A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

 

Közhasznúsági beszámoló

a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület
2003. évi szakmai tevékenységéről


Készült a 2000. évi C. törvény
és a
224/2000 (XII.19.) Korm. Rend. alapján

Az Egyesület közgyűlése elfogadta 2004. június 17-énA MEK Egyesületet a Fővárosi Bíróság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 27. §-ában rögzítetteknek megfelelően 2000. augusztus 28-án jegyezte be. A MEK Egyesület közhasznúsági tevékenységét a Fővárosi Bíróság 9024. sz. nyilvántartási és Pk. 61.156/1999/4 ügyiratszám alapján látja el. A fellebbezési idő lejárta után a Bíróság a végzést 2000. szeptember 22-én jogerőre emelte. Ennek megfelelően az Egyesület beszámolási kötelezettségének teljesítése során a közhasznú szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi CLVI. törvény, a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19) Korm. sz. rendeletben foglaltak szerint kell eljárnia. A jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabályok előírásainak figyelembevételével készült.

A közhasznúsági jelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a számviteli beszámolót: ez a jelen beszámoló mellékletét képezi;
b) a költségvetési támogatás felhasználását: az Egyesület közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült, támogatást pályázati támogatás formájában kapott, ennek felhasználását a számviteli beszámoló tartalmazza;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást az Egyesület pályázati támogatásként nyert el hardware eszközöket, ezeket a pályázat céljaira használta fel;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását: az Egyesület cél szerinti juttatásokban nem részesült;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét: juttatásokban az Egyesület csak pályázati támogatás formájában részesült, ezekre fent kitértünk;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét: ilyen juttatások nem voltak, az Egyesület tisztségviselői társadalmi munkában látják el feladatukat;
továbbá
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.


I. Szakmai beszámoló

Az Egyesület célja az Alapszabály szerint:

 • a magyar és az egyetemes kultúra, valamint a tudomány alkotásainak elektronikus formában történő gyűjtése és terjesztése a világhálón keresztül, s ezzel az információs társadalom első magyar elektronikus könyvtárának folyamatos építése és fejlesztése,
 • az idegen nyelven, különös tekintettel a nemzetiségek anyanyelvén, megjelenő alkotások hozzáférhetővé tétele elektronikus formában,
 • az elektronikus publikálás támogatása, elősegítése és ösztönzése,
 • közhasznú szolgáltatásainak tagjain túl mások számára történő széleskörű hozzáférésének biztosítása,
 • az ismeretterjesztő, a tudományos munka támogatása.

"Az Egyesület célja, hogy saját tevékenysége és tagjainak közreműködése révén elősegítse a magyar kultúra és tudomány területén keletkező elektronikus dokumentumok megőrzését, s az Interneten való nyilvános és ingyenes terjesztését a Magyar Elektronikus Könyvtár nevű szolgáltatás keretében."

A közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. §. c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az Egyesület cél szerinti feladatkörébe tartozik:

 • tudományos tevékenység, kutatás; (3.)
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; (4.)
 • kulturális tevékenység; (5.)
 • kulturális örökség megóvása; (6.)
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; (11.)
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; (13)
 • közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások; (20.)


Pályázatok, projektek

Az Egyesület tevékenysége a 2003. évben elsősorban azoknak a MEK fejlesztési feladatoknak a teljesítésére irányult, amelyekre pályázati, illetve projekt-támogatásokat nyert el.

Mint az már a 2002. évi beszámolóban szerepelt, az Egyesület eredményesen vett részt az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) által meghirdetett "eVilág - digitális tartalom és kultúra (hazai kulturális javak a digitális világban)" című pályázatnak több részpályázatán is. Az alábbi három területen nyert el támogatást:

 • a digitális kultúra térnyerésének támogatása (pályázati program kódja IHM-ITP-2/B),
 • a határon túli magyar kultúra digitalizálása program (pályázati program kódja IHM-ITP-2/C),
 • tartalomfejlesztés a fogyatékossággal élő személyek életminőségének javításáért (pályázati program kódja IHM-ITP-2/E).

A pályázatok elnyeréséről meg a 2002. évben kaptunk tájékoztatást, a szerződéskötés és az érdemi munka végzése a 2003. év folyamán történt. A pályázat lezárása az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal 2004-ben történt meg. A támogatási összegek nagyobb része is ebben az évben folyt be, vagy fog befolyni az Egyesület számlájára.

A 2003. évben a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF) Műszaki Tanácsa elfogadta a MEK Egyesület által benyújtott három projekt-tervezetet. A projektek közül egy zárult le formálisan a 2003. évben, a másik két projekt teljesítése a 2004. évben folytatódik. Szervezési és pénzügytechnikai okokból a 2003. évi projektek teljesítése és a projektek elszámolása ugyancsak áthúzódott a 2004. évre.


Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

A MEK fejlesztésekről, projektekről a 2003. évben az alábbi előadások hangzottak el:

Moldován István "A MEK2.0 magyar digitális könyvtári alkalmazása - eleMEK" Networkshop 2003 konferencia (Pécs, 2003. április 14-17).

Tapolcai Ágnes "A Magyar Elektronikus Könyvtár látássérült felhasználók számára nyújtott felülete " Networkshop 2003 konferencia (Pécs, 2003. április 14-17).

Moldován István: "A digitális dokumentumok hosszú távú megőrzéséről", X. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, 2003.04.25.

Góczán Andrea: Könyvtár egy kicsit másképp - a Magyar Elektronikus Könyvtárról és legújabb fejlesztéseiről Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, 2003. 04. 30.

Renkecz Anita: A MEK 2.0 verziójának bemutatása, "A digitális kulturális örökség megőrzése. Kezdeményezések és technológiák" Országos konferencia, Országos Széchényi Könyvtár, 2003. május 6.

Moldován István: A kulturális örökség digitalizálásának nemzetközi hálózata. A MINERVA projekt, "A digitális kulturális örökség megőrzése. Kezdeményezések és technológiák" Országos konferencia, 2003. május 6.

Moldován István: "Babits Mihály a Net-en", 2003. 11. 26. Szekszárd, Babits Mihály születésnapján Irodalomtörténeti Szimpózium


Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása


A MEK 2.0 változata, az eleMEK projekt

MEK 2 változat

Június 30-val lezártuk az NIIF szerverén található 1.0-s MEK állományt, amelyet 9 éve építettünk ott, és hivatalosan megnyitottuk az OSZK-ban lévő szerveren a MEK 2.1-es változatát. A 2.0-s változat már 2003. eleje óta működött. A hivatalosan július 1-vel megindult új MEK-be (https://mek.oszk.hu) érkeztetjük most már az új dokumentumokat. Folyamatosan zajlik azóta is a régi állomány szelektív átválogatása és átköltöztetése. Külső korrektorok segítségével a szépirodalmi anyag majdnem teljes egészében korrektúrázottan kerül csak át az új rendszerbe. A szakirodalmi kiadványok is komoly minőség-ellenőrzés, szükség esetén javítás, majd egységes formázás után kerülnek az új helyükre, részletes katalogizálás mellett. Az új rendszerben lehetőleg minél többféle formátumban igyekszünk szolgáltatni a kiadványokat, ezért az egységes formázás mellett új munkafolyamatként jelent meg a dokumentumok lehetőség szerinti HTML és PDF konverziója.

Az eleMEK projekt

Az eleMEK projekt során a Magyar Elektronikus Könyvtárhoz készülő elektronikus dokumentumkezelő és -feldolgozó rendszert fejlesztettük tovább egy olyan általános "termékké", melyet modulonként vagy teljes egészében át tudnak venni a közgyűjtemények, saját digitális gyűjtemény kialakításához felhasználható kezelőszoftverként. A rendszerbe integrált programmodulokat GNU licensz alatt, ingyenesen terjeszti az NIIF a könyvtárak, múzeumok, tudományos és felsőoktatási intézmények körében.

A 2003-ban kitűzött elérendő célok a következők voltak: A MEK2-höz készült modulok "általánosítása", rugalmasan konfigurálhatóvá tétele, rendszergazdai és felhasználói dokumentáció készítése minden modulhoz. A projekt megvalósítása áthúzódott a 2004. évre.

 

Képzőművészet Magyarországon honlap bővítése

A "Képzőművészet Magyarországon" honlap bővítése, rendszertechnikájának és szolgáltatásainak fejlesztése az IHM-ITP-2/B jelű pályázatán 10 MFt támogatást nyert. A bővítésnél külön hangsúlyt kapott a képzőművészet más művészeti ágakkal (irodalom és zene) való kapcsolata, ezen belül a Magyar Elektronikus Könyvtárral történő kapcsolat létrehozása.

A felhasználói kör az oktatás szereplői (tanárok és diákok), a művészet iránt érdeklődők, valamint a külföldön élő magyarok, illetve magyar származásúak.

A tartalomfejlesztés során jelentősen megnöveltük a digitális reprodukciók számát, az új képekhez magyarázatok készültek, valamint új tárlatvezetések, speciális kiállítások és angol nyelvű szövegek. A munkát Krén Emil és Marx Dániel vezette, számos hazai múzeum munkatársainak, szakértőinek bevonásával. Marx Dánielt a magyar képzőművészeti alkotások web-alapú adatbázisának elkészítéséért, valamint az információs technológia matematikai megalapozásában végzett kutatómunkájáért a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 2003-ban Kemény János-díjban részesítette.

Az Egyesület együttműködési megállapodást kötött a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetével (KFKI RMKI) az IHM pályázat keretében elnyert szervergép elhelyezésére és a "Képzőművészet Magyarországon" gyűjteménynek folyamatos szolgáltatására.


Hungarológiai Alapkönyvtár

Az OSZK főigazgatójának felkérésére a MEK szerverén külön honlapot hoztunk lére egy tervezett nagy digitalizálási projekt, a Hungarológiai Alapkönyvtár számára, továbbá egy nyílt fórumot a digitalizálás alapjául szolgáló könyvlisták nyilvános vitájára.


Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

A MEK szolgáltatásait a vakok és csökkentlátók kezdettől fogva intenzíven használják. A MEK olvasói között kérdőíves felmérés szerint 1.5% a vak vagy csökkentlátó személy. Az Egyesület kezdettől fogva felvállalta, hogy hátrányos helyzetű olvasóinak igényeit figyelembe veszi, a gyűjtemény használatát minél jobban megkönnyíti.

A MEK 1.0 változata rendelkezett karakteres gopher és ftp eléréssel, amit a vak felhasználók képernyőolvasó programokkal jól tudtak kezelni, azonban az új grafikus MEK 2.0 rendszerben ilyen lehetőség már nincs. Ezért szükségessé vált egy, vakok és gyengénlátók számára kialakított felület létrehozása.

A MEK vakok és gyengénlátók számára nyújtott szolgáltatásainak fejlesztése egy IHM pályázat és egy, az NIIF által támogatott projekt keretében folyt 2003-ban.


IHM pályázat "Vakok és csökkentlátók számára kialakított navigációs felület és letöltési formátumok a Magyar Elektronikus Könyvtárban"

Az IHM-ITP-2/E pályázatának keretében az Egyesület a "Vakok és csökkentlátók számára kialakított navigációs felület és letöltési formátumok a Magyar Elektronikus Könyvtárban" célok megvalósítására 5 MFt támogatást nyert el.

A kialakított Web helyet elláttuk olyan külön belépési oldallal és navigációval, amely a Magyarországon elterjedt képernyőolvasó programokkal jól használható, valamint a kívánt szövegek felolvasását megkönnyítő formátumokkal: Ezzel egyben a Web oldalak ún. vakbarát kialakítására is mintát nyújtunk. A vakos változatot meg lehet tekinteni a https://vmek.oszk.hu oldalon.

A pályázat keretében lefordítottuk, és az oldalon közzétettük a W3C által közzétett Web Accessibility Initiative (http://www.w3c.org/WAI) egy fontos dokumentumát. A WAI abban látja küldetését, hogy elősegítse az internetes oldalakon "a használhatóság magas fokát a fogyatékos emberek számára".

A vakos felület első változatának kialakítását a Média az Emberekért Alapítvány közreműködésével végeztük.

A MEK vakos oldalába integráltuk a Legeza Ilona által írt, a Vakok és Gyengénlátók Szövetségének Hangoskönyvtárában megtalálható "Könyvismertetők"-et, egy olyan katalógusprogramot, mely a Hangoskönyvtár könyveiről ismertetést is ad. Ez az ismertetés a tartalomközlésen túl tájékoztat az adott mű műfajáról és az irodalomban elfoglalt helyéről, valamint tartalmazza a MEK-re mutató linket is, ha a mű megvan a könyvtárban.


NIIF projekt: Fogyatékosok kiszolgálása

Az NIIF projekt keretében részben az IHM projekt során elkezdett fejlesztéseket folytattuk a fogyatékosoknak nyújtott könyvtári szolgáltatások kiépítésére.

A vakok számára Legeza Ilona által készített könyvismertetések felkerültek a MEK szerverére. A Média az Emberért Alapítvány szakértőinek bevonásával elkészült az egyszerűsített, vakok, gyengénlátók és lassú hálózattal rendelkezők számára egyaránt használható freeware szoftverekre épülő kezelőfelület 1. változatának kialakítása a MEK2 gyűjteményéhez.

A fejlesztések a nemzetközi szabványokhoz igazodtak, ezért a Web Accessibility Initiative (http://www.w3c.org/WAI) egyes ajánlásait magyar nyelvre fordítottuk, hogy más tartalomszolgáltatókat is ösztönözzünk a vakos felületek kialakítására. A projekt keretében kidolgozott műszaki megoldások más NIIF-szolgáltatásokhoz is felhasználhatók, ahol fontos a látássérültek kiszolgálása is.


A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

Az erdélyi magyar kultúra digitalizálása

Az IHM Határon túli magyar kultúra digitalizálása, (ITP-2/C) pályázatának keretében az erdélyi magyar kultúra digitalizálási programjának keretében az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal (EMT) együttműködve a MEK állományát az erdélyi magyar szépirodalom és szakirodalom alkotásaival gyarapítottuk. Megkezdtük az erdélyi magyar kultúra digitalizálását, megnyitva négy nagy fejezetet: - az erdélyi és a csángó magyar költészet és irodalom digitalizálását - az erdélyi magyar társadalomtudományi művek digitalizálását - az erdélyi magyar műszaki tudományos művek digitalizálását - az erdélyi magyar természettudományi művek digitalizálását.

Az Egyesület együttműködési megállapodást kötött az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal a pályázat céljainak megvalósítására.


A MEK határon túli tükörszerverei

Az NIIF-től kapott második szervergépet a MEK munkatársai Szlovákiában, az OSZK, az NIIF és a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet együttműködése nyomán Somorján helyezték üzembe 2003. nov. 27-én. (http://www.mek.sk). Ezzel a Kolozsvári Műszaki Egyetemen 2002-ben elhelyezett tükörszerver mellett a MEK második határon túli tükörszervere kezdte meg üzemszerű működését.


Közhasznú szolgáltatások

MEK IPv6 konnektivitás

Az NIIF "MEK IPv6 konnektivitás" projektjének célja a MEK szolgáltatásainak IPv6 hálózaton keresztül való elérhetővé tétele volt.

Az Internet hálózat bővülése, a kapcsolódó felhasználók számának növekedése és a napjainkban megjelenő modern alkalmazások elterjedése egyre erőteljesebben hangsúlyozza az IPv6-os protokoll fontosságát, amelyet az Európa- és világszerte működő nagyszámú IPv6-os kutatási projekt is bizonyít. Az EU támogatással működő NIIF/HUNGARNET 6NET projekt keretében épülő hazai IPv6-os gerinchálózat az ország több nagy egyetemén és kutatóintézetében dolgozó kutatókhoz juttatja el az IPv6-os szolgáltatásokat. A hálózat kihasználtságának növelésére és a felhasználók IPv6 iránti figyelmének felkeltésére az NIIF Iroda IPv6 feletti tartalomszolgáltatások bevezetését tűzte ki célul. Ennek első és legfontosabb állomása a Magyar Elektronikus Könyvtár IPv6-os elérhetőségének biztosítása.

A projekt keretében 2003.decemberében megtörtént egy, az NIIF-nél elhelyezett dedikált szerver beszerzése, és megindult az installáció.

A MEK2 tényleges szolgáltatása IPv6 hálózaton az NIIF központból, valamint a "Képzőművészet Magyarországon" honlap szolgáltatása a KFKI RMKI-ból a 2004. év első félévében indult meg.


Az Egyesület kapcsolatai

A fenti feladatok végrehajtása során az Egyesület erősítette, bővítette más társadalmi szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatait.

Az Egyesület folyamatosan együttműködött az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár Osztályával.

Ugyancsak többéves hagyományai vannak az NIIF Irodával való együttműködésnek. Az NIIF projektekben való részvételt fentebb ismertettük.

Az Egyesület együttműködési megállapodásokat kötött más egyesületekkel, társadalmi szervezetekkel pályázati feladatainak együttműködésben való teljesítésére. A pályázatokkal kapcsolatban említettük a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetével a "Képzőművészet Magyarországon" pályázat teljesítésére, illetve az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal a határon túli magyar kultúra digitalizálására irányuló munkában való együttműködést.

A MEK vakok és gyengénlátók számára készített fejlesztéseivel kapcsolatban az Egyesület felvette a kapcsolatot a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével (MVGyOSz).

Az Egyesület, mint társadalmi szervezet, küldötteket delegált a kormány 1214/2002. (XII.28) sz. határozata alapján 2003. február 25.-én megalakult "Információs Társadalom Koordinációs Tárcaközi Bizottság" (ITKTB) albizottságaiba.

Az ITKTB a kormány határozata alapján együttműködik az információs társadalommal összefüggő egységes kormányzati stratégiai és intézkedési terv kidolgozásában és érvényesítésében, és koordinációs tevékenységet végez. Az ITKTB munkájában a kormányzati szervek mellett részt vesznek az érintett országos intézmények, valamint a szakmai szervezeteken keresztül az üzleti és a gazdasági élet szereplői.

Az Egyesület, az ITKTB két albizottságába delegálhatott tanácskozási jogú tagokat: A Nemzeti Digitális Tartalom Albizottságban (NDTA) Moldován István ügyvezető elnök, a Közháló Albizottságban (ITKA) pedig Zimányi Magdolna elnökségi tag képviseli az Egyesületet tanácskozási joggal. Az ülések határozatai, jegyzőkönyvei és egyéb munkaanyagok megtekinthetők a http://www.itktb.hu web-oldalon.


1 %

Az Egyesület a 2003. évben szerezte meg a jogosultságot arra, hogy a személyi jövedelemadó 1 %-ából felajánlott összegeket elfogadhassa. A 2002. év végén, és a 2003. év elején az Interneten felhívásokat tettünk közzé, amelyben erre a lehetőségre felhívtuk a MEK felhasználóinak figyelmét. A 2002. évi személyi jövedelemadó-felajánlásokból a 2003. évben az APEH-től kb. 199.000 Ft összeg folyt be az Egyesület számára.

Ez év elején is közzétettünk felhívásokat a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlását kérve az Egyesület számára. A felajánlott összeg még nem ismert.

Budapest, 2004. június 17.

 II. Pénzügyi beszámoló


Bejegyzési szám: 9024
Adóigazgatási azonosító szám: 18100277-2-41

Cím: 1827. Budapest, Budavári Palota F. épület
Dr. Mader Béla
képviselő

Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület
számviteli törvény szerinti beszámolója
a 2003. évi közhasznú tevékenységről

 

A Magyar Elektronikus Könyvtár 2003. évi gazdálkodási adatai

Sorsz.

A tétel megnevezése

Előző év
(ezer Ft)

Tárgyév
(ezer Ft)

a.

b.

c.

d.

1

A. Befektetett eszközök

0

2261

2

I. Immateriális javak

 

 

3

II. Tárgyi eszközök

 

2261

4

III. Befektetett eszközök

 

 

5

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

6

B. Forgóeszközök

240

427

7

I. Készletek

 

 

8

II. Követelések

 

 

9

III. Értékpapírok

 

 

10

IV. Pénzeszközök

240

427

11

C. Aktív időbeli elhatárolások

 

 

12

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

240

2688

13

D. Saját tőke

224

191

14

I. Jegyzett tőke

 

 

15

II. Tőkeváltozás/ Eredmény

179

225

16

III. Lekötött tartalék

 

 

17

IV. Értékelési tartalék

 

 

18

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

43

-34

19

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

2

 

20

E. Céltartalékok

 

 

21

F. Kötelezettségek

16

2497

22

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

23

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

16

2497

24

G. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

25

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

240

2688

A részletes kimutatás Excel formátumban itt tölthető le: mek-merleg2003.xlsJegyzőkönyv

a Felügyelő Bizottság értékelése az Egyesület
2003. évi pénzügyi beszámolójáról


A Felügyelő Bizottság a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület egyszerűsített éves beszámolójának a mérleg- és eredménykimutatását számszakilag megfelelőnek tartotta, s az Egyesület tagsága számára elfogadásra javasolja.

A mérleg- és eredménykimutatás számainak nagyságrendi eltérése a 2003. évben beérkezett, de pénzügyi teljesítésként erre az évre áthúzódó eszközbeszerzésekből adódik

A Bizottság megjegyezni kívánja, hogy a bizonylati fegyelem az előző évhez képest lényeges javulást mutat. Az eredménykimutatásban az egyéb bevételek alatti bontásban külön fel lehetett volna tüntetni az 1 %-os SZJA felajánlásokból befolyt összeget, annál is inkább, mivel az 1996. évi CXXVI. törvény 6. § (3) bekezdése alapján ezt október 31-ig. sajtóközleményben nyilvánosságra kell hoznunk.

 

Budapest, 2004. június 17.


Bánhegyi Zsolt Hámori Gábor
FB tag FB tag
                    Monok István
 FB elnök

 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület