Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
19648 dokumentum

Múltba nézek... : Bánréve / Rónaföldi Zoltán

Helytörténet, helyismeret, Levéltári kutatás
település, helytörténet, történeti földrajz, Bánréve, Ózdi kistérség, Borsod megye, Gömör vármegye, ókor, középkor, újkor, 18-19. sz.

"1865-ös felmérések szerint Bánrévén a gyepterület (a rét és a legelő) a Sajó bal partján összefüggő sávot alkotott, melynek egyhangúságát csak az ártéri erdőfoltok és ligetek törték meg. Hasonlóan jellemezhető gyepterület Bánréve és Sajópüspöki között terült el, melyet állandó és időszakos vízfolyások szeltek át."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20078  2020-01-20

Kárpát-medencei, régi-pogány "pajzánkodó" szokások és hagyományok / Remete Farkas László

Erotika, szexualitás, Házasság, válás, Magyar néprajz, Életmód, szokások
nemi élet, nemi erkölcs, házasság előtti szexuális élet, paráznaság, népszokás, néphit, magyar néprajz, nemzetiségi néprajz, Magyarország, Kárpát-medence, Közép-Európa

"Hajlamosak vagyunk arra, hogy a múltban történteket »mai fejjel« magyarázzuk, és azokról a »mostani erkölcsi magasságainkból« ítélkezzünk. Holott, az egykori nemi hagyományok és szokások a maiaktól eltérő körülmények között formálódtak. Sőt, egyes szavak-fogalmak gyakran mást is jelentettek."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20077  2020-01-20

Lőttek az úri világnak : Radulescu Helén hányatott élete / Miklauzič István

Élet és vagyon elleni bűntettek, Bulvár, Írott sajtó, Sajtó- és médiatörténet, Szociálpszichológia, Genealógia, családtörténet
gyilkosság, botrány, kegyelem, társadalmi részvétel, újsághír, újságírás, magyarországi románok, családtörténet, Radulescu család, Magyarország, 1930-as évek, Horthy-korszak

"Szemben Radulescuné házával van az iskola. A tanítók, élükön az iskola igazgatójával, aláírták a kegyelmezési kérvényt. Bemegyek az egyik osztályba, a gyerekek felállnak. Elmondom az igazgatónak Pintér megkegyelmezésének ügyét. Boldogan mondja: - Nagyon-nagyon örülök neki."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20076  2020-01-20

Hitler, Sztálin, Chamberlain : Az elkerülhetetlen II. világháború / Székely Gábor

Európai országok történelme, Nemzetközi politika, szervezetek, Politikatörténet, Nemzetközi konfliktusok, Hadtörténet
történelem, diplomáciatörténet, nemzetközi helyzet, második világháború, Párizs környéki békék, Európa, Egyesült Államok, Oroszország, Szovjetunió, két világháború közötti időszak, 1919-1939

"A leszerelési konferencián azonban sem a fegyverkezésre, sem pedig a gazdasági megoldásokra tett kísérletek, javaslatok nem jártak sikerrel. A franciák nem voltak hajlandók további engedményekre, Hitler pedig elhatározta, hogy nem engedi megkötni kezét a Népszövetség semmiféle nemzetközi fórumán."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20075  2020-01-20

Allah akbar! / Petrozsényi Nagy Pál

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"A nem várt baráti meghívás egyből áthangolta a szerbeket. Már nem akart senki sem támadni, örült, hogy békében meghúzhatja magát valamelyik sarokban. Ugyanígy vélekedtek a migránsok is. Minek itt üvöltözni, késelni, amikor Allah úgyis azonos sorsot szán mindnyájuknak, vagy, ki tudja, talán éppen azt kívánja - spekuláltak némelyek, hogy ássák el a csatabárdot."

URL: https://mek.oszk.hu/20100/20111  2020-01-20

Hol tartunk? : Az MSZT oktatásszociológiai szakosztályának és a WJLF neveléstudományi tanszékének konferenciája Kozma Tamás 80. születésnapjára / szerkesztő Nagy Péter Tibor

Pedagógia általában
oktatáskutatás, oktatásszociológia, pedagógia, neveléstörténet, oktatásügy, tömörítvénygyűjtemény, Kozma Tamás (1939-)

"A Kozma által jelzett, a pedagógiatörténet etapjaihoz is kapcsolható, de elsősorban a neveléstudományi kutatások interdisziciplináris és alkalmazott jellegéből adódó »paradigmatikus« osztottság az ezredfordulóra intézményesen is rögzült, az egyes kutatóműhelyek céljai, módszerei között nem igen volt/van átfedés."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20074  2020-01-17

Jókai Mór élete és művei / Zsigmond Ferenc

Magyar irodalom története
író, magyar irodalom története, jubileum, megemlékezés, Jókai Mór (1825-1904), Magyarország, 19. sz.

"Jókai élete maga is olyan, mint egy-egy Jókai-regény. Szépség, költői ragyogás, rendkívüli fordulatok, eszményi elvek, káprázatos sikerek uralkodnak mind a kettőben. De amint regényei közt is bőven akad olyan, amelyiknek éppen a befejezése van elrontva: sajnos, életében is a vég az, ami nem sikerült."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20072  2020-01-17

Jókai / Zsigmond Ferenc

Magyar irodalom története, Kritika
író, irodalomkritika, magyar irodalom története, Jókai Mór (1825-1904), Magyarország, 19. sz.

"E két eredeti képzelet kivetített képein legelébb is bizonyos technikai hasonlóság vehető észre, közös nyomai a közös iskolának: a francia romanticizmus modorának. A Vörösmarty epikájának hőseivel, hősnőivel s a cselekvény főmotívumaival szoros rokonságot mutat Jókai költészete már a szabadságharc előtt is."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20071  2020-01-17

Rákóczi turulmadara : A Nagyságos Fejedelem és kora a nép emlékezetében: történeti mondák, legendák, emlékhelyek Kárpátalján

Magyar népköltészet, Folklorisztika
monda, legenda, emlékhely, kárpátaljai magyarság, helyismeret, helytörténet, Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735), Kárpátalja

"Egyszer a labancok kiverték a kezéből a kardját. Nagyon veszélyes helyzetbe került. Ekkor az égből váratlanul lecsapott Rákóczi turulmadara. Karmaival kivájta az ellenfél szemét. A turulmadár szájában volt egy kard. Rákóczi kikapta a csőréből a kardot, és ezzel tudta csak visszaszorítani támadóit. A turulmadárnak emléket is állítottak a Tisza jobb partján."

URL: https://mek.oszk.hu/20100/20106  2020-01-17

Bűnbánat nélkül nincs megtisztulás : Kisegyházak és az állambiztonság / Ilkei Csaba

Kisegyházak, szekták, Egyházak, egyházpolitika, Politikatörténet, Magyar belpolitika, Nemzetbiztonság, hírszerzés
egyház, kisegyház, szekta, állambiztonság, titkosszolgálat, politikai rendőrség, egyházpolitika, szocialista rendszer, Magyarország, 1945 utáni időszak, Rákosi-korszak, Kádár-korszak, 20. sz.

"A szabadegyházakról - kisegyházak, szekták, önálló felekezetek, vallási közösségek, csoportok, stb. - ... hosszú éveken át csak a jelentések szintjén esik szó a klerikális reakció elleni harcban, az ellenséges tevékenység operatív felderítése, elhárítása során. Az állambiztonság kísérletet sem tesz átfogó, rendszerszemléletű értékelésre..."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20070  2020-01-16

Vörösmarty Mihály élete és művei / Zsigmond Ferenc

Magyar irodalom története, Műelemzés
költő, költészet, műelemzés, magyar irodalom története, Vörösmarty Mihály (1800-1855), Magyarország, 19. sz.

"Vörösmarty szívéhez hazafiúi és szerelmi bánata közösen egyengette az ossziáni hang és modor útját, s ennek a hatásnak gyönyörű példái vannak a Zalán futásában. Egyik legszebb példa erre a költemény 33 sornyi bevezetése; ezt utólag írta meg és toldotta a mű elé, egyik költő-barátjának, Osszián egy fordítójának tanácsára."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20069  2020-01-16

Az Elbától Vorkutáig : A Magyarok és magyarországi németek szovjet hadifogságban, kényszermunkán és a Gulágon című konferencián elhangzott előadások / szerkesztő Géczi Róbert

Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Európai országok történelme, Kisebbségek
magyarországi németek, deportálás, kényszermunka, magyar történelem, Szovjetunió, második világháború, 1945 utáni időszak

"Az eddigi kutatások alapján elmondható, hogy Észak-Erdélyben 1944. szeptember-októberében, a frontátvonulás időszakában legkevesebb 20.000 magyar civil fiút és férfit ejtettek foglyul a bevonuló oroszok és hurcoltak el a Szovjetunióba kényszermunkára."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20068  2020-01-16

Csömöri hősök : Winkler János és Dömötör Zoltán története / Tóth Eszter Zsófia

Magyar történelem 1946-1989, Helytörténet, helyismeret
1956-os forradalom, helytörténet, megtorlás, per, helyi társadalom, jegyzőkönyv, Winkler János (1930-), Dömötör Zoltán (1934-), Csömör, 1950-es évek

"A magyar nemzet döntötte meg ezt a gyűlöletes rendszert. Forradalmárnak nem születnek emberek forradalmárrá válnak, annak hatására, hogy mit éltek át. ... Én azt mondtam, ha az első adandó alkalom lesz, ott leszek a barikádon. 1956. október 23-án a főiskolások kezdték, én főiskolás voltam. Én az elejétől benne voltam."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20067  2020-01-16                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
https://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom