi és idei pályázatokról

GÓCZÁN ANDREA: a Nemzeti Civil Alapprogramnál (NCA) 2005-ben pályáztunk határontúli együttműködésre (nyertünk 500 e Ft-ot), ebből 2006 tavaszán Miskolcon rendeztünk műhelykonferenciát. Szintén 2005-ben nyertünk 500 e Ft-ot működési céljainkra. 2006. júniusában mindkét pályázattal sikeresen elszámoltunk. 2006 áprilisában szintén pályáztunk működési költségeinkre, ezen 1 M Ft-ot nyertünk, a felhasználási határidő 2007. május 31., elszámolni pedig június végén kell majd. 2006 januárban benyújtottunk a Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs valamint a Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumához is egy-egy pályázatot, sajnos mindkettőt elutasították.

MOLDOVÁN ISTVÁN kiegészítése: 2006. II. körös működési pályázatot nyújtottunk be év elején, ennek még nincs eredménye. Áprilisban pedig a 2007-2008. évi működési céljainkra pályáztunk.

KOKAS KÁROLY hozzászólása: ha egy könyvtár vagy magánszemély kitalált egy jó ötletet és pályázati kiírást is talált hozzá, keresse bátran az Egyesületet, akár saját céljainak megpályázására is, az Egyesület szívesen adja a civil hátteret hozzá.


Moldován István felkéri Drótos Lászlót, tájékoztassa a könyvtár szakos hallgatókat a MEK-ben folytatható munka lehetőségéről és feltételeiről


6.
napirendi pont:
A könyvtár szakos hallgatók tájékoztatása a MEK-ben folytatható szakmai gyakorlat részleteiről

DRÓTOS LÁSZLÓ: A MEK-ben a legszűkebb keresztmetszet az emberi munkaerő. Látjuk a sok munkát, még forrás is van, ehhez keresünk embert. A terv régi, az erről készült szórólapot kiosztjuk a hallgatók között. Lehetőség van önkéntes munkára akár távmunkában is, és a szakmai gyakorlat teljesítésére.

Milyen típusú munkák közül lehet választani?

A MEK-ből szívesen adunk szakdolgozati témát is! Igény esetén szervezünk a fent vázolt munkák elkezdése előtt akár nyílt napot is a hallgatók számára.

MOLDOVÁN ISTVÁN kiegészítése: fontos feladat az új technológiák kutatása és bevezetése is, pl. legutóbb az ún. szendvics PDF. Ezen technológia segítségével a korábban képként digitalizált nagyméretű könyvek elkészíthetők jobb minőségben.


7. napirendi pont:
Egyebek

MOLDOVÁN ISTVÁN beszámol arról, hogy év elején a francia nemzeti könyvtár felkérésére a MEK csatlakozott az általuk fejlesztett Europeana rendszerhez, melyben első körben a francia, portugál és a magyar elektronikus könyvtárak adatait teszik visszakereshetővé: http://www.europeana.eu. A rendszer alapja az OAI technológia és a francia nemzeti könyvtár ezt szánja a leendő Európai Digitális Könyvtár alapjául.

KOKAS KÁROLY kérdése: vajon miért nem az NDA csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez?

MONOK ISTVÁN válasza: mivel az Europeana nemzeti könyvtári kezdeményezés és megbízhatóbb, mint egy elkülönült bürokratikus szervezet. Hosszú távon a magyarországi digitalizálás kompetencia központját a Nemzeti Könyvtárban képzeli el.


További felszólalás nem lévén, Moldován István megköszöni a tagok részvételét és lezárja a közgyűlést.


K.m.f.

   

dr. Mader Béla
elnök

Góczán Andrea
jegyzőkönyvvezető

Király Péterné
jegyzőkönyv hitelesítő

Káldos János
jegyzőkönyv hitelesítő