A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2014. május 30-án, a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület,
rövidített nevén MEK Egyesület

2014. évi Közgyűlésén,

az Egyesület székhelyén, Budapest, Budavári Palota F. épületben

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti egyesületi tagok, intézményi tagok képviselői, valamint érdeklődők és pártoló tagok.

Dr. Horváth Sándor Domonkos, az Egyesület elnöke,
Drótos László elnökségi tag,
Dr. Kokas Károly elnökségi tag,
Moldován István elnökségi tag,
Telek Lászlóné, a Felügyelőbizottság tagja.

Távol volt:
Király Péter elnökségi tag
Markója Szilárd, a Felügyelőbizottság tagja.

 

HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS köszönti a Közgyűlés résztvevőit. Megállapítja, hogy a meghívóban meghirdetett időpontban (2014. május 30. 10:30) a határozatképességhez szükséges 50%+1 fő nincs jelen, ezért a Közgyűlés nem határozatképes. Bejelenti, hogy az Alapszabályban rögzítettek és a meghívóban közöltek szerint 11 órakor lesz az ismételt Közgyűlés. Vázolja az új Ptk-ból következő teendőket. Ez két lehetőséget ad: egyszemélyi vezetés (ügyvezető) vagy háromtagú elnökség. 2015-ben foglalkoznunk kell alapszabályunkkal, és tisztáznunk kell az OSZK-val való együttműködés formáit. A közgyűlés levezetésére Moldován István elnökségi tagot kéri fel.

MOLDOVÁN ISTVÁN 11 órakor megnyitja a Közgyűlést, mely immár határozatképes. Köszönti a tagságot, valamint a vendégeket. A jegyzőkönyv vezetésére Vajda Henriket, a jegyzőkönyv hitelesítésére Ipacs Esztert és Király Péternét javasolja. A tagság szavazással egyhangúlag elfogadja a jelöléseket.

MOLDOVÁN ISTVÁN ismerteti a 2013. évi közhasznúsági beszámolót (ezt előzőleg írásban is megkapta a tagság), a 2014. évi munkatervet, valamint beszámol a 2013. és 2014. évi pályázatokról.

A Nemzeti Együttműködési Alapnál (NEA) – a korábbi, még a Nemzeti Civil Alapprogramhoz (NCA) benyújtott pályázatokkal ellentétben egyelőre sikertelenül pályázunk a működési költségre. Szakmai pályázatunk a határon túli magyar adatbankokkal való együttműködésre és közös keresőre vonatkozott. Ezt szintén elutasították; ennek oka lehet az is, hogy nem a megfelelő kollégiumhoz nyújtottuk be.

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) finanszírozásával nem jogvédett klasszikus magyar irodalmat, illetve magyar nyelvű világirodalmat digitalizáltunk, az időszaki kiadványok közül pedig a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság egyes hungarológiai kiadványait. Az ISZT támogatási rendszere a korábbiakhoz képest szigorodott, pályázati formát öltött. Bizottság bírálja el a benyújtott anyagot, amihez pénzügyi tervet is kérnek. Az ISZT finanszírozásával készült dokumentumokhoz előírják a – kereskedelmi célú felhasználást is lehetővé tévő – CC 3.0, újabban 4.0 licencet. 2013-ra az ISZT a pályázott összegnél kevesebbet biztosított, de az eredeti terv teljesítését kérte számon. Ezt az Egyesület önkéntes munka bevonásával, kereskedelmi cégekkel való együttműködéssel (PRC-re konvertálás), és a 2013 decemberétől az E-Könyvtári Szolgáltatások Osztályán (EKSZO) dolgozó közmunkások alkalmazásával (szkennelés, illetve ugyancsak PRC-konvertálás) tudta teljesíteni.

Tisztázódott az Egyesület által digitalizált kiadványokkal kapcsolatos gyakorlat. A karakteres (oldalkép nélküli) változatok az Egyesület által közreadott önálló kiadványnak minősülnek, saját ISBN-t kapnak, így köteles példányként bekerülnek az OSZK Digitális Könyvtárába (DK) is.

A fejlesztésben a mobilra összpontosítunk, ami a hazai könyvtári viszonyok között példamutató. A MEK mobil felülete után most a korábbi támogatásból létrehozott közös keresőnek, valamint az EPÁ-nak készült el a mobil felülete.

Kokas Károly, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIF) Műszaki Tanácsának (MT) tagja révén az Egyesületnek lehetősége van az NIIF-fejlesztések irányaira is hatni. Az MT ülésein Kokas Károly, Bánhegyi Zsolt és Moldován István képviseli annak sürgősségét, hogy a közgyűjteményi szférában központi segítséggel elinduljon a mobil megfeleltetés.

A digitális aggregáció kérdése változatlanul aktuális. A digitális gyűjtésben nem lehet és nem is szükséges mindent begyűjteni még a repozitóriumokból sem, hanem ezek hálózata kell, hogy együttesen ellássa a feladatot. A múzeumok már elkezdték digitális objektumaik metaadatainak ezen alapelvek szerinti tervszerű aggregálását.

A digitális dokumentumok metaadatainak központi aggregálását már tíz éve elkezdte az NDA, majd 2011-től a Manda tervezte. Utóbbiban kétlépcsős aggregálást fogalmaztak meg. Nem kell, illetve nem szabad tovább várni a felülről jövő kezdeményezésekre.

2014-ben az ISZT támogatásából az Egyesület nem jogvédett magyar irodalmat, hungarológiai és idegen nyelvű határon túli folyóiratok digitalizálását, a vakbarát MEK (VMEK) fejlesztését és a MEK Zotero-kompatibilitását tervezi megvalósítani. A fejlesztések irányát döntően a szemantikus web felé való elmozdulás igénye szabja meg. Alkalmazkodni kell ahhoz a tendenciához, hogy az adatbázisok RDF formátumban nyilvánossá tett névterekre épüljenek. Egy kis lépés már történt ebben a MEK részéről, mikor a katalógusban szereplő szerzőket VIAF-azonosítókkal kapcsolta össze. A MEK rekordjai régóta szabadon felhasználhatók, de RDF-ben egyelőre nem szolgáltatjuk őket.

Egyesületi forrásból két éve újítottuk meg szolgáltató infrastruktúránkat két új szerverrel. Az Integrity felajánlott egy használt szervert, ezt NIIF-tükörszerverként tervezzük felhasználni. A Whitecolors cég jelentkezett azzal az ajánlattal, hogy MEK-es könyveket CSR (társadalmi felelősségvállalás) üzleti modell keretében forgalmaznák, a bevétel egy részét nonprofit, illetve civil szervezeteknek juttatva. A könyvekért cserébe e-könyv-formátumokba konvertálást végeznének.

Önkéntes munka keretében készülnek jelenleg a hangoskönyvek. Korábban a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével (MVGYOSZ) együttműködve folyt ezek gyűjtése, majd egyesületi forrásból már mi készíttettünk néhányat. Jelenleg erre nem jut ISZT-támogatás. A tavalyi közgyűlésen Ambrus Attila és Majlinger Diána beszélt az önkéntes felolvasásokról és az így létrehozott, nyilvánosan megosztott hangoskönyvekről. Ezeket a MEK is felveszi állományába.

KOKAS KÁROLY: Nem feltétlenül szükséges könyvek szolgáltatási jogáról lemondanunk ahhoz, hogy konvertáljanak nekünk. A JATEPress például e-könyv formájában ingyen hozzáférhetővé tesz MEK-dokumentumokat is.

Tud-e az Egyesület jogilag fellépni azokkal szemben, akik a nem CC-licenccel kitett, de ISZT-támogatással digitalizált könyveket konvertálnak és tesznek hozzáférhetővé?

MOLDOVÁN ISTVÁN: Ilyenek léteznek, bár számuk már nem növekszik. Az Arcanumtól korábban vásárolt könyvek is ide tartoznak, harmadik félnek nem adhatók át.

HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS: Korrektúrázott anyagnál digitális kiadásról van szó, ezekhez pedig a tulajdonosnak is fűződik joga. Ugyanakkor a MEK Egyesület közhasznú szervezet, az ISZT is azért ad támogatást, hogy a mindenki számára elérhető tartalmakat bővítsük. Problémát a digitális dokumentumok átadása vet fel. Ugyanis a MEK Egyesületnek nyújtott támogatások ez esetben – a gyűjtemény formájában – a támogatók céljától függetlenül az OSZK tulajdonába kerülnek.

MOLDOVÁN ISTVÁN: Az Egyesület tagjai különböző intézményekkel állnak munkaviszonyban, nemcsak az OSZK-val.

TELEK LÁSZLÓNÉ ismerteti a Felügyelőbizottság (Fb) beszámolóját. Az Fb a pénzügyi beszámolót rendben találta az alábbi észrevételekkel: 1.) A korábbi években tapasztalt hiányosság a leltározásra és annak dokumentáltságára vonatkozóan megszűnt. 2.) "Digitalizáltattuk az 1912-1938 között megjelent Színházi élet című folyóirat kb. 140.000 oldalát, 1266 számát, amelyet átadtunk az OSZK Elektronikus Periodika Archívumának. Katalogizáltattunk több mint 7000 képi dokumentumot az OSZK Digitális Képarchívumába." – Az OSZK-val való együttműködést minél előbb legalizálni kell. 3.) Az állammal szembeni befizetési kötelezettségének az Egyesület eleget tett.

MOLDOVÁN ISTVÁN: Az Egyesület és az OSZK viszonyrendszerének tisztázását igen megnehezítették a körülmények. Sajó Andrea főigazgatót 2013 szeptemberében menesztették, azóta immár a második megbízott főigazgató irányítja az OSZK-t. Az intézménynek már a közeljövőjéről is csak informális és megbízhatatlan hírek hallhatók, legújabban a költözéssel kapcsolatban. De az ELDORADO projekt kapcsán is fennáll annak veszélye, hogy a MEK szolgáltatásai felolvadnak az OSZK-éiban.

VÁLAS GYÖRGY: Az alapszabállyal kapcsolatban már most fel kellene állítani egy bizottságot, és most kellene dönteni az egyszemélyi vezetés vagy háromtagú elnökség ügyében. Habár a Ptk. utóbbi esetre lehetővé tesz egy kültagot, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy az elnökség kizárólag az Egyesület tagjaiból álljon. Ami az aggregálást illeti, a digitális MOKKÁ-t kell megvalósítani.

HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS: Az Egyesület mérete nem teszi szükségessé a bizottságot. A jelenleg 5 fős elnökség fogja kidolgozni a módosított alapszabály különböző változatait, a választás lehetőségeit pedig a tagság elé tárja. Még a háromtagú elnökséggel is az a probléma, hogy kevés, az elnökségi feladatok ellátása a mostani 5 tag számára is megterhelő.

MOLDOVÁN ISTVÁN: Az alapszabályban célszerű előírni, hogy elnökségi tag nem lehet alkalmazottja az OSZK-nak.

HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS: Bár nem ebben a formában, de annak nincs akadálya, hogy tartalmilag ugyanez az alapszabályba kerüljön.

MOLDOVÁN ISTVÁN szavazásra bocsátja a 2013. évi közhasznúsági beszámolót.

A tagság egyhangúlag megszavazza.

MOLDOVÁN ISTVÁN szavazásra bocsátja a 2014. évi munkatervet.

A tagság egyhangúlag megszavazza.

- Szünet -

MOLDOVÁN ISTVÁN elővezeti a MEK 20 és az EPA 10 éves jubileumának napirendi pontját. Ismerteti Horváth Sándor Domonkos javaslatát, miszerint egy kibővített, ünnepi közgyűlést tervez szeptember/októberben az Egyesület. Továbbá az őszi Győri Könyvszalonon egy mini szakmai konferenciát tartanánk a digitális megőrzés kérdéseiről.

DRÓTOS LÁSZLÓ Moldován István felkérésére ismerteti elképzeléseit a rendezvénnyel kapcsolatban. Azokat a célokat kell tudatosítani, amelyekre a MEK létrejött: a digitális, illetve digitalizált dokumentumok megőrzésére és feldolgozására. Rá kell mutatni az internetes tartalmak rövid élettartamára. Az eseményre készüljünk emléktárgyakkal, és legyen egy weboldal, ami összefoglalja a kezdeteket. A jubileumra időzítve már folyamatban van egy periodikum (a Magyar Grafika) és egy könyvsorozat (Gáspár Ferenc útleírása) digitalizálása. Ide illik a Galambos-repertóriumoknak tervezett oldal is.

A kibővített közgyűlésre meghívnánk mindazokat, akik az elmúlt 20 évben bármilyen kapcsolatban voltak vagy vannak a MEK-kel és az EPA-val. A szakmai rendezvényhez, például a web tünékenységének bemutatásához, előadók kellenek.

KOKAS KÁROLY Horváth Ivánt javasolja.

DRÓTOS LÁSZLÓ: Az előadásokban foglalkozni kellene azzal is, hogy egy közkönyvtárban miként próbálják a digitális dokumentumokat kezelni (például a tipológiailag vegyes helytörténeti anyagnál), és természetesen a nemzeti web archiválásával, az aggregálással - a metaadatok begyűjtésével is.

MOLDOVÁN ISTVÁN: A gophert élőben kellene bemutatni a rendezvényen. Működik még az NIIF gopher-szervere?

KOKAS KÁROLY: A gopher-szerver most üzemen kívül van.

MOLDOVÁN ISTVÁN: Szponzort kell találni a rendezvény támogatására. Az Arcanum Adatbázis Kft. jöhet szóba például.

HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS: Mindenekelőtt költségvetést kell készíteni, egy ideális igénnyel (abból kiindulva, hogy a tervezett lebonyolítás valójában mennyibe kerül).

ZIMÁNYI MAGDOLNA: A tagság jelentős része csak papíron létezik, új tagokkal mérsékelten gyarapodik az Egyesület. Nagy szükség van tagtoborzásra, és ezt már a jubileumi rendezvény előtt el kell kezdeni. A MEK vakok által is használható, hangoskönyvekből álló gyűjteményrészének bővítése érdekében keressük meg az MVGYOSZ-t. A szervezet adománygyűjtést folytat hangoskönyvek beszerzésére.

KOKAS KÁROLY: A MEK hangoskönyvei nagyrészt az MVGYOSZ-től származnak. Egyébként a vakok számára nem a hangoskönyv az egyetlen használható dokumentumtípus. Felolvasó programmal (igaz, fizetős) ma már okostelefonon is meghallgatható magyarul szinte bármilyen szöveges dokumentum. (Bemutatja saját készülékén.)

VITÉZ GÁBOR: Az Egyesület bevételszerző céllal kisebb tárgyakat, pl. egéralátétet árulhatna azzal, hogy a bevétel adott része az Egyesületé lesz.

SIMON JENNIFER emlékeztet arra, hogy a SZJA 1 %-okból összegyűlt összeg az 1 évvel korábbihoz képest számottevő csökkenést mutat, és ez a jelenség általános.

MOLDOVÁN ISTVÁN a bevételszerzéssel kapcsolatban ismerteti az Adjukossze.hu szolgáltatást, ahol a közelmúltban figyelt fel a Budapest c. folyóirat digitalizálásának és nyilvános szolgáltatásának céljával folytatott adománygyűjtésre.

VAJDA HENRIK: Az Adjukössze nagyobb összegeknek viszonylag közérdekű, ugyanakkor jól körülírható célokra való összegyűjtésére alkalmas. A Flattr alkalmazásával mikroadományokat gyűjthetne az Egyesület.

MOLDOVÁN ISTVÁN: Ezt korábban már felvetette a vezetőségnek. Probléma, hogy az OSZK állományából digitalizált könyvekből is az Egyesület tenne szert bevételre.

HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS zárja a közgyűlést.


K. m. f.

.................................

dr. Horváth Sándor Domonkos
elnök

.................................

Vajda Henrik
jegyzőkönyvvezető

 

.................................

Ipacs Eszter
jegyzőkönyv hitelesítő

 

.................................

Király Péterné
jegyzőkönyv hitelesítő

 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület