A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült 2000. május 18-án,
a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület,
rövidített nevén MEK Egyesület
Közgyűlésén, az Egyesület székhelyén, Budapest, Budavári Palota F. épület Tanácstermében.


Jelen vannak:

- az Egyesület alapítását elhatározó személyek, valamint szervezetek meghatalmazott képviselői, (24 fő, a jelenléti ív szerint)
- dr. Mader Béla, a JATE Egyetemi Könyvtár főigazgatója, mint az Egyesület elnöke
- dr. Vörös Margit ügyvéd, a Közgyűlés által felkért jegyzőkönyvvezető,
- meghívott érdeklődők

Az Egyesület Elnöke 10 órakor üdvözli a megjelenteket, s közli, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint a Közgyűlés határozatképtelen, mert a jelenléti ív tanúsága szerint a megjelent tagok száma 18 fő, így a határozatképességhez szükséges az 50%+ 1 fő nincs jelen.(alapítók száma 47). Tájékoztatja a tagokat arról, hogy a megismételt Közgyűlésre a meghívóban is jelzett időpontban, 10 óra 30 perckor kerül sor.

Elnök: 10 óra 30 perckor ismét megnyitja a Közgyűlést, s bejelenti, hogy a Közgyűlésen a jelenléti ív tanúsága szerint 22 fő alapító tag jelent meg.

Az Egyesület Elnöke ismételten üdvözli a Közgyűlésen megjelenteket. Röviden tájékoztatja a tagokat a Közgyűlés összehívásának okairól, az Alapszabály bíróság által kért módosításának szükségességéről. Bejelenti, hogy a Közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére dr. Vörös Margit ügyvédet kérték fel, s javasolja a Közgyűlésnek a jegyzőkönyv hitelesítésére Zimányi Magdát és Monok Istvánt megválasztani.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt egyhangú szavazással jegyzőkönyvvezetőnek dr. Vörös Margitot, jegyzőkönyv hitelesítőknek. Zimányi Magdát és Monok Istvánt megszavazza.

Elnök: Ezt követően ismerteti a Közgyűlés - írásban is megküldött - napirendi pontjait. Kéri a Közgyűlés napirenddel kapcsolatos kiegészítését, módosítását. Mivel a Közgyűlés napirendi módosítást, kiegészítést nem tett, az Elnök szavazásra teszi fel a Közgyűlésnek a napirendi pontok jóváhagyását.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt egyhangú szavazással, változtatás nélkül elfogadta a Közgyűlés napirendi pontjait.

Elnök: az első napirend kapcsán röviden tájékoztatást ad arról, hogy a Fővárosi Bíróság az 1999. november 8.-i Közgyűlés által elfogadott egyesületi Alapszabály bizonyos pontjainak módosítását kérte. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratot a tagok a meghívó mellékleteként írásban megkapták. A szöveg a szükséges módosításokat dőlt betűvel tartalmazza. Kéri a tagok módosításokkal kapcsolatos észrevételeit, illetve javaslatait.

Elnök: javaslat, módosítás nem lévén, az Elnök az egyes módosításokat szövegszerűen ismerteti, s azokhoz kiegészítő magyarázatokat kér a módosítást is készítő jegyzőkönyvvezetőtől.

Ennek kapcsán hangzott el azon észrevétel, hogy az Egyesület rövidített angol neve AHEL Association helyesen AHEL, mivel a rövidítés A betűje már tartalmazza az Association kifejezést.

Szavazás: a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta az Egyesület rövidített angol neveként az AHEL megnevezést.

Elnök: az Egyesület Alapszabálya egyes módosításai részletes ismertetését követően szavazásra teszi fel a módosítások elfogadását a Közgyűlésnek.

Szavazás: a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Egyesület Alapszabályának bíróság által kért módosításait.

Elnök: a második napirendi pont kapcsán kéri a Közgyűlést az írásban megküldött Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének megvitatására.

Elnök: észrevétel, javaslat nem lévén, az Elnök szavazásra teszi fel a Közgyűlésnek az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Elnök: a harmadik, egyebek napirendi pont kapcsán felkéri Moldován István ügyvezető elnököt, hogy tájékoztassa a Közgyűlést az alakuló Közgyűlés óta eltelt időszak lényegesebb történéseiről.

Ügyvezető elnök: ismerteti, hogy tárgyalások folynak arról, hogy az IIF-nél létrehozott levelezői listához csatlakozik az Egyesület. Tájékoztatja a tagokat arról is, hogy nagy sikerű rendezvények megtartására került sor az elmúlt két hónapban, mint az Internet Fiesta, és az Internet Galaxis workshop, kiállítás. Ezen rendezvényeken is sokan kértek tájékoztatást az Egyesülethez történő csatlakozásról. Tehát nagy az érdeklődés a megalakuló Egyesület iránt, s a bejegyzését követően várhatóan sokan fognak csatlakozni az Egyesülethez.

Tájékoztatja arról is a tagokat, hogy márciusban merült fel az Egyesület domain kérdése. Miután még anyagi forrásokkal ennek rendezésére az Egyesület nem rendelkezett, az OSZK ajánlotta fel segítségét. Azonban kiderült, hogy a MEK domain nevet már bejelentették, így az foglalt, s annak esetleges eladására a tárgyalások még folynak, illetve egyéb megoldások keresése még folyamatban van.

Tájékoztatta végül a tagokat azokról a tárgyalásokról is, amelyek a felmerülő szerzői jogi problémákról folynak az Artisjus szerzői hivatallal, továbbá a kérdésben érintett szervezetekkel, tárcákkal. Ezen kérdés megnyugtató rendezése a közeljövőben nem várható, tekintettel arra is, mivel a jogszabály módosításának szükségessége is felmerült. A fejleményekről folyamatosan tájékoztatást kapnak a tagok.

Elnök: megköszönvén a kimerítő tájékoztatást, további kérdéseket vár a tagságtól.

Zimányi Magda: javasolja, hogy az Elnökség, a tagság javaslataira is építve, kezdje el egy olyan javaslat, munkaterv kidolgozását, amely alapján az Egyesület, a bírósági bejegyzést követően, munkáját megkezdheti.

Elnök: megköszönve a javaslatot, azzal egyetértve kéri a tagokat is erre vonatkozó javaslataik elkészítésére, és az Elnökséghez történő megküldésre.

Válas György: a fentiekhez kapcsolódóan javasolja, hogy az Egyesület bírósági nyilvántartásba vételét követően kerüljön sor népszerűsítési "kampányra", még pedig úgy, hogy az egyúttal az Egyesület céljainak, szerepének, feladatainak irányát is kijelölje, jelezze.

Elnök: megköszönve az Egyesület jövőbeni munkáját elősegítő hasznos javaslatot, azzal egyetértve további kérdéseket vár a tagoktól.

Elnök: felhívja az intézményi tagok figyelmét arra, hogy még nem mindenkitől érkeztek be jogi személyiségüket igazoló okmányok az ügyvezető elnökhöz. Ezek hiánya az Egyesület bejegyzésének elmaradását vonhatja maga után. Kéri a dokumentumok haladéktalan megküldését.

További kérdés, javaslat nem lévén, az Elnök a Közgyűlést 12 óra 30 perckor berekeszti.

A Közgyűlés a törvényes előírások betartásával zajlott le, azt semmilyen körülmény nem zavarta meg. A szavazással kapcsolatban kifogás nem merült fel.


K.m.f..................... .....................

dr. Mader Béla dr.Vörös Margit
elnök jegyzőkönyv vezető


..................... .....................

Zimányi Magdolna Monok István
jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő


 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület