Nyomtatás 


JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2010. május 28-án, a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület,
rövidített nevén MEK Egyesület

tisztújító Közgyűlésén,

az Egyesület székhelyén, Budapest Budavári Palota F. épület VIII. emeleti előadótermében


Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti egyesületi tagok, intézményi tagok képviselői, valamint érdeklődők, és pártoló tagok.

Dr. Mader Béla, az Egyesület elnöke,
Drótos László elnökségi tag,
Moldován István elnökségi tag,
Zimányi Magdolna elnökségi tag,
Dr. Kokas Károly elnökségi tag,

valamint Elter András, a Közgyűlés által felkért jegyzőkönyvvezető.


MADER BÉLA elnök köszönti a Közgyűlés résztvevőit. Megállapítja, hogy a meghirdetett időpontban (2010. 05. 28. 10:30) a határozatképességhez szükséges 50%+1 fő nincs jelen, ezért a Közgyűlés nem határozatképes. Bejelenti, hogy Alapszabályban rögzítettek és a meghívóban közöltek szerint 11 órakor lesz az ismételt közgyűlés.

MADER BÉLA elnök 11 órakor megnyitja a közgyűlést és mint leköszönő elnök elbúcsúzik a tagságtól. Elmondja, hogy a jelen közgyűlés legfontosabb feladata az új tisztségviselők megválasztása. Felkéri Moldován István ügyvezető elnököt a közgyűlés levezetésére.

MOLDOVÁN ISTVÁN köszönti a tagságot, valamint a vendégeket. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Elter Andrást, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Király Péternét és Krén Emilt. Felkéri az egybegyűlteket, hogy a jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv-hitelesítőket fogadják el. A tagság egyhangúlag elfogadja. Ismerteti a tervezett napirendet.

 1. Elnöki megnyitó, levezető elnök és szavazatszámláló bizottság megválasztása
 2. A 2009. évi közhasznúsági beszámoló és a 2010. évi munkaterv beterjesztése
 3. Beszámoló a tavalyi és idei pályázatokról
 4. A Felügyelő Bizottság beszámolójának ismertetése és elfogadása
 5. A jelentések vitája, indítványok, javaslatok
 6. A közhasznúsági beszámoló és a munkaterv elfogadása nyílt szavazással
 7. Tisztújítás: az Elnökség 5 és a Felügyelő Bizottság 3 tagjának megválasztása:
  - a jelölőbizottság jelentése
  - hozzászólások
  - szavazás
 8. Szünet (szavazatszámlálás)
 9. A szavazás eredményének kihirdetése
 10. Király Péter vitaindító kérdései a MEK egyesület jövőjéről (ld. melléklet)
 11. Elnöki zárszó


1. Levezető elnök és szavazatszámláló bizottság megválasztása

MOLDOVÁN ISTVÁN levezető elnöknek Tóth Beatrixet javasolja, a tagság egyhangúlag elfogadja.

A szavazatszámláló bizottság 3 tagját: Király Péternét, Katona Máriát és Hegedűs Pétert ugyancsak megszavazza a tagság egyhangúlag.


2. A 2009. évi közhasznúsági beszámoló és a 2010. évi munkaterv beterjesztése

MOLDOVÁN ISTVÁN eltekint a közhasznúsági beszámoló ismertetésétől, lévén ez mindenki számára hozzáférhető volt, helyette rátér a pályázatok részletes ismertetésére.

 

3. Beszámoló a tavalyi és idei pályázatokról

MOLDOVÁN ISTVÁN:

Tavaly az ISZT-től jelentős mértékű támogatást kaptunk. Az egyesület keretein belül óriási mennyiségű digitalizálás folyt.

Az Országos Erdészeti Egyesület az Erdészeti Lapok 148 évfolyamának digitalizálását rendelte meg, ez a hatalmas munka más intézmények számára is példát mutathat.

Fontos eredmény, hogy az Egyesület képes egy ilyen méretű vállalkozást teljesíteni, és az elkészült folyóiratszámok az EPA állományát gyarapítják. Ez a digitalizálási projekt díjat is nyert.

Az együttműködés tovább folytatódik.

Hasonló megrendeléssel kereste meg az Egyesületet Dénes Péter is, aki a lovassport kiadványainak digitalizálását kérte.

A "Vadász és versenylap" első 2 évfolyamának rögzítése már megtörtént, Dénes Péter megpróbál további forráshoz jutni.

A tavalyi év fontos eredménye volt még az "Irodalomtudományi közlemények" tartalomjegyzékeinek rögzítése és XML konverziója. Ezt a nagyszabású munkát saját erőből nem tudtuk volna elvégezni, Dudás Anikó (PPKE BTK Nyelvészeti Intézet) és Labádi Gergely (SZTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék) szervezett be hallgatókat, hogy a feldolgozást segítsék. Ez jelentős lépés az XML technológia oktatása és terjesztése miatt is.

Szintén egyetemi hallgatók bevonásával történt sok könyv digitalizálása is, ez a munka oktatási keretek között történt.


A határainkon túli szervezetekkel való kapcsolattartás fontos eredményei:

Az NIIF Intézet támogatásával sikerült tavaly októberben szervert telepíteni a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Erre a szerverre a MEK és EPA teljes tükrözése történik hetente.

Az ilyen típusú együttműködések azonban sohasem csak a technikai beruházásokról szólnak, hanem a legalább olyan fontos kulturális kapcsolatok ápolásáról is.


A MEK minél szélesebb körben való ismertségét segíti annak megjelenése az IWIW felületén, ebben Góczán Andrea nyújtott segítséget. Egy önkéntesünk pedig a Facebook-on keresztül népszerűsíti a MEK szolgáltatásait.


A tavalyi NCA pályázat a működési költségekhez, valamint korrektúra költségéhez járult hozzá.

Az NCA az idei működési célú pályázatunkat is elfogadta: 2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk.

Az NCA kiírt egy pályázatot határon túli szervezetekkel közösen végzett digitalizálási és kiadvány készítési tevékenységre, ezt azonban nem sikerült megnyernünk.


Ezen a héten adtunk be újabb pályázatot a "Civil szervezetek bemutatkozására szolgáló nyomtatott vagy audiovizuális kiadvány létrehozásának támogatása (NCA-CIV-10-E)" címmel kiírt pályázatra a MEK-et és szolgáltatásait bemutató szórólapok elkészítésére.


Nagyon örvendetes, hogy az idén is támogatta az egyesületet az ISZT 15 millió forinttal. Ebből a támogatásból digitalizáljuk többek között Mikes Kelemen műveit, az MTA Irodalomtudományi Intézetével együttműködésben, akik a korrektúrát végzik.

Urbán László irodalomtörténész kereste meg a MEK-et egy együttműködéssel. Ő csak sajtóban megjelent verseket, novellákat kutat, ezek digitalizálását vállalnánk mi. A jogvédett írók, költők esetén ezeket egyedileg engedélyeztetnünk kell, amelyben szintén segítséget vállalt Urbán László.


Tavalyi évben több e-book forgalmazó is megkereste az OSZK-t, és azon belül a MEK-et, megjelentethető szövegek ügyében. Az egyeztetések még folynak, bár elég lassan.

Mint ismert, az MVGYOSZ sajnos szervezeti és finanszírozási gondok miatt leállt a hangoskönyvek készítésével. Egy kiutat jelenthet a librivox.org projektje, mely önkénteseket vonna be a hangoskönyvek előállításának minden fázisába.


MOLDOVÁN ISTVÁN
javasolja az országos digitalizálási projektek nyilvántartásának "alulról történő" web 2-es alapú megszervezését, mintegy WIKI-szerűen.

KOKAS KÁROLY utal arra, hogy ez a módszer különösen alkalmazható a könyvtáros képzésben, ráadásul rengeteg értékes szakdolgozat, kutatás készült a digitalizálás témakörében, melyek ilyen módon való publikálása nagyon hasznos lenne.

MOLDOVÁN ISTVÁN még megemlít egy fontos fejlesztést. Elkészült egy olyan MEK felület, amely a felhasználó földrajzi helyétől függően a megfelelő tükörszerver felé irányítja őt. Ez a műszaki hibák, leállások időtartama alatt is hasznos lenne.


4. A Felügyelő Bizottság beszámolója és elfogadása

MOLDOVÁN ISTVÁN felkéri Hámori Gábort, hogy ismertesse a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

HÁMORI GÁBOR: A beszámoló áttanulmányozása után pár kérdése maradt csupán. Köszönetet mond Zimányi Magdolnának a javításokért. A Felügyelő Bizottság nevében elfogadásra javasolja a beszámolót.

KRÉN EMIL megkérdezi, hogy miképpen lehetséges a tárgyi eszközök értékének amortizációt jelentősen meghaladó mértékű csökkenése.

HÁMORI GÁBOR javasolja, hogy esetleges későbbi módosítások figyelembevételével kellene most elfogadni a Felügyelő Bizottság beszámolóját.


Rövid kávészünet, majd HÁMORI GÁBOR válaszol Krén Emilnek:

500 ezer Ft értékű adomány érkezett az elmúlt évben, amely számla hiányában nem lett állományba véve. Ezzel együtt a növekmény valójában nem 74 ezer Ft, hanem 574 ezer Ft.


6. A közhasznúsági beszámoló és a munkaterv elfogadása szavazással

MOLDOVÁN ISTVÁN szavazásra bocsátja a közhasznúsági beszámolót és a munkatervet.

Ezeket a tagság egyhangúlag elfogadja.


7. Tisztújítás: az Elnökség 5 és a Felügyelő Bizottság 3 tagjának megválasztása

TÓTH BEATRIX levezető elnök ismerteti a szavazás menetét: 5 elnökségi tag, és 3 felügyelő bizottsági tag kerül megválasztásra.

A jelölő bizottság összegyűjtötte a jelöltek neveit, de a tagok a közgyűlésen újabb jelölésekkel élhetnek.

Tóth Beatrix felkéri Trautmann Györgynét, hogy ismertesse a Jelölőbizottsághoz érkezett jelöléseket.


TRAUTMANN GYÖRGYNÉ
felsorolja azokat a személyeket, akik a 12 beérkezett jelölés alapján a jelen közgyűlésen megválaszthatóak.

1. Drótos László 11 jelöléssel
2. Moldován István 11 jelöléssel
3. dr. Kokas Károly 10 jelöléssel
4. dr. Horváth Sándor Domonkos 9 jelöléssel
5. Király Péter 7 jelöléssel
6. Góczán Andrea 3 jelöléssel (a tisztséget nem vállalja, nem kíván indulni a választáson)
7. Andrassew Iván 1 jelöléssel (nincs jelen a közgyűlésen)
8. dr. Hubert Gabriella 1 jelöléssel (nincs jelen a közgyűlésen)
9. dr. Kéri Katalin 1 jelöléssel (nincs jelen a közgyűlésen)
10. Nagy Miklós 1 jelöléssel (nincs jelen a közgyűlésen)
11. Szervác Attila 1 jelöléssel (nincs jelen a közgyűlésen)
12. Tóth Beatrix 1 jelöléssel (a tisztséget nem vállalja, nem kíván indulni a választáson)


TÓTH BEATRIX
egyenként megkérdezi a jelöltet, elfogadja-e a jelölést. Amennyiben vállalja, egyenként megszavaztatja a közgyűléssel, igen esetén a jelölt felkerül a szavazólapra.

Felkéri a jelölteket, röviden ismertessék megválasztás esetén megvalósítandó terveiket.


DRÓTOS LÁSZLÓ
rövid felszólalása:

Továbbiakban is fontos számára a MEK jó hagyományainak és eredeti szellemiségének megőrzése, de a világ változik, és a kihívásokra reagálni kell. A szolgáltatás felületét meg kell újítani a közeljövőben.

Fontos a partneri kapcsolatok kiterjesztése új irányokba (pl. az újabban egyre jobban terjedő e-book olvasók miatt)


MOLDOVÁN ISTVÁN
rövid felszólalása:

Nagy kihívás a MEK és OSZK viszonyában való továbblépés. Az új OSZK vezetés még nem igazán reagál a MEK-et érintő kérdésekre. A sokféle szolgáltatást integrálni kellene, és egy közös felületen láttatni, természetesen az önállóságuk megőrzése mellett.


KOKAS KÁROLY rövid felszólalása:

Fontosnak látja az NIIF-fel való további jó kapcsolatot. Amatőr fotósként továbbra is gazdagítaná a MEK képkönyvtári szolgáltatását. A MEK-ben felhalmozódott digitalizálással kapcsolatos ismeretek WIKI-s terjesztésében szívesen venne részt.


HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS rövid felszólalása:

25 éve könyvtáros, és 10 éve jogász. Ez utóbbi minőségében fontosnak látja a jogi szabályozás, védelem, szervezés, és marketing munka területeit. Segíteni tudna az OSZK felé történő "diplomáciai lépések" megszervezésében. Fontosnak találja a vakok és gyengénlátók jogi egyenlőségét, és segíteni tudna jogi hangoskönyvtár létrehozásában vakok számára.


KIRÁLY PÉTER rövid felszólalása:

Két dologra koncentrálna elnökségi tagi minőségében: 1. Az állandóan változó webes környezetben a MEK úttörő szerepet játszhatna. 2. A tagságot bővíteni kéne, de nem csak a tényleges tagságot, hanem a támogató "hátországot" is.


TRAUTMANN GYÖRGYNÉ
felsorolja a felügyelő bizottság tagjainak jelölésére beérkezett neveket:

1. Bánhegyi Zsolt 11 jelöléssel
2. Markója Szilárd 10 jelöléssel
3. Telek Lászlóné 10 jelöléssel
4. Góczán Andrea 1 jelöléssel (nem vállalja)
5. Kokas Károly 1 jelöléssel (miután az elnökségi tagságra való jelölést elfogadta, felügyelő bizottságba nem választható)


TÓTH BEATRIX
a jelölteket szintén egyenként megszavaztatja a közgyűléssel.


8. Szünet (szavazatszámlálás)

Rövid technikai szünet a szavazólapok kinyomtatása ideje alatt. Majd Tóth Beatrix a jelenléti ív alapján jelenlévő tagoknak egyenként kiosztja a szavazólapokat, a tagok szavazataikat zárt urnába teszik, melyet a szavazás előtt a szavazatszámláló bizottság megtekintett és leragasztott.


GÓCZÁN ANDREA megköszöni a leköszönő elnökség tevékenységét, valamint a felügyelő bizottság munkáját.


9. A szavazás eredményének kihirdetése, az új elnökök beszédei

Szünet után a szavazatszámláló bizottság ismerteti a szavazás eredményét:

Drótos László: 28 szavazat
Moldován István: 27 szavazat
Kokas Károly: 27 szavazat
Horváth Sándor Domonkos: 27 szavazat
Király Péter: 28 szavazat

Bánhegyi Zsolt: 27 szavazat
Markója Szilárd: 28 szavazat
Telek Lászlóné: 27 szavazat

Az elnökség és a felügyelő bizottság elvonul, és elnököt választ a soraiból.


Az új elnökök:

HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS, a MEK egyesület új elnöke:

Nagy megtiszteltetésnek tartja a megválasztását. Régóta csodálattal figyeli a MEK tevékenységét. Megválasztott elnökként a kapcsolatok építésére fogja a hangsúlyt helyezni. Az egyesület léte nagyon fontos, és az is kívánatos, hogy hallassuk a hangunkat a szakmában. A mindenkori döntéshozókkal tudatnunk kell, hogy amikkel foglalkozunk, azok jelentős és szükséges dolgok.


BÁNHEGYI ZSOLT, a felügyelő bizottság elnöke:

Úgy véli, megválasztásánál jelentős szempont volt, hogy OSZK-n kívüli személy. Az a kérése az elnökségtől, hogy szorosabb legyen a jövőben a felügyelő bizottsággal való kapcsolatuk, és a projektekkel, tervekkel kapcsolatos döntésekről időben értesülhessenek.


MOLDOVÁN ISTVÁN
bejelenti, hogy az utolsó napirendi pontként meghirdetett vitát idő hiányában más alkalomra kívánják áttenni.


CSÁKI ZOLTÁN egyesületi tagunk, az OSZK-ban az EPA munkatársa: A Biodiversity Heritage Library amerikai projekt, számos közgyűjteményi, kutatóintézeti és felsőoktatási könyvtárat egyesítő konzorciumban 1923-ig nagy tömegben digitalizálja az élettudományi kiadványokat, folyóiratokat és könyveket. Az amerikai könyvtárak állományaiban meglévő jelentős mennyiségű magyar anyagot is digitalizálják. (http://biodiversitylibrary.org) Fontos figyelemmel kísérni, mi igyekszünk archiválni és együttműködéseket kialakítani a szerkesztőségi engedélyek megszerzésében, az 1923 utáni évfolyamok digitalizálásához.


MÉSZÖLY TAMÁS
, a Wikimédia Magyarország ügyvezető alelnöke szintén szót kért. Hozzászólásában támogatásukról biztosította az egyesületet, felajánlva a wikipédia közösségének segítségét. Utalt az eddigi jó együttműködésre, hiszen a közelmúltban az Egyesület támogatásával elindult Digitális Képarchívum szelektáltan archiválja a Wikimédia fotóit. Felajánlotta segítségét a tervezett digitális wiki-hez is.


ZIMÁNYI MAGDOLNA az új elnökség figyelmébe ajánlja a társ-szervezetekkel, különösen a határon túli szervezetekkel való kapcsolatoknak, valamint a MEK közösségi oldalakon való megjelenésének erősítését, az eddiginél rendszeresebb gondozását.


HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS
az újonnan megválaszolt elnök megköszöni a tagság figyelmét, és lezárja a közgyűlést.


K. m. f.

 

 

.................................

dr. Horváth Sándor Domonkos
elnök

 

.................................

Elter András
jegyzőkönyvvezető

 

.................................

Király Péterné
jegyzőkönyv hitelesítő

 

.................................

Krén Emil
jegyzőkönyv hitelesítő