A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

JEGYZŐKÖNYV
A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT EGYESÜLET
KÖZGYŰLÉSÉRŐL

 

A taggyűlés helye: az Egyesület hivatalos székhelye, 1827 Budapest, Budavári Palota F épület, VIII. emeleti társalgó

A taggyűlés ideje: 2015. április 10. 10.30 h.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint megjelent és igazolt egyesületi tagok.

 

A taggyűlés megkezdte munkáját. Az Egyesület elnöke megállapította a határozatképességet, mely szerint a 70 fő szavazásra jogosult tag közül 37 fő jelent meg, tehát a taggyűlés határozatképes.

Az elnök javaslatára a taggyűlés megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek: Vajda Henriket nyílt szavazással, 37 igen szavazattal.

Az elnök javaslatára a taggyűlés megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek Uri-Kovács Józsefet nyílt szavazással, 37 igen szavazattal.

Az elnök javaslatára a taggyűlés megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek Ipacs Esztert nyílt szavazással, 37 igen szavazattal.


Az elnök megvizsgálta a taggyűlés határozatképességét, és megállapította, hogy a szavazati joggal rendelkező tagok létszáma 37 fő, tehát a határozatképesség továbbra is fennáll.

Az elnök kérdése alapján a napirendi pontok kiegészítésére nem érkezett javaslat. Az Egyesület elnöke szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat.

 1. Elnöki megnyitó.
 2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyvet hitelesítő két egyesületi tag megválasztása.
 3. Alapszabály módosítás.
 4. Döntés a közhasznúsági kérelem benyújtásáról.
 5. Döntés a pénzügyi beszámoló, közhasznúsági beszámoló elfogadásáról.
 6. Döntés a költségvetés elfogadásáról.
 7. Tisztújítás.
 8. Elnöki zárszó.

A szavazásra jogosultak egyhangúlag, azaz 37 igen szavazattal elfogadták a napirendi pontokat.


1) Elnöki nyitóbeszéd során az Egyesület elnöke elmondta, hogy nagy és sok munka vár a taggyűlésre. A Fővárosi Bíróság több ponton módosítási hiánypótlást írt elő a MEK Egyesület alapszabályával kapcsolatban. Ennek az az oka, hogy a Ptk. hatályba lépésével meg kell feleltetni az alapszabály szövegét az új rendelkezéseknek.

Elmondta azt is, hogy múlt év május 31-éig az Egyesületnek meg kellett kérvényeznie a közhasznú jogállásának meghosszabbítását. Adminisztratív hiba miatt ez nem került elfogadásra, ezért az egyesület közhasznú jogállása megszűnt, ennek bejegyzése érdekében újra be kell nyújtanunk a kérelmünket. A történetnek szerencsére nincs súlyosabb joghátránya, mivel az érintett időszakban nem adtak ki semmiféle adókedvezményre jogosító igazolást, az 1%-os adórendelkezést pedig nem érintette az ügy.

Mivel amúgy is közgyűlést tartunk, a számviteli beszámoló jóváhagyására is ez alkalommal kerül sor, és a tisztújításra is. Ez egyébként a közhasznúság megújításához is szükséges. Az elnökség mandátuma idén lejár, ennél fogva új elnökséget és felügyelő bizottságot kell létrehoznunk. Az elnök erősen megromlott egészségi állapota miatt az elkövetkező években csak munkahelyi ügyeivel tud foglalkozni, ezért jelöltséget nem vállalt, megköszöni a tagság bizalmát és az elnökség munkáját, a felügyelő bizottság munkáját, és a jelölő bizottság aktivitását.

Elmondta, hogy a számviteli (közhasznúsági) beszámoló után a költségvetésről kell dönteni, majd tisztújítás következik.


2) Az elnök megvizsgálta a taggyűlés határozatképességét, és megállapította, hogy a szavazati joggal rendelkező tagok létszáma 37 fő, tehát a határozatképesség továbbra is fennáll.

Az Egyesület elnöke a tagság elé terjesztette az alapszabály-módosítás tervezetét. A tervezetet a tagság a meghívóval egyidejűleg megkapta.

Az elnök ismertette a módosítás szövegét:

Az alapszabály preambulumának első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) szolgáltatás a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program támogatása mellett 1994 óta annak köszönheti működését az Interneten, hogy több száz önzetlen segítő, így könyvtárosok, számítástechnikusok, egyetemi oktatók, kutatók, hallgatók, írók, költők csatlakoztak a kezdeményezéshez, önzetlen munkájukkal építve és gazdagítva a könyvtár anyagát.”

Az alapszabály I. fejezete a következő 2/A ponttal egészül ki:

„2/A) A Ptk. 3:5. § d) pontja alapján az Egyesületet létesítő személyek, címük, székhelyük:

Dr. Kokas Károly (alapító tag)

6725 Szeged, Gőz u. 7. II/12.

Válas György (alapító tag)

1039 Budapest, Pozsonyi u. 56.

Drótos László (alapító tag)

3519 Miskolc, Kiss József utca 40.

Moldován István (alapító tag)

1037 Budapest, Kunigunda útja 20. I. 4.

Szendi Attila (alapító tag)

8230 Balatonfüred, Arácsi u. 86.

Király Péter (alapító tag)

2000 Szentendre, Radnóti Miklós u. 11. I/7.

Tóth Beatrix (alapító tag)

1027 Budapest, Erőd u. 16.

Nagy Anna (alapító tag)

1163 Budapest, Cziráki u. 23.

Biszak Sándor (alapító tag)

1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.

Bánhegyi Zsolt (alapító tag)

1113 Budapest, Bartók Béla út 116.

Trautmann Györgyné (alapító tag)

1054 Budapest, Vécsey u. 4. IV/3.

Kovály Erzsébet (alapító tag)

1192 Budapest Álmos u. 23/2.

Csíky Gábor (alapító tag)

1088 Budapest, Krúdy Gy. u. 16-18. II/37.

Zimányi Magdolna (alapító tag)

1125 Budapest, Diós árok 2.

Nyiri Gyöngyvér (Hantosné)
(alapító tag - Magyar Máriusné néven)

1223 Budapest, Park. u. 22.

Kovács Miklós (alapító tag)

1141 Budapest, Tihamér u. 8.

Kovácsné Beke Mária (alapító tag)

1141 Budapest, Tihamér u. 8.”

 

Az alapszabály I. fejezete a következő új 2/B-2/C-2/D pontokkal egészül ki:

„2/B) Az alapító tagok vagyoni hozzájárulása az egyesületi tagdíj. A tagdíj mértéke 1500,- Ft/év. A rendelkezésre bocsátás módja: befizetés vagy átutalás az Egyesület bankszámlájára.

2/C) Az Egyesület első vezető tisztségviselője: dr. Mader Béla, 6722 Szeged, Gogol u. 18.

2/D) Az Egyesület nem nyilvános tagnévsorát az Alapszabály 1. sz. nem nyilvános melléklete tartalmazza.”


Az alapszabály második fejezetének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Egyesület következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekeivel összhangban való végrehajtására.”


Az alapszabály V. fejezetének 1-2) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1) Az Egyesület rendes tagjának

Jogai:

 • magánszemély esetén személyesen vagy képviselője útján, szervezet esetén képviselője útján - szavazati joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén,
 • az Egyesület bármely tisztségére - személyesen vagy képviselője útján - jelöltet állíthat, választhat és bármely tisztségre megválasztható,
 • javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá kérdésekkel, panasszal, felszólalással és fellebbezéssel fordulhat az Egyesület Elnökségéhez, Elnökéhez, illetve a Közgyűléshez,
 • részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, összejövetelein,
 • igénybe veheti az Egyesület által nyújtott térítésmentes szolgáltatásokat, illetve élhet a kedvezményekkel,
 • az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.
 • az Egyesület vezető szervei határozatának végrehajtását elősegítheti.

Kötelezettségei:

 • közreműködjék az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában,
 • megtartsa az Alapszabály és egyéb, az Alapszabályban rögzített módon elfogadott, belső szabályzat rendelkezéseit,
 • a Közgyűlés vagy az Egyesület más szerve által számára előírt, vagy önkéntesen vállalt kötelezettségeit teljesítse,
 • az előírt tagdíjat az Egyesület részére teljesítse.

2) Az Egyesület pártoló tagjának

Jogai:

 • természetes személy esetén személyesen, szervezet esetén képviselője útján tanácskozási, javaslattételi joggal részt vehet a Közgyűlésen,
 • az Egyesület tevékenységében, rendezvényein részt vehet,
 • az Egyesület által tagjainak nyújtott szolgáltatásokat - a pártoló tagokra megállapított díjazás ellenében - igénybe veheti,
 • az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.

Kötelezettségei:

 • működjék közre, segítse az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását,
 • tartsa meg az Alapszabály és egyéb, az Alapszabályban rögzített módon elfogadott belső szabályzat rendelkezéseit,
 • számára a Közgyűlés vagy az Egyesület egyéb szerve által előírt, vagy önkéntesen vállalt kötelezettségeit teljesítse,
 • az előírt tagdíjat az Egyesület részére teljesítse.”


Az alapszabály V. fejezete a következő új 5) ponttal egészül ki:

„5) A tagok vagyoni hozzájárulása az egyesületi tagdíj. Ennek mértéke 1500,-Ft/év.”


Az alapszabály VI. fejezetének 1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1) A tagság megszűnik:

 • kilépéssel,
 • a tagsági viszony egyesület általi felmondásával,
 • kizárással,
 • az Egyesület megszűnésével.”


Az alapszabály VI. fejezetének 3-4) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

„3) Az Elnökség kizárja azt a tagot, aki a jelen Alapszabályban rögzített kötelezettségeit súlyosan megsérti, megszegi, vagy egyébként az Egyesületet sértő magatartást tanúsít. A kizárásról, és valamennyi ezzel kapcsolatos későbbi nyilatkozatról a tagot ajánlott postai levélben kell értesíteni.

4) A kizárást kimondó határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, halasztó hatályú fellebbezésnek van helye az Egyesület Elnökéhez. Annak eredménytelensége esetén, nem halasztó hatállyal, a Közgyűléshez.”


Az alapszabály VI. fejezete a következő új 5-6) pontokkal egészül ki:

„5) Ha az egyesületi tag nem felel meg az alapszabályban meghatározott tagsági feltételeknek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Egyesület közgyűlése dönt. A tagsági jogviszony felmondásáról, és valamennyi ezzel kapcsolatos későbbi nyilatkozatról a tagot ajánlott postai levélben kell értesíteni.

6) Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát a tag a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. „


Az alapszabály VII. fejezet A) alfejezet teljes szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„A/ Közgyűlés

1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll, döntéseit ülés keretében hozza. A Közgyűlés ülését – a tisztújítási napirend kivételével - az Egyesület elnöke vezeti. A Közgyűlésekről jegyzőkönyv készül, a jegyzőkönyvvezető és a két fő jegyzőkönyv-hitelesítő személyét az elnök javaslatára a Közgyűlés nyílt szavazással választja meg. Nem lehet sem jegyzőkönyvvezető, sem hitelesítő az, akivel szemben a jelen fejezet 3.8) pontja alapján összeférhetetlenség áll fenn.

2) Kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az Egyesület Alapszabályának megállapítása, elfogadása és módosítása,
 • az éves költségvetés meghatározása, az éves beszámoló/ mérleg elfogadása,
 • a közhasznúsági éves jelentés/beszámoló elfogadása,
 • az Egyesület ügyintéző szervének és vezetője éves beszámolójának elfogadása,
 • az Egyesület működésének felügyelete,
 • a következő év legfontosabb feladatainak, más szervezetekkel történő kapcsolattartási módjának meghatározása,
 • döntés más társadalmi szervezettel való egyesülés, úgyszintén az Egyesület feloszlásának kimondásáról, gazdasági, vállalkozási tevékenység elkezdéséről, illetőleg megszüntetéséről,
 • az Egyesület Elnökségének, Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása, illetve döntés visszahívásukról,
 • döntés a tagok hozzájárulásai / tagdíjai összegéről, fizetése módjáról és idejéről,
 • az Egyesület céljait megvalósító tevékenységeket tartalmazó munkaterv, és az Egyesület gazdálkodási szabályait is magában foglaló szervezeti és működési szabályzat elfogadása,
 • döntés az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület vagyonának sorsáról,
 • döntés bármely, az Egyesületet érintő, más kérdésben.

3) A Közgyűlés szükség szerint ülésezik, de évente legalább egyszer az Elnöknek össze kell hívnia. A közgyűlést az Elnök meghívó küldésével hívja össze.

3.1) A meghívónak tartalmaznia kell

a) a Egyesület nevét és székhelyét;

b) az Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését;

c) a Közgyűlés napirendjét.

3.2) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

3.3 Az Egyesület az ülését székhelyén tartja.

3.4 Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

3.5 A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

3.6) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

3.7 Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

3.8) A tagok a Közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

3.9) A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.

3.10) Az Egyesület ülései nyilvánosak, azok nyilvánossága csak jogszabályban meghatározott esetben korlátozható.

3.11) Akkor is össze kell hívni a Közgyűlést 15 napon belül, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - kéri, továbbá ha az Egyesület ellen 5 millió forintnál nagyobb értékre pert indítottak, vagy tartozásai a vagyonát meghaladják.

3.12) A meghívót a tagoknak az ülést megelőzően legalább 15 nappal írásban meg kell küldeni, s mellékelni kell a napirendhez tartozó előterjesztéseket is.

4) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok több mint a fele megjelent.

5)A Közgyűlés, ha az alapszabály másként nem rendelkezik, a jelenlevők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza határozatait. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

5/A) Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

5/B) Az Elnökség - a jelenlévő rendes tagjai egyharmadának javaslatára - titkos szavazást rendelhet el, továbbá dönthet úgy, hogy a határozat minősített szótöbbséggel (2/3) érvényes.

6) A tisztségviselők jelölése nyíltan, míg megválasztásuk titkos szavazással történik.

6.1 Az Egyesület tisztségviselőinek, valamint a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása jelölés alapján történik. A legalább háromtagú jelölő bizottságot az Egyesület elnöksége választja meg a tisztújító közgyűlést legalább harminc nappal megelőzően. A jelölő bizottság tagjai megkeresik az Egyesület tagságát annak érdekében, hogy azok a tisztségek betöltésére javaslatot tegyenek. A jelölőbizottság a jelöléseket összesíti. Az a szavazati joggal rendelkező egyesületi tag kerülhet a jelölőlistára, akit legalább öt szavazati joggal rendelkező egyesületi tag jelölésére ajánlott, és nyilatkozott a jelöltség elfogadásáról. A közgyűlésen a jelölőlistát ismertetni kell, és az bármely szavazati joggal rendelkező egyesületi tag javaslatára további jelölttel kiegészíthető, ha az egyesület szavazati joggal rendelkező tagjai közül – a javaslatot tevőt is ide számítva – legalább öten támogatják a jelölőlistára kerülését, és a jelenlévő jelölt nyilatkozik a jelöltség elfogadásáról.

6.2 Amennyiben a közgyűlésen a jelölési folyamat lezárult, tehát a tagság további jelöltet nem kíván állítani, a közgyűlés – amelyet a tisztújítás napirendje időtartamára az Elnök indítványa alapján megválasztott levezető elnök vezet le –, a levezető elnök javaslata alapján megválasztja a tagság köréből a háromtagú szavazatszámláló bizottság tagjait. A szavazatszámláló bizottsági tagok olyan egyesületi tagok köréből választhatók, akik nem szerepelnek a jelöltek névsorában.

6.3 A szavazatszámláló bizottság a jelenléti ív alapján ellenőrzi a szavazásra jogosultak számát, majd kiosztja a szavazócédulákat, amelyeken családnevük „ábécé” sorrendjében szerepelnek az elnökségi tagnak jelöltek, külön szavazólapon pedig családnevük „ábécé” sorrendjében a felügyelő bizottsági tagságára jelöltek. A szavazás titkosan történik akként, hogy a szavazólapon a jelölt nevét egyértelműen bejelöli a választásra jogosult, majd a jelölőlapot elhelyezi az e célra alkalmazott gyűjtő ládába. A szavazatokat a szavazatszámláló bizottság összesíti.

6.4) Az adott tisztségre azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a szavazatok egyszerű többségét megkapta. Ennek hiányában több jelölt esetén az, aki a második szavazás során a legtöbb, de a jelenlévők legalább egynegyedének a szavazatát megkapta. Szavazategyenlőség esetén az egyenlő szavazatot kapott jelöltekről ismételten szavazni kell, szavazólapon, titkos szavazással mindaddig, amíg a szavazategyenlőség fennáll.

7) A tisztségviselő visszahívása a rendes tagok egyharmadának az Elnökséghez benyújtott, indokolt írásbeli kérelmével kezdeményezhető. Az Elnökség a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül köteles összehívni a Közgyűlést. A visszahívásról a Közgyűlés titkos szavazással, a jelenlévő rendes tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

Minden rendes tagot egy szavazat illet meg.

8) A közgyűlésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek melléklete a jelenléti ív. A hitelesített jegyzőkönyv szövegét az Egyesület weblapján közzé kell tenni. A Közgyűlés és az elnökségi ülések határozatait a Határozatok Tárában nyilván kell tartani és az Egyesület hivatalos weblapján közzé kell tenni.”


Az alapszabály VII. fejezet B) alfejezet 6) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6) Üléseit az Elnök szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal hívja össze, a napirend közlésével. Az ülés akkor határozatképes, ha azon az elnökségi tagok közül legalább három fő jelen van. Határozatait az Elnökség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség ülései nyilvánosak, a nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott esetben korlátozható.”


Az alapszabály VII. fejezet D) alfejezet 1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1) Az Egyesület működését, gazdálkodását az Egyesület tagjai sorából, a közgyűlés által 5 évre megválasztott három tagú felügyelő bizottság ellenőrzi. A felügyelő bizottság tagjai a tisztújító közgyűlést követően megválasztják a felügyelő bizottság elnökét, és döntésükről haladéktalanul értesítik az egyesület elnökségét.”


Az alapszabály VII. fejezet D) alfejezet a következő új 1/A-1/B-1/C pontokkal egészül ki:

„1/A) Az felügyelő bizottság évente legalább két ülést tart. Üléseit annak elnöke hívja össze legalább tizennégy nappal az ülés előtt. A meghívóban közölni kell a napirendet. A megtárgyalandó dokumentumokat a meghívóval együtt, de legkésőbb az ülés időpontja előtt négy nappal meg kell küldeni a felügyelő bizottság tagjainak. A felügyelő bizottság határozatképes, ha legalább két tagja jelen van. A felügyelő bizottság határozatait szótöbbséggel hozza. Amennyiben a felügyelőbizottság döntési eljárása során szavazategyenlőség adódik, a döntéshozatalt el kell napolni, egyúttal két héten belüli időpontra új ülést kell összehívni az elnapolt döntés meghozatala érdekében.


1/B) A felügyelő bizottság munkaterv alapján végzi munkáját. A felügyelő bizottság megvizsgálja az egyesület gazdálkodását, működését, az éves számviteli beszámoló tervezetét, és megállapításairól tájékoztatja az egyesület közgyűlését, javaslatot téve a számviteli beszámoló elfogadásának kérdésében. A felügyelő bizottság a döntést megelőzően véleményezi az egyesület költségvetésének tervezetét, javaslatot tesz az egyesület közgyűlésének annak elfogadása kérdésében.


1/C) A felügyelő bizottság határozatait be kell jegyezni a Határozatok Tárába.”


Az elnök által ismertetett módosítási javaslatokhoz hozzászólás nem volt. Az elnök javaslatára a tagság az alapszabály módosításait részleteiben külön-külön és egységes szerkezetében is elfogadta, mindegyik esetben egyhangúlag, 37 igen szavazattal.


3) Az elnök megvizsgálta a taggyűlés határozatképességét, és megállapította, hogy a szavazati joggal rendelkező tagok létszáma 37 fő, tehát a határozatképesség továbbra is fennáll.

Az Egyesület elnöke utalva a bevezetőjében ismertetett okokra, kérte, hogy a tagság döntsön a közhasznúsági kérelem benyújtásáról, és hatalmazza fel az Egyesület elnökét az ehhez szükséges intézkedések megtételére.

A közgyűlés nyílt szavazással, 37 igen szavazattal döntött a közhasznúsági kérelem benyújtásáról, és utasította az elnököt az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.


4) Az elnök megvizsgálta a taggyűlés határozatképességét, és megállapította, hogy a szavazati joggal rendelkező tagok létszáma 37 fő, tehát a határozatképesség továbbra is fennáll.

Az Egyesület elnökének felkérésére Moldován István ügyvezető elnök ismertette az egyesület számviteli és közhasznúsági beszámolóját.

Az Egyesület elnökének felkérésére Telek Lászlóné a felügyelő bizottság részéről ismertette véleményét a számviteli beszámolóval és az egyesület elmúlt évi gazdálkodásával kapcsolatban, és tolmácsolta azon javaslatát, hogy a számviteli beszámolót és közhasznúsági jelentést a közgyűlés hagyja jóvá.

Az elnök kérdésére a közgyűlés 37 igen szavazattal a számviteli beszámolót és a közhasznúsági jelentést jóváhagyta.


5) Az elnök megvizsgálta a taggyűlés határozatképességét, és megállapította, hogy a szavazati joggal rendelkező tagok létszáma 37 fő, tehát a határozatképesség továbbra is fennáll.

Az elnök indítványozta, hogy a közgyűlés hatalmazza meg az elnökséget az Egyesület költségvetési tervének elkészítésére, ill. szükség szerint módosítására azzal a megkötéssel, hogy a költségvetésnek a várható éves kötelezettségvállalások fedezetét biztosítania kell.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Az elnök kérdésére a közgyűlés egyhangúan, 37 igen szavazattal az indítványt jóváhagyta.


6) Az elnök megvizsgálta a taggyűlés határozatképességét, és megállapította, hogy a szavazati joggal rendelkező tagok létszáma 37 fő, tehát a határozatképesség továbbra is fennáll.

Az elnök ismertette, hogy tisztújítás következik. Megköszönte az Egyesület tagjainak az eddigi bizalmat, és köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt öt évben segítették a munkáját.

Az elnök javaslatára a közgyűlés nyílt szavazással, 37 igen szavazattal megválasztotta Drótos Lászlót levezető elnöknek.

A levezető elnök javaslatára a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú 37-37 igen szavazattal megválasztotta a következőket a háromtagú szavazatszámláló bizottság tagjainak:

- Ipacs Esztert,
- Uri-Kovács Józsefet és
- Simon Jennifert

A levezető elnök ismertette a jelölés menetét, mely szerint az elnökség – amint abból a tagság a kiküldött körlevélből értesült – Tóth Beatrix, Trautmann Györgyné, Simon Jennifer és Fecz Ágnes személyében felállított egy jelölő bizottságot, és kiküldte a biankó jelölőlapokat. Ezeken az öt fős elnökségre és a három fős felügyelő bizottságra lehetett javaslatot tenni.

Felkérte Fecz Ágnest hogy ismertesse azon jelöltek névsorát, akik érvényes jelölést kaptak, és a jelöltséget vállalták. A levezető elnök kérdésére a tagság részéről további jelölés, észrevétel nem történt.

Ezt követően a levezető elnök megvizsgálta a taggyűlés határozatképességét, és megállapította, hogy a szavazati joggal rendelkező tagok létszáma 37 fő, tehát a határozatképesség továbbra is fennáll.

A levezető elnök felkérte a szavazatszámláló bizottság tagjait, hogy ellenőrizzék a szavazólapokat, majd osszák ki az elnökségi és FB tagságra vonatkozó lapokat a szavazásra jogosultak között. Felhívta a figyelmet a szavazólapokon az egyértelmű jelölésre, és arra, hogy elnökségi tagságra öt fő választható, tehát ennyi nevet lehet bejelölni a lapon, a felügyelő bizottságba három főt kell megválasztani.

A titkos szavazást követően a szavazatszámláló-bizottság megállapította, hogy 33 db érvényes, 4 db érvénytelen szavazattal az eredmény a következő:

Elnökség

Drótos László 32 szavazattal elnökségi tag,
Kokas Károly 33 szavazattal elnökségi tag,
Moldován István 33 szavazattal elnökségi tag,
Monok István 32 szavazattal elnökségi tag,
Király Péter 33 szavazattal elnökségi tag.

Felügyelő bizottság:

Mészáros Atilla 31 szavazattal FB tag,
Telek Lászlóné 25 szavazattal FB tag,
Téglási Ágnes 24 szavazattal FB tag.

Az alapszabály és az egyesületi hagyományok szerint az elnökség és a felügyelő bizottság külön-külön félrevonult, hogy megtartsa alakuló ülését. (10 perc)

Ezt követően bejelentették, hogy az elnökség Monok Istvánt választotta az Egyesület elnökének, és Moldován Istvánt ügyvezető elnökének. Ugyancsak bejelentette, hogy a felügyelőbizottság Telek Lászlónét választotta elnökének. Felhívta az újonnan megválasztott tisztségviselők figyelmét, hogy ne távozzanak anélkül, hogy az elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatukat meg ne tennék, mivel azt be kell nyújtani a bíróságra.

(A két külön ülés jegyzőkönyve mellékletként csatolva.)

Moldován István megköszönte a tagság részvételét, és felkérte az egyesület megválasztott elnökét záróbeszédének megtartására.

A megválasztott elnök megköszönte a tagság bizalmát, nagyívű beszédben vázolta az Egyesület tevékenységének jelentőségét, és megosztotta gondolatait az optimális működés kilátásairól. Végezetül meghívta a tagságot egy büfé-ebédre.


jegyzőkönyvvezető

 

Hitelesítők:

Név:
Lakcím:
Aláírás:

Név:
Lakcím:
Aláírás:

 A 2015. április 10-i aláírt jegyzőkönyv
PDF formátumban:
jegyzokonyv2015.pdf

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület