Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
19905 dokumentum

Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungariae / Radó Polikárp

Szakbibliográfiák, Könyv- és írástörténet
misekönyv, kéziratos könyv, régi kézirat, kódex, témabibliográfia, szakbibliográfia, lelőhelyjegyzék

"1. Sacramentarium Gelasianum (Fragmentarium) Italiae Septentrionalis (S. VIII). (Mus. Nat. C. l. M. ae. 441.) - Mmembranaceum - ff 4 - ultima pars tertia saeculi VIII. - scriptura uncialis unica columna - excisum e tegumento libri cuiusdam - litterae initiales 33 rubro, fulvo, fusco, viridi et aureo colore depictae."

URL: https://mek.oszk.hu/20300/20318  2020-04-01

A Kárász uraság kocája és más elbeszélések / Móricz Pál

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A horgosi uradalom bővelkedett mocsárban, lápföldben és Kárász ur az olvasatlan számú kondáiból a nagy kocát, a lógósfülü nagy kocát szerette legjobban. Ángliusfajta volt ez a nagy koca. Grassalkovieh herceg ajándéka volt. Ez a koca mindig kilenc malacot vetett."

URL: https://mek.oszk.hu/20300/20317  2020-03-31

A műfordítás elvi kérdései megújhodáskori irodalmunkban / Zsigmond Ferenc

Műfordítás, Irodalomelmélet, Magyar irodalom története, Világirodalom története
műfordítás, irodalmi hatás, magyar irodalom története, európai irodalom története, felvilágosodás, 18-19. sz.

"A fordítói munka nagy jelentősége hamarosan behatol íróink tudatába, s a fordítói tevékenység fogalma mintegy önnön dialektikájának parancsára azonnal kitermeli magából az egymás ellentétévé sarkított két végletet: a fordító vajjon másol-e vagy társszerző?"

URL: https://mek.oszk.hu/20300/20304  2020-03-31

Jelentés a mélyből : Válogatott írások / Horváth Sándor

Kortárs magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom, Szociográfia
magyar irodalom, kárpátaljai magyar irodalom, szociográfia, Kárpátalja, Ukrajna, 20-21. sz.

"Első beszélgető partnerem ötvennégy éves asszony. 150 cm magas, vékony negyven-negyvenöt kiló, ha lehet. Egy 10 négyzetméteres szobában lakik; ágy, szekrény, tűzhely, tükör és néhány szék. Az egyik sarokban nagy földkupac és háztartási szemét. A falakon színészek újságokból kivágott képei. Fojtogató a bűz."

URL: https://mek.oszk.hu/20300/20302  2020-03-31

Magyarország geológiája / Fülöp József ; illusztrátor Németh Lászlóné, Tóth Józsefné

Geológia, földtörténet, Őslénytan
paleozoikum, szilur, devon, karbonkor, perm, földtani formáció, sztratigráfia, szerkezeti földtan, földtani képződmény, geológia, Magyarország

"A Balaton környék paleozóos képződményeinek részletes tanulmányozására a századfordulót megelőző és azt követő évtizedben - a Balaton és környékének tudományos tanulmányozására - Lóczy Lajos vezetésével került sor (1913). Az elterjedés, a település és a földtani kifejlődés pontos és érzékletes leírása ma is élvezetes olvasmány."

URL: https://mek.oszk.hu/20200/20235  2020-03-31

Az Alföld talajvíztérképe : Magyarázó a talajvíztükör felszínalatti mélységének 1:200.000-es méretű térképéhez / Rónai András

Hidrogeológia, Vízügy általában, Szakmai térképek
vízföldtani térkép, földtudományi térkép, talajvíz, felszín alatti víz, vízkészlet, vízállás, hidrogeológia, Alföld

"A talajvízszíntre vonatkozólag Magyarországon a nagy folyószabályozások kora óta, tehát több mint egy évszázada gyűjtenek adatokat. Az országos szintezések során, az Alföld és a Tisza vízvidékének felmérése alkalmából több helyen végeztek talajvíz megfigyelést."

URL: https://mek.oszk.hu/20200/20234  2020-03-31

A katonai logisztika szakfolyóiratainak áttekintése és fejlődési lehetőségei / Druzsin József

Hadtudomány általában, Sajtó- és médiatörténet, Elektronikus szöveg és könyvtár, Információs rendszerek, Elektronikus publikáció
szakfolyóirat, katonai logisztika, hadtudomány, tudományos munka, dokumentáció, dokumentalisztika, sajtótörténet, Magyarország, 2010-es évek, 18-21. sz.

"A hadtudomány területén nem áll rendelkezésre szakterületi alapú, Impaktfaktoros, illetve SJR mutatókat (SCImago SJR index) generálni képes Q1 - Q4 besorolási rendben működő szakfolyóirat. Továbbra is a hivatkozás-számhoz nem kötődő A-B-C-D besorolási kategóriák kerülnek alkalmazásra."

URL: https://mek.oszk.hu/20400/20406  2020-03-31

A zempléni korpafüvek csodálatos világa : Lycopodiaceae in Flora Matricum Tokajense (Zemplén) / Druzsin József

Növénytan, Ökológia, Természetvédelem
korpafű, biotóp, biocönológia, természetvédelem, Zempléni-hegység

"Megfigyelési adatainkból kitűnik, hogy korpafüveink rendre az észak-déli völgyek letörésein, peremein, utak nyiladékaiban találnak otthonra, valamely hűvös, árnyékos, északias, keleties kitettségű élőhelyen. Elsősorban luc (Picea abies) és bükk (Fagus silvatica) állományainak félárnyékot biztosító szegélyein találkoztunk velük."

URL: https://mek.oszk.hu/20400/20400  2020-03-30

Az egri csillagok : Bornemissza Gergely élete / Gárdonyi Géza

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A teremben csend volt. Mindenki érezte, hogy Dobó igazat mond. - Ha Eger elesik, utána nem tarthatja magát se Miskolc, se Kassa. Az apró várakat lerázza a török, mint a diót. Nincs többé ellenállás. És akkor Magyarországot beírhatja a történelem a halottak könyvébe."

URL: https://mek.oszk.hu/20300/20300  2020-03-30

Sermones compilati in studio generali Quinqueecclesiensi in regno Ungarie / szerkesztő Petrovich Ede; fordító Mayer Erika, P.

Keresztény vallások, Keresztény vallási szövegek
prédikáció, szent, kereszténység, dominikánusok, középkori latin irodalom, Magyarország, 13-14. sz.

"Ego primogenitum ponam illum, excelsum pre regibus terre (Ps. LXXXVIII.). His verbis fecit Dominus promissiones David regi fideli. Et quia ille conplete sunt in beato rege Stephano, ideo convenit pariter et sibi, ut dicatur de eo in persona promittentis: Ego primogeni(tum) etc."

URL: https://mek.oszk.hu/20200/20289  2020-03-30

A rétegtani osztályozás, nevezéktan és gyakorlati alkalmazásuk irányelvei : A Nemzetközi Rétegtani Osztályozási Albizottság ISSC irányelveinek figyelembevételével és a Magyar Rétegtani Bizottság állásfoglalása alapján / szerkesztő Fülöp József, Császár Géza, Haas János, Jocháné Edelényi Emőke

Geológia, földtörténet, Értelmező szótárak
nevezéktan, osztályozás, terminológia, sztratigráfia, szerkezeti földtan, földtani képződmény, kőzetréteg, geológia, szabályzat

"A litosztratigráfiai egység (lithostratigraphic unit) olyan rétegtani kategória, amelyet valamely uralkodó kőzettani jelleg, ill. jellegek együttese határoz meg. Állhat kizárólag üledékes, magmás, vagy metamorf kőzetfajtákból, illetve ezek együtteséből is."

URL: https://mek.oszk.hu/20200/20231  2020-03-30

A Magyar Királyi Földtani Intézet egységes szín és jelkulcsa / Bandat Horst

Geológia, földtörténet, Geodézia, térképezés
jelkulcs, térkép, térképszelvény, kartográfia, földtudomány, geológia, szabályzat, Magyar Állami Földtani Intézet (Budapest)

"Különféle szintek szerkezeti rétegvonalait különféle vonalakkal, vagy szinekkel kell feltüntetni, azonban lehetőleg se zöld, se piros színnel, összetévesztések elkerülése végett. A szerkezeti vonalak vastagsága kisebb legyen a vetővonalak, vagy antiklinálisok vonalainál."

URL: https://mek.oszk.hu/20200/20230  2020-03-30

"Az aestheticum vizsgálatának célja tehát az értékadó jelentés felkutatása." : Magyar esztétikatörténeti és esztétikai tanulmányok / Máté Zsuzsanna ; szerkesztő Laczkó Sándor

Esztétika, művészetfilozófia, Stilisztika, irodalomesztétika
irodalomesztétika, esztétika, művészetesztétika, művészetfilozófia, művészetelmélet

"Bartók szerint az esztétika mint értékdiszciplína elsődleges feladata az esztétikum lényegének megállapítása, mivel a művészeti alkotások "mérővesszőjét más forrásból meríteni nem lehet, ... mert az aestheticum rejti magában azt a változatlan és örök jelentést, amely a művészet alkotásának értéket kölcsönöz. Az aestheticum vizsgálatának célja tehát az értékadó jelentés felkutatása"."

URL: https://mek.oszk.hu/20400/20405  2020-03-27                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
https://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom