A Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály
2001. évi beszámolója


2001. év során a MEK Osztály tovább fejlesztette szolgáltatásait és a Magyar Elektronikus Könyvtár állományát, s bővítette kapcsolatait a könyvkiadókkal és egyéb tudományos intézetekkel az elektronikus dokumentumok szervezettebb gyűjtése érdekében. Ezeken kívül belekezdett egy régóta tervezett, jelentős technológiai továbbfejlesztésbe, valamint újabb tevékenységekbe is.

 

Folyamatos munkák:

MEK állománygyarapítás

2001. évi gyarapodás:                      626 db. dokumentum
2001. december 31-i állomány:      3990 db. dokumentum
Látogatók száma 2001-ben:           511.564 fő*

(* közelítő adat a központi Web-szerver statisztikái alapján, ennyi a megkülönböztethető gépekről érkezett felhasználók száma)

Az állománygyarapodás továbbra is különböző forrásokból történt:

Az Interneten "talált” dokumentumok elkérése kapcsán sikerült további szervezett kapcsolatot kialakítani (pl. a Magyar Nemzeti Bankkal és az MTA Közgazdaságtudományi Intézetével).

Alkalmanként, kisebb mennyiségben az Osztály munkatársai is végeztek digitalizálást, amennyiben ismert írók, költők, vagy azok jogutódai ajánlottak fel - csak nyomtatott formában rendelkezésre álló - műveket a MEK-nek (pl. Gáll István, Vészi Endre, Gömöri György, Lénárd Sándor).

Néhány könyvkiadó és egyéb tudományos műhely alkalmanként már közvetlenül juttatta el kiadványait elektronikus formában (pl. Terebess Kiadó, Shark Print Publisher Ltd. később Serdián Kiadó, Hadtörténelmi Levéltár, Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete).

2000. végén, 2001. elején jelentek meg Magyarországon az e-book kiadók, amelyek többségével a MEK jó kapcsolatot alakított ki. A kiadók által ingyenes terjesztésre szánt e-book kiadványaikat szintén rendelkezésünkre bocsátották ( pl. Vikk.Net, Objection Kft).

Az Interpopulart Kiadótól korábban megvásárolt Populart Füzetek sorozatot intenzíven elkezdtük feldolgozni és állományba venni, amellyel főként a középiskolás olvasóink számára biztosítjuk az oktatásban előforduló magyar és világirodalmi szerzők alapvető műveit.

Az önkéntes digitalizálók számos klasszikus magyar irodalmi alkotással gazdagították állományunkat (pl. Móra Ferenc, Csáth Géza, Tersánszky Józsi Jenő műveivel valamint népmesékkel). Mellettük külön említést érdemel a szegedi Juhász Gyula Főiskola Könyvtártudományi Tanszékének kezdeményezése, ahol Simon Melinda oktató szervezésében a könyvtárosképzésben használt, alapirodalomnak számító könyv-, könyvtár-, művelődéstörténeti műveket digitalizáltak és juttattak el a MEK számára.

***

Az elmúlt év során, a költségvetési keretünk adta lehetőségek nyomán főként a klasszikus magyar irodalmi művek esetében szövegellenőrzést, korrektúrát végeztettünk külső bedolgozókkal (GYES-en lévő kismamával, munkanélküliekkel). Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a megfelelő szövegminőség biztosítására nemcsak az önkéntesek által digitalizált művek, de az Internetről "készen" átvett dokumentumok, sőt, a kiadók által kapott elektronikus dokumentumok esetében is.

A kiadói kapcsolatok bővülésével jelent meg új munkafeladatként az Interneten közvetlenül nem szolgáltatható formátumban érkező elektronikus dokumentumok megfelelő konvertálása (pl. QuarkXpress, PageMaker, Ventura formátumú dokumentumokból HTML vagy PDF állományok készítése). Ez az igény a jövőben bővülni látszik, ezért itt többletforrásokra lesz szükség.

A fenti munkafeladathoz kapcsolódik a MEK-ben már régóta meglévő dokumentumok konverziójának elvégzése. A 2001. év folyamán kis mennyiségben került sor főként WinWord formátumú állományok HTML ill. PDF formátumra való konvertálására. Az elektronikus dokumentumok tartalmának hosszabb távú megőrzése érdekében egyre inkább foglalkozni kell a megfelelő formátumra való átalakításokkal. Ugyanakkor az időközben megjelenő új formátumokban is célszerű szolgáltatni a dokumentumok egy részét, különös tekintettel a mind jobban előtérbe kerülő különböző e-book formátumokra. A fenti munka egyik megemlítendő, 2001-ben elvégzett példája "Az Országos Széchényi Könyvtár átfogó tezaurusza" és a " Geotaurusz és geohistaurusz - Földrajzi nevek és humángeográfiai nevek tezauruszá"-nak Word => HTML konvertálása.

A HTML-re való konvertáláshoz az év során kidolgoztunk egy "Ajánlást a HTML formátumú dokumentumokhoz", amelyet előzőleg szakmai vitára bocsátottunk a MEK levelező listáján, majd hozzáférhetővé tettünk az online Irattárunkban. A 2002. év feladatai közé terveztük a PDF és Word formátumú állományokra egy-egy hasonló ajánlás kialakítását.

 

Új feladatok:

Áprilisban vásároltunk és üzembe helyeztünk az OSZK-ban egy új szervert, LINUX operációs rendszerrel. A szerver rendszergazdája, a MEK-nek régóta technikai támogatást nyújtó és a programfejlesztéseket biztosító miskolci Vitéz BT. Az új szerver Internet címe: MEK.OSZK.HU

A szerveren először elkészítettük a MEK IIF-es változatának teljes mentését, az állomány mellett a szolgáltatáshoz tartozó interaktív funkciókkal (pl. katalógus, teljes szövegű keresés, vendégkönyvi bejegyzés) együtt. Az új szerveren egy napos késéssel megtalálható már a MEK teljes állománya.

A saját szerveren további fejlesztésekre nyílt lehetőség, új nyilvános és belső szolgáltatásokat indítottunk el:

- A mek.oszk.hu szerveren egy új keresőrendszert fejlesztettek ki rendszergazdáink, amely a text és HTML formátumú dokumentumok teljes szövegében biztosítja a gyorsabb és hatékonyabb visszakeresést.

- elindítottunk egy anonymous FTP szolgáltatást a teljes állomány egyszerűbb letöltése érdekében. Ezt a szolgáltatást kiegészítettük egy mindenkinek írható ún. incoming alkönyvtárral, amely bárki számára lehetővé teszi , hogy nagyobb állományokat is gyorsan és megbízhatóan juttasson el a MEK-nek (ftp://mek.oszk.hu/pub/)

- a szerver védett, azonosított FTP szolgáltatására alapozva elkészítettünk egy ún. "online irodát", ahol a MEK-kel kapcsolatos különböző, elektronikus dokumentumokat helyeztük el részint védetten, részint nyilvánosan elérhetően. A dokumentumokat a szerver mentési rendszerébe integráltuk, így azok megőrzése is biztosítottá vált.

- a szerverre egy levelező programot telepítettünk a MEK-es szolgáltatások (pl. bejelentések, Vendégkönyv) számára, amelyet egy Web-es levelező klienssel (IMP) egészítettünk ki. Így a MEK munkatársai távolról is, bárhonnan hozzáférhetnek intézményi postafiókjukhoz, leveleket fogadhatnak és küldhetnek.

- egy levelező listák kezelésére alkalmas programot (MAILMAN) telepítettünk a szerveren. Ennek segítségével számos belső használatú listát hoztunk létre (pl. MEKADMIN - a MEK technikai továbbfejlesztésére, INFO - MEK tájékoztatás) valamint itt biztosítjuk a MIT-HOL szolgáltatás belső levelező listáját is.

- az új szerveren kezdtük el a kiemelt feladatként kezelt MEK 2.0-ás változat kialakítását.

- az év során megvásároltuk az.ELIB.HU domain nevet, amely az új MEK könnyebb, általánosabb elérését, címzését lesz hivatva biztosítani. Az új név jelenleg az OSZK-s tükrözést szolgáltatja.

- az ARTISJUS-szal történő szerződésünk egyik feltétele volt, hogy pontos, dokumentumszintű letöltési statisztikákat tudjunk szolgáltatni. Ezeket negyedévente elkészítettük és az év közepe óta nyilvánosan is hozzáférhetővé tettük a Faliújságunkon.

- a nyár közepén kísérleti változatban elkezdtük néhány ingyenesen elérhető online periodika archiválását EPA (Elektronikus Periodika Archívum) néven - https://epa.oszk.hu/

- elkészült a MEK új "fotorealisztikus" 3 dimenziós (VRML) felülete. Az új felület az OSZK-ban lefényképezett belső terek biztosítják.

 

Egyéb feladatok:

- MIT-HOL

A MEK munkatársai szeptemberig részt vettek a MIT-HOL online tájékoztató szolgálat munkájában. Az év során a szolgáltatást folyamatosan átadtuk az Olvasószolgálati és Tájékoztatási Főosztálynak. A továbbiakban a MEK Osztály technikai segítséget, asszisztenciát nyújt a tájékoztató szolgáltatásnak (pl. a már említett belső levelezési listával).

- Határon túli magyar elektronikus könyvtárak kezdeményezés

Tavasszal határon túli magyar szervezetek kerestek meg bennünket azzal a céllal, hogy összefogjuk és szervezzük a határon túli magyar elektronikus könyvtárak kialakítását, fejlesztését. Az év során a szervezést, kapcsolatépítést egy, az új szerverünkön létrehozott levelezési lista biztosította. Egy NKA pályázat támogatásával október 13-14-én Szolnokon, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban részt vettünk egy szakmai rendezvényen, ahol határon túli kollégákkal egyeztetve tisztáztuk az elektronikus könyvtár-építés alapjait, első lépéseit. A kezdeményezést egy később megszerkesztendő honlap támogatja majd. Kezdeti lépésként az ősz folyamán már számos elektronikus dokumentumot kaptunk szlovéniai, kárpátaljai kollégáktól, valamint sikeresen vettük fel a kapcsolatot a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolával elektronikusan terjesztett szakmai publikációk átvétele ügyében.

- Kérdőív

Október 1. és november 30. között a MEK honlapján elérhetővé tettünk egy online kérdőívet. A kérdőíves felmérés során felhasználóink olvasási szokásaira, néhány személyes adatára, a MEK-kel kapcsolatos tapasztalataira, valamint javaslataikra, véleményükre voltunk kíváncsiak. A két hónap során közel 1.500 kitöltött kérdőívet kaptunk. A számszakilag összesíthető válaszokat nyilvánossá tettük, a válaszok bővebb feldolgozását, értékelését 2002-ben végezzük el.

- Virtuális könyvtár

A MEK kiegészítő tevékenysége részeként folyamatosan gyűjtjük és aktualizáljuk:

- e-book

A MEK szolgáltatásán kívül a MEK Osztály végzi - ideiglenes jelleggel - az OSZK-ba érkező e-book kötelespéldányok érkeztetését. Az e-book-ok katalogizálásának, helyi szolgáltatásának, az érkeztetés mechanizmusának kidolgozása a 2002. év feladata.

- OSZK Honlap

Ugyancsak a MEK tartalmi szolgáltatásán kívül az Osztály egyik munkatársa - Góczán Andrea - a felelős szerkesztője az OSZK honlapjának. Ősszel kezdődtek el a munkálatok a honlap megújítása érdekében, különös tekintettel a 2002. évi bicentenáriumi ünnepségekre. A munkába Káldos János, az Osztály másik munkatársa is bekapcsolódott.

 

Kiemelt feladat:

A MEK 2.0 kialakítása

2001-ben kezdtük meg az új szerveren a régóta tervezett 2.0-ás változat kialakítását.

A nyár folyamán elkészült az új MEK változathoz egy bővebb, a könyvtári szabványoknak megfelelő rekordstruktúra. A tervezett rekordszerkezetet egyeztettük a HUNMARC-kal, valamint megfeleltettük az Interneten általánosan használt Dublin Core ajánlással, továbbá megszerkesztettük ennek a struktúrának az XML változatát is.

A rekordszerkezet alapján az új szerveren telepített MySQL adatbáziskezelőn létrehoztunk egy mintaadatbázist. Az adatbázishoz elkészültek az adatbeviteli űrlapok, a szükséges programok és az ősz folyamán elkezdődött ezek tesztelése.

A nyílt internetes szolgáltatás érdekében a szerverünkön telepítettünk egy Zebra nevű, teljes szövegű- valamint strukturált XML-keresést egyaránt nyújtó programot, amely a leendő visszakeresési funkciók biztosítása mellett Z39.50-es szolgáltatásra is képes, vagyis a MEK katalógusa integrálható lesz más OPAC-okkal. Az ősz folyamán a programtelepítések mellett elkezdtük beüzemelni, tesztelni és a tervezett igények alapján kiépíteni a MEK 2.0-ás verzióját.

A 2.0-ás alkalmazás véglegesítése, a dokumentumok átválogatása, konvertálása az új rendszerbe és a teljes rekatalogizálás a 2002. év kiemelt munkafeladata.

 

Konferenciák, kiállítások:

Március 21-22-én részt vettünk a Saldo Rt. által szervezett szakkönyvkiállításon a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. A kiállításon részint egy külön standon mutattuk be a MEK szolgáltatását valamint egy előadást tartottunk az érdeklődőknek a tevékenységünkről.

A Magyar Adatbázisforgalmazók Kamarájának felkérése beneveztünk a Webigen RT, az Empire Kommunikációs Ügynökség és a MAK által szervezett eFestival-ra. A versenyen külön helyezést nem értünk el, de ősszel a fesztivál záró rendezvényén az informatikai szakma rangos résztvevői előtt bemutatták a MEK pályaművét is.

 

Pályázatok:

"Elektronikus Periodika Archívum kialakítása" - IKB SZT-IS-7 pályázat

A pályázat keretében a már elkezdett periodika archívum továbbfejlesztését, kibővítését céloztuk meg a Sajtórepertórium osztállyal együttműködve.

 

Budapest, 2002. február 20.

Moldován István
MEK osztályvezető