Nyomtatás 

 


Közhasznúsági beszámoló

a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület
2009. évi szakmai tevékenységéről


Készült a 2000. évi C. törvény
és a
224/2000 (XII.19.) Korm. Rend. alapján


Az Egyesület közgyűlése elfogadta 2010. május 28-án


A MEK Egyesületet a Fővárosi Bíróság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 27. §-ában rögzítetteknek megfelelően 2000. augusztus 28-án jegyezte be. A MEK Egyesület közhasznúsági tevékenységét a Fővárosi Bíróság 9024. sz. nyilvántartási és Pk. 61.156/1999/4 ügyiratszám alapján látja el. A fellebbezési idő lejárta után a Bíróság a végzést 2000. szeptember 22-én jogerőre emelte. Ennek megfelelően az Egyesület beszámolási kötelezettségének teljesítése során a közhasznú szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi CLVI. törvény, a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19) Korm. sz. rendeletben foglaltak szerint kell eljárnia. A jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabályok előírásainak figyelembevételével készült.

A közhasznúsági jelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

  1. a számviteli beszámolót: ez a jelen beszámoló mellékletét képezi;
  2. a költségvetési támogatás felhasználását: az Egyesület közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült, támogatást NCA pályázati támogatás formájában kapott, ennek felhasználását a számviteli beszámoló tartalmazza;
  3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
  4. a cél szerinti juttatások kimutatását: az Egyesület cél szerinti juttatásokban nem részesült;
  5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét: juttatásokban az Egyesület csak NCA pályázati támogatás formájában részesült, ezekre az alábbiakban kitérünk;
  6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét: ilyen juttatások nem voltak, az Egyesület tisztségviselői társadalmi munkában látják el feladatukat;
  7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 

I. Szakmai beszámoló

Az Egyesület célja az Alapszabály szerint:

"Az Egyesület célja, hogy saját tevékenysége és tagjainak közreműködése révén elősegítse a magyar kultúra és tudomány területén keletkező elektronikus dokumentumok megőrzését, s az Interneten való nyilvános és ingyenes terjesztését a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) nevű szolgáltatás keretében."

A közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. §. c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az Egyesület cél szerinti feladatkörébe tartozik:


Pályázatok, projektek

NCA pályázatok

Az Egyesület a 2009. év során is nyert pályázati támogatást a Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA).

Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma által kiírt pályázaton támogatást nyertünk az Egyesület működési költségeinek finanszírozására. Ebből fedeztük az Egyesület szabályszerű működéséhez feltétlenül szükséges tevékenységek költségeit: a könyvelés költségeit, bankköltségeket, postai költségeket stb. Ebből fizettük az SZJA 1%-os hirdetési költségeket, a rendezvények költségét. Ezen kívül ebből fedeztük az egyesület adminisztratív ügyeinek, rendezvények szervezésének, pályázati ügyek intézésének stb. költségeit. Ezt a munkát az elmúlt évben nagy gondossággal és ügyszeretettel az év első részében Simon Jennifer, majd pedig Góczán Andrea végezte. Ugyancsak működési pályázatunkból fedeztük néhány irodaszer beszerzését is, a fennmaradó támogatási összeget szépirodalmi szövegek javítására (korrektúra) fordítottuk.


ISZT támogatás

2009-ben is jelentős támogatást kaptunk az Internet Szolgáltatók Tanácsától (ISzT). A támogatásnak köszönhetően fontos kézikönyvek és régi sajtótermékek digitalizálását végeztük el. A jelentős kézikönyvek, szakkönyvek összefoglaló művek között a Hungarológiai Alapkönyvtár anyagát tovább bővítettük, többek között Hóman Bálint műveivel, valamint M. Zemplén Jolán fizikatörténetével. A Kőrösi Csoma Sándor-évforduló kapcsán a MEK-be került Duka Tivadar és Kőrösi Csoma Sándor egy-egy könyve. Digitalizáltuk Köpeczi Béla akadémikus néhány művét, valamint a Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozatban megjelent, már nem jogvédett munkákat.

Digitalizáltunk számos szépirodalmi munkát, elsősorban a klasszikus magyar irodalom területéről, többek között Apáczai Csere János, Karinthy Frigyes, Kemény Zsigmond munkáit.

Az EPA folyóiratgyűjtemény bővítéséhez folytattuk a történeti magyar sajtó digitalizálását, megkezdett állományok bővítésével, illetve újabb folyóiratok digitalizálásával. További természettudományi folyóiratokat digitalizáltattuk, pl. Magyar Ornithologusok Szövetségének folyóiratát, a "Kócsag"-ot, és "A természet" című állattani és vadászati folyóiratot. Folytattuk a "Magyar Iparművészet" folyóirat digitalizálását.

Tovább bővítettük az elsősorban vakok, gyengénlátók számára készülő hangoskönyvek állományát. Az MVGYOSZ hangoskönyveinek átvétele mellett az Egyesület egy hangstúdióval is szerződött és saját kivitelezésben az elmúlt évben is készíttetett hangoskönyveket, elsősorban iskolai kötelező olvasmányokból.

Jelentősen tovább építettük a digitális képgyűjteményt (Digitális Képarchívum, DKA, https://keptar.oszk.hu). amely 2009. végére több mint 9.000 képi dokumentumot tartalmazott. Értékes képgyűjteményeket kaptunk hazai művészektől (pl. Váli Dezső fotói, festményei), egy svédországi fotós nagyapjának eredeti II. világháborús fotóit, Orincsay László képeit, válogatva igyekeztünk megőrizni magyar vonatkozású képeket a Flickr, Wikimédia nemzetközi képadatbázisaiból. Jelentősen továbbfejlesztettük az adatbázis keresési lehetőségeit.

Továbbra is az ISZT támogatás teszi lehetővé az Egyesület számára a rendszeres webauditálást.

A támogatásból az elmúlt támogatási időszakban elkészült munkákat összefoglaló, az ISZT számára készült beszámolót ez év áprilisában tettük nyilvánossá az Egyesület honlapján:
https://mek.oszk.hu/~joomla/index.php/105


Digitalizálási projekt

Az Országos Erdészeti Egyesület megbízásából Egyesületünk vállalkozói szerződés keretében végezte el az Erdészeti Lapok 1862-1999. között megjelent évfolyamainak teljes körű digitalizálását. A nyomtatott kiadványokat az Erdészeti Egyesület biztosította. Az előkészítő tárgyalások még 2008-ban kezdődtek, a szerződéskötés és a feladat kivitelezése a 2009. évben történt. A folyóirat teljes anyaga bekerült az Elektronikus Periodika Archívumba (EPA).

https://epa.oszk.hu/01100/01192
http://www.erdeszetilapok.hu/

Az Erdészeti Lapok archívuma a Magyar Tartalomipari Szövetség

eFestival 2009 rendezvényén az "eKultúra / A magyar kulturális örökség digitális megőrzése / eTudomány"kategóriábanIII. díjat nyert.


Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása

A 2009. évben a MEK-ben tárolt könyvek száma kb. 7750-re növekedett. A közgyűlés idejére ez a szám túllépte a 8000-et. A gyarapítás új forrása a külföldi Internet archívumokban megtalálható digitalizált magyar nyelvű, vagy magyar vonatkozású művek átvétele. Ezeket PDF és DjVu-formátumban feltesszük a MEK-be, a szépirodalmi írások utólagos korrektúrázás után kerülnek a MEK-be.

Az EPA-ba bekerült kiadványok, periodikumok száma 2009-ben elérte az 1600 címet, az archivált füzetek száma meghaladta a 19.000-et. Itt ugyancsak új lehetőséget jelent a külföldi digitalizálási projektek archívumaiból való átvétel. Több digitalizált folyóiratot egy amerikai egyetemi könyvtárakból álló projekttől (Biodiversity Heritage Library) vettünk át együttműködés keretében. Így például az eredetileg ISzT támogatásból tervbe vett, Herman Ottó által szerkesztett Aquila folyóirat, a Magyar Madártani Központ folyóirata 22 évfolyamát nem kellett digitalizálnunk, átvehettük az említett projekttől, EPA-ba való felvitele csak szerkesztési munkát igényelt.


Dokumentumok konverziója (XML)

Elektronikus Periodika Archívumunk (EPA) továbbfejlesztése érdekében az egyesület támogatja az EPA-ban archivált elektronikus folyóiratok tartalomjegyzékeinek XML konverzióját is. A konverziós munka egyrészt biztosítja az archivált dokumentumok hosszú távú megőrzését, másrészt a dokumentumok egyéb, alkalmas formátumokba konvertálását. Ugyancsak folytattuk a Miskolci Egyetem által működtetett MATARKA (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa) adatbázissal való együttműködést.

A miskolci kezdeményezésű szolgáltatással már évek óta együttműködünk, az EPA-ban archivált teljes szövegű folyóiratcikkek kapcsolódnak az adatbázis tartalomjegyzékeihez. Így archivált folyóirataink egy része szerző-cím szerint is visszakereshető: http://www.matarka.hu


Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

A MEK a hátrányos helyzetű csoportok közül elsősorban a speciális igényt jelentő vak felhasználók számára végez fejlesztéseket, bővítéseket. A 2009. évben az ISzT már említett támogatásával bővítettük hangoskönyv-állományunkat, erről az ISzT támogatásról szóló részben számoltunk be.


A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

Folytatódott együttműködésünk az Erdélyi Múzeum Egyesülettel (Kolozsvár) a Fórum Kisebbségkutató Intézettel (Somorja, Szlovákia), valamint a vajdasági Forum kiadóval. A korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is vettünk át tőlük dokumentumokat. Jelentős volt a határontúli könyvtáraktól átvett dokumentumok száma, itt külön megemlítjük a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumtól, a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtártól, és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola könyvtárától kapott műveket. A MEK határon túli proxy-szerverei (http://www.mek.ro, http://www.mek.sk, http://mek.vmmi.org) továbbra is működnek, oly módon, hogy nem a MEK teljes anyagát, csak a helyben használt, kért anyagot tárolják az ottani szervereken. 2009-ben a NIIF Intézet által rendelkezésünkre bocsátott szervert tükörszerverként helyeztük üzembe a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (http://mek-oszk.uz.ua/). Ezzel már a negyedik szomszédos országban kezdte meg működését határontúli MEK szerver.


Infrastruktúra fejlesztés

A 2009. évben infrastruktúra fejlesztésre nem álltak rendelkezésünkre számottevő források, csak kisebb értékű fejlesztéseket tudtunk végezni.


Kapcsolattartás a felhasználókkal, olvasókkal

Kihasználjuk az Internet lehetőségeit felhasználóinkkal, olvasóinkkal való kapcsolattartásra. A MEK Egyesület már korábban, 2006-ban megjelent az iWiW közösségi site-on, a MEK klubnak jelenleg 4765 tagja van. Az iWiW szabályainak változása miatt 2008 őszén az Egyesületnek ún. klub formájúvá kellett átalakítania az iWiW-ben való részvételét. Az alábbi oldalon lehet hozzá csatlakoznia azoknak, akiknek van iWiW azonosítója.
http://iwiw.hu/pages/community/comdata.jsp?cID=2218221

Megjelent a MEK a Facebook közösségi oldalon is. A jövőben nagyobb gondot kell fordítanunk a közösségi oldalak gondozására.

 

Díjak, kitüntetések

2009. áprilisában Kokas Károlynak, az Egyesület elnökségi tagjának a Magyar Felső-, Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület, rövid nevén Hungarnet Egyesület által alapított Hungarnet-díjat adták át.


Egyéb pénzügyi források

Az Egyesület fő bevételi forrásai a tagdíjbevételen kívül a személyi jövedelemadó 1%-ából felajánlott összeg, a pályázati források, valamint a külső támogatások. Ez idő szerint az Egyesületnek - most már több éve - egyetlen aktív támogatója van, az ISZT, melynek nagyvonalú támogatása teszi lehetővé az Egyesület biztonságos munkáját.

Az Egyesület 2009-ben is részesült a 2008. évi személyi jövedelemadó 1%-ából felajánlott összegekből: az APEH-től összesen 698 eFt összeg folyt be az Egyesület számára több részletben, ezt elsősorban a beérkezett szövegek minőségellenőrzésére fordítottuk.

Az 1% támogatás érdekében éltünk a hirdetési lehetőségekkel, újságban, Interneten, az e célt szolgáló ún. nonprofit honlapokon (http://www.niok.hu, http://www.adhat.hu) közzétettük az Egyesület adatait, támogatást kérve. Egy kedvező ajánlatot felhasználva egy 20 mp időtartamú reklámfilmet is készíttettünk, amely 7 alkalommal került adásba az Echo TV-ben. a videoklip megtekinthető az Egyesület honlapján is.

A MEK Egyesület honlapján kialakított támogatási oldalon a MEK fejlesztése számára gyűjtünk önkéntes felajánlásokat, támogatást többek között SMS vagy emelt díjas telefonok segítségével. Ez a lehetőség tavaly, sajnos, nem hozott eredményt. Ezúton is megköszönjük tagjainknak, ha népszerűsítik, ajánlják ezt az oldalunkat: https://mek.oszk.hu/html/tamogatas.html

Két alkalommal kaptunk kisebb, néhány ezer forint nagyságrendű összeget egy magánszemélytől, illetve egy cégtől. A pénzbeli támogatásokon kívül nagyszámú önkéntes segítő (tagok és nem egyesületi tagok egyaránt) munkája (szkennelés, szkennelt dokumentumok felajánlása, adminisztratív feladatokban való részvétel, pályázati munkák támogatása) segíti az Egyesület munkáját. Ugyancsak nagy segítséget jelent számos partnerintézmény, amelyektől térítésmentesen kaptunk dokumentumokat közzétételre, vagy technikai segítséget nyújtottak az Egyesületnek. Ezeket a nem pénzbeli támogatásokat nem tudjuk számszerűsíteni, de nélkülük az Egyesület nem folytathatná működését.

A MEK forgalma tovább nőtt a tavalyihoz képest. Így a napi forgalom a központi és az NIIF tükörszerverünk forgalmát összesítve 60-70.000 fő. A napi forgalmat bővítik továbbá a határon túli tükörszerverek.


Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

A MEK fejlesztésekről, projektekről a 2009. évben a MEK Egyesület tagjai az alábbi cikkeket publikálták, illetve az alábbi előadásokat tartották:

Konferenciák, előadások

Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtár és az OSZK egyéb digitális gyűjteményeiről
2009. október. 21. - Debrecen
A Debreceni Egyetem Informatikai Karán rendezett 3. Informatikai Szakmai Napok

Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtár színházi és múzeumi együttműködései
2009. május 27. - Budapest
Adatbázis-építés, digitalizálás könyvtári és múzeumi környezetben - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

Moldován István: Kereslet és kínálat e-book témában
2009. április 24. - Budapest
XVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

Moldován István: CACAO projekt - katalógusok, digitális könyvtárak lekérdezése saját nyelven
2009. április 15. - Szeged
Networkshop 2009


Cikkek

Drótos László - Kőrös Kata - Ternai Zita: Adattármustra: Kalendáriumok
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 56. köt. 1. sz. 2009. p. 26-42.

Drótos László - Kőrös Kata - Ternai Zita: Adattármustra: Szervezetek
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 56. köt. 2. sz. 2009. p. 78-96.

Drótos László - Kőrös Kata - Ternai Zita: Adattármustra: Régi könyv és régi irodalom
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 56. köt. 3. sz. 2009. p. 123-140.

Drótos László - Kőrös Kata - Ternai Zita: Adattármustra: Hírgyűjtemények
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 56. köt. 8. sz. 2009. p. 378-392.

Drótos László - Kőrös Kata: Adattármustra: Levéltári iratok
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 56. köt. 9. sz. 2009. p. 422-438.

Drótos László - Kőrös Kata - Ternai Zita: Adattármustra: Múzeumok
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 56. köt. 10. sz. 2009. p. 475-490.

Drótos László - Kőrös Kata - Ternai Zita: Adattármustra: Könyvtári katalógusok
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 56. köt. 2009.


Oktatás

Moldován István: Digitalizálás II. Elektronikus dokumentumok kezelése, szolgáltatása (2 óra előadás)
Könyvtári Intézet; A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében -
lehetőségek és feladatok a könyvtárakban II. c. 30 órás program

Drótos László - Moldován István: Személyes információmenedzsment
Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány 30 órás akkreditált tanfolyama

Drótos László - Moldován István: Digitális dokumentumgyűjtemények kialakítása
Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány 30 órás akkreditált tanfolyama

Budapest, 2010. május 20. 

II. Pénzügyi beszámoló

Bejegyzési szám: 9024
Adóigazgatási azonosító szám: 18100277-2-41

Cím: 1827. Budapest, Budavári Palota F. épület
Dr. Mader Béla
képviselő

 

A 2009. évi mérleg
PDF formátumban: merleg2009.pdf

A 2009. évi eredménykimutatás
PDF formátumban: eredmeny2009.pdf

A 2009. évi közhasznúsági jelentés
PDF formátumban: kozhasznu2009.pdf

A 2009. évi tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére
PDF formátumban: tajek2009.pdf