Udvarhely-Szék II. évf. (1999. október 6-12) 40 (60). sz.

Virtuális könyvtár...?

Egy fizikai létében kitapinthatatlan, de a (virtuális) valóságban felfogható és végül mégis csak tetten érhető és elérhető könyvtárral van dolgunk, olyannal, amilyennel máshol sehol sem találkozhatunk. Térségek, eddig különálló szellemi entitások kapcsolódnak össze egy számítógép képernyőjén. Lépjünk be! Miután üdvözölnek, a katalógushoz, vagy az információs pulthoz járulhatunk, ahol a friss MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) hírekről szerezhetünk tudomást, megkereshetjük a ruhatárat és raktárt, elolvashatjuk a könyvtári faliújságot, megismerkedhetünk az ajánlott olvasnivalóval, a gyarapodássál, betekinthetünk a virtuális világkönyvtárba, sőt térhatású MEK-ban járkálhatunk az egér segítségével. Meglátogathatjuk a szép magyar könyvtárakat. A vendégkönyvbe bejegyezhetünk, javaslatokat és kérdéseket tehetünk. És megtudhatjuk kik a MEK munkatársai.

Olvashatunk, zenét hallgathatunk, vagy akár körbejárhatjuk magát az elképzelt épületet. Eleddig még egyetlen könyvtár által sem biztosított tág lehetőség.

A választás lehetőségéé.

Általa leomlanak politikai, szellemi, vallási, mentalitásbeli válasz vagy határfalak. A hozzáférés lehetőségéé. Fizikai és szellemi térségek hidalódnak át. Íme egy kis ízelítő:

A MEK (virtuális" Szépirodalom könyvtárában az alábbi irodalmak szöveggyűjteményeiben kereshetünk magunknak való és hangulatunkhoz illő olvasmányt. Antik irodalom - Ancient literature, Arab és perzsa irodalom - Arabian and Persian literature, Gyermek és ifjúsági irodalom - Literature for children, Határontúli magyar irodalom - Hungarian literature outside Hungary, Kínai irodalom - Chinese literature, Klasszikus magyar irodalom - Classic Hungarian literature, Klasszikus világirodalom - Classic foreign literature, Kortárs magyar irodalom - Contemporary Hungarian literature, Kortárs világirodalom - Contemporary foreign literature, Magyar irodalom idegen nyelven - Translated Hungarian literature, Magyar népköltészet - Hungarian folklore, Régi magyar szövegemlékek -Ancient Hungarian texts, és Szórakoztató irodalom, sci-fi - Light fiction, sci-fi, thriller - sorjáznak a címek. Innen átléphetünk a MEK teljes SZÖVEGEK - TEXTS lapjára, ahol az alábbi címek olvashatók: XVI. századi magyar orvosi könyv, Anonymus: Gesta Hungarorum, a már említett Beythe András: Fives könyv, Gergei Albert: Árgirus históriája, Halotti beszéd (A. változat), Halotti beszéd (B. változat), Isten nagyobb dicsőségére István király verses históriája, Kézai Simon mester Magyar Krónikája, Mikes Kelemen: Törökországi levelek - válogatás, Ómagyar Mária-Siralom (A. változat), Ómagyar Mária-Siralom (B. változat), II. Rákóczi Ferenc: Emlékiratok (részletek), Szent István király intelmei Imre herceghez, vagy Szent Margit legendája.

Mi a XII. századi régi magyar szövegemléket a Halotti beszéd egyik - igaz nem ellenőrzött - változatát olvastuk el:

(Láttyátuk feleim szümtükkel mik vogymuk. Isa pur es chomuu vogymuk. Menyi milosztben terümtevé elevé miü isemüküt, Ádámut, és adutta vola neki paradisumut házoá. Es mend paradisumben volou gyimilsiktül mundá neki élnie. Héon tilutoá üüt igy fa gyimilsétül. Gye mundoá neki, meret nüm eneik. "Isa, ki nopun emdül oz gyimilstüül, halálnek haláláal holsz." Hadlává holtát terümteve istentül, gye feledevé. Engede ürdüng intetüinek, és evék oz tilvut gyimilstüül, es oz gyimilsben halálut evék. Es oz gyimilsnek uly keserüü volá vize, hogy turkukat migé szokosztya vola.Szerelmes brátim! Vimággyomuk ez szegin ember lilkiért, kit ur ez napun ez homus világ timnücébeleül mente, kinek ez nopun testét tümettyük, hogy ur üüt kegyilméhel Ábraám, Izsák, Jákob kebelében helhezje, hugy birságnop jutva mend üü szentii es ünüttei küzikün jou feleül jochtotnia ileszje üüt. Es tiü bennetük! Clamate ter: Kyrie eleison!)

Vagy mai olvasatban:

Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk! Bizony por és hamu vagyunk. Mennyi malasztban teremté először a mi ősünket, Ádámot, és adta vala neki a paradicsomot házul. És a paradicsomban való minden gyümölcsből mondá neki, hogy éljen, csupán egy fa gyümölcsétől tiltá el. De mondá neki, miért ne egyék. "Bizony amely napon eszel azon gyümölcsből, halálnak halálával halsz." Hallá holtát az ő teremtő istenétől, de feledé. Engede az ördög intésének, és evék azon tiltott gyümölcsből. És azon gyümölcsben halált evék. És azon gyümölcsnek oly keserű vala a vize, hogy a torkát megszakasztja vala. Szerelmes barátim! Imádkozzunk e szegény ember lelkéért, kit az úr e napon e hamis világ tömlöcéből kimente, kinek e napon a testét temetjük, hogy az úr őt kegyelmével Ábrahám, Izsák, Jákob kebelébe helyezze, hogy az ítéletnap eljővén az ő minden szentjei és felemelkedettei közé jobb felől való odaiktatás végett felélessze őt! És ti benneteket is! Clamate ter: Kyrie eleison!

De jókorát ugorva az időben segítségünkre siet a Penna. Hogy mi a Penna, arról a magyar Net kortárs irodalma, A-Z-ig, de mi is ez? címszava tájékoztat. Lássuk csak!

(A Penna adatbázisa azon okból jött létre, hogy összefogja a magyar Neten megjelenő, a ma író, alkotó, verselő embereket, és azon virtuális újságokat, melyek helyet adnak a mai magyar netes irodalomnak. (ma élő, alkotó emberek honlapjainak gyűjteménye ez tehát, s így egy ("csak") József Attila összes verseit tartalmazó oldal nem került be az adatbázisba.)

S mindehhez jó böngészgetést kívánnak a szerkesztők, remélve, hogy az, élmény dús lesz...

Sőt a Penna oldal tulajdonosoknak és minden, az irodalom iránt érdeklődő látogatónak (Penna irodalmi levelező-listát) ajánl fel. Új címekre nyitottak.

Hogy kiket lehet itt megtalálni Weblapjuk címével egyetemben, arról az alábbi lista árulkodik:

Ádám Tamás, Arany Viktor, Darabos Dániel (CyHawk), Fábri Péter, Füzy Gáspár, Hollósvölgyi Iván, Hörömpő Gergely, Kiss Balázs (Bala), Krebsz Renáta (Monress), Kántor László, Kovács Zoltán, Malindovszky Tamás (Dragotom), Martinka István (MartinIsti), Máté Attila (Attis), Mihaleczky Péter, Müller Zsolt, Rába Zoltán (R@zo), Sánta Csaba, Somlai Péter, Szabó Gábor, Sztolár Miklós, Tandari Éva, Takaró Szilvia , Timár Geng András (Amper), Török János Zsolt és Varga Szabolcs

Állandóan felújítják az oldalakat, megkeresésükkor az utolsó frissítés 1999. május 13-án történt.

Az egyének mellett újból lapokban, kötetekben, folyóirat- válogatásokban turkálhatunk, rengeteg tudnivaló között válogathatunk az érdeklődési körünk teljes skáláján: Csak az érdekesség kedvéért sorakoztatjuk fel az alábbi címeket: (= (@)= ("újvágású irodalmi lap"), Akg - műelemző és alkotókör, Amatőr Írók Honlapja, Angol - magyar nyelvű irodalmi újság, Art'húr, C3 SCRIPTA - folyóirat-válogatás, Fregatt, Gondolatjel, Homlokodon A Múzsa Csókja, Imaginarius - képek és gondolatok, Jelenkor, Kelet, Lezlisoft versrovat, Mai magyar versek, MEK modern magyar irodalom, Pompeji (irodalom, művészet, bölcselet), Selyemút, Shmoo gyűjteménye, Solaria sci-fi magazin, Tiszatáji irodalmi folyóirat , Turmix diákmagazin, UXS Online sci-fi, fantasy magazin, Versek, Verseskönyv, Y akták magazin.

A diákság kereshet magának anyagot tanulmányaihoz, mint például Édes anyanyelvünk, Érettségi segédletek, Irodalmi érettségi tételek, Nyelv-Web, stb. S ha már nyelvnél tartunk, az Internet nyelvünk tisztaságának őrzőjeként is szerepel, bő anyagot szolgáltatva a nyelvművelők, -védők vagy -ápolók táborának.

Be is tekintettünk A MAGYAR NYELVÉRT honlap kínálatába. Utoljára 1999. június 11-én változtattak és javítottak rajta. Azt is megtudhattuk, hogy 1997. december 1. óta mi voltunk a honlap 4900 -ik olvasója.

A honlap készítői Molnos Angéla és Koncz Csaba. A honlapról azokhoz szólnak, akik szeretik a tisztán csengő, szép magyar nyelvet, folyamatosan ápolják és művelik saját és mások örömére. A honlap ideiglenes tervében a kiemelt fejezetcímek alatt a következő cikkek olvashatók:

A magyar nyelv eredete, múltja és jelene. Mit tegyünk most?

Milyen várat védünk? (előadás és kiáltvány - 1998. október), Ki felelős a magyar nyelvért? (tanulmány anyanyelvünk oktatásáról);

Mai mindennapi beszédünk, vagyis a köznyelv.

Hazatérés az anyanyelv bomladozó közegébe (újságcikk), Az élet értelme, közösségtudatunk, nyelvünk és a lelki egészség (előadás), Magyarító könyvecske (1999 júniusában jelent meg a második, bővített kiadás!), A magyar nyelvvisszaújítás kis szójegyzéke (kb. 1900 címszó);

Szaknyelv.

Irányított levélírás. Rövid lelki kezelés és öngyógyítás hosszú távon (szakcikk Dániából), Lélekelemzésről magyarul (könyvszemle), Elmezavar. Tájékoztató a betegek hozzátartozóinak, A Lélektani Szaknyelv Megújításáért (LSZM) alapítvány, Angol-magyar lélektani és lélekgyógyászati szójegyzék;

Nyelv, irodalom és költészet.

A magyar nyelvről szóló idézetek, Versek az anyanyelvről;

Irodalom és források

Szakirodalom II. Szótárak III. Folyóiratok

Érdeklődők megjegyzései.

Érdekes honlapok és rokon szellemek.

És akiknek angol barátaik vannak, azoknak ott van a (To our English- speaking friends Literature Other home pages English-Hungarian vocabulary of psychology and psychotherapy Guest book) című fejezet is.

Ezek közül Molnos Angéla (Ki felelős a magyar nyelvért?) című tanulmányát olvashatjuk többek között a magyar nyelv oktatásáról, a felelősség vállalásról, a felelősökről, a feladatokról, az iskola szerepéről, gazdag irodalmi és forrásjegyzékkel. Pontokba szedve találjuk idevágó meglátásait:

1. Nem csak a tudás bővítése az iskola feladata, hanem az egész személyiség fejlesztése, vagyis

1a. hagyományos erkölcsi, közösségi, nemzeti értékrendszerünk tisztázása és átadása (a jó és rossz megkülönböztetése, igazságszeretet, becsületesség, önzetlenség, felelősségvállalás, a másság tisztelete, stb.);

1b. önálló gondolkodásra való nevelés;

1c. túlterhelő tananyag helyett, csak azon ismeretek kiválasztása és tanítása, amelyek nélkül a fiatal nem hagyhatja el az iskolát;

1d. tanítsa meg az iskola a fiatalokat az adatkeresés, adatkiválasztás és adatfeldolgozás módszereire, hogy képesek legyenek a mai világban egyre növekvő adatáradatot kezelni és ily módon tudásukat saját maguk továbbfejleszteni .

2. Nincs egészséges személyiségfejlődés önazonosságunk biztos tudata nélkül. Ez pedig szorosan összefügg közösségtudatunkkal, történelmi tudatunkkal és egyben magyar anyanyelvi műveltségünkkel. Nyelvünk összetartozásunk jele és egyben összetartó erő. Összeköt minket őseinkkel, egész múltunkkal, mindazokkal, akik ma magyarul beszélnek és remélhetőleg utódainkkal is. Biztonságérzetet ad.

3. Központi szerepet játszik a gondolkodás fejlesztésében és minden tanításban a magyar nyelv megismerése (szónoklattan, nyelvünk története, jelentéstan, nyelvtan, hangtan) és gyakorlata (beszéd, előadó-művészet, szónoki és fogalmazási gyakorlatok). Minden tantárgy egyben nyelvalkotás és nyelvhasználat is.

4. Nagymértékben a szaknyelvek és az áltudományosság okozzák a magyar nyelv mai rohamos bomlását. E hajlamnak ellen kell állniuk a tantervek megfogalmazóinak és az iskoláknak. Minden tanárnak fokozottan kell figyelnie saját magyar nyelvhasználatára szóban és írásban.

5. Szükséges része a mai művelt fiatalok képzésének az angol nyelv komoly elsajátítása. Beható angol nyelvismeretet azonban csak az szerezhet, aki azt alapos anyanyelvi tudásra építi. Óvakodnia kell attól az iskolának, hogy az Angol vagy más idegen nyelv tanítása a magyar nyelv kárára történjék. Minden angol tanárnak tudnia kell, hogy az angol nyelv se nem előbbre való, se nem fejlettebb mint a magyar, csak más. Minden magyar és más nyelv tanárának a nyelvet mint rendszert kell tanítania, melyet nem szabad egy másik fölé helyezni, sem összekeverni egy másikkal.

Kodály Zoltán, Szabó T. Attila, Bárczi Géza, Sütő András, Révai Miklós, Babits Mihály, K. Grandpierre Emil, Pázmány Péter, Murádin László, Szabó Árpád magyar nyelvről vallott gondolatai keverednek a továbbiakban a szerző meglátásaival - ha parafrazálni akarnánk egy másik tanulmánya címét (az élet értelme, közösségtudatunk, nyelvünk és lelkünk egészsége jegyében.

Érdemes elolvasni pedagógusnak és leendő pedagógusnak egyaránt. Sok mindenben egyet kell értenünk vele. Talán e lap olvasói is.

Ugyancsak a Honlap a magyar nyelvért tálalja Molnos Magyarító szótárát, a magyar nyelvvisszaújítás kis szójegyzékét, amely 1998. október 28. óta nyomtatásban is kapható.

(Nyelvvisszaújítás" fogalma célzás arra, - mondja Molnos Angéla - hogy ma édes anyanyelvünk nem nyelvújítást igényel első segélyként, hanem azon eredmények védelmét, melyeket nyelvújítóink a 18. század utolsó és a 19. első két negyedében elértek, nagy íróink és későbbi nyelvművelőink folytattak. Akifejezés azonkívül utal Szily Kálmán híres művére is: A magyar nyelvújítás szótára", mely 1902-ben jelent meg és 1994- óta hasonmás kiadásban újra kapható. A szójegyzék nem törekszik teljességre, sem egészében, sem a különböző szakmai vagy érdeklődési ágakat tekintve. A címszók egyenlőtlenül oszlanak meg a különböző tárgykörök között.)

Például számosabbak a közgazdaságra vonatkozó szavak, mint a sportkifejezések. Ennek ellenére remélhető, hogy a javított és bővített szójegyzék, amely több mint 1900 címszót tartalmaz, kezdeti segítséget nyújt a nyelvművelőnek. A szótár interaktív szeretne lenni, hiszen az alábbi kérdésekre vár választ.

1. Mennyire használható e szójegyzék?

2. Milyen címszavak hiányzanak belőle?

3. Mit kellene törölni?

4. Mit kellene változtatni? Ebben a négy pontban várnak segítséget tehát a szerzők.

De lépjünk tovább! A Magyar Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású, szabad terjesztésű elektronikus szövegekkel. A MEK projekttel kapcsolatban a MEK- L@listserv.iif.hu lista e-mail, vagy URL címein lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni.

A MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) katalóguspolcain most a biológia fiókjait húzogatjuk: Környezetvédelem -- Environmental protection, Mezőgazdaság, élelmiszeripar -- Agriculture, food industry , MEK "virtuális" Biológia -- MEK "virtual" Biology tételekre akadunk és ezeken belül sorakoznak a következő címek:

Átutazóban a Földön, A hálózat használata a molekuláris biológia területén, A madarak hasznáról és káráról, A magatartás struktúrája, A magatartás változatossága, A magyar barlangok növényvilága, A társas magatartás evolúciója, Adatbázisok és számítógépes hálózatok a biológiában, Az állatok családfája, Beythe András: Fives könyv, Brehm: Az állatok világa (első kötet), Egy etológiai tanuláselmélet, Genetika és az élet, Miért szükséges egy új tanuláselmélet?, Növények a föld alatt, Puhatestűek biológiája/Malacologia Hungary, Szelidíts meg!, Teremtés vagy evolúció?, The development of the vegetation in lamplit areas of the cave Szemlo..., The Flora of Hungarian Caves, Volt barlangok volt növényei.

Ezek közül Beythe Andrásnak, 1595-ös eredeti kiadás alapján készült, 1995-ös elektronikus kiadású Fives könyvére voltunk kíváncsiak. A teljes dokumentum a FIVES_K.ZIP file-ban van tömörítve, amely pár pillanat után szabadon olvasható. A dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra. A szerzői és egyéb jogok általában a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve).

Mivel itt az ősz s a borkészítés ideje, íme egy részlet a szőlőtő hasznáról e természetgyógyászati, gyógynövényekkel és a magyar orvoslás XVI. századi történetével kapcsolatos, adatokban gazdag, digitalizált könyvből:

(Nevezeti: Deákul Vitis vinifera, magyarul szőlőtő. Természeti: Hidegítő és szorító természetű.)

Hasznai:

Az tőszőlőnek az gyökerét ha megfőződ foenumgraecum magvával, poklosságot az bőrről eltisztít, ha mosod vele. Ha az tőszőlőnek és földi bozzának egy irányú mérték szerint való leveleit mézzel öszvetőröd mozsárban, és az leveét ruha által kifacsarod, homályos szömöt jó lészön vele kenni, megvilágosítja. Ha valaki megnémulna, vegye elő az tőszőlő leveleit és vesse jó ecötbe, ha rula iszik, megjő az szava. Szülő aszszonyállatnak használ az tőszőlő leveleit borban megfőzni és innia, könnyen szülhet. Ha az tőszőlő gyökerét megfőződ borban, és az tűzes kelevényőkre rakod, azokat megfakasztja és az evet kinyomja belőlök.

Ha az tőszőlőnek hamvábul lúgot csinálsz és testődet véle mosod, szép fejérre teszi az húst és sebőt beforraszt rajta. Az tőszőlőből az minemű lé kifolyt, ha kilenc napig mosod vele orcádat, jó színt ad, szömölcsöket elveszti. Ugyanazon levet ha borban megiszol, kővet ront, szömeidnek csipáit elveszti, megvilágosítja, mérgös állatok harapása ellen jó. Vérhányoknak használ innia. Az éretlen szőlőt ha kifacsarod és megiszod, az gyomrot megerősíti, használ azoknak az kik nem emészthetnek. Az fejér bor jó vért csinál és vizeletőt indít. De ha sokat iszol belőle, az gyomrodnak megárt, az fejedet is megnehezíti.

Az vörös bor természet szerint szorító, temérdők nedvességöket száraz és az gyomornak ártalmas.

Mértékletössen igyad az bort és egésségödre szolgál: ha részögösködöl, ez világ előtted is megrövidetöd: Istennek is országábul kirekesztetöl.

Oltalmazd URISTEN az te hiveidet, világosítsd meg őket szent lelköddel az te áldott szent fiadért az UR JEZUS KRISTUSÉRT: hogy távozhassanak az vétkektől, Ámen.

Róth András Lajos