A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y V
amely készült 2001. december 5.-én,
a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület,
rövidített nevén MEK Egyesület
rendes Közgyűlésén, az Egyesület székhelyén,
Budapest, Budavári Palota F. épület Tanácstermében.

Jelen vannak: - a jelenléti ív szerinti egyesületi tagok, illetve intézményi tagok képviselői,

- dr. Mader Béla az Egyesület elnöke,
- Moldován István az Egyesület ügyvezető elnöke,
- Válas György, az Egyesület Felügyelő Bizottsága tagja,
- dr. Vörös Margit ügyvéd, a Közgyűlés által felkért jegyzőkönyvvezető

Az Egyesület Elnöke a meghívóban meghirdetett kezdési időpontban, 10 óra 30 perckor üdvözli a megjelent egyéni tagokat és az intézményi tagok képviselőit, s bejelenti, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint a Közgyűlés határozatképtelen, mert a megjelent tagok száma 15 fő, így a határozatképességhez szükséges 50%+ 1 fő nincs jelen (tagok száma 51). Tájékoztatja a tagokat arról, hogy a megismételt Közgyűlésre a meghívóban is jelzett időpontban, 11 órakor kerül sor.

Elnök: 11 órakor ismét megnyitja az elhalasztott Közgyűlést, tájékoztatást adva arról, hogy ezen időpontig a Közgyűlésen - a jelenléti ív tanúsága szerint - 16 fő tag jelent meg.

Az Egyesület Elnöke ismételten üdvözli a Közgyűlésen megjelenteket és bejelenti, hogy az ülés jegyzőkönyvének vezetésére dr. Vörös Margit ügyvédet kérték fel. Kéri egyúttal a Közgyűlést, szavazzon meg két főt a jegyzőkönyv hitelesítésére. Javasolja Márkus Julianna és Takáts Béla megválasztását.

 

 

Szavazás: a Közgyűlés nyílt egyhangú szavazással jegyzőkönyvvezetőnek dr. Vörös Margitot, jegyzőkönyv hitelesítőknek Márkus Juliannát és Takáts Bélát megválasztotta.

 

Elnök: Ezt követően ismerteti a Közgyűlés - írásban is megküldött - napirendi pontjait. Kéri a Közgyűlés napirenddel kapcsolatos kiegészítését, módosítását. Mivel a Közgyűlés napirendi módosítást, kiegészítést nem tett, az Elnök szavazásra teszi fel a Közgyűlésnek a napirendi pontok jóváhagyását.

 

Szavazás: a Közgyűlés nyílt egyhangú szavazással, változtatás nélkül elfogadta a Közgyűlés napirendi pontjait.

Elnök: az első és második napirendi pont kapcsánröviden tájékoztatást ad arról a Közgyűlésnek, hogy a bírósági bejegyzés hosszú időt vett igénybe, és csak 2000. augusztus 28.-án került sor az Egyesület bírósági bejegyzésére, közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételére. Így az Egyesület 2000. évi tevékenysége néhány hónapra korlátozódott, s pályázatok benyújtására sem volt már lehetőség. Az Egyesület számára ezért közhasznúsági feladataihoz pénzügyi források sem nyíltak meg, s csak csekély tagi támogatás folyósítására került sor. Az Egyesület 2000. évi, valamint előzetes 2001. évi pénzügyi helyzetének és tevékenységének részletes ismertetésére felkéri Moldován István ügyvezető elnököt.

 

Moldován István: elmondja, hogy a meghívó mellékleteként eljuttatta a tagokhoz az Egyesület könyvelője által elkészített 2000. évi pénzügyi beszámolókat. Az abban szereplő adatok alátámasztják az Elnök úr által már jelzett tényeket. Az Egyesületnek 2000. évben csak néhány hónapos tevékenysége volt, s ezen pár hónapot is többnyire az indulás szükséges, ám tetemes időt igénylő, adminisztratív teendői töltötték ki. A bejegyzés után megfelelő szakértelemmel rendelkező könyvelőt kellett keresni, vele több tárgyalás után megegyezni, majd szerződést kötni; megnyitni az Egyesület kötelező pénzintézeti számláját; megtervezni és elindítani a tagnyilvántartást; elkészíteni az új tagok belépéséhez szükséges nyilatkozatot; az Alapszabálynak megfelelően kialakítani a tagok tájékoztatásának fórumait; elkészíteni, és nyilvánosságra hozni az Egyesület életéről készült anyagokat (bírósági bejegyzés, Alapszabály, jegyzőkönyvek) stb. Megköszöni egyúttal azon tagok áldozatos segítségét, akik e feladatok elvégzésében segítséget nyújtottak az Egyesület vezetésének.

A 2000. évi gazdasági beszámoló kapcsán részletesen ismerteti annak számszerű adatait elmondván, hogy csak egy jelentősebb összegű bevétele volt az Egyesületnek, nevezetesen a DATAWARE Kft. támogatása, 200.000 Ft összegben. Ezen összeg átutalása meg is történt, lehetővé téve, hogy az Egyesület megalakulásával kapcsolatosan felmerült költségeket (illetékek, eljárási, ügyvédi, könyvelői stb.) rendezzék.

A bevétel kisebb része önkéntes adományokból, néhány szegedi vállalkozó és könyvtáros vállalásából tevődik össze. Sokat segített az OSZK is az Egyesületnek azzal, hogy mint tag viselte az Egyesület adminisztrációs költségeinek egy részét (postaköltség stb.) Örömmel újságolja azt is, hogy egy külföldi, kanadai pártolója is küldött az Egyesületnek kisebb összegű támogatást.

A 2000. év pénzügyi számadatainak ismertetése után tájékoztató jelleggel elmondja, hogy a 2001. évben sem volt jelentős bevétele az Egyesületnek. Ennek egyik fő oka az, hogy sok pályázaton az Egyesület, bár próbálkozott, de nem tudott részt venni, mert egyes pályázati kiírások feltételként szabták, hogy azon csak a már régebben alakult szervezet pályázhat. Reméli, hogy ezen akadály a jövőben megszűnik. Magánadományok sem igen voltak, de megemlíti, hogy október hónapban a Könyves Vasárnap című rádiós árverésen két 19. századi rézkarc került árverezésre, s annak bevételét, 40. 000.-Ft-ot, az Egyesületnek ajánlották fel, s át is utalták.

A tagdíjakkal kapcsolatban ismerteti, hogy szeptember óta folyamatosan küldik ki a számlákat a tagdíjakról, illetve az egyéni tagok tagdíjbefizetési lapjait, s azok befizetése is folyamatos.

A 2001. év kiadásaival kapcsolatban ismerteti, hogy azok minimálisak lesznek, s hogy az írásbeli anyagban is szerepel, hogy a Közgyűlés időpontjában az Egyesület számláján 198 eFt van.

 

 

Elnök: megköszönve az ügyvezető elnök kimerítő ismertetését, felkéri Válas György FB tagot az Egyesület 2000. évi szakmai és pénzügyi beszámolóival kapcsolatos észrevételek megtételére.

Válas György: megköszönve a hozzájuk eljuttatott anyagokat kéri, hogy a jövőben korábban kaphassa meg az FB a beszámolókat, hogy több ideje maradhasson azok véleményezésére. Kéri továbbá, hogy a könyvelő cég nevét, címét és telefonszámát megkaphassák, hogy esetleges kérdéseikkel közvetlenül hozzá fordulhassanak. Egyébként a beszámolókat elfogadásra javasolják.

 

 

Elnök: megköszönve Válas György tájékoztatását egyúttal megígéri, hogy a könyvelő adatait, csakúgy, mint az Egyesület életében történt eseményekről szóló írásos anyagokat, az Interneten fogják nyilvánosságra hozni, de az FB-nek külön is megküldik. Ezt követően vitára bocsájtja a 2000. évi működési és pénzügyi beszámolót.

 

Elnök: egyéb észrevétel, javaslat nem lévén, kéri a Közgyűlést, szavazzon a 2000. évi működésről, és a pénzügyi, közhasznúsági beszámolóról.

Szavazás: a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással jóváhagyta az Egyesület 2000. évi működését, valamint a 2000. évi pénzügyi, közhasznúsági beszámolóját.

Elnök: felkéri Moldován István ügyvezető elnököt, ismertesse előzetesen a 2001. év főbb történéseit.

Moldován István: elmondja, hogy sokat haladt előre a határon túli magyar elektronikus könyvtárak létrehozásának szervezése. Márciusban Szabadkára hívta őt, mint az Egyesület ügyvezető elnökét a Zenith Műhely Polgárok Egyesülete képviselője, hogy tárgyaljanak egy megalakítandó Vajdasági Magyar Elektronikus Könyvtár és a MEK együttműködéséről. Ezen megbeszélésekhez csatlakozott a zentai zEtna Polgárok egyesületének elnöke is, valamint a Zetna elektronikus folyóirat főszerkesztője is. A megbeszélések egy olyan háromoldalú megállapodás aláírásával zárultak, amely a határontúli magyar elektronikus könyvtárak létrehozását jelölte meg célkitűzésként. Ehhez a magyarországi tapasztalatokat is fel kívánják használni.

Ezen kezdeményezés folytatását jelentette a MEK új szerverén létrehozott zárt levelező lista, amely lista egyrészt fórumot biztosított a gondolat kezdeményezői számára, másrészt pedig segítségével lehetővé vált az érintettek körének kibővítése szlovéniai, szlovákiai, kárpátaljai és erdélyi szakemberekkel.

A továbblépést az NKA Könyvtári Kollégium által kiírt és elnyert pályázat pénzügyi támogatása segítette, amely támogatással (500 eFt) szakmai rendezvények megszervezése vált lehetővé. A sikeres pályázatot a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár adta be, s itt került sor a kétnapos (október 13-14.) szakmai fórum megtartására is, melynek fő témája a Szabadkán megfogalmazott célok továbbgondolása volt. A rendezvényen, a szabadkai kollégákon kívül Szlovéniából, Szlovákiából is részt vettek szakemberek. Drótos kolléga segítségével áttekintették a szükséges szakmai lépéseket, a határon túli szervezetek megalakulása feltételeit. A résztvevők komoly szakmai vitát folytattak egyebek mellett a gyűjtőkörről, a nyelvről, a honlapról. Most készül a szolnokiak részvételével egy olyan honlap, amely tájékoztatást ad arról, hogy a kezdeményezés jelenleg hol tart, kik a résztvevői, milyen történések voltak az azóta eltelt időszakban stb. A rendezvény egyébként sajtónyilatkozat megjelentetésével zárult.

Júliusban elkészült a MEK Egyesület honlapja, amelyen megtalálhatóak az Egyesület alapdokumentumai, az eddigi Közgyűlések jegyzőkönyvei, a taglista, valamint a belépési nyilatkozat is.

 

Elmondja, hogy a Magyar Adatbázis Forgalmazók Kamarája szervezésében a multimédia szolgáltatók részére szervezett eFestivál-ra is benevezett a MEK. Ezen részvételt anyagilag az OSZK segítette, lehetővé téve ezzel, hogy a MEK bemutatkozhasson egy ilyen komoly fórumon. A bemutatkozó verseny anyag ugyan nem került a nyertesek listájára, de valamennyi versenyanyag bemutatása megtörtént, így a MEK is bemutatkozott a szakmai nyilvánosság előtt.

 

Örömmel mondja el, hogy a MEK 2.0 fejlesztési munkái folynak az OSZK segítségével üzembe helyezett új MEK szerveren. Az ősz elejére elkészült az új MEK rekordstruktúrája. A fejlesztés fő célja és feladata egy egyszerűen kezelhető digitális könyvtári szolgáltatás kialakítása. A fejlesztés iránya a public domain szoftvereken alapuló saját kivitelezés. Egy olyan alkalmazást céloztak tehát meg, amely egyszerű, könyvtári rendszerekkel kompatibilis, és más hasonló elektronikus könyvtári kezdeményezésnél is felhasználható. Ezt tekintik ma a legfontosabb feladatnak.

A nyár során sikerült megvásárolni az ELIB.HU domaint, amelyet a majd beinduló MEK 2.0 szolgáltatás számára, valamint a hazai Internetet használó, tájékozatlanabb külföldi felhasználó számára tervezik alkalmazni.

Jelzi, hogy az ARTISJUS kérésére elkészített részletes dokumentum-letöltési statisztikák összesített adatait nyilvánossá tették a MEK Faliújságján, így az hozzáférhető.

Elkezdődött kísérleti jelleggel a magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású elektronikus periodikák (EPA) válogatott archiválása is, amelyet a folyóirat szerkesztőségekkel történő egyedi megállapodások alapján mentenek le és archiválnak. A szolgáltatás kísérleti jellegű.

Szintén idei fejlemény, hogy az 1999 óta a MEK keretében működő MIT-HOL online referensz szolgáltatást fokozatosan átvette az OSZK Tájékoztatási Szolgálata, mely egy jóval szélesebb könyvtárosi kört bevonva, konzorcium keretében működteti azt tovább.

Beszámol arról az érdekes kezdeményezésről is, hogy október 1.-től egy online kérdőívet tettek közzé a MEK honlapján. A kérdéseket úgy igyekeztek megfogalmazni, hogy választ kaphassanak a felhasználók technikai körülményeiről, szociológiai jellemzőkről, a MEK használati szokásokról, továbbá véleményeket kértek a jelenlegi szolgáltatásokról, várva az újabb ötleteket, javaslatokat. 1474-en töltötték ki a kérdőívet, amelynek feldolgozása - tekintettel a december 1-jei zárásra - jelenleg folyik. Néhány érdekes adatról majd kolléganője, Góczán Andrea fog beszámolni.

Végül az OSZK-MEK működéssel kapcsolatban ismerteti, hogy most érett meg a helyzet arra, hogy megkeressük és megtaláljuk az Egyesület helyét ebben a szolgáltatásban (fejlesztés és létszámbővítés is volt - pl. Drótos László a MEK munkatársa is). Továbbra is az a cél, hogy megtaláljuk, mozgósítsuk a lehetséges partnereket az elektronikus könyvtár létesítésére, fejlesztésére. Szolnok, Hódmezővásárhely, Zalaegerszeg, Eger nevét említi, mint ahol szerveződnek már a digitális könyvtárak. Fontos ezért a jövőben, hogy segítséget adjunk egymásnak, a szervezésben, a fejlesztésben, hogy bemutassuk, megismertessük egymás eredményeit. Kéri ehhez a tagok segítségét.

 

Elnök: megköszöni az ügyvezető elnök igen részletes és kimerítő beszámolóját, és kéri a tagok észrevételeit, javaslatait.

 

Zimányi Magda: a legfontosabb kérdések ismertetésre kerültek ügyvezető elnök úr beszámolójában, így néhány apróbb megjegyzést fűz az elhangzottakhoz.

Elmondja, hogy az Egyesület első évét sajnálatos módon lényegében a létrehozás és a megalakulás nehézségei töltötték ki. Most érkezett el az idő arra, hogy az Egyesület a saját lábára álljon, megszervezze önmagát. Ehhez elengedhetetlenül szükséges még a tagok és pártolók, valamint külső résztvevők pénzügyi támogatásának megszerzése, hogy ezzel az Egyesület pénzügyi alapjai is megteremtődjenek. Megerősíti Moldován úr által elmondottakat, hogy a különböző pályázatok feltételei megnehezítették az Egyesület pályázatokon történő részvételét. Példának említi az Informatikai Kormánybiztosság által kiírt pályázatot, amelyre csak 2000. január 1.-je előtt bejegyzett szervezetek nyújthattak be pályázatot. Kéri tehát a tagok aktív közreműködését a pályázati lehetőségek figyelésére, felderítésére; a pályázatok színvonalas elkészítésében, hogy az elnyert támogatások révén az Egyesület stabil pénzügyi háttere is megteremtődhessék.

Javasolja szakosztályok létrehozását az Egyesület bázisának szélesítésére, a határon túli együttműködés hatékony megteremtése érdekében. Ehhez Alapszabály módosítás szükséges, amelyet ezért előbb elő kell készíteni. Felkéri Takáts Bélát, hogy ezen előkészítő munkában vegyen részt, szervezze azt.

 

Elnök: egyetértve Zimányi Magda hozzászólásával, s ahhoz kapcsolódva rátér az ötödik napirendi pont - a szakosztályok kérdésének - tárgyalására. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy alakuláskor erre még nem gondolhattak, de az óta eltelt idő, az élet felvetette ennek a kérdésnek a szükségességét, célszerűségét. A különböző pályázatok sikerét is nagyban elősegítené, ha többen összefogva, szakmai tudásukat összegezve pályáznának.

Javasolja, hogy ezt a kérdést a következő Közgyűlésig dolgozzák ki, s a Közgyűlés elé terjesszék jóváhagyásra. A Közgyűlést - amelyen az Alapszabály a szakosztályok létrehozásának és működésének szabályaival módosulna - 2002. április végéig javasolja megtartani.

A Közgyűlés a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

Elnök: tekintettel arra, hogy Moldován István által jelzett MEK 2.0 fontos szakmai siker az Egyesület életében, felkéri Drótos Lászlót annak rövid ismertetésére.

 

Drótos László: elmondja, hogy a digitális dokumentumok leírására már vannak nemzetközi szabályok, szabályos megoldások, amelyeket természetesen ők is be fognak építeni a kifejlesztés alatt levő új rendszerbe, pl.: XML, Dublin Core, MARC stb. Igyekeznek a fejlesztéseket szabadon terjeszthető szoftverekkel megvalósítani, hogy azok más könyvtárak számára ingyenesen átvehetők legyenek. Továbbra is egyszerű, minden felhasználó kör számára használható megoldásokat kívánnak alkalmazni az új MEK-ben, és figyelembe veszik a könyvtár használóinak kéréseit, javaslatait is, melyeket a kérdőíves felmérés során tettek.

 

Elnök: itt kéri fel Góczán Andreát, hogy tájékoztassa a Közgyűlést a feldolgozás alatt lévő kérdőívekkel kapcsolatban.

Góczán Andrea: elmondja, hogy a kérdőív megjelenését követő két héten belül már 1150 kitöltött kérdőívet küldtek vissza. Napokkal ezelőtt zárult a felmérés, s a zárásig mintegy 1500 válasz érkezett. Elmondható tehát, hogy nagy volt az érdeklődés, megérte a fáradságot a kérdőív elkészítése.

A nyers elemzést az adott válaszok típusai szerint több kérdés köré csoportosította. Érkeztek szép számmal javaslatok, bővítési igények az állományra vonatkozóan (pl.: oktatásban használt szövegek, valamint a felsőoktatásban használt jegyzetek, szakdolgozatok megjelentetése stb.), a keresőprogram finomításával kapcsolatban, a külalakra, a megjelenésre; a dokumentumok egyszerűsítésére (betűtípus változtatásra stb.) vonatkozólag és egyéb kérdésekkel, pl.: hírlevél, gyarapodás megjelentetésével kapcsolatban.

 

Elnök: megköszönve a tájékoztatást, elmondja, hogy a MEK tagjai egy olyan önkéntes vállalkozás részesei, amelynek óriási a kulturális szerepe. Valóban szükséges ezért a jövőben esetleg több adattal, információval bővíteni az Egyesületről szóló, azt ismertető kiadványokat, ismertebbé téve az Egyesület tevékenységét. További kérdéseket vár a tagságtól.

 

Elnök: több kérdés, javaslat nem lévén, felkéri az ügyvezető elnököt az utolsó, az Egyéb napirendi pont ismertetésére.

 

Moldován István: elmondja, hogy szükséges, hogy a tagok minél többen pályázzanak a jövőben. Ezen pályázatokhoz a MEK is tud csatlakozni, s így közösen több sikert érhetnek el.

Javasolja végül, keressék meg az egyes szakterületekkel annak a lehetőségét, hogy a szakterület képviselői - az Egyesület keretében - digitalizálási projektekben vehessenek részt. Példának említi az MTA Irodalomtudományi Intézet pályázatát a középkori latin források digitalizálására.

Elnök: megköszöni az Egyesület jövőbeni munkáját elősegítő hasznos javaslatokat, további kérdéseket vár a tagoktól.

Elnök: További kérdés, javaslat nem lévén, az Elnök a Közgyűlést 12 óra 45 perckor berekeszti.

A Közgyűlés a törvényes előírások betartásával zajlott le, azt semmilyen körülmény nem zavarta meg. A szavazással kapcsolatban kifogás nem merült fel.

 

 

K.m.f.

 

    ........................           .....................
       dr. Mader Béla               dr.Vörös Margit
elnök jegyzőkönyv vezető

....................... ......................
      Márkus Julianna                 Takáts Béla
jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület