Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
21709 documents

Nagykun szűrhimzések 1. / Györffy István

Tárgyi népművészet, Magyar néprajz, Tárgyi néprajz
szűrhímzés, cifraszűr, népi díszítőművészet, mintakönyv, Nagykunság, 19. sz.

"7. c) elejvirág (alsó); d) ujja hajtókája; mindkettő ugyanazon szűrről; a) elejvirág (felső); b) elejvirág (alsó). Karcag. Györffy István munkája 1885 tájáról. A N. Múz. Néprajzi Osztálya tulajdonában levő cifraszűrről. (L. sz. 125.143.)"

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22108  2021-06-23

Adalékok a muravidéki magyarok kultúrájához : Oktatás, művészet és irodalom / Ruda Gábor

Kisebbségek, Nyelvhasználat, Oktatáspolitika, oktatásügy
határon túli magyarság, szlovéniai magyarság, nyelvhasználat, kétnyelvűség, nemzetiségi oktatás, kulturális élet, identitás, magyarságtudat, Szlovénia, Muravidék, 21. sz.

"Arra lenne szükség, hogy a kétnyelvű oktatás, amely a bevezetésekor a muravidéki magyarok identitástudatára több szempontból is roncsoló hatással volt, valóban két tannyelvű legyen, ami biztosítaná a magyar nyelv fejlődését a Muravidéken ... Optimális körülmények között optimális lehetőségeket nyújtana a kétnyelvű oktatás."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22107  2021-06-23

Barátságos értekezés a vallási egyesülés ideájának szerzőjével / Kováts Mátyás

Egyháztörténet, Keresztény vallások
vallás, kereszténység, katolikus egyház, protestáns egyház

"... Mivel mi Katolikusok meggyőzettetésünk ellenére, lélek ösméret megsértése nélkül Hitvallásunkat fel nem hagyhatunk, légy mennél hathatósabb eszköz benne, hogy Protestáns Alyánkfiai elől az idegenkedésnek kövei lassan lassan elhengeríttetvén, hozzánk mind inkább, 's közelébb járúllyanak."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22106  2021-06-23

Párhuzam az Európába költözködő magyar nemzet s az akkori Európa polgári s erkölcsi míveltsége között / Horváth Mihály

Magyar történelem 1526 előtt, Művelődéstörténet
magyarság, magyar történelem, műveltség, kultúratörténet, összehasonlító módszer, Európa, Bizánci Birodalom, honfoglalás, kora középkor

"A magyaroknál a beligazgatás kiszámolt intézmények által még nem volt szabályozva, s azoknak helyét részint a nemzet fejeinek az előforduló esetekben tett rendeletei, részint ó szokások, részint pedig önkény ugyan, de patriarchalis szellemű, - mint több történeti jelenések bizonyítják, pótolták ki."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22105  2021-06-23

Emlékirat : megalakulásának 40-ik évfordulója alkalmából kiad. az Országos Erdészeti Egyesület

Erdészet, vadászat, halászat, Civil szervezetek
erdészet, egyesület, szakmai szervezet, testülettörténet, Országos Erdészeti Egyesület, Magyarország, 19-20. sz.

"Az egyesület közgyülései között talán a legnagyobb jelentőséggel bir az 1896. évi ezredéves kiállitás keretében tartott országos kongresszus, mely az erdőbirtokosok és erdőtisztek nagy részvétele mellett folyt le. Ezen a kongresszuson a magyar erdőgazdaságnak három kiváló fontosságú kérdése került megvitatás alá. Az egyik a kopárok beerősítésének kérdése volt."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22104  2021-06-22

A trianoni békediktátum ratifikációja külföldön / szerkesztő Illik Péter, Vizi László Tamás

Nemzetközi jog, Más országok politikai élete, Politikatörténet, Levéltári kutatás
trianoni békeszerződés, nemzetközi egyezmény, külpolitika, törvényhozás, politikatörténet, történelmi forrás, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Csehszlovákia, Lengyelország, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Egyesült Államok, 20. sz.

"A The Newcastle Daily Chronicle egy egész hasábban jelentette az alsóházi vitában elhangzottakat. A Nottingham Journal által említett politikusok mellett összefoglalta Spoor és Hoare véleményét is. Hoare-ral kapcsolatban kiemelte, hogy a képviselő attól tartott, hogy az önrendelkezés mészárláshoz vezethet."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22172  2021-06-22

A román nép és ügye védelmezve a magyar időszaki sajtó terén, s az országgyűlési szószéken / Wlád Alajos

Kisebbségek, Kormányzat, parlament, Politikatörténet
nemzetiségi mozgalom, nemzetiségi kérdés, románok, kisebbségi politika, publicisztika, jogalkotás, országgyűlési beszéd, Magyarország, 19. sz.

"Azon időben, midőn mintegy 40,000 ember veszté el életét, s lőn hűségének áldozata, találkoztak befolyással biró emberek, kik az akkori körülmények között az eseményekröl hiven s kellően nem értesülhetett magas kormányt avval ámitották, hogy a román intelligentia Daco-Romániát akar alapítani!"

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22103  2021-06-22

XXXIV-dik árticulus : Az erdőlés rendire nézve / Ferenc (Magyarország: király), I. (1768-1835)

Gazdasági jog, Erdészet, vadászat, halászat, Állattenyésztés
erdészet, erdő, erdősítés, fásítás, tulajdonjog, büntetőjog, lopás, tűzvédelem, legelőgazdálkodás, gazdasági jog, Magyarország, 19. sz.

"Minden Paraszt, és más szabad Ember-is, köteleztetik mind addig, a' míg az Háza, Udvara, Kertye, és Csüre, avagy kaszáló-rétye elött, és körül üréss, és a' fák plántálására alkalmatos hely tanáltatik, minden Esztendöben 10. Füz-fát, és más hamarébb nevekedö fákat, nevezetesen pedig Eper-fákat plántálni, ültetni..."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22101  2021-06-22

A kedély hatalmáról, miszerint a puszta feltett szándék által uralkodhatni a kóros érzelmeken : [Levél Hufelandhoz] / Immanuel Kant ; fordító Szabó Antal

Életmód, egészség, betegség, Pszichológia, Egyéb filozófiai témák
mentálhigiénia, kóros lelkiállapot, érzelem, életmód, egészség, betegség

"A kóros esetek, melyek tekintetében a kedély azon tehetséggel bir, hogy azoknak érzete felett, az embernek puszta állhatatos akarata által uralkodhatik, mind görcsösnemüek. De megforditva nem mondhatjuk, hogy minden ilyes nemüek a puszta feltett szándék által megakadályoztathatnak, vagy elhárittathatnak."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22100  2021-06-22

Sándor Mátyás / Jules Verne ; fordító Huszár Imre; illusztrátor Léon Benett

Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
francia irodalom, ifjúsági irodalom, 19. sz.

"Sándor Mátyás gróf Erdélyben lakott, Fogaras vidékén, régi kastélyában, mely az Erdélyt Romániától elválasztó keleti Kárpátok északi előhegyeinek egyikén épült s a meredek szirten egész szilaj büszkeségében emelkedett föl, mint egyike azon végső menhelyeknek, melyekben az összeesküvők az utolsó emberig védelmezhetik magukat."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22170  2021-06-18

Pillangó és válogatott elbeszélések [Hangoskönyv] / Móricz Zsigmond

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, hangoskönyv, 20. sz.

"Jóska azonban nagyon elhallgatott. Még idáig jószerivel meg se nézte ezt a kislányt, de most nagyon megperzselte valami. Nem ment ki a fejéből, ahogy sárga kendőjében, bögyös ingében, kerekdeden, csinosan ott állott a kazal alatt, s kinyitott kis tenyeréből eleresztette a pillangót."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22167  2021-06-18

Lelki élet rend a' papnevelő intézetben : Töredék Schlör Alajos illy czimü munkájábol: "Geistlicher Wegweiser für Kleriker besonders in Semineren" / Aloys Schlör

Egyházak, egyházpolitika, Keresztény vallások, Erkölcs, etika, Nevelés- és iskolatörténet
papképzés, papi hivatás, katolikus egyház, kereszténység, vallási erkölcs, fegyelem, iskolai nevelés

"Gyorsan 's illedékesen öltözködjél meggondolva: lát az Isten és védangyalod melletted áll. Folytasd imádat mellyel fölébredél, 's fölkelél, és kérd magadra Istentől a' szentség' és igazság' ruháját, melly szolgáihoz illő. Sacerdotes tui induantur justitiam (Ps. 131 9.)"

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22098  2021-06-18

Házi gyógytestgyakorlat : A kir. magyar természettudományi Társulat 1856-iki gyűlésein Dr. Schreiber elvei nyomán fejtegetve / Batizfalvy Sámuel

Életmód, egészség, betegség
gyógytorna, testgyakorlat, betegségmegelőzés, egészséges életmód

"A gyógytestgyakorlat, mely külföltételekhez kötve nincs, hanem mindenhol s bármily időben kivihető (s épen azért házi gyógytestgyakorlatnak is neveztetik) utószer gyanánt jó szolgálatokat tesz különösen azoknak, kik valamely orthopädiai intézetnek épen elhagyták küszöbét."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22091  2021-06-18                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Dózsa György tér 4-5-6.

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
https://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
https://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu
https://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
https://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
National Széchényi Library Department of Digital Content Development and Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2021.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic