A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA


JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2012. május 31-én, a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület,
rövidített nevén MEK Egyesület

2012. évi Közgyűlésén,

az Egyesület székhelyén, Budapest Budavári Palota F. épületben

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti egyesületi tagok, intézményi tagok képviselői, valamint érdeklődők, és pártoló tagok.

Horváth Sándor Domonkos az Egyesület elnöke,
Drótos László elnökségi tag,
Moldován István elnökségi tag,
Dr. Kokas Károly elnökségi tag,
Bánhegyi Zsolt, a Felügyelő Bizottság elnöke,
Telek Lászlóné, a Felügyelő Bizottság tagja.

Távol volt: Király Péter elnökségi tag,
Markója Szilárd, a Felügyelő Bizottság tagja.


HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS elnök köszönti a Közgyűlés résztvevőit. Megállapítja, hogy a meghívóban meghirdetett időpontban (2012. május 31, 10:30) a határozatképességhez szükséges 50%+1 fő nincs jelen, ezért a Közgyűlés nem határozatképes. Bejelenti, hogy az Alapszabályban rögzítettek és a meghívóban közöltek szerint 11 órakor lesz az ismételt Közgyűlés. Egyben felkéri Moldován István ügyvezető elnököt a Közgyűlés levezetésére.

MOLDOVÁN ISTVÁN ügyvezető elnök 11 órakor megnyitja a Közgyűlést. Góczán Andrea a jelenléti ívekkel igazolja, hogy a Közgyűlés immár határozatképes.

MOLDOVÁN ISTVÁN köszönti a tagságot, valamint a vendégeket. A jegyzőkönyv vezetésére javasolja Zimányi Magdolnát, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Király Péternét és Bánhegyi Zsoltot. Felkéri a tagságot, hogy fogadják el a jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítőkre tett javaslatot.

A tagság egyhangúlag elfogadja a jelöléseket.

MOLDOVÁN ISTVÁN ügyvezető elnök ismerteti és szavazásra teszi fel a tervezett napirendet:

 1. Elnöki megnyitó.
 2. A Közgyűlési jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyvet hitelesítő két egyesületi tag megválasztása.
 3. A 2011. évi közhasznúsági beszámoló és a 2012. évi munkaterv előterjesztése.
 4. Beszámoló a tavalyi és idei pályázatokról.
 5. A Felügyelő Bizottság beszámolója.
 6. A jelentések vitája, indítványok, javaslatok.
 7. A közhasznúsági beszámoló és a munkaterv elfogadása szavazással.
 8. Kávészünet.
 9. Ismertetők a hangoskönyvek készítéséről. A pécsi Digitáliát Ambrus Attila, a nemzetközi Librivox projektet Majlinger Diána mutatja be.
 10. Az Alapszabály módosításával kapcsolatos elnöki előterjesztés.
 11. Kérdések az Alapszabály módosításával kapcsolatban.
 12. Az Alapszabály módosítás elfogadása szavazással.
 13. Elnöki zárszó

A napirendet a tagság egyhangúlag elfogadja.


1. Elnöki megnyitó

HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS elnök újból köszönti a Közgyűlést.

Áttekinti az Egyesület előtt álló problémákat. A gazdasági világválság a nemzeti könyvtárra, az Egyesület munkájára is kihatással van. Így érintették a MEK fejlesztését a végrehajtott könyvtári létszámcsökkentések is.

Az Egyesület munkájában meg kell találni a civil „lazaság” és a hatékonyság között az arany középutat. Az elnökség is törekszik arra, hogy munkáját javítsa. Rendszeresen tart Skype-megbeszéléseket.

Jobban kell érvényesítenünk a szellemi kapacitásunkat. Az Egyesület egyszersmind szakmai tanácsadó, szellemi műhely is. Fontos feladat a MEK tevékenységének megismertetése, népszerűsítése. Részt vettünk ebben az évben is a Könyvfesztiválon, nem volt túl nagy az érdeklődés, meg kell fontolnunk, a jövőben milyen utat kövessünk. A Magyar Könyvtárosok Egyesületében is markánsabban kell jelen lennünk.

Az Egyesület gazdálkodására is nagyobb gondot kell fordítanunk. Így például egyes külső megbízások esetében több árajánlatot kell kérnünk, és ezek közül válasszuk ki a legjobbat. Szerződéskötéskor a határidők be nem tartása esetére kötbért kell kikötnünk, ne fordulhasson elő, hogy egyes megbízások teljesítése elhúzódik: ez a múltban egyes hangoskönyvek készítése esetében sajnálatos módon megtörtént. Az elmúlt évben új könyvelőiroda vette át az Egyesület ügyeinek gondozását, folyamatban van az Egyesület számviteli politikájának, pénzügyi szabályzatának kidolgozása, ez is javítani fogja a gazdasági ügyek kezelését.

Aktuális, a szakma érdeklődésének középpontjában lévő kérdések: a szerzői jogok kérdése, a mobil eszközökön, e-könyv olvasókon hozzáférhető digitális dokumentumok szolgáltatásának problémái. Ezekben a vitákban is meg kell fogalmaznunk szakmai véleményünket, fel kell használnunk szakmai tapasztalatainkat.

Rövid megnyitója után átadja a szót Moldován István ügyvezető elnöknek.


3. és 4. A 2011. évi közhasznúsági beszámoló és a 2012. évi munkaterv előterjesztése. Beszámoló a tavalyi és idei pályázatokról.

MOLDOVÁN ISTVÁN ügyvezető elnök: a 2011. évi közhasznúsági beszámolót az Interneten közzétették, azt a tagság megtekinthette, így csak a fontosabb pontokat emeli ki.

Pályázati támogatást az Egyesület a Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA) kapott, ebből fedeztük a működéshez szükséges költségeket, bankköltséget, az adminisztráció költségeit, irodaszerek, valamint az Egyesület népszerűsítését szolgáló ajándéktárgyak beszerzését (tollak, táskák). Beszámolási kötelezettségeinket határidőre teljesítettük.

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISzT) célzott támogatást nyújt a MEK könyv-, folyóirat- és képgyűjteményének építéséhez.

A MEK digitalizálási tevékenységével hézagpótló munkát végez, a nemzeti könyvtár részletes digitalizálási terve még előkészületben van.

A Digitális Képkönyvtár (DKA) elsősorban az online megtalálható képeket gyűjtését, megőrzését, gyarapítását végzi, részben folyóiratokban, könyvekben megtalálható képanyagból. A nemzeti könyvtár fedezi az alaprezsit, a katalogizálás, metaadatokkal való ellátást az Egyesület végzi. A DKA-ban web2-es szolgáltatásokat is bevezettünk.

Az ISzT támogatásának segítségével készültek, készülnek hangoskönyvek, elsősorban a látáskárosultak igényeinek kielégítésére. Sajnálatos módon itt egyes határidőkkel elcsúsztunk, a problémákat törekszünk megoldani. Az önkéntesek által készített könyvek beillesztése előbbre viheti ezt a projektet, a Közgyűlés második részében ezzel a kérdéssel két bemutató is foglalkozik.

Az ISzT támogatásával az elmúlt évben jelentős hardware fejlesztést is elő tudtunk készíteni, felújítottuk szerverparkunkat, amely az idei évben kezdte meg működését.

Határon túli kapcsolatainkat is ápoljuk, a legtöbb sikerrel Székelyudvarhely, Csíkszereda, Somorja könyvtáraival. Erdélyi partnereink tervezik a Székely Elektronikus Könyvtár létrehozását, ebben segítséget tudunk nyújtani.

A mobil világ gyors fejlődése is új kihívások elé állított, több fejlesztőcéggel, illetve magánszeméllyel is együttműködtünk abban, hogy a MEK anyagai mobil eszközökön, e‑könyv olvasókon hozzáférhetők legyenek. Az elmúlt év sok változást hozott az Egyesület életében. Az első olyan év volt, amelyet az új vezetőség vitt végig, könyvelőcéget váltottunk és új bankhoz is vittük át az Egyesület számláinak kezelését.

A MEK saját digitalizálási kapacitása csökkent az OSzK létszámcsökkentése miatt.

A MEK gyarapodása során az elmúlt évben elértük a 10,000 kötetet. Ugyanakkor a könyvállomány időnként csökken is: egyes műveket le kell vennünk szerzői jogi okok miatt, és egyes szerzők visszavonják közlési engedélyüket, mivel műveiket e‑könyv kiadókon keresztül kívánják forgalmazni.

Ezután néhány hozzászólásra került sor.

HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS: a szerzői jogok kezelését nehezíti, hogy nem létezik olyan adatbázis, amely a kiadói jogokat tartalmazza. A szerző sok esetben nem is tudja pontosan, hogy az általa aláírt szerződés mit foglal magában. Konstruktív javaslat: létrehozandó olyan adatbázis, amely tartalmazza, hogy az egyes művek esetén a szerzőnek, kiadónak mire van joga és meddig. Változott a jogszabályi környezet is, erre is tekintettel kell lenni.

BÁNKESZI KATALIN: úgy tudja, hogy készül ilyen adatbázis, ennek utána kell nézni.

MOLDOVÁN ISTVÁN: a MEK nyomás alatt van a piacosodás miatt. Az OSzK új gyűjtőköri szabályzata, valamint digitális könyvtári koncepciója még nincs elfogadva. A többféle gyűjteményt, többféle szolgáltatást (MEK, EPA, DKA) egységes felülettel kell ellátni.

Az Országházban júniusban rendezik meg az Információs Társadalom Parlamentje rendezvényt, erre Egyesületünk is meghívást kapott.

A gyarapításban a Szörényi László „Delfinárium” c. könyvében felvetett problémák nyomán törekszünk arra, hogy egyes magyar műveknek az 1990 előtt – sokszor politikai okokból – megcsonkítottan, cenzúrázottan megjelent kiadásai mellett az eredeti, csonkítatlan kiadások is jelen legyenek a MEK-ben.

Az Arcanum céggel való megállapodásunk alapján átadunk folyóirat-tartalomjegyzékeket, a cég pedig digitalizált folyóiratokat ad át.


5. A Felügyelő Bizottság beszámolója.

BÁNHEGYI ZSOLT még a beszámoló előtt hozzászólásként felhívja a figyelmet, hogy Szörényi László kibővítette a Delfinárium anyagát, ezt is figyelembe kell venni.

A Felügyelő Bizottság munkájában Markója Szilárd más elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, így a Felügyelő Bizottság véleményét Bánhegyi Zsolt és Telek Lászlóné fogalmazta meg.

A pénzügyi beszámolót a Felügyelő Bizottság elfogadja néhány megjegyzéssel. Tisztázandó, hogy az NCA támogatás költségvetési tételnek minősül-e. Ha igen, akkor a beszámoló vonatkozó tételét módosítani kell. Felhívja a figyelmet arra, hogy fontos az évenkénti leltározás. Ugyancsak gondosan kell végezni a selejtezést, az eszközöknek azonosíthatóknak kell lennie. Nem derül ki a beszámolóból a tagdíjfizetések helyzete. Üdvözli, hogy az Egyesület elkészítteti számviteli politikáját, pénzügyi szabályzatát, Kéri, hogy az elkészült tervezeteket mutassák be a Felügyelő Bizottságnak.

HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS elnök megköszöni a Felügyelő Bizottság munkáját. A beszámoló elkészítésekor megvizsgálták, az NCA támogatás a megfelelő rovatban van könyvelve. Elismeri a leltárral kapcsolatos mulasztásokat, ezt javítani fogják. A szabályzat tervezetét be fogják mutatni a Felügyelő Bizottságnak. A tagdíjfizetés kérdését az új alapszabály rendezni fogja, aki adott ideig nem fizet tagdíjat, törlik a tagnyilvántartásból.


6. A jelentések vitája, indítványok, javaslatok.

VÁLAS GYÖRGY örömmel számol be arról, hogy fontos szakirodalmi munkákban egyre gyakrabban fordul elő, hogy forrásként hivatkoznak a MEK-ben található művekre. Ez jelzi a MEK rangját. Felhívja a figyelmet a gyerekkönyvek fontosságára, az ifjúsági korosztályt is célközönségnek kell tekinteni.

MÉSZÖLY TAMÁS: A Wikimédia Egyesület egyes kérdésekben esetleg tud segíteni a MEK Egyesületnek. A tagság aktivizálása a Wikimédia Egyesületben is probléma, ők is próbálkoztak már rendszeres találkozók tartásával.

CSÁKI ZOLTÁN: A MEK fejlesztései elébe mennek az OSZK igényeinek. Néhány kérdést meg kell fontolni, így a Dublin Core helyett a MARC21-re való áttérést. A három gyűjteményt, MEK, EPA, DKA egységes felülettel egységes keresési rendszerbe kell foglalni. Ezzel az új integrált könyvtári rendszerbe is csatlakozni lehet, ha lesz ilyen. A metaadatokkal való ellátást is egységesíteni kell.

MOLDOVÁN ISTVÁN: Az OSZK-ban hivatalos policy a HUNMARC-ról MARC21-re való áttérés.

HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS: Az Egyesület kikerülhetetlen. Az OSZK-é a felhasználási jog, az Egyesületé a tulajdonjog. Alaposan meg kell vizsgálni a jelenlegi felületet, megfelel-e a szakmai elvárásoknak. Tekintettel kell lennünk a költségekre, korlátosak a rendelkezésre álló források.

KOKAS KÁROLY: Fel kell eleveníteni a két évvel ezelőtt megkezdett munkát. Létre kell hozni a MEK integrált felületét, közös bejárattal, közös keresővel. A MEK ezzel jobb pozícióba kerülhet.

HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS: A MEK, mint márkanév értéket képvisel.

MOLDOVÁN ISTVÁN: Remélhetőleg sikerül elérni, hogy az OSZK az Amicus katalógusba a MEK-et is bekapcsolja.


7. A közhasznúsági beszámoló és a munkaterv elfogadása szavazással.

MOLDOVÁN ISTVÁN: Több hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a 2011. évi közhasznúsági beszámolót. A tagság ezt egyhangúlag elfogadja.


8. Kávészünet.


9. Ismertetők a hangoskönyvek készítéséről. A pécsi Digitáliát Ambrus Attila, a nemzetközi Librivox projektet Majlinger Diána mutatja be.

Mindkét előadás önkéntes felolvasók közreműködésével létrehozott hangoskönyv-gyűjteményről számolt be.

AMBRUS ATTILA JÓZSEF, a Pécsi Tudományegyetem munkatársa „Hangosodjunk egyszerűen” címmel számolt be a Pécsi Tudásközpont „Digitália” projektjének „Olvass fel!” címen létrehozott hangos dokumentumgyűjteményéről, amely önkéntesek által felolvasott dokumentumokat tartalmaz. URL: http://digitalia.tudaskozpont-pecs.hu/?page_id=910

A hangos dokumentumgyűjtemény az alábbi csoportokba sorolható dokumentumokat tartalmaz, ezeket önkéntes közreműködők olvassák fel:

Dokumentumok, visszaemlékezések
Hangos könyvajánlók
Hangoskönyvek
Klasszikusok novellái
Versek
Mesék
Kortársak

A gyűjteményben eddig szereplő kilenc hangoskönyvet, Gárdonyi Géza nyolc könyvét, valamint Móra Ferenc egy mesekötetét a MEK gyűjteménye számára is átadták.

MAJLINGER DIÁNA a nemzetközi együttműködésben létrejött Librivox projektet ismertette, URL:  http://librivox.org/

A Librivox non-profit projekt, amely önkéntesek közreműködésével gyűjti és az Interneten  közzéteszi a public domain-ba tartozó, szerzői jogi oltalom alá már nem eső, bármely nyelven megjelent könyvek felolvastatott változatát. Mivel a szerzői jog szabályozása a különböző országokban eltér, a közzétételnél, illetve felhasználásnál az adott ország szabályozására tekintettel kell lenni. A projekt minőségellenőrzésre is gondot fordít, a felolvasásra jelentkezőktől először egy rövid, egyperces felolvasás-minta beküldését kéri. Egy-egy könyvet az esetek többségében fejezetenként más-más felolvasó olvas fel, egy teljes könyv felolvasása egy embernek általában túl nagy vállalás.

Felhívja a figyelmet a Legamus európai ikerprojektre is, URL: http://legamus.eu

Kérdések és hozzászólások:

VAJDA HENRIK: Szerepelnek-e a felolvasó adatai a Librivox hangoskönyvekben?

MAJLINGER DIÁNA: A felolvasó neve szerepel, további adatai szerepelhetnek, de többnyire nem adnak meg több adatot.

HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS: Van-e a Librivoxban magyar nyelvű anyag?

MAJLINGER DIÁNA: Van, de kevés, mindössze néhány könyv, valamint néhány vers és mese szerepel többnyelvű gyűjteményekben. (Megjegyzés: a Librivoxban található magyar nyelvű művek felolvasója Majlinger Diána.)

VÁLAS GYÖRGY: úgy véli, hogy az önkéntes felolvasók alkalmazása nem biztosítja a megfelelő minőséget.

AMBRUS ATTILA JÓZSEF: A vakok és látássérültek örömmel fogadják a nem kifogástalan minőségű hangoskönyveket is, az önkéntességnek mindenképpen van létjogosultsága.

HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS: Csatlakozik az önkéntesség megvédéséhez.

MOLDOVÁN ISTVÁN: A MEK köszönettel átvett egy, a Librivox számára készített hngoskönyvet a saját hangoskönyvei közé. Továbbra is foglalkozni kell azzal, hogy mit hasznosíthat a MEK ezekből a kezdeményezésekből.

KOKAS KÁROLY: Művek átvétele, hangoskönyvet keresők számára átirányítás hasznos lehet.


10. Az Alapszabály módosításával kapcsolatos elnöki előterjesztés.

HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS: Már a tavalyi Közgyűlésen felmerült, hogy szükséges az Alapszabály módosítása. Ezt a jogszabályi környezet változása is szükségessé teszi. Megváltoztak a „közhasznú” besorolás feltételei. Megszűnt a „kiemelten közhasznú” besorolás, a „közhasznú” besorolást pedig szigorúbban ellenőrzik, és ezt el is lehet veszíteni, ha az Egyesület nem teljesíti a feltételeket. A „közhasznú” besorolást az a szervezet kaphatja meg, amely közfeladatot teljesít, és érdemi tevékenységet folytat. Meg kellett fogalmaznunk, hogy az Egyesület milyen közfeladatot lát el. Be kell illeszteni az alapszabályba az Egyesület székhelyének új megnevezését is. Módosítani javasoljuk az Elnökség és a Felügyelő Bizottság ciklusidejét. Ugyancsak változtatni kell a Felügyelő Bizottság működési módjának leírását és az összeférhetetlenségi szabályokat is. Ki kell dolgozni a Felügyelő Bizottság működési szabályzatát is.

Az Alapszabály VI. 3) pontja szerint:

„Azt a tagot, aki a Közgyűlés által megszavazott tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségének az előírt határidőt követő 3 hónapon belül írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, az Elnökség törli a tagok sorából.

A Közgyűlésnek arról is állást kell foglalnia, hogy mennyi legyen az a türelmi idő, amelynek eltelte után a tagot írásban fel kell szólítani tagdíjfizetésre, majd ha ennek nem tesz eleget, törölni kell a tagok sorából. Az elnök azt javasolja, hogy ez az időszak egy év legyen.

A tagság számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az átutaláson kívül más módon is befizethesse a tagdíjat (sárga csekk).


11. Kérdések az Alapszabály módosításával kapcsolatban.

MÉSZÖLY TAMÁS: A tagdíjfizetéssel elmaradt tagot az egyesület törli, vagy kizárja?

HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS: Törli, ebben nincs mérlegelési lehetőség.

VÁLAS GYÖRGY: Túl rövidnek tartja az egyéves türelmi időt, azt javasolja, hogy ez két év legyen.

HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS: szavazásra teszi fel Válas György javaslatát.

A tagság az előterjesztett javaslatot egyhangúlag elfogadja.


12. Az Alapszabály módosítás elfogadása szavazással.

Több hozzászólás nem lévén, az Elnök szavazásra bocsájtja az alapszabály tervezetét. A tagság az előterjesztett alapszabály-tervezetet egyhangúlag elfogadja.


13. Elnöki zárszó

HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS: megköszöni a tagságnak a részvételt, az előadóknak a közreműködést és ezzel a Közgyűlést berekeszti.


K. m. f.

.................................

dr. Horváth Sándor Domonkos
elnök

.................................

Zimányi Magdolna
jegyzőkönyvvezető

 

.................................

Király Péterné
jegyzőkönyv hitelesítő

 

.................................

Bánhegyi Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület