A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

JEGYZŐKÖNYV
A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT EGYESÜLET
KÖZGYŰLÉSÉRŐL

 

Helyszín: az Egyesület hivatalos székhelye, 1827 Budapest, Budavári Palota F épület, V. szinti tanácsterem

Időpont: 2019. május 24. 10:30

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint megjelent és igazolt egyesületi tagok.


Monok István, az Egyesület elnöke családi okok (közvetlen hozzátartozó halála) miatt nem tudott megjelenni, ezért Kokas Károlyt kérte fel a közgyűlés levezetésére.

Kokas Károly megállapítja, hogy a szavazásra jogosult egyéni és intézményi tag közül [...] fő jelent meg vagy képviseltette magát meghatalmazással. A megismételt közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes.

A meghívóban javasolt napirendi pontok a következők voltak:

1. Elnöki megnyitó

2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyvet hitelesítő két egyesületi tag megválasztása

3. A 2018. évi közhasznúsági beszámoló előterjesztése és a 2019. évi munkaterv előterjesztése

4. Beszámoló a tavalyi és idei pályázatokról

5. A Felügyelő Bizottság beszámolója

6. A jelentések vitája, indítványok, javaslatok

7. Döntés a közhasznúsági beszámoló és a munkaterv elfogadásáról

8. Elnöki zárszó

9. Ebédszünet


1. Kokas Károly köszönti a megjelent tagságot. Javasolja, hogy a 3-4. programpontok keretében Moldován István adjon helyzetjelentést az OSZK aktuális fejleményeiről, Drótos László pedig a webarchiválás utóbbi egy évének fejleményeiről. Elmondja, hogy az OSZK-ról a nyilvánosság nem kap naprakész és megbízható híreket. Érzékelhető a MEK jövőjének bizonytalansága, de most, a 25. és 20. kettős évfordulóhoz közeledve is a MEK elismertsége még mindig nagy.


2. Kokas Károly javaslatára a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Vajda Henriket, hitelesítőknek Góczán Andreát és Simon Jennifert egyhangú szavazással megválasztja.


3. Moldován István előterjeszti a közhasznúsági beszámolót. Telek Lászlóné, a felügyelőbizottság elnökének távollétében, az ő megbízásából Mészáros Attila a beszámolót elfogadásra javasolja.

A közhasznúsági beszámolót a tagság egyhangúlag elfogadja.

Moldován István: a közelmúltban az Egyesület további háttértár vásárlással támogatta a szolgáltatást, ti. gyűjtemények növekedése kinőtte a meglévő állományokat. A MEK és a többi rendszer szolgáltatása jelenleg az Egyesület által vásárolt két szerverről történik az OSZK-ban, ezekbe kerültek az újabb tárak. Ezzel és a tükörszerverekkel a folyamatos szolgáltatás és az üzembiztonság a továbbiakban is garantált.

Az OSZK költözésével kormányszinten régóta foglalkoznak, döntés is volt már a Rádió Bródy Sándor utcai épületébe való költözésről. A mostani hírek a Kilián- (Mária Terézia-) laktanyáról szólnak. Tüske László főigazgató május 14-én, a Nemzeti Névtér sajtótájékoztatóval egybekötött bemutatóján nyilatkozott a költözés témájában is, ezt azonban a rendezvényen jelen lévő dolgozók és a sajtó többféleképpen értelmezték, emiatt az OSZK még aznap közleményben cáfolta a költözés bejelentését. Moldován István véleménye szerint 5-6 éven belül az OSZK még nem valószínű, hogy el fog elköltözni jelenlegi helyéről.

Az OSZK informatikai beruházásához a rendszerigények megvannak, a pályázati kiírás megtörtént, a nyertes is megvan. A következőkben a rendszertervet kell összeállítani. A fejlesztés 2020 végéig valósul meg a tervek szerint. Az új rendszer az EBSCO által kezdeményezett, fejlesztett Folio <https://www.folio.org> lesz, digitális könyvtári modult a Hermész-Soft <https://www.hermeszsoft.hu> fejleszt hozzá. Az Amicus-katalógus jelenleg nem tartalmazza a MEK könyveit, az EPA folyóirataira a megfelelő nyomtatott folyóiratok Amicus-rekordjaiban hivatkoznak, de az új rekordok esetében már ez a gyakorlat is megszűnt. Annak érdekében, hogy az OSZK dokumentumai egységesen legyenek kereshetők, mindenekelőtt adatkonszolidációra van szükség, amely folyamatban van a leendő OKP rendszer kiépítése előtt.

Kokas Károly megosztja tapasztalatait a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) mintegy 1 millió rekordjának betöltéséről a Worldcat <https://www.worldcat.org> közös katalógusba. Még a látszólag egységes MARC21-es rekordokról is kiderült, hogy több rétegük van, a betöltés sok csoportos és rekordonkénti javítás után volt lehetséges. Az OKP projektben egyesítendő adatbázisok mérete és diverzitása (pl. MOKKA) súlyos problémákat vetít előre.

Moldován István: több más kérdés is felmerül a projekttel kapcsolatban: bizonyos adatoknak a MARC21-ben nincs helye, a digitális dokumentumok maguk is több helyen találhatók (pl. MEK <https://mek.oszk.hu> és OSZKDK <http://oszkdk.oszk.hu>), valamint fontos az új rendszerben is az átjárhatóság és a Google-on keresztül való közvetlen kereshetőség.

A május 14-én bemutatott, de az OKP projekt keretében még fejlesztés alatt álló Nemzeti Névtérbe <http://abcd.hu> szintén integrálni szeretnénk a MEK adatait, ez ügyben tárgyalások folynak. A Névtér jelenleg az OSZK katalógusának rekordjaira mutat (ahol nincsenek digitális könyvek), de a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) jó példát szolgáltat azzal, hogy a személynévteret összekapcsolta a dokumentumazonosítókkal.

Újabban digitalizált könyvek érkeznek nagy tömegben az OSZK Digitalizáló Osztályától. A könyvek digitalizálása többnyire megrendelésre történik. (Az időszaki kiadványoké is, de ezek legalább évfolyamonként - és nem cikkenként - készülnek.) Eközben a folyóiratok a könyveknél is gyorsabban térnek át kizárólag digitális megjelenésre. A MEK Egyesület hagyományos, tervszerű digitalizáló munkája az előbbiek miatt kívülről okafogyottnak tűnik, ennek megfelelően az ISZT-től kapott támogatások évről évre csökkentek (2017: 4 MFt, 2018: 1,5 MFt, 2019: 0? - a 2018-as támogatásból 45 könyv korrektúrázott változata készült el).

Az adatbányászaton alapuló kutatási módszerek megjelenésével új típusú igények is jelentkeznek. Az MTA Nyelvtudományi Intézete többnyelvű fordító fejlesztéséhez szakszövegeket kért. Az ilyen típusú használat, illetve igények jellemzően nagy számú dokumentumot érintenek, így az összes érintett dokumentum felhasználásának engedélyeztetése komoly akadályba ütközik. Ugyanakkor a kutatások produktumai nem valósítják meg a hagyományos értelemben vett plagizálást. Az ilyen esetek nincsenek kellően tisztázva jogilag.

A GDPR bevezetése nyomán megjelent egy-két olyan kérés is, hogy online szolgáltatott dokumentumokból távolítsunk el személyes adatokat. Kokas Károly is említ erre szegedi példát, és elmondja, hogy a GDPR nem a dokumentum szolgáltatóját kötelezi erre, hanem a keresőszolgáltatások üzemeltetőit (Google) az adat indexekből való törlésére.


4. Drótos László: elkészült a webarchívum leendő új honlapja, egyelőre Wordpressben. Tartalomkezelő és szerver szükséges még hozzá. A webarchívum különböző tematikus részgyűjteményekből áll: pl. az OSZK-s webhelyek archívuma, kulturális, tudományos, művészeti, valamint ismeretterjesztő tartalmú webhelyek, gyűjteménye, összesen már kb. 10.000 cím. Áprilisban a Könyvtári Intézet akkreditált továbbképzési programjaként, 30 órás tanfolyam keretében Drótos László, Moldován István, Németh Márton és Visky Ákos László közreműködésével elindult „Az internet archiválása mint közgyűjteményi feladat” című képzés, ehhez e-learning-tananyag is készül. Június 4. és 6. között Zágrábban a webarchiválást összefogó International Internet Preservation Consortium <http://netpreserve.org> - amelynek immár az OSZK is tagja - szervezésében nemzetközi konferencia zajlik, ahol az Egyesület tagjai közül, az OSZK képviseletében Németh Márton 2 előadást is tart.

A korábbi tervekkel és várakozásokkal szemben nem született meg az a törvény, ami az OSZK-t felhatalmazta volna a tömeges webaratásra - erről valószínűleg kormányrendelet fog szólni, amihez viszont előbb a kulturális törvényt kell módosítani. Ilyen körülmények között minden tartalomszolgáltatóval egyenként kell engedélyeztetni az archiválást és a nyilvános továbbszolgáltatást. Arra is vannak példák, hogy webhelyek gazdái ezt megtagadják, a legtöbb esetben azzal indokolva, hogy az adatok elavultak, nemkívánatosak, a tartalom szerzői jogilag tisztázatlan vagy nem GDPR-kompatibilis, illetve részben harmadik féltől származik. A webarchívummal kapcsolatban Drótos László az archiválás problémakörén azt is specifikus problémának és potenciális oktatási témának látja, hogy egy webarchívumból hogyan lehet releváns találatokat kapni.


5-7. Mészáros Attila felolvassa a felügyelőbizottság beszámolóját annak képviselőjeként.

Kokas Károly szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.

A tagság a felügyelőbizottság beszámolóját 1 tartózkodással elfogadja.


8. A megbízott levezető elnök megköszöni a tagoknak a részvételt, és lezárja a közgyűlést.


Budapest, 2019. június 6.

                                                                                                                  Monok István
                                                                                                                         elnök

 

                                                                                                              jegyzőkönyvvezető

 

Hitelesítők:

Név:                                                                                     Név:

Lakcím:                                                                                Lakcím:

Aláírás:                                                                                 Aláírás:

 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület