A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJAJ E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült 1999. november 8-án,
a Magyar Elektronikus Könyvtárért Közhasznú Egyesület,
rövidített nevén
MEK Közhasznú Egyesület
alakuló Közgyűlésén, Budapest, Victor Hugo u. 18-22. Tanácstermében.


Jelen vannak:

- az Egyesület alapítását elhatározó személyek, valamint szervezetek meghatalmazott képviselői, (46 fő, a jelenléti ív szerint)
- dr. Monok István az OSZK főigazgatója, mint az alakuló Közgyűlés levezetésével - a jelenlévők által egyhangú szavazással - megbízott Elnök,
- dr. Vörös Margit ügyvéd, mint az alakuló Közgyűlés által felkért jegyzőkönyvvezető,
- meghívott érdeklődők

Az alapító tagok nevében dr. Kokas Károly (JATE Egyetemi Könyvtár) üdvözli az alakuló Közgyűlésen megjelenteket. Röviden ismerteti az Egyesület alapítását megelőző mintegy öt év történéseit, megköszönve a résztvevőknek azt az áldozatos munkát, amellyel lehetővé tették az Egyesület megalakulását.

Javasolja az alakuló Közgyűlés levezető elnökének dr. Monok Istvánt, az OSZK igazgatóját megválasztani, a jegyzőkönyv vezetésére dr. Vörös Margitot felkérni, a jegyzőkönyv hitelesítőként Téglási Ágnest és dr. Hubert Gabriellát, míg a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Krén Emilt, Tóth Beatrixet és Biszak Sándort megválasztani.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt egyhangú szavazással a Közgyűlés levezető Elnökének dr. Monok Istvánt, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Vörös Margitot, jegyzőkönyv hitelesítőknek Téglási Ágnest és Hubert Gabriellát, míg a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Krén Emilt, Tóth Beatrixet és Biszak Sándort megszavazza.

Elnök: Megnyitva az alakuló Közgyűlést üdvözli a megjelenteket, s bejelenti, hogy az alakuló Közgyűlésen a jelenléti ív szerint 46 alapító jelent meg.

Ezt követően ismerteti a Közgyűlés - írásban is megküldött - napirendi pontjait. Kéri a Közgyűlés napirenddel kapcsolatos kiegészítését, módosítását. Mivel a Közgyűlés napirendi módosítást, kiegészítést nem tett, az Elnök szavazásra teszi fel a Közgyűlésnek a napirendi pontok jóváhagyását.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt egyhangú szavazással, változtatás nélkül elfogadta a Közgyűlés napirendi pontjait.

Elnök: az első napirend kapcsán röviden tájékoztatást ad arról, hogy az OSZK Kormány által november közepén jóváhagyásra kerülő új alapító okirata alaptevékenységként tartalmazza az elektronikus könyvtári feladatok ellátását, amely körülmény lehetővé teszi az OSZK aktív részvételét a társadalmi kezdeményezéssel létrejövő Egyesület munkájában, biztosítva egyúttal az Egyesület tevékenységének sokoldalú támogatását is.

Tájékoztatja a Közgyűlést arról is, hogy az OSZK engedélyezte és hozzájárulását adta ahhoz, hogy az Egyesület székhelye az OSZK székhelyén, a Budavári Palota F. épületében legyen, továbbá vállalta az Egyesület adminisztrációs feladatainak ellátását.

Elnök: a második napirendi pont kapcsán kéri a Közgyűlést az írásban megküldött Alapszabály tervezet megvitatására. Az Egyesület magyar és angol nevével kapcsolatban más javaslat nem lévén, az Egyesület angol rövidített nevére kér javaslatot a Közgyűléstől.

Vita: több javaslat hangzott el az Egyesület rövidített angol nevére. Az AHEL Assotiation rövidítésen kívül javasolták a Hun E-lib, HUN E-lib változatokat is. A javaslatok után az Elnök szavazásra teszi fel a Közgyűlésnek először az AHEL névváltozatot.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt többségi szavazással, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az Egyesület rövidített angol neveként az AHEL Assotiation változatot hagyta jóvá.

Elnök: az Egyesület székhelyével kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat kéri a Közgyűléstől. Észrevétel, ellenjavaslat nem lévén, a Közgyűlésnek javasolja a Budavári Palota, F. épület székhelyként történő elfogadását.

Szavazás: a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással 1827 Budapest, Budavári Palota F. épületet fogadja el az Egyesület székhelyéül.

Elnök: ismerteti a Közgyűléssel, hogy javaslat érkezett arra, hogy legyen az Alapszabálynak egy un. preambuluma, amely röviden rögzítené azt az öt éves áldozatos munkát, erőfeszítést, amely lehetővé tette az Egyesület megalakítását.

Elnök: szavazásra teszi fel a Közgyűlésnek az ismertetett javaslatot azzal a kéréssel, amennyiben a Közgyűlés ezt megszavazná, hatalmazza fel egyúttal az Elnökséget annak megfogalmazására.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt egyhangú szavazással elfogadja, hogy az Alapszabály tartalmazzon preambulumot, utalva a korábbi mintegy öt év történéseire, s felhatalmazza az Elnökséget annak megfogalmazására.

Elnök: ezt követően bejelenti, hogy az Alapszabály céljaival kapcsolatban több írásbeli javaslat, módosítás is érkezett, amelyeket röviden ismertet. Az ismertetés után kéri a Közgyűlés további javaslatát, módosítását.

Vita: a tervezet céljaival kapcsolatban javaslat hangzott el arról, hogy korlátozni kellene az alkotások körét kiemelve, hogy nem vonatkozik például a zenére, képzőművészetre stb. (tervezet 3. pont első francia bekezdése). Több hozzászóló ezzel nem értett egyet, s a tervezet szerinti megfogalmazást javasolta. Ezért az

Elnök: szavazásra tette fel a Közgyűlésnek a kérdést, korlátozza-e az Egyesület a kultúra meghatározott területeire céljait, vagy sem.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt szavazással, egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elutasította azt a javaslatot, hogy a kultúra meghatározott területeire korlátozza az Egyesület céljait, s jóváhagyta a tervezet szerinti megfogalmazást.

Vita: javaslatok hangzottak el a 3. pont első francia bekezdése és a negyedik összevonására, továbbá szövegük kiegészítésére és módosítására. Javaslat: az első bekezdés egészüljön ki " a világhálón keresztül" szöveggel, míg a negyedik bekezdés szövege módosuljon: "-az információs társadalom első magyar elektronikus könyvtárának folyamatos építése és fejlesztése" szövegre.

Elnök: szavazásra teszi fel a Közgyűlésnek a 3. pont első és negyedik bekezdése szövegének összevonását, és az első bekezdés kiegészítését, valamint a negyedik bekezdés javasolt szöveg szerinti módosítását.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett jóváhagyta a 3. pont első és negyedik francia bekezdésének összevonását, a harmadik bekezdés kiegészítését, a negyedik bekezdés javasolt módosítását, az alábbi szöveggel:

"- a magyar és az egyetemes kultúra, valamint a tudomány alkotásainak elektronikus formában történő gyűjtése és terjesztése a világhálón keresztül, s ezzel az információs társadalom első magyar elektronikus könyvtárának folyamatos építése és fejlesztése"

Vita: javaslat hangzott el a tervezet 3. pont második francia bekezdése szövegének olyan megszövegezésére, hogy együttesen történjék utalás az idegen nyelvű és a nemzetiségek nyelvén megjelenő alkotásokra, "- az idegen nyelven, különös tekintettel a nemzetiségek anyanyelvén, megjelenő alkotások hozzáférhetővé tétele elektronikus formában" változatot javasolva.

Elnök: szavazásra teszi fel a kérdést a 3 pont második francia bekezdése javasolt szöveg-változatával kapcsolatban.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt szavazással, 1 ellenszavazat és 7 tartózkodás mellett elfogadta a 3. pont második francia bekezdése módosítását, az alábbi szöveggel:

"- az idegen nyelven, különös tekintettel a nemzetiségek anyanyelvén, megjelenő alkotások hozzáférhetővé tétele elektronikus formában"

Vita: javaslat hangzott el arra, hogy a Közgyűlés eddigi döntései alapján a tervezet ötödik és hatodik francia bekezdése kerüljön törlésre tekintettel arra, hogy az elfogadott módosítások tartalmazzák e két bekezdésben rögzített célokat.

Elnök: szavazásra teszi fel a Közgyűlésnek a tervezet 3. pontja ötödik és hatodik francia bekezdésének törlésére vonatkozó javaslatot.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt többségi szavazással, egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a 3. pont ötödik és hatodik francia bekezdésének szövegből történő törlését.

Elnök: több javaslat, módosítás nem lévén az Alapszabály tervezet 3. pontjához, a vitát lezárja és felolvassa a 3. pont Közgyűlés által módosított szöveg- változatát. Ezt követően szavazásra teszi fel a 3. pont ismertetett szöveg-változatának elfogadását.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt többségi szavazással jóváhagyta a 3. pontot az alábbi szöveggel:

"Az Egyesület céljai:

 • a magyar és az egyetemes kultúra, valamint a tudomány alkotásainak elektronikus formában történő gyűjtése és terjesztése a világhálón keresztül, s ezzel az információs társadalom első magyar elektronikus könyvtárának folyamatos építése és fejlesztése,
 • az idegen nyelven, különös tekintettel a nemzetiségek anyanyelvén, megjelenő alkotások hozzáférhetővé tétele elektronikus formában,
 • az elektronikus publikálás támogatása, elősegítése és ösztönzése,
 • közhasznú szolgáltatásainak tagjain túl mások számára történő széleskörű hozzáférésének biztosítása,
 • az ismeretterjesztő, a tudományos munka támogatása."

Elnök: javaslatokat, módosításokat kér a Közgyűléstől az Alapszabály tervezet további pontjaival kapcsolatban.

Vita: javaslat hangzott el a Tervezet II. pontja első francia bekezdésében szereplő "szövegek" kifejezésnek a "dokumentumok" kifejezésre történő módosítására, valamint a nyolcadik francia bekezdése szövegének módosítására:" - együttműködés a hazai könyvtári, oktatási és kulturális intézményrendszer tagjaival, a kutatóintézetekkel, írókkal, fordítókkal, akik készek együttműködni az Egyesülettel"

Elnök: szavazásra teszi fel a Közgyűlésnek az alapszabály II. pontja első és nyolcadik francia bekezdése javaslat szerinti elfogadását.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt egyhangú szavazással elfogadta az Alapszabály II. pontja első francia bekezdése szövegének módosítását: "- a céljait szolgáló dokumentumok digitalizálásának elősegítése" szöveggel, míg a nyolcadik francia bekezdés javaslat szerinti módosítását: " - együttműködés a hazai könyvtári, oktatási és kulturális intézményrendszer tagjaival, kutatóintézetekkel, írókkal, fordítókkal, akik készek együttműködni az Egyesülettel" szöveggel.

Elnök: több javaslat, módosítás az Alapító okirattal kapcsolatban nem lévén, az Elnök felkéri a Közgyűlést, szavazzon az Egyesület megalakulásának és az Egyesület - jóváhagyott módosításokkal kiegészített - Alapszabályának elfogadásáról.

Szavazás: az alakuló Közgyűlés szavazattal rendelkező, jelenlévő 46 tagja nyílt szavazással egyhangúlag megszavazta a MEK Egyesület megalakulását, Alapszabálya elfogadását.

Elnök: bejelenti, hogy ezennel a Magyar Elektronikus Könyvtárért Közhasznú Egyesület megalakultnak tekintendő.

Elnök: bejelenti, hogy a következő napirendi pont az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása. Ismerteti az öttagú Elnökségbe javasoltak névsorát, s felkéri a javasolt személyeket rövid bemutatkozásra, valamint jelölésük elfogadásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére. Ezt követően kéri a Közgyűlés egyéb javaslatát. Több javaslat nem lévén, az Elnök névszerinti szavazást kér a jelöltekről.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt többségi szavazással, 1-1 tartózkodás mellett elnökségi tagságára javasolta:

 1. dr. Mader Béla
 2. Zimányi Magdolna
 3. Drótos László
 4. Moldován István
 5. dr. Kokas Károly

személyeket.

Elnök: bejelenti, hogy a fenti szavazás eredménye alapján a MEK Közhasznú Egyesület Elnökségébe javasolt valamennyi tagot a Közgyűlés megszavazta.

Elnök: ismerteti a háromtagú Felügyelő Bizottságba javasolt személyek nevét, kérve őket rövid bemutatkozásra, valamint jelölésükre vonatkozó elfogadó nyilatkozatuk megtételére.

Ezt követően kéri a Közgyűlés egyéb javaslatát. Több javaslat nem lévén, az Elnök névszerinti szavazást kér a jelöltekről.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt többségi szavazással, 1-1 tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottságba tagnak javasolta:

 1. Monok István
 2. Bánhegyi Zsolt
 3. Válas György

személyeket.

Elnök: bejelenti a Közgyűlésnek, hogy a jelölőlista alapján elkészített szavazólappal, titkos szavazással történik az elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.

Szavazás

Szünet

Elnök: a szünet után bejelenti, hogy a Számvizsgáló Bizottság megállapította: 46 érvényes szavazatot adtak le. A szavazatok összeszámlálása alapján elnökségi tagságra:

dr. Mader Béla 46 igen szavazatot kapott
Moldován István 46 igen szavazatot kapott
dr. Kokas Károly 46 igen szavazatot kapott
Zimányi Magdolna 45 igen szavazatot kapott
Drótos László 45 igen szavazatot kapott,
amely szavazatokkal az Elnökség tagjaivá választotta őket a Közgyűlés.

Tájékoztatja még a Közgyűlést arról, hogy elnökségi tagságra 1-1 szavazatot kapott Monok István és Király Péter.

Tájékoztatja továbbá a Közgyűlést arról, hogy a felügyelő bizottsági tagságra:

Monok István 45 igen szavazatot kapott
Bánhegyi Zsolt 45 igen szavazatot kapott
Válas György 45 igen szavazatot kapott,
amely szavazatokkal a Felügyelő Bizottság tagjaivá választotta őket a Közgyűlés.

Tájékoztatásul még ismerteti, hogy a felügyelő bizottsági tagságra 1-1 szavazatot kapott még Gerő Péter, Krén Emil, Zimányi Magdolna.

Elnök: gratulál a megválasztott elnökségi és felügyelő bizottsági tagoknak, s felkéri a testületeket, hogy maguk közül elnököt válasszanak. Az elnökségi tagok választása közben felkéri a Közgyűlést, hogy a megszavazott Alapszabály rendelkezése szerint döntsön a tagsági díj összegéről. Javaslat: az egyéni tagok tagsági díja: 1.000.-Ft, míg az intézményeké 5.000.-Ft/év összeg legyen.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt többségi szavazással, 10 fő tartózkodása mellett, ellenszavazat nélkül jóváhagyta, hogy az egyéni tagdíj összege 1.000.-Ft/év legyen, és nyílt többségi szavazással, 1 nemleges szavazat mellett, tartózkodás nélkül jóváhagyta, hogy az intézményi tagdíj összeg 5.000.-Ft/év legyen.

Elnök: tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy törvényi előírás alapján szükséges az Egyesület működését részletesen szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása. Kéri a Közgyűlés felhatalmazását arra, hogy a szabályzatot az Elnökség készítse el, s írásbeli szavazás alapján, Interneten keresztül döntsön arról a tagság.

Szavazás: a Közgyűlés a felhatalmazást az Elnökség számára megadja a Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozására, továbbá hozzájárul annak írásban történő megszavazásához.

Elnök: az utolsó napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatja a tagokat arról, hogy a bemutató helye a SZTAKI I. emeleti szobájában kerül sor.

Elnök: bejelenti, hogy az elnökségi tagok az Egyesület elnökének dr. Mader Bélát, míg a felügyelő bizottsági tagok elnöknek dr. Monok Istvánt választották.

Sok sikert kívánva az Elnökségnek, a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint az Egyesületnek, több napirendi pont nem lévén, az Elnök a Közgyűlést bezárja.

A Közgyűlés a törvényes előírások betartásával zajlott le, azt semmilyen körülmény nem zavarta meg.

A szavazással kapcsolatban kifogás nem merült fel.

 

K.m.f


........................ .........................

dr. Monok István dr. Vörös Margit
elnök jegyzőkönyv vezető


........................ .........................

Téglási Ágnes dr. Hubert Gabriella
jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő


 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület