A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA


Közhasznúsági beszámoló

a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület
2011. évi szakmai tevékenységéről

Készült a 2000. évi C. törvény
és a
224/2000 (XII.19.) Korm. Rend. alapján

Az Egyesület közgyűlése elfogadta 2012. május 31-én

 

 

A MEK Egyesületet a Fővárosi Bíróság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 27. §-ában rögzítetteknek megfelelően 2000. augusztus 28-án jegyezte be. A MEK Egyesület közhasznúsági tevékenységét a Fővárosi Bíróság 9024. sz. nyilvántartási és Pk. 61.156/1999/4 ügyiratszám alapján látja el. A fellebbezési idő lejárta után a Bíróság a végzést 2000. szeptember 22-én jogerőre emelte. Ennek megfelelően az Egyesület beszámolási kötelezettségének teljesítése során a közhasznú szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi CLVI. törvény, a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19) Korm. sz. rendeletben foglaltak szerint kell eljárnia. A jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabályok előírásainak figyelembevételével készült.

A közhasznúsági jelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 1. a számviteli beszámolót: ez a jelen beszámoló mellékletét képezi
 2. a költségvetési támogatás felhasználását: az Egyesület közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült, támogatást NCA pályázati támogatás formájában kapott, ennek felhasználását a számviteli beszámoló tartalmazza
 3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
 4. a cél szerinti juttatások kimutatását: az Egyesület cél szerinti juttatásokban nem részesült
 5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét: juttatásokban az Egyesület csak NCA pályázati támogatás formájában részesült, ezekre az alábbiakban kitérünk
 6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét: ilyen juttatások nem voltak, az Egyesület tisztségviselői társadalmi munkában látják el feladatukat
 7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 

I. Szakmai beszámoló

Az Egyesület célja az Alapszabály szerint:

 • a magyar és az egyetemes kultúra, valamint a tudomány alkotásainak elektronikus formában történő gyűjtése és terjesztése a világhálón keresztül, s ezzel az információs társadalom első magyar elektronikus könyvtárának folyamatos építése és fejlesztése,
 • az idegen nyelven, különös tekintettel a nemzetiségek anyanyelvén, megjelenő alkotások hozzáférhetővé tétele elektronikus formában,
 • az elektronikus publikálás támogatása, elősegítése és ösztönzése,
 • közhasznú szolgáltatásainak tagjain túl mások számára történő széleskörű hozzáférésének biztosítása,
 • az ismeretterjesztő, a tudományos munka támogatása.

„Az Egyesület célja, hogy saját tevékenysége és tagjainak közreműködése révén elősegítse a magyar kultúra és tudomány területén keletkező elektronikus dokumentumok megőrzését, s az Interneten való nyilvános és ingyenes terjesztését a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) nevű szolgáltatás keretében.”

A közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. §. c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az Egyesület cél szerinti feladatkörébe tartozik:

 • tudományos tevékenység, kutatás (3.)
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4.)
 • kulturális tevékenység (5.)
 • kulturális örökség megóvása (6.)
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (11.)
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (13)
 • közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások (20.)


Pályázatok, projektek

NCA pályázatok

Az Egyesület a 2011. év során is nyert pályázati támogatást a Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA).

Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma által kiírt pályázaton (pályázati azonosítószáma: NCA-ORSZ-11-0278) 1,3 MFt támogatást nyertünk az Egyesület működési költségeinek finanszírozására. Ebből fedeztük az Egyesület szabályszerű működéséhez feltétlenül szükséges tevékenységek költségeit: a könyvelés költségeit, a bankköltségeket, a postai költségeket, valamint az egyesület adminisztratív ügyeinek, rendezvények szervezésének, pályázati ügyek intézésének stb. költségeit. Ezt a munkát az elmúlt évben odaadással és szorgalommal Góczán Andrea végezte. Ugyancsak működési pályázatunkból fedeztük néhány irodaszer beszerzését is, valamint egyesületünk ismertségének növelése érdekében készíttettünk a szolgáltatásainkat népszerűsítő reklámtárgyakat (toll, táska), melyeket önkéntes segítőinknek és egyesületünk tagjainak adunk. A fennmaradó támogatási összeget (több mint 980.000 Ft-ot) szépirodalmi szövegek javítására (korrektúra) fordítottuk.

ISZT támogatás

2011-ben is jelentős támogatást kaptunk az Internet Szolgáltatók Tanácsától (ISzT). A támogatásnak köszönhetően szakkönyveket és szépirodalmi műveket, régi sajtótermékeket digitalizáltattunk, hangoskönyveket készíttettünk, valamint továbbfejlesztettük a képi adatbázisunkat. A tartalomszolgáltatások bővítése mellett a támogatás ebben az időszakban jelentős infrastrukturális fejlesztésre is lehetőséget adott.


Kiemelkedő magyar tudósok írásait tettük elérhetővé az elektronikus könyvtárunkban:

 • Domanovszky Sándor &amp al [szerk.]: Magyar művelődéstörténet
 • Bánlaky József : A Magyar nemzet hadtörténelme
 • Borovszky Samu, Sziklay János [szerk.]:Magyarország vármegyéi és városai

Digitalizáltattunk és szolgáltatunk számos olyan klasszikus világirodalmi művet, amelyek korábbi változatait copyright okokból (védett fordítások) kellett eltávolítanunk a MEK-ből. Ezeket régi, nem jogvédett fordításokkal pótoltuk: pl. Victor Hugo, Dosztojevszkij, Kipling, Lev Tolsztoj, Thackeray, Dickens, Sienkiewicz könyvei.

A világirodalmon kívül folytattuk a klasszikus magyar szépirodalom digitalizálását olyan szerzők műveivel, mint pl. Jósika Miklós, Krúdy Gyula, Móra Ferenc, Rákosi Viktor, Szomaházy István.  Bekerültek a MEK-be Mikes Kelemen összes művei.

Több kortárs művet is digitalizáltunk az írók vagy hozzátartozóik kérésére, pl. Koppány Zsolt, Erdős László, Hargitai Gyula írásait.


Terveinknek megfelelően elkezdtük digitalizálni a kiválasztott (elsősorban természettudományos, ismeretterjesztő, ill. állatvédelemmel foglalkozó) folyóiratokat.

2011-ben egy TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) projekt keretében - elektronikus folyóirataink tartalomjegyzékeinek feldolgozása révén - a cikkek adatai bekerültek két országos adatbázisba is:

 • EHM (EPA - HUMANUS – MATARKA) közös kereső – http://ehm.ek.szte.hu/ehm
 • ODR (Országos Dokumentum-ellátási Rendszer) portál – http://www.odrportal.hu


Néhány digitalizált folyóirat:

Állatok őre : időhöz nem kötött folyóirat az állatvédelmi eszmék terjesztésére / szerk. Szalkay Gyula.
https://epa.oszk.hu/02100/02147

Állatvédelem : havi közlemények az állatvédelem és állatgondozás köréből / szerk. Monostori Károly 13 évfolyam, 1901-1916.
(feldolgozás alatt)

Az állatvilág : a Hazai Zoológiai Laboratórium folyóirata / szerk. Csiki Ernő
https://epa.oszk.hu/02100/02174

 

Tovább gyarapítottuk az ISZT támogatással elindított Digitális Képarchívumunkat, valamint továbbfejlesztettük az azt működtető rendszert. Ősszel elkészült és elindult a DKA webkettes felülete: a Képalbum, a https://dka.oszk.hu/kepalbum címen. A fejlesztés kapcsán:
 • a felhasználók címkézhetik és értékelhetik a képeket, képeslapot küldhetnek, valamint válogatásokat alakíthatnak ki a számukra fontos dokumentumokból
 • a regisztrált felhasználók az általuk összeválogatott képalbumokat megoszthatják egymással a különböző közösségi oldalakon
 • a képek mellett látható metaadatok között a földrajzi tárgyszavak ezentúl a Google Maps szolgáltatás segítségével térképen is megnézhetők, a piros „marker” ikonra kattintva.

Tavaly 4379 képpel gyarapodott az adatbázis. Jelenleg több mint 34.000 dokumentum található benne, népszerűsége pedig folyamatosan nő: a tavaly tavasszal mért napi 500 fős látogatottság egy évvel később közel megduplázódott.

Az elmúlt támogatási időszakban elkészült munkákat összefoglaló, az ISZT számára készült beszámolót ez év májusában tettük nyilvánossá az Egyesület honlapján: https://mek.oszk.hu/joomla/index.php/177


Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása

A 2011-ben a MEK-ben tárolt könyvek száma 9903-ra növekedett. A gyarapítás új forrása a külföldi archívumokban megtalálható digitalizált, magyar nyelvű, vagy magyar vonatkozású művek átvétele. Ezeket PDF és DjVu formátumban tesszük fel a MEK-be, a szépirodalmi művek pedig utólagos korrektúrázás után kerülnek a gyűjteménybe.

Az EPA-ba bekerült kiadványok, periodikumok száma 2011-ben elérte az 2132 címet, az archivált füzetek száma meghaladta a 31000-et.


Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Az Egyszervolt.hu honlapot üzemeltető 4Kids Meseportál Kft-vel együttműködve, az ISZT anyagi támogatásával elkészíttettük az olvasóink által régóta keresett „A kőszívű ember fiai” című regény hangoskönyv változatát. A felolvasó Lázár Csaba, a Katolikus Rádió bemondója: https://mek.oszk.hu/09700/09700/

Valamint Sudár Annamária felolvasásában Móra: Kincskereső kisködmön c. kötetét is megjelentettük ugyancsak hangoskönyv formátumban: https://mek.oszk.hu/09900/09931/

8 db hangoskönyvek kaptunk a Pécsi Tudományegyetem Digitália elektronikus könyvtárából. Egy önkéntes felolvasó – Engler József – Gárdonyi Géza könyveit olvasta fel önkéntesen.


A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

Folytatódott együttműködésünk székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeummal, valamint a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárral, amelyektől továbbra is folyamatosan kapjuk az állományukból digitalizált régi könyveket. A csíkszeredai könyvtárat módszertani tanácsokkal segítettük a készülő Székely Elektronikus Könyvtár tervezésében.

Régi segítőnk Szever Pál tavaly nyári szabadsága alatt a székelyudvarhelyi könyvtárba vitte A3-as szkennerét, hogy ottani ismerősünk, Róth András rendelkezésére bocsássa. A nyaralás közben a Székely-Udvarhelyi Királyi Állami Főreáliskola értesítőit is digitalizálta. (https://epa.oszk.hu/01600/01617)

2011. augusztus 3-án, szerdán, a csallóközi Nagyabonyban (Vežké Blahovo) a MEK Egyesület képviseletében Moldován István ügyvezető elnök, valamint Góczán Andrea és Zimányi Magdolna részt vett a 2010. július 26-án elhunyt Bödők Zsigmond csillagász síremlékének felavatásán. Az Egyesület nevében csokrot helyeztünk el a síron. A síremléket az ősi Stonehenge kőépítmény mintájára Lipcsey György szobrászművész tervezte. A sírnál megemlékező szavakat az elhunyt felesége, Bödőkné Edmár Mária, Nagyabony polgármestere, Keszeli Ferenc író, újságíró, és a MEK Egyesület nevében Zimányi Magdolna mondott. Bödők Zsigmond a MEK15-ös akciónk egyik szerzője volt, de már korábban is számos, értékes tudománytörténeti munkát kaptunk tőle elektronikus könyvtárunk számára.

Ősszel az OSZK-ban fogadtuk a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (VMMI) igazgatóját, Hajnal Jenőt és néhány kollégáját, akik egy egész napot töltöttek el nálunk sajtódigitalizálási és szolgáltatási kérdésekkel foglalkozva.

Ugyancsak ősszel határon túli könyvtárosok csoportját fogadtuk, akik egy pályázat keretében ismerkedtek a hazai könyvtárakkal. A könyvtáros kollégáknak bemutattuk a tartalomszolgáltatásainkat és a munkafolyamatainkat.


Infrastruktúra fejlesztés

Egy specifikáció megfogalmazásával a 2011-es ISZT támogatásból elindítottuk a tartalomszolgáltatásainkat működtető szervereink leváltását új, nagyobb teljesítményű szolgáltató gépekre. (Az eszközök beszerzésére és a szolgáltatások átköltöztetésére 2012 elején került sor.)

A MEK forgalma tovább nőtt a tavalyihoz képest. Így a napi látogatás a központi és az NIIF tükörszerverünk forgalmát összesítve 60-70.000 fő. Ezt a számot tovább bővítik a határon túli tükörszerverek.


Egyéb fejlesztések

Különböző együttműködésekkel támogattuk a MEK megjelenését az egyre jobban terjedő mobil eszközökön:

A Sunflower Kft tavaly tavasszal MEK katalógust és könyvolvasót készített iPAD készülékekre. Később, nyár végén a Nokia Magyarország támogatásával elkészült a MEK Book olvasó a Nokia telefonok Symbian operációs rendszerére, majd a cég támogatásával, idén tavasszal elkészült az alkalmazás Windows Phone platformra is. Android operációs rendszerre egy önkéntes fejlesztő készített el egy MEK katalógust.

Az Egyesület támogatásával idén tavasszal elkészült a MEK mobil felülete is, amely a https://m.mek.oszk.hu domain név alatt érhető el. A mobil eszközökről (pl. okostelefonról, táblagépről) érkező kéréseket ezentúl automatikusan ide irányítjuk

A mobilos kliens programok illetve a mobil felület az egyre jobban növekvő, milliós potenciális felhasználó tábornak kínálnak közvetlen lehetőséget szolgáltatásaink gyors és egyszerű elérésére.

A Kindlevarázs bloggal együttműködve folyamatosan átvesszük az általuk PRC formátumba konvertált dokumentumokat, amelyek a legelterjedtebb e-book olvasó, a Kindle számára készülnek. (Jelenleg 347 db. PRC dokumentum van a gyűjteményünkben.)

Az Egyesület támogatásával ugyanakkor egy külső segítőnkkel EPUB formátumba is konvertáltattuk könyveink egy részét. Ez a formátum az Android rendszert használó mobil eszközök számára optimális. (Jelenleg 289 db. EPUB könyv található a MEK-ben.)


Rendezvények, események

 • Április 14-17. között a Egyesületünk is jelen volt a XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A Magyar Könyvtárosok Egyesületével megosztott standon, Dávid Adrienne, Rónay Gabriella, Zimányi Magdolna és Moldován István adták egymást váltva az ügyeletet, egy laptoppal felszerelkezve tájékoztatták az érdeklődőket, népszerűsítették szolgáltatásainkat.
 • Június elején meghívásra részt vettünk az Információs Társadalom Parlamentjén. Az előzetesen, a tagságtól gyűjtött kérdéseket továbbítottuk a szervezőknek. Kérdéseink többségére közvetlenül Szőcs Géza kulturális államtitkártól kaptunk választ az egyik bizottsági ülésen.
 • A MEK Egyesület támogatásával, néhány kollégával részt vettünk az „e-Kultúra Konferencia 2011 - Közművelődés a közösségek hálójában” című rendezvényen tavaly júniusban.
 • Legeza Ilona, régi kedves ismerősünk, segítőnk, hosszú súlyos szenvedés után szeptember elején elhunyt. Ilona könyvtárosként dolgozott eleinte, a 20-as éveiben veszítette el a látását. Vakon tanult meg számítógéppel dolgozni. Digitális életműve - a több mint 3.000 darabból álló könyvismertető-gyűjtemény - itt található: https://legeza.oszk.hu Az Egyesület nevében részt vettünk a temetésén és koszorút helyeztünk el a sírjára.


Kapcsolattartás a felhasználókkal, olvasókkal

Igyekeztünk továbbfejleszteni felhasználóinkkal való kapcsolattartást. A MEK Facebook oldala mellett – amelynek már több mint 2400 rajongója van – a DKA adatbázisunknak is elindult egy Facebook oldala, amelyet szerkesztője, Simon Jennifer folyamatosan aktuális hírekkel lát el.


Díjak, kitüntetések

Drótos László, a Magyar Elektronikus Könyvtár alapító tagja Hungarnet díjat vehetett át 2011. április 27-én a Networkshop konferencia nyitó ülésén, Kaposváron. A HUNGARNET Egyesület ötödik alkalommal adta át a díjat, melyet a hálózat műszaki fejlesztésében vagy a tartalom-szolgáltatásban az elmúlt 20 évben kiemelkedő teljesítést nyújtó szakemberek érdemeinek elismerésére alapított.

Magyaródy Szabolcs, egyesületünk pártoló tagja, a kanadai Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösség vezetője, az angol nyelvű, magyar történelmi vonatkozású honlap, a Corvinus Library alapítója és működtetője magyarságszolgálati tevékenységéért szeptember 17-én, a Bethlen Gábor Alapítvány díjátadó ünnepségén Magyar Örökség díjban részesült. A laudátor Dr. Lipcsey Ildikó történész, az Erdélyi Szövetség elnöke volt.


Egyéb pénzügyi források

Az Egyesület fő bevételi forrásai a tagdíjbevételen kívül a személyi jövedelemadó 1%-ából felajánlott összeg, a pályázati források, valamint a külső támogatások. Ez idő szerint az Egyesületnek - most már több éve - egyetlen komoly szponzora van: az ISZT, melynek nagyvonalú támogatása teszi lehetővé az Egyesület biztonságos munkáját.

Az Egyesület 2011-ben is részesült a 2010. évi személyi jövedelemadó 1%-ából felajánlott összegekből: a NAV-tól 475 eFt összeg folyt be az Egyesület számlájára két részletben. Ezt és a 2010-ről tartalékolt 1%-os támogatás nagyobbik részét az egyre nagyobb érdeklődésre számot tevő e-book formátumok (EPUB) konvertálására fordítottuk, egy részét pedig 2012-re tartalékoltuk, melyből a MEK mobil felületének elkészítését finanszírozzuk.

Néhány önkéntes tagunk szerény, de rendszeres pénzbeli támogatással segíti munkánkat. A pénzadományokon kívül nagyszámú önkéntes (tagok és nem egyesületi tagok egyaránt) munkája (szkennelés, digitális dokumentumok felajánlása, adminisztratív feladatokban való részvétel, pályázati munkák támogatása) segíti az Egyesületet feladatai ellátásában. Ugyancsak nagy segítséget jelent a számos partnerintézmény, amelyektől térítésmentesen kaptunk dokumentumokat közzétételre, vagy pedig technikai segítséget nyújtanak az Egyesületnek. Ezeket a nem pénzbeli támogatásokat nem tudjuk számszerűsíteni, de nélkülük az Egyesület nem folytathatná ilyen eredményesen a működését.


Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Fejlesztéseinkről, eredményeinkről 2011-ben a MEK Egyesület tagjai az alábbi előadásokat tartották:

Konferenciák, előadások

Moldován István: Az elektronikus könyvtárak jelene és jövője
2011. november 30. - Budapest
A táguló Google-galaxis. Előadás-sorozat - ELTE-KJF-MSZT

Moldován István: Elektronikus könyvtárak a mobil világban
2011. október 7. - Nyíregyháza
Országos Könyvtári Napok - 2011. október 3-9. - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében - Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

Moldován István: E-book-ok, könyvtárak, OSZK
2011. április 27. - Kaposvár
Networkshop 2011

Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtár helye, szerepe a hazai digitális könyvtárak között
2011. április 15. - Budapest
XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál - Könyvtáros Klub

Dávid Adrienne: Magyar Digitális Képkönyvtár - országos intézményi képadatbázis, egyúttal az OSZK digitalizált képeinek adatbázisa
2011. április 4. - Budapest
OSZK Műhelybeszélgetések 3. - Országos Széchényi Könyvtár

Simon Jennifer - Drótos László: A Digitális Képarchívum bemutatása: gyarapítás, fejlesztés, kapcsolatok
2011. április 4. - Budapest
OSZK Műhelybeszélgetések 3. - Országos Széchényi Könyvtár

Moldován István: Magyar és európai digitális könyvtári projektek
2011. március 29. - Budapest
Artisjus Szerzői Akadémia - ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

Moldován István: MEK helye, szerepe, szolgáltatása az OSZK-n belül és kívül
2011. március 7. - Budapest
OSZK Műhelybeszélgetések 2. - Országos Széchényi Könyvtár


Oktatási tevékenység

Drótos László - Moldován István: Digitális dokumentumgyűjtemények kialakítása
Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány 30 órás akkreditált tanfolyama

Drótos László - Kerekes Pál - Moldován István: Az elektronikus könyv
Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány 30 órás akkreditált tanfolyama

 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület