A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

amely készült 2003. június 18-án, a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, rövidített nevén

MEK Egyesület

rendes Közgyűlésén, az Egyesület székhelyén, Budapest, Budavári Palota F. épület VIII. emeleti Társalgójában.


Jelen vannak: - a jelenléti ív szerinti egyesületi tagok, illetve intézményi tagok képviselői,

dr. Mader Béla, az Egyesület elnöke,
Drótos László elnökségi tag,
Hámori Gábor, az Országos Széchényi Könyvtár belső ellenőre, a Felügyelő-bizottság tagja,
Renkecz Anita (Országos Széchényi Könyvtár), a Közgyűlés által felkért jegyzőkönyvvezető (meghívott)

Az Egyesület Elnöke a meghívóban meghirdetett kezdési időpontban, 13:30 órakor üdvözli a megjelent egyéni tagokat és az intézményi tagok képviselőit, s bejelenti, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint a Közgyűlés határozatképtelen. Tájékoztatja a tagokat arról, hogy a megismételt Közgyűlésre 14 órakor kerül sor.

ELNÖK: 14 órakor ismét megnyitja az elhalasztott Közgyűlést. Ezen időpontig a Közgyűlésen 15 fő tag jelent meg.

ELNÖK: Üdvözli az egybegyűlt tagságot. Sorrendi változást javasol a napirendben: Drótos László a MEK 2. változatáról tartandó beszámolóját Moldován István pályázati beszámolója elé javasolja helyezni időrendben. A javaslatot szavazásra terjeszti.

SZAVAZÁS: napirend módosítása. A javaslatot a Közgyűlés egyhangúlag elfogadja.

ELNÖK átadja a szót Moldován Istvánnak.

MOLDOVÁN ISTVÁN köszönti a Közgyűlést. Elsőként jegyzőkönyvvezetői funkcióra javasolja megválasztani Renkecz Anitát, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésének feladatára Zimányi Magdolnát és Szalay Istvánnét.

SZAVAZÁS: javaslat a jegyzőkönyv-vezető személyéről. - Egyhangúlag elfogadva

SZAVAZÁS a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyéről. - Egyhangúlag elfogadva.

MOLDOVÁN ISTVÁN: Ismerteti a napirendi pontokat. Megjegyzi, hogy az Egyesület működése egyre szabályszerűbbé válik. A napirendi pontok sorában első a Közhasznúsági Beszámoló ismertetése illetve elfogadása. Hámori Gábor, a múltkori Közgyűlésen megválasztott felügyelőbizottsági tag megvizsgálta a Közhasznúsági Beszámolót és egyeztette a Pénzügyi Beszámolóval. Ehhez néhány soros kiegészítést tesz a Felügyelő Bizottság nevében, melyet a Közhasznúsági beszámoló ismertetése után tesz majd közzé és azzal egyidőben kerül elfogadtatásra. Ezután következik Zimányi Magdolna javaslata a pártoló tagságról kapcsolatos változtatásokról. E módosításokat közgyűlési határozatként terjeszti be. A javaslatról való szavazást követi Drótos László ismertetője a MEK 2.-es változatának fejlesztéséről. Utolsó tervezett pontként Moldován István beszámol a MEK Egyesületet érintő pályázatok állásáról.

MOLDOVÁN ISTVÁN kiegészítésként még rámutat, hogy nagyon fontos a tagnyilvántartás adatainak naprakészen tartása. Kéri a tagokat, hogy az esetleges e-mail cím (illetve bármely egyéb adat) változását haladéktalanul jelentsék be.

MOLDOVÁN ISTVÁN ismerteti a Közhasznúsági Beszámolót. A Beszámoló fogalmazványát elektronikus levélben elküldte a tagoknak, illetve néhány sokszorosított példány a Közgyűlés rendelkezésére áll. Ezért csak röviden összefoglalva ismerteti a dokumentumot. Rámutat, hogy az a követelményeknek megfelelően tartalmazza a vállalt feladatokat, illetve az eredményeket. Kiemeli a határon túli magyar kultúra támogatása érdekében megtett lépéseket. A tényleges munka e feladatkörben 2002 decemberében indult, amikor Kolozsvárott megkezdte működését a MEK tükörszervere. E szerver az NIIF által biztosított két gép egyike, a másik szerver elhelyezéséről jelenleg folynak a tárgyalások. E szerint az a szlovákiai Somorjára kerülne a Fórum Kisebbségkutató Intézettel való együttműködésben. Külön említést tesz a rendezvényekről. A hátrányos helyzetű csoportok támogatásának feladatkörébe esik a tény, hogy az OSZK-ban létesített MEK-szerveren kapott helyet Legeza Ilona könyvtáros vakok számára készült könyvismertető-gyűjteménye. A MEK Egyesület tavaly került a személyi jövedelemadó 1%-ával támogatható szervezetek körébe, a lehetőséget az Egyesület meghirdette, és a 2003-as évben az Egyesület már kaphatott ilyen felajánlásokat. Erről augusztus táján várható részletes kimutatás az APEH-től.

MOLDOVÁN ISTVÁN felkéri Hámori Gábort, hogy ismertesse a Felügyelő Bizottság értékelését és a Pénzügyi Beszámolót.

HÁMORI GÁBOR közli, hogy a Felügyelő Bizottság két másik tagja közül Monok Istvánnal személyesen, Bánhegyi Zsolttal e-mailben egyeztetett.

A Felügyelő Bizottság értékelése szerint a Beszámoló pénzügyi része számszakilag megfelelő, és elfogadásra javasolja a szakmai résszel együtt. Felhívja a figyelmet azonban, hogy ebben az évben a nagyszámú és nagy összegű pályázatok következtében az Egyesület pénzforgalma várhatólag jelentősen megnövekszik, az elszámolás során sokkal alaposabban kell majd eljárni. A mérleg és az egyszerűsített beszámoló mellett analitikus könyvelésre is lesz szükség, melynek elkészítését HÁMORI GÁBOR vállalja.

MOLDOVÁN ISTVÁN kérdezi a Közgyűlést, hogy kérdés, javaslat felmerült-e az elhangzottakkal kapcsolatban. Miután nincs hozzászólás, szavazásra bocsátja a Beszámolót.

SZAVAZÁS: A Közgyűlés a Közhasznúsági beszámolót egyhangúlag elfogadja.

MOLDOVÁN ISTVÁN felkéri Zimányi Magdolnát, hogy terjessze elő a pártoló tagságra vonatkozó javaslatát.

ZIMÁNYI MAGDOLNA: A javaslat elfogadása régóta fennálló problémát oldana meg. A Közgyűlés eddig nem rendelkezett külön a pártoló tagok helyzetéről, akiknek az Egyesület munkájában való részvételét megnehezítené a tagdíj kiszabása.

A következőkben felolvassa a pártoló tagságra vonatkozó javaslatot:

Tisztelt Közgyűlés,

Az Egyesület alakuló Közgyűlése 1999. november 8-án többségi szavazással jóváhagyta, hogy az egyéni tagdíj összege 1.000.-Ft/év legyen, valamint azt, hogy az intézményi tagdíj összege 5.000.-Ft/év legyen.

Mindezideig azonban nem rendelkezett a Közgyűlés a pártoló tagok tagdíjáról. Ez bizonytalanságot okozott azon külföldi - különösen Kárpát-medencei - érdeklődők körében, akik szívesen támogatnák pártoló tagként az Egyesület tevékenységét, azonban eddig nem voltak előttük pontosan ismeretesek az ezzel járó kötelezettségek.

Ezért a következő javaslatot teszem:

"Azon pártoló tag, aki külföldi természetes személy, vagy amely külföldi jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli oktatási, kutatási, közgyűjteményi intézmény, közhasznú társaság, alapítvány, egyesület, köztestület, és más olyan szervezet, amely elsődleges célként nem gazdálkodási tevékenység folytatására alakult (non-profit szervezet), nem köteles tagdíjat fizetni.

Kéri azonban az Egyesület a külföldi pártoló tagokat, hogy amennyiben lehetőségeik megengedik, támogassák az Egyesület munkáját a rendes tagok számára megállapított évi tagdíj befizetésével.

Azon hazai vagy külföldi jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli pártoló tag, szervezet, amely elsődleges célként gazdálkodási tevékenység folytatására alakult, támogatásként legalább a közgyűlés által a rendes intézményi tagokra vonatkozólag megállapított évi tagdíjat köteles fizetni."

Külön megjegyzi, hogy a javaslat szövegében használt 'non-profit', illetve 'gazdálkodási tevékenység folytatására alakult' szervezet megkülönböztetést az Alapszabály alapján fogalmazta meg.

MOLDOVÁN ISTVÁN vitára bocsátja a javaslatot. Megjegyzi, hogy határon túli kollégák már jelezték részvételi szándékukat. A MEK határon túli tevékenységének kiterjedésével nyilván könnyebb lesz további pártoló tagokat toborozni.

KOKAS KÁROLY indítványozza, hogy a szabályozás hagyja nyitva annak lehetőségét, hogy amennyiben a pártoló tagszervezetnek erre módja van, ne csupán a tagdíj összegével, hanem esetleg komolyabb összeggel támogassa az Egyesületet.

ZIMÁNYI MAGDOLNA: A tehetősebbekre tekintettel került a javaslat szövegébe, hogy "legalább" a tagdíj összegét fizessék azok, akik fizetnek.

MOLDOVÁN ISTVÁN szavazásra bocsátja a javaslatot.

SZAVAZÁS: A Közgyűlés a pártoló tagságra vonatkozó határozati javaslatot egyhangúlag elfogadja. A 2003/1 számú Közgyűlési határozat a jelen Jegyzőkönyv mellékletét képezi.

MOLDOVÁN ISTVÁN felkéri Drótos Lászlót, hogy ismertesse a MEK 2.-es változatával kapcsolatos fejlesztéseket.

DRÓTOS LÁSZLÓ: Közel két éve folyó munka közeledik a végéhez a hamarosan elkészülő MEK2 fejlesztésben. A MEK új, immár 2.1-es változata 2003. július elsején nyílik meg félhivatalos formában, a szakma számára. Az átállás szélesebb körű meghirdetésére csak szeptember elején kerül sor, az addigi időszakot egyfajta próbaüzemnek tekintik, mely alatt várják a szakma hozzászólásait, javaslatait. A MEK 2 kialakítása során nagyon sok technikai novum alkalmazására került sor, melyek közül nem egy Magyarországon először ebben a szolgáltatásban kap helyet, s további újdonságok várhatók a jelenleg folyamatban lévő pályázatok eredményeképpen. Ehhez új felhasználói felület készült a MEK-szolgáltatáshoz. Tartalmi téren javult a dokumentumok minősége és a formai egységesség. A MEK 2.1 megnyitásával egyidőben a MEK mek.iif.hu-n található felületének fejlesztése lezárul, de a szolgáltatás továbbra is elérhető marad jelenlegi helyén. Az anyag arra érdemes része jelentős javítás után kerül át az új MEK-be.

A technikai fejlesztések közül kiemelendők a következők:

- A dokumentumot leíró adatok Dublin Core adatelemként helyet kaptak minden egyes dokumentum borítólapjának HTML-fejlécében. Ugyanezen DC-adatok XML-formátumban is megtekinthetők illetve letölthetők.

- A szolgáltatásba beépült a "Zebra" nevű ingyenes indexelő és kereső alkalmazás, melynek bevezetése célszerű lehet más gyűjtemények számára is. Ennek segítségével az adatbázisban tárolt adatok cserélhetővé válnak XML-formátumban.

- A Google teljes szövegű indexelő szolgáltatást is beépítették az állományba, a HTML, PDF, RTF dokumentumok teljes szövegű kereshetősége érdekében.

- Magyarországon először megindult az Open Archive Institute (OAI) támogatottság kiépítése a szolgáltatásban. Távolabbi cél a szabvány hazai terjesztése, illetve népszerűsítése

- A vak felhasználókat segítő fejlesztésekről a pályázatokkal kapcsolatban lesz szó

- Másik újdonság a "topic map" (tématérkép) beépítése e gyűjteménybe. Ez a nemrég kifejlesztett technika nem-hierarchikus, grafikusan megjeleníthető tartalmi feltárást tesz lehetővé

- További szolgáltatás Legeza Ilona könyvismertetőinek integrálása a gyűjteménybe, a vendégkönyv használatának lehetősége az egyes dokumentumoknál, közös űrlapon lefolytatott keresés több magyar könyves adatbázissal.

Az OSzK MEK Osztályán párhuzamosan folyó fejlesztés az Elektronikus Periodika Adatbázis (EPA). Ez a MEK-hez hasonló, de időszaki kiadványokat feldolgozó szolgáltatás lesz. A gyűjtemény építése már folyik. Az EPA a MEK-hez hasonló felépítéssel és külsővel jelenik majd meg a felszolgálók előtt. Az EPA fizikailag archiválja majd a periodikumokat, melyek kiadójával erre megegyezés születik. Ezen kívül a teljesség igényével gyűjtené a távoli elérésű magyar és határon túli magyar elektronikus újságok forrásait, s azok leíró adataiból kereshető lelőhely- adatbázist épít.

A MEK keretében minden fejlesztés szabad szoftverekre épül. A szándék az, hogy az új technikai megoldások és szabványok elterjedjenek a magyar szakmában. A MEK kész "házi" fejlesztései átvehetők, terjeszthetők lesznek. A MEK 2.1-et működtető alkalmazás, mihelyt elkészül, ELEMEK néven szabadon terjeszthető moduláris szoftverként a gyűjtemények rendelkezésére áll. Az ELEMEK egyébként saját fejlesztésű, Linux-platformon működő integrált elektronikus könyvtári rendszer, mely hozzáférhető lesz majd egyszerű és komplett változatban is.

A MEK várja a szakma hozzászólásait, javaslatait, tevékenysége minden területével kapcsolatban. A hozzászólásokat meg lehet tenni például az újonnan létrehozott DIGILIST szakmai levelezőlistán, mely a digitalizáció témájával foglalkozik.

KOKAS KÁROLY: kiegészítőleg javasolja, hogy a MEK régi felületének behívásakor néhány percig jelenjen meg a felhasználó előtt az új szolgáltatásra való ugrás lehetősége.

DRÓTOS LÁSZLÓ: Az új felület elég feltűnő pop-up ablakban lesz látható, mely mindig megjelenik, akármelyik ponton is lép be a felhasználó.

KOKAS KÁROLY: A MEK egy idő után megszűnik az IIF szerveren?

DRÓTOS LÁSZLÓ: Amíg lehet, ott marad. Ezen kívül lesz az új szolgáltatásnak is IIF-es tükrözése, a mostani tükrök mellett. Ehhez kapcsolódik, hogy az OSZK-ban már dolgoznak az URN-infrastruktúra kiépítésén, és ezt a technikát a MEK már használja - szintén Magyarországon először. Az URN-cím biztosítja, hogy a szolgáltatás mindig elérhető, függetlenül a lokális változat állapotától.

KOKAS KÁROLY: Azért is hasznos, ha az IIF szerveren megmarad a MEK szolgáltatás, mert most van kilátás onnan anyagi támogatásra.

MOLDOVÁN ISTVÁN: Néhány ponton szeretné kiegészíteni Drótos László beszámolóját. Nyomatékosítja, hogy észrevételeket vár a szakma részéről a fejlesztésekkel kapcsolatban, erre ajánlja a MEK-honlap "Vendégkönyv" menüpontját. A Zebra-fejlesztéssel kapcsolatban azt a pontosítást teszi, hogy a szolgáltatás XML-formátumban lévő metaadatokat indexel és tesz kereshetővé, a beépített Z39.50-es szerver segítségével. Az adatokat bármely Z39.50 kliens le tudja kérdezni. A MEK adatbázis már a Librivision felületen is lekérdezhető, az egyetlen kiküszöbölendő probléma még a karakterkezeléssel van. Az URN rövidítés feloldása: "Universal Bibliographic Number", és az új MEK-ben minden dokumentum kapott egyedi URN-azonosítót. Az NIIF-fel való együttműködés fennmarad, bár a MEK igazi otthona most már az OSzK A MEK a stabilitásra törekszik, ezért is dolgoznak minél több tükrözési lehetőség kiépítésén. Az új MEK-nek is lesz tükrözése a NIIF szerverén. A MEK az NIIF IPV6 technológián alapuló kísérleti hálózatába is beépül.

KOKAS KÁROLY: az NIIF korábbi anyagi problémái megoldódtak, most már tud támogatásokat folyósítani. Amennyiben ez lehetséges, ezt majd esetleg az ELEMEK rendszer, az URN- és IPV6-szolgáltatás fejlesztésére kellene fordítani. Összesen körülbelül 5-6 millió forinttal lehet számolni.

MOLDOVÁN ISTVÁN: ezután napirend szerint ismerteti a MEK-et érintő pályázatokat. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) ITP-2 pályázati csomagjára az Egyesület nevében három pályázatot nyújtottak be. Az egyik a határon túli magyarság (IHM ITP-2/c "Határon túli magyar kultúra digitalizálása program"), a másik a fogyatékkal élők elektronikus művelődésének elősegítését (IHM ITP-2/e "Tartalomfejlesztés a fogyatékossággal élő személyek életminőségének javításáért") célozza. A harmadik, tartalomszolgáltatással kapcsolatos pályázatot Krén Emil témavezetésével a "Képzőművészet Magyarországon" Képtár fejlesztése tárgyában nyújtották be (ITP-2/b). Ezen kívül a Széchényi Könyvtár MEK Osztálya részt vesz az IHM innovációs fejlesztéseket célzó ITEM-pályázatán is, három témában. Az egyik az OAI-protokoll alkalmazását, elosztott digitális könyvtári alkalmazás kiépítését célozza, ebben partner az MTA SZTAKI Elosztott Erőforrások Osztálya. A másik pályázat témája a "Világhalló" névre hallgató, szerver-oldali felolvastató szolgáltatás fejlesztése vakok számára, a Szabály BT-vel közösen. A harmadik topic-map kialakítására irányul az EMPOLIS KFT közreműködésével, első lépésben a MEK szépirodalmi anyagára alkalmazva, de távolabbi célként felmerült az OSZK Tezaurusz feldolgozása is.

A pályázatok bonyolításában gondot okoz a késlekedés a minisztérium részéről, ezért tényleges előrelépés még nem történt. A pályázati támogatás utófinanszírozás keretében kerül majd kiutalásra, ez azonban nem jelenti azt, hogy a pályázónak meg kell előlegeznie az összeget, hanem - amennyiben azt a szállítók, illetve közreműködők vállalják - a teljesítést igazoló számlát elszámoláskor a minisztérium rendezi.

A pályázatok szakmai részéről: A határon túli fejlesztések esetében a pályázat témája az erdélyi digitalizálási program megindítása. Ebben partner az Erdélyi Magyar Tudományos Társaság (EMT). A pályázat beruházás-igényes, az 5 milliós támogatás felét tárgyi eszközre kell fordítani. A tervek szerint ebből helyi digitalizációs műhelyt alakítanának ki Kolozsvárott, és egy ezt népszerűsítő rendezvényt is terveznek.

A "Képzőművészet Magyarországon" témában beadott pályázatban szintén digitalizációs eszközök vásárlása merült fel, valamint tevékenységként a gyűjtemény adatbázis alapra való helyezése, illetve maga a gyűjtemény bővítése. Ez ügyben több közgyűjteménnyel terveznek tárgyalásokat.

Az MTA SZTAKI-val közösen benyújtott pályázat keretében az OAI (Open Archives Initiative) fejlesztéshez szükséges csatolók kidolgozása lesz a feladat. Az OAI-szabvány segítségével több archívum adatainak közös lekérdezése válik lehetővé.

A "topic-map" (tématérkép) létrehozását vállaló pályázat (melyben partner a EMPOLIS KFT) elsődleges célja az újítás MEK szépirodalmi anyagára való alkalmazása. Hosszabb távon felmerült az OSZK Tezaurusz 3.0-ás változatának hasonló feldolgozása is.

MOLDOVÁN ISTVÁN felkéri TAPOLCAI ÁGNESt, hogy ismertesse a vak felhasználókat célzó pályázat helyzetét.

TAPOLCAI ÁGNES: a két, hasonló témában benyújtott pályázat közül az egyiket (ITP-2/e) adta be az Egyesület. Az Egyesület által benyújtott pályázatot az indokolja, hogy a MEK új grafikus felülete használhatatlan a vakok számára. Ezért elsősorban egy alternatív, szöveges felület kidolgozása a cél, valamint a dokumentumok letölthető txt-formában való közzététele, a felolvasó szoftverekre való tekintettel. A pályázati munka széles együttműködési körrel zajlik: vak és csökkentlátó felhasználók is véleményezik, akik maguk is foglalkoznak fejlesztéssel. A munkával kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány is hamarosan elkészül.

A másik, OSZK által beadott pályázat újabb műszaki újdonságot honosít meg, online dokumentumok szerver-oldali felolvastatását teszi lehetővé. Ehhez szélessávú hálózati kapcsolatra van szükség, de előnye, hogy bármely dokumentum felolvashatóvá válik. A fejlesztés eredménye a másik pályázat keretében készülő felületről is elérhető. A pályázatokkal kapcsolatos munka még a 2003-as évben befejeződik.

MOLDOVÁN ISTVÁN kiegészítéseket fűz TAPOLCAI ÁGNES beszámolójához. 2003 a fogyatékosok éve, ez is aktuálissá tette a két utóbbi pályázatot. További ehhez kapcsolódó vállalás még a MEK részéről a vonatkozó ("Hozzáférés biztosítása fogyatékosok számára") W3C-ajánlás magyarra fordítása. Távolabbi terv a MEK állományának hangzó anyagokkal való bővítése, többek között szépirodalmi művek művészi előadásaival. Jelenleg ennek az elképzelésnek jogi akadályai vannak a szerzői jogdíj miatt.

MOLDOVÁN ISTVÁN hozzászólásokat kér.

ZIMÁNYI MAGDOLNA: A közeljövőben a pályázatok révén 20 millió forint fog átáramlani az Egyesületen. Ennek a jövő évi közhasznúsági beszámolóban részletesen tükröződnie kell.

MOLDOVÁN ISTVÁN: A ténylegesen kézhez kapott összeg nem lesz ennyi, a beruházások költségét a minisztérium közvetlenül a szállítónak utalja át.

KOKAS KÁROLY: Van a pályázatok között utófinanszírozású?

MOLDOVÁN ISTVÁN: Csak olyan van.

KOKAS KÁROLY: Hogyan oldható meg a költségek megelőlegezése?

MOLDOVÁN ISTVÁN: Az Egyesület keresi a probléma megoldását, egyelőre nem világos, hogy ezt hogyan lehet megoldani.

KOKAS KÁROLY: A pályázati partnerek elfogadják-e, hogy esetleg csak hosszú idővel a teljesítés után kapják meg a díjazást?

MOLDOVÁN ISTVÁN: Volt olyan együttműködő partner, aki visszalépett a késlekedések miatt.

MOLDOVÁN ISTVÁN további kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni a tagok részvételét és bezárja a Közgyűlést.

A Közgyűlés a törvényes előírások betartásával zajlott le, azt semmilyen körülmény nem zavarta meg. A szavazással kapcsolatban kifogás nem merült fel.

 

K.m.f.

 

      .........................         ........................
dr. Mader Béla Renkecz Anita
elnök jegyzőkönyv vezető


......................... ........................

Szalay Istvánné Zimányi Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő


 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület