Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
21501 documents

Arrobori : A honi politikai közbeszéd természetrajza / Farkas Attila Márton ; szerkesztő Levendel Júlia, Horgas Judit; illusztrátor Szentgyörgyi Zsolt

Magyar belpolitika, Politológia, Kommunikáció, metanyelv, Szociálpszichológia, Kulturális antropológia
belpolitika, politikai kultúra, politikai hatalom, politikai eszme, politikai propaganda, közvélemény, kommunikáció, Magyarország, 1990-es évek, 20-21. sz., ezredforduló

"Az Arrobori csupán első pillantásra, és csak részben szól a '90-es évek és az ezredforduló hazai viszonyairól, jelenségeiről. Valójában azokról az évszázados gondolkodásbeli mintákról szól, amelyek kormányzatoktól, rezsimektől, sőt, rendszerektől függetlenül keserítik életünket. Ebből a szempontból könyvem időtálló..."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21968  2021-04-19

Matek-étek : Hetedikeseknek

Algebra, Geometria, Matematikai logika, Pedagógiai módszerek, Alsófokú oktatás, Rejtvény
aritmetika, algebra, geometria, matematika, matematikai fejtörő, matematikatanítás, általános iskola, felső tagozat, példatár

"A gépkocsi kilométerórája 78 987 kilométert mutat. A gépkocsivezető azt tapasztalja, hogy a számjegyek szimmetrikusan helyezkednek el. Két óra múlva, rátekintve ismét a kilométeróra-mutatóra, azt tapasztalja, hogy ismét szimmetrikusan helyezkednek el a számjegyek. Milyen átlagsebességgel haladt a gépkocsi ez alatt az idő alatt?"

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21967  2021-04-19

Emlék forgácsok a putnoki nagymalom történetéből / Barabás Pál, Rónaföldi Zoltán

Élelmiszeripar, Ipartörténet, Gazdaságtörténet, Helytörténet, helyismeret
malomipar, ipartörténet, gazdaságtörténet, helytörténet, Putnok, Gömör és Kishont vármegye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 19-20. sz.

"A 19. század második felének magyarországi ipari forradalma, illetve annak nyerési lehetőségei érlelhették meg a gróf Serényi családban a gőzmalom létesítésének gondolatát, amelynek lehetősége lehetett a közép-Sajóvölgy, valamint az alsó Rimavölgy és az egyéb kisebb mellékvölgyek gabonatermelésének feldolgozására."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21966  2021-04-19

Derűs lélekkel : Verseskötet / Jekő György

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Nagy boldogság és öröm élni,
Ha van, kiért és van mért,
Tisztes életre törekedtem,
S a tisztesség beért."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21965  2021-04-19

Próféták, papok és egyéb bölcsek kora : Regény / Siklósi Csaba, Cs.

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, történelmi regény, 21. sz.

"A papok irányításával a munkások a saját fülkéjébe helyezték Assur lamassuját. A szobor előtt asztal van, rajta az ételadományok. Vízzel megtisztították a szobrot, hogy a valójában fennvaló Assur isteni ereje beleköltözzék... Az enúk behúzták a függönyt. Az istent tapintatosan magára hagyták egészen reggelig, hogy élje a maga életét."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21964  2021-04-19

Néhai udvari cancellarius gróf széki Teleki Sámuel ur ö excellentiája' emlékezetének tiszteletére Kolo'svárt, N. Enyeden, M: Vásárhelyen, Udvarhelyen, és Zilahon tartatott halotti beszédek, egy rövid prologussal együtt / Csiszár Sámuel, Méhes Sámuel, Szász Lajos, Hegedűs Sámuel, Antal János, Bodor Pál, Bodola Sámuel, Szigethi Gyula Mihály, Salamon József

Keresztény vallások, Klasszikus magyar irodalom
arisztokrata, köztisztviselő, gyászbeszéd, gyászvers, nekrológ, prédikáció, református egyház, Teleki Sámuel (1739-1822), Erdély, 18. sz.

"Jó lenne ha a' Státus' Fő-emberei megannyi tudósok vólnának, - a' kik mint ugyan annyi tudósok vólnának, - a' kik mint ugyan annyi oskolák' fejei úgy nézettethetnének. - Hogy a hadi vezér ne csak a' kard forgatásához értene, hanem esmérné a' Státus' törvényeinek lelkét is."

URL: https://mek.oszk.hu/21800/21888  2021-04-16

XX. századi híres magyar közgazdászok XXI. században is érvényes gondolatai / szerkesztő Katona Klára, Schlett András

Tudománytörténet
közgazdász, jogász, politikus, egyetemi tanár, külföldön élő magyar személyiség, gazdaságtan, gazdaságtörténet, tudománytörténet, eszmetörténet, Heller Farkas Henrik (1877-1955), Navratil Ákos (1875-1952), Varga István (1897-1962), Bauer Péter Tamás (1915-2002), Lámfalussy Sándor (1929-2015), Scitovszky Tibor (1910-2002), Muzslay István (1923-2007), Magyarország, Anglia, Belgium, Egyesült Államok, 20-21. sz.

"Heller Farkas az a Magyarországon dolgozó közgazdász, akinek a munkásságát szinte a világ minden táján ismerték. Könyveit számos világnyelven, németül, angolul, sőt spanyolul is kiadták, Közgazdaságtanából Németországban, Latin-Amerikában, de még Ausztráliában is tanítottak, még az 50-es években is!"

URL: https://mek.oszk.hu/21800/21885  2021-04-16

Móló : Régi és új versek / Nagy Anna ; szerkesztő Cseke Gábor; illusztrátor Nagy Anna

Kortárs magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom, Festészet, grafika
magyar irodalom, határon túli magyar irodalom, grafika, képzőművészet, 21. sz.

"Képek vetültek szememre
Önkéntelen megrajzolom
Az élő vászonra rovom
A táj kusza körvonalait"

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21963  2021-04-16

Matek-étek : Hatodikosoknak

Algebra, Geometria, Matematikai logika, Pedagógiai módszerek, Alsófokú oktatás, Rejtvény
aritmetika, algebra, geometria, matematika, matematikai fejtörő, matematikatanítás, általános iskola, felső tagozat, példatár

"A tízes számrendszerben a tíz számjegy segítségével minden szám leírható. Fontos-e, hogy milyen sorrendben vannak? Miért? Írd le azokat a kilencjegyű, különböző számjegyekből álló számokat, amelyek első két jegyének összege kisebb 5-nél és utolsó két jegyének összege nagyobb 10-nél."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21962  2021-04-16

A magyarság és az egyház szolgálatában : Életútinterjú dr. Keresztes Sándorral / Javorniczky István, Keresztes Sándor

Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Magyar történelem 1989 után, Egyháztörténet, Magyar belpolitika, Politikatörténet
magyar történelem, egyháztörténet, egyházpolitika, pártpolitika, állam és egyház viszonya, keresztényszocializmus, kereszténydemokrácia, erdélyi magyarság, rendszerváltás, politikus, életútinterjú, Vatikán, Magyarország, Erdély, 20. sz.

"Mert hiszen nyilvánvalóvá vált 1956 után, hogy minket senki nem szabadít föl erőszakkal, csak egyfajta metamorfózisra számíthatunk, tehát mondjuk fokozatos nyitásra a szabadságjogok irányába. Én a fő tevékenységemet az egyházpolitikára korlátoztam. Ehhez bázist jelentett a katolikus egyház nemzetközi jellege és jelentősége."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21961  2021-04-16

Avarok : A szkíták hihető története / Ádám László

Magyar történelem 1526 előtt, Európai országok történelme, Ázsiai országok történelme
magyar őstörténet, avarok, szkíták, ókor, honfoglalás előtti kor, kora középkor

"Az avarok birtokait az i. e. 7. században valószínűleg bekebelezte a terjeszkedő Méd birodalom, források híján azonban ezzel kapcsolatban csak találgatni lehet. II. Kurus (i. e. 559-530.) idején bizonyosan az Óperzsa Birodalom hűbéres szövetségesei voltak. Ktesias (i. e. 5. század) szerint ez időben nem fizettek adót."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21960  2021-04-15

A Vallás és Közoktatási M. Kir. Ministerium felügyelete alatt álló alapítványi erdőségek fatermelési viszonyainak ismertetése / Hoffmann Sándor

Erdészet, vadászat, halászat, Fa- és bútoripar, Civil szervezetek, Adattárak
erdő, erdészet, erdőművelés, fakitermelés, faáru, alapítvány, vagyon, gazdálkodás, kereskedelem, Magyarország, 19. sz.

"A magyarországi egyetemi, tanulmányi, vallás-alapitványi és megürült egyházi javak birtokaihoz tartozó erdőségek összesen 101,536.2 1600 öles holdra terjednek, melyből 21.681.2 hold egyetemi, 21.849.4 hold tanulmányi, 55.080.6 hold vallás-alapitványi, és 2925 hold megürült egyházi birtoku tulajdont képez."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21912  2021-04-15

A legeltetés és havasgazdálkodás kérdése : Összehasonlító tanulmány és javaslat, különös tekintettel a hazai viszonyokra / Berendi Béla

Erdészet, vadászat, halászat, Növénytermesztés, kertészet, Állattenyésztés
magashegység, legelőgazdálkodás, rét, állattenyésztés, szarvasmarha-tenyésztés, juhtenyésztés, erdő, erdészet, fásítás, erdősítés

"Hozzuk kapcsolatba egymással az erdészetet, a gazdászatot és a kulturmérnökséget mint rokon ágazatokat, romboljuk le azt a válaszfalat, mely közöttük esetleg fennáll, mert nézetem szerint nincs nagyon messze az az idő, midőn az erdők, a legelők és a vizek kezelését egy és ugyanaz a törvény fogja szabályozni."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21906  2021-04-15                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Dózsa György tér 4-5-6.

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
https://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
https://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu
https://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
https://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
National Széchényi Library Department of Digital Content Development and Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2021.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic