A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

amely készült 2004. június 17-én., a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, rövidített nevén

MEK Egyesület

rendes Közgyűlésén,

az Egyesület székhelyén, Budapest, Budavári Palota F. épület VIII. emeleti társalgójában.

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti egyesületi tagok, illetve intézményi tagok képviselői,

dr. Mader Béla, az Egyesület elnöke,
Drótos László elnökségi tag,
Hámori Gábor, az Országos Széchényi Könyvtár belső ellenőre, a Felügyelő Bizottság tagja,
Renkecz Anita (Országos Széchényi Könyvtár), a Közgyűlés által felkért jegyzőkönyvvezető (meghívott)

 

MADER BÉLA elnök köszönti a Közgyűlés résztvevőit. Megállapítja, hogy a meghirdetett időpontban (2004.06.17. 10:30) a határozatképességhez szükséges 50%+ 1 fő nincs jelen, ezért a Közgyűlés nem határozatképes. Fél óra várakozás után 11 órakor nyitja meg ismét a Közgyűlést. A szót átadja az ügyvezető elnöknek, Moldován Istvánnak.

MOLDOVÁN ISTVÁN köszönti a résztvevőket a Közgyűlésben, melynek fő célja ezúttal a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület (továbbiakban: "Egyesület") 2003. évi beszámolójának előterjesztése és elfogadása. Első lépésben körbeadja a jelenléti ívet és címlistát, felkérve a jelenlévőket, hogy írják alá azt. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Renkecz Anitát.

SZAVAZÁS: Jegyzőkönyv-vezető: Renkecz Anita

Egyhangú igen (18)

Nem: 0

Tartózkodás: 0

MOLDOVÁN ISTVÁN a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Hámori Gábort és Bánhegyi Zsoltot.

SZAVAZÁS: A jegyzőkönyv hitelesítője: Hámori Gábor és Bánhegyi Zsolt.

Egyhangú igen (18)

Nem: 0

Tartózkodás: 0

MOLDOVÁN ISTVÁN ismerteti a kiküldött meghívókon is feltüntetett tervezett napirendi pontokat:

 1. Az Egyesület Közhasznúsági beszámolójának előterjesztése és elfogadása
 2. Beszámoló az Egyesület szakmai tevékenységéről
 3. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
 4. Egyéb kérdések

MOLDOVÁN ISTVÁN javaslatot tesz a második és harmadik napirendi pont felcserélésére. A harmadik pontban Drótos László fogja ismertetni a 2003-ban megkezdett tevékenységek egyik eredményét, az eleMEK rendszert.

Hozzáteszi, hogy a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásához szükség van szavazatszámláló bizottság választására. Az alapszabály értelmében ez évben újra kell választani az Egyesület tisztségviselőit is.

SZAVAZÁS: A módosított napirend elfogadása

Egyhangú igen (18)

Nem: 0

Tartózkodás: 0

MOLDOVÁN ISTVÁN: Az Egyesület honlapján olvasható Közhasznúsági beszámolót kell az első pontban megvitatni. A beszámoló szakmai részét röviden ismertetni fogja, a számszaki résszel kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy az Egyesületet könyvelését intéző Economet Kft képviseletében jelen van Nyírfa Józsefné, a Kft vezetője.

A honlapon közzétett beszámolóra nézve az elnökségi ülésen elhangzott egy módosítási javaslat, e szerint a beszámolónak tartalmaznia kell a cél szerinti juttatásokról szóló kimutatást. Ilyenben az Egyesület nem részesült tavaly, de ezt a tényt rögzíteni kell. [A jegyzőkönyvvezető megjegyzése: a beszámolót az ügyvezető elnök ennek megfelelően kiegészítette.]

Külön rögzíteni kell a személyi jövedelemadó felajánlott 1%-ából származó bevételt, ez a 2003-as évben kb. 200.000 Ft volt.

 

MOLDOVÁN ISTVÁN röviden ismerteti a beszámoló szakmai részét.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) 2002 évi ITP-2 pályázatain támogatást nyert pályázatok kivitelezése az adminisztratív folyamatok elhúzódása miatt csak 2003 nyár és ősz folyamán kezdődött meg. Ezek a pályázatok:

Vakok és csökkentlátók számára navigációs felület a MEK-ben 2002-2004 (IHM-ITP-2/E).

A "Képzőművészet Magyarországon" honlap bővítése 2002-2004 (IHM-ITP-2/B)

Az erdélyi magyar kultúra digitalizálási programja 2002-2004 (IHM-ITP-2/C)

A fejlesztések elkészültek, a pályázatokon nyert eszközöket beszereztük, a pályázatok lezárására ez év tavaszán került sor.

Sajnos sok esetben késett a kifizetés az elkészült és elszámolásra benyújtott munkáknál is.

Az IHM pályázatok mellett támogatást nyert el az Egyesület a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF) projektjeinek keretében is. A 2003 tavaszán beadott projektjavaslatokon 2003 decemberében kezdődhetett meg a munka.

Három NIIF projekt közül egy már lezárult, jelenleg két, e keretben futó projekt munkálatai folynak, ezek második ütemének határideje 2004. június 30:

 1. A MEK elérése az IPv6-os kísérleti hálózatról projekt lezárult 2004. március 31-én, mind a MEK, mind a "Képzőművészet Magyarországon" képtári szolgáltatás elérhető az IPv6 hálózaton. ,
 2. Rendkívül dinamikus munka keretében folyik az IHM pályázat keretében első változatban elkészült VMEK felület - a MEK akadálymentes változata - továbbfejlesztése, számos külső munkatárs és tesztelő hathatós közreműködésével. A fejlesztés célja, hogy a MEK állománya hozzáférhetővé váljék ne csak vakok és gyengénlátók, hanem további fogyatékkal élők számára is. A fejlesztési tapasztalatok alapján ajánlások is készültek, valamint elérhető a W3C két ajánlásának magyar változata is:
 3. EleMEK néven készült el egy elektronikus dokumentumok könyvtári kezeléséhez tervezett szabad terjesztésű szoftver, mely a MEK 2.0 tapasztalatainak és az általános könyvtári gyakorlatnak az ötvözésén alapul.

A távlati egyesületi célok között továbbra is szerepel a határon túli magyar kultúra támogatása. Két éve működik az OSzK, NIIF és a helyi magyar szervezetek együttműködése keretében a MEK kolozsvári tükörszervere, ugyanez tavaly megvalósult Szlovákiában is. Ezek nem pusztán mechanikus tükrözést, hanem szakmai együttműködést is jelentenek, melynek keretében mód nyílt a szakmai körök támogatásával helyi digitalizáló műhelyek felállítására, melyek a lokálisan fontos források digitalizálását végezhetik. Ezeknek a pályázatoknak még nem készült honlapja, de a munka eredményeképpen már 2-300 MB digitális anyag készült el. Ilyen irányú tárgyalások most a vajdasági (Zenta) magyar szervezetekkel is folynak.

A szakmai beszámoló befejeztével Moldován István a jelenlevő tagok kérdéseit, hozzászólásait várja.

KOKAS KÁROLY: A szlovákiai tükörszerver létrehozásával párhuzamosan folyik-e tudatos forrásgyűjtés?

MOLDOVÁN ISTVÁN: A szervert a Fórum Intézet működteti Dunaszerdahelyen. A helyi kiadványok a Lilium Aurum könyvkiadó és könyvtár kezelésében vannak, az ott készülő intézeti kiadványokat, szakkiadványokat és bibliográfiákat megkapja a MEK is.

 

BÁNHEGYI ZSOLT Az IPv6 gerinchálózat jelenlegi helyzetéről szeretne többet tudni. A Hungarnet vált-e erre a hálózatra?

 

ZIMÁNYI MAGDA: Egy Európai Uniós projekt keretében kiépült egy hazai, IPv6 alapú kísérleti kutatói hálózat, melyhez nagyobb egyetemek és az MTA csillebérci intézetei csatlakoztak. A projekt vezetője Mohácsi János (NIIF). A hálózathoz minden Hungarnet/NIIF tagintézmény csatlakozhat. Egyelőre Európában és Magyarországon is az IPv6 az IPv4 mellett csak kísérleti jelleggel működik.

KOKAS KÁROLY: Az NIIF honlapon található erről több információ. Mivel az IPv6 annyira kísérleti technológia, hogy alig van rajta tartalomszolgáltatás, a MEK és a "Képzőművészet Magyarországon" gyűjtemény anyaga révén az NIIF IPv6-os szolgáltatása európai viszonylatban elsőrangú.

 

MOLDOVÁN ISTVÁN: Az NIIF kereste meg a MEK-et az IPv6 alapú szolgáltatás kialakításához.

MOLDOVÁN ISTVÁN: További kérdések híján elfogadásra javaslom a Közhasznúsági beszámolót.

SZAVAZÁS: A Közhasznúsági beszámoló elfogadása.

Egyhangú igen (18)

Nem: 0

Tartózkodás: 0

MOLDOVÁN ISTVÁN: A 2. napirendi pont értelmében most a felügyelőbizottsági tagok megválasztása következik. Az elnökség Király Péternét, Trautmann Györgynét és Varga Sándort kérte fel a jelölőbizottság tagjainak. A bizottság szóvivője Varga Sándor.

VARGA SÁNDOR: A jelölőbizottság összeült és megkérdezte a jelenlegi felügyelőbizottsági tagokat (Bánhegyi Zsolt, Hámori Gábor, Monok István), hogy vállalják-e a további tagságot. Mindhárman igenlő választ adtak. A tagságot e-mailben értesítették a bizottság újraválasztásának szükségességéről. Egyetlen érdemi válasz érkezett, az a jelenlegi bizottsági összetételt javasolta. Módosítani, további neveket javasolni a jelölőlistához természetesen most is lehet.

 

MOLDOVÁN ISTVÁN Javaslat híján megköszöni Varga Sándor beszámolóját. A Felügyelő Bizottság megválasztásához szavazatszámláló bizottságot kell választani. Szavazatszámláló bizottsági tagnak jelöli Nagy Máriát, Király Pétert és Kokas Károlyt.

SZAVAZÁS: A javasolt szavazatszámláló bizottsági tagság elfogadásáról.

Egyhangú igen (18)

Nem: 0

Tartózkodás: 0

VÁLAS GYÖRGY Amennyiben a Felügyelő Bizottság most újraválaszttatik, beszámolót szeretne hallani annak tevékenységéről. Két évvel ezelőtta felügyelőbizottsági tagságról azért mondott le, mert nem értett egyet a bizottság működésének néhány elemével.

MOLDOVÁN ISTVÁN Felkéri a Felügyelő bizottság elnökét, Monok Istvánt, hogy tartsa meg beszámolóját.

 

MONOK ISTVÁN: A Felügyelő Bizottság elsősorban az Egyesület működésének gazdasági aspektusait vizsgálta. [Felolvassa a bizottsági ülés jegyzőkönyvét]. Hámori Gábor pénzügyi képzettsége és gondossága garancia a bizottság szabályszerű működésére. A Felügyelő Bizottság elnöke az Egyesület pályázatai révén egyébként is napi kapcsolatot tart az Egyesület vezetőségével.

 

MOLDOVÁN ISTVÁN: Külön megköszöni Hámori Gábor munkáját a bizottságban, a pályázatok miatt nagy szükség volt a pénzügyi szakember segítségére.

[A szavazatszámláló bizottság felügyelete mellett megtörténik a felügyelőbizottsági tagok megválasztása.]

KOKAS KÁROLY: Megköszöni a szavazatszámláló bizottság munkáját, és ismerteti a szavazás eredményét.

A szavazáson részt vett 18 fő.

A leadott szavazólapok száma összesen 18.

Az eredmény:

Bánhegyi Zsolt 18 szavazat

Hámori Gábor 17 szavazat

Monok István 17 szavazat

Ezzel a Felügyelő Bizottság újraválasztása megtörtént.

MOLDOVÁN ISTVÁN: Megköszöni a szavazatszámláló bizottság munkáját, és áttérve a következő napirendi pontra, felkéri Drótos Lászlót, hogy az "egyéb" témakör keretében ismertesse az eleMEK fejlesztést.

DRÓTOS LÁSZLÓ elöljáróban két dolgot szeretne elmondani.

 1. A MEK fennállásának 10 éve során sosem korlátozódott a gyűjteményben található dokumentumok összességére. A könyvtárhoz számos egyéb szakmai tevékenység fűződik (levelezőcsoportok, szolgáltatások, rendezvények stb.). Erről bővebben beszélt Moldován István előadásában a 2004-es NETWORKSHOP konferencián.
 2. A második fontos tényező, hogy annak idején, 1994 elején a MEK-et elosztott rendszerként képzelték el, csak virtuálisan összekapcsolódó, közösen visszakereshető szolgáltatások összességeként. Ezt a felsőoktatási hálózat révén gondolták megvalósíthatónak, de kiderült, hogy ezen a téren még nem áll rendelkezésre a megfelelő infrastruktúra. Így jött létre végül a központi szolgáltatás.

A MEK 2.0 létrehozása közben nyilvánvaló volt, hogy a munka eredményeit és tapasztalatait meg kell osztani más, digitális anyagokat kezelő gyűjteményekkel. Az új MEK fejlesztésével egyidőben Magyarországon rendkívül fellendült a digitális kultúra támogatottsága kormányzati szinten, egyre több pályázatot írnak ki ebben a témában, valamint ide tartozó fejlemény továbbá a Nemzeti Digitális Archívum terveinek megszületése. Az NDA tulajdonképpen a 10 évvel korábbi MEK-koncepció megvalósulása, amennyiben elosztott rendszerben gondolkozik.

E két tendencia szerencsés összejátszásának kimenete a most bemutatandó alkalmazás, az eleMEK, mely egy 2003-as NIIF támogatással indult fejlesztés eredménye. A projekt első fázisa 2004 március végén zárult le, a második fázis befejezése június végén esedékes.

Az eleMEK név három szempontból is érdekes. Egyrészt, utal arra, hogy a rendszer elektronikus dokumentumokkal foglalkozik, másrészt tartalmazza a MEK rövidítést is, harmadrészt pedig a szó jelentésével az alkalmazás moduláris jellegét hangsúlyozza.

Az eleMEK rendszernek három fő sajátosságát érdemes kiemelni.

 1. Kifejezetten elektronikus dokumentumok kezelésére lett kifejlesztve. A hagyományos könyvtári rendszerek elviekben alkalmasak elektronikus dokumentumok leírására, de az így keletkezett adatok nem aknázzák ki az ilyen források jellegéből adódó lehetőségeket, különösen a felhasználó szempontjából nem. Emellett nem támogatják az olyan, kifejezetten elektronikus dokumentumok leírására kifejlesztett, világszerte elterjedt szabványokat, mint a Dublin Core vagy az Open Archives Initiative (OAI) adatszabványa.
 2. Az alkalmazás JAVA alapon működik. Az eredeti tervek szerint a MEK-hez hasonló MySQL, Perl alapú rendszert képzeltek el, de végül jobbnak ítélték a Javás megoldás mobilitását.
 3. Az eleMEK fejlesztése a General Public Licence keretében történt, ami azt jelenti, hogy a létrejött szoftver nyílt forráskódú, ingyenesen terjeszthető, bárki által módosítható és továbbfejleszthető, azzal a feltétellel, hogy a fejlesztések és javítások végeredménye ugyanúgy hozzáférhető, módosítható.

A fejlesztés honlapja a https://elemek.oszk.hu URL-en található. A végleges változat NIIF-es szolgáltató gépről fut majd. Bizonyos modulokhoz (adatbeviteli funkciók) a JAVA működési környezet telepítése szükséges.

A jelenleg megtekinthető 1.1 verzió a következő modulokat tartalmazza:

 • 0. modul: Itt a rendszergazda állíthatja be a megfelelő rendszerjellemzőket (file-struktúra, rendszerbeállítások, kötött listák, formátumok, stb.)
 • 1. modul: Adatbevitel, leírások készítése (adatbevitel és -módosítás, adattárolás XML formátumban)
 • 2. modul: Adatcsere, adatbeolvasás (XML import, és DC-, cédula-, címkés-, USMARC/HUNMARC output)
 • 3. modul: Keresés (gyorskereső, olvasói és adminisztrátori katalógus)
 • 4. modul: Statisztika (kimutatások a gyűjtemény összetételéről, különböző szempontok szerint)

Az eleMEK csak egy adatbázis-kezelő és -karbantartó alkalmazás, mely bármilyen meglévő rendszerbe beépül. Saját felhasználói felülete nincs, a külső megjelenés az igényeknek megfelelően kialakítható stíluslapok segítségével. A rendszer szempontjából a digitális dokumentumot a lehető legtágabb értelemben kell felfogni, bármilyen típusú dokumentum leírható benne, amely fájlként létezik.

Jelenleg folyik az eleMEK 2.0-ás változatának fejlesztése, mellyel további modulok járulnak majd a meglevőkhöz:

 • a teljes szövegű keresés a feltárt dokumentumokban
 • SQL-támogatás (azaz, a jelenlegi gyakorlat mellett, mely XML-fájlban tárolja a bevitt adatokat, azok SQL-adatbázisban tárolódnak, ami meggyorsítja a keresést)
 • OAI-kompatibilitás (a bevitt adatok értelmezhetők majd OAI-rendszerű szolgáltatók számára, mint például az NDA készülő adatbázisa. Jelenleg kevés olyan magyar adatszolgáltatás van, mely beolvasható lenne az NDA számára.)
 • Hozzáférés korlátozása (olyan rendszerekhez, melyeknél a katalógus nyilvános, de a dokumentum megtekintése bizonyos jogosultságokhoz van kötve)

DRÓTOS LÁSZLÓ a továbbiakban képekkel illusztrálta a beszámolót, kezdve az eleMEK DATA OBJECT illusztrációjával, mely a rendszer felépítését szemlélteti,

A rendszerhez készülő dokumentáció, mely megtekinthető a https://elemek.oszk.hu honlapon, tartalmazza a rendszertervet és az adatbevitelt segítő kitöltési utasítást.

Az eleMEK-ben 18 adatcsoport tárható fel, almezőkkel, tehát eléggé részletes leírást tesz lehetővé. Ezekből mindössze 3-4 kötelező, tehát kellően rugalmas. A tárgyszavazáshoz többféle tezaurusz használható, de ETO-szám bevitele is lehetséges.

A 2.0 verzió legkésőbb július végére használható lesz, de addig is mindenkit a rendszer próbálgatására bátorítanak és az esetleges észrevételeket várják a honlapon feltüntetett e-mail címekre. A fejlesztők abban reménykednek, hogy az NIIF és a MEK Egyesület mellett az OSzK is felkarolja a kezdeményezést, és ezzel a hármas támogatottsággal jól használható, folyamatosan karbantartott rendszer épül.

Az elhangzottakkal kapcsolatban várja a kérdéseket.

 

KOKAS KÁROLY: Mi a GNU-GPL alapon történő továbbfejlesztések visszacsatolásának módja? Magyar viszonylatban eddig általában csak hozzátételek történtek ilyen kezdeményezésekhez, talán ez az első jelentős ilyen, Magyarországon kezdeményezett projekt.

DRÓTOS LÁSZLÓ: Szeretnénk közösséget szervezni az eleMEK mögé, egyrészt a fejlesztői-üzemeltetői körből (NIIF, OSzK szakemberei), másrészt a felhasználókból. A honlapon fórum fog indulni és egy kritikus alkalmazói tömeg elérése után szakmai találkozók szervezésének is lesz értelme.

Az első éles alkalmazás egy hónap múlva indul a Szolnoki Megyei Könyvtár digitális gyűjteményén. Ezen kívül jelentkezett a BME és egy főiskola is.

 

KIRÁLY PÉTERnek számos kérdése van. Az eleMEK-ben publikációs platform lehetőségét látja. Kérdés, hogy a MEK átáll-e majd erre a rendszerre. Továbbá, beépítik-e az NDA keretében kidolgozott finomított Dublin Core ajánlást. Tervezik-e a metaadat-szintnél mélyebb feltárást? Most készült el nagymennyiségű anyag szabványos DTD-vel feltárt szerkezetben, mely lehetőséget nyújthat analitikus keresésre. Hogyan kezeli az eleMEK a karakterkódolási problémákat? És végül felmerült-e annak lehetőség, hogy az OSzK által készített 2 milliós nagyságrendű, még nem nyilvános képanyag publikálására használható lehet ez a rendszer?

 

DRÓTOS LÁSZLÓ: A MEK 2.0 ennél sokkal komplexebb rendszer. Az eredeti tervek arról szóltak, hogy a jelenlegi MEK 2 általánosításával készült volna el ez az alkalmazás, de kiderült, hogy az nagyon sok speciális szempontot tartalmaz, melyre más felhasználóknak nem lenne szüksége. Az eleMEK szerkezete lazább, egyelőre semmiképp sem fogja felváltani a jelenlegi 2.0-ás MEK-et. Viszont, 3-4 év múlva, mikor esedékes lesz a rendszer felújítása, már valószínű, hogy azt az eleMEK-hez hasonló keretben, Javás környezetben fogjuk elkészíteni.

Ellenben, a határon túli MEK-ek esetében már most használható az eleMEK, helyi viszonylatban fontos anyagok nyilvántartására.

Ezen kívül, a MEK és az eleMEK között teljes az adat-kompatibilitás, és lehetséges a közös keresés.

Az NDA-féle kvalifikált Dublin Core be fog épülni az eleMEK-be, jelenleg a végleges verzióra várnak. Az NDA ajánlása még elég kiforratlan, csak akkor veszik át, ha lesz egy végleges változat.

A dokumentumstruktúra feltárása az eleMEK 3.0-ás változatába van betervezve, ez a katalógus és a teljes szövegű keresés szintje közötti keresési lehetőséget biztosít majd.

Az OSzK képanyagának feldolgozása eddig nem merült fel, de az eleMEK-kel bárki megcsinálhatja a megfelelő konfigurálás után. A kérdés az, ahogy a digitalizálók mennyire látnak majd fantáziát a rendszer alkalmazásában.

 

KOKAS KÁROLY: A döntéshozóknak esetleg be kellene építenie a jövőben ilyen témájú pályázatok feltételeibe az eleMEK alkalmazását, vagy legalább az azzal való kompatibilitást.

 

DRÓTOS LÁSZLÓ: Néhány egyéb fejlesztéssel együtt szeptemberben ismét népszerűsíteni fogjuk az új eredményeinket, köztük az eleMEK-et is.

 

KOKAS KÁROLY: Külön fel kell hívni rá a minisztériumi döntéshozók figyelmét.

 

MOLDOVÁN ISTVÁN: A Scriptum Kft segítségét kérték az OAI-kompatibilitás fejlesztésére, tekintettel az NDA Dublin Core-ra.

 

KRÉN EMIL: Nagyon sok kezdeményezés van az adatok közös kezelésére. De az ilyen alkalmazások fejlesztésénél oda kell figyelni arra is, hogy vannak olyan dokumentumok, melyek nemcsak magyar nyelvterületről tarthatnak számot érdeklődésre. Az ezeket feltáró rendszernek legalább még angol nyelven használhatónak kellene lennie. Az eleMEK fel van készülve erre?

 

DRÓTOS LÁSZLÓ: Az eleMEK-be bármilyen nyelvű adat bevihető. A programhoz nem adunk kész felületet, azt bármilyen nyelven definiálni lehet. A beviteli űrlap magyar nyelvű, de könnyen módosítható, akárcsak a felület többi nyelvfüggő része. Bármilyen felhasználói igényhez tud alkalmazkodni.

 

MOLDOVÁN ISTVÁN: Az E-print.org szintén hazánkban fejlesztett elektronikus dokumentumokat nyilvántartó rendszer, mely bármilyen tematikus feltáró rendszert be tud fogadni. Hogyan viszonyul az eleMEK-hez?

 

DRÓTOS LÁSZLÓ: Az eleMEK jelenleg kétszintű tematikus feltárást alkalmaz. Az E-print.org-ról annyit, hogy az a rendszer sok előre beépített automatizmust tartalmaz, mely sok megkötéssel jár. Az eleMEK rugalmasabb, de kevésbé automatizált.

 

RENKECZ ANITA: Képes-e az eleMEK időszaki kiadványok feldolgozására?

 

DRÓTOS LÁSZLÓ: Jelenleg nem lehet benne folytatódó kiadványokat feltárni, de lehetséges ilyen irányú továbblépés, a modulok bővítésével.

 

BÁNHEGYI ZSOLT: Pedig nagyon fontos lenne ez elektronikus folyóiratok feltárása.

 

DRÓTOS LÁSZLÓ: Erre központi nyilvántartást tervezünk, melyben leírunk minden elérhető időszaki kiadványt. Ez magyar viszonylatban 1000-1500 tételt jelent, amivel elbír egy központi rendszer. Az egyedi elektronikus dokumentumok száma viszont több millióra rúghat, ezt csak több helyi nyilvántartással lehet leírni majd a szabványos metadatoknak köszönhetően közösen kereshetővé tenni.

 

RENKECZ ANITA: Hogyan néz ki az eleMEK-ben a tematikus feltárás első szintje?

 

DRÓTOS LÁSZLÓ: Tudni kell, hogy az eleMEK-hez kész feltöltött listák állnak rendelkezésre, például az országnevekre, nyelvekre, MIME-típusokra. Egy ilyen kétszintű lista használható a tematikus besoroláshoz is, a tárgyszón kívül. Használata nem kötelező, törölhető egyik vagy akár mindkét szint is. A kereső a téma alatt egyszerre keres az altémakörben és a tárgyszóban, tehát az altémakör felvétele nem is kötelező. Az NDA-nál is találhatók egyébként előre összeállított lista-ajánlatok, például a dokumentumtípusra.

 

MOLDOVÁN ISTVÁN: Az eleMEK fejlesztéséről bővebben hallhatnak Szolnokon a 2004. július 14-15-én tartandó könyvtáros-konferencián. Lenne egyéb hozzászólás?

(Nincs.)

 

MOLDOVÁN ISTVÁN: Köszönöm a részvételt, a Közgyűlést ezennel bezárom.

 

K.m.f.

 

      .........................         ........................
dr. Mader Béla Renkecz Anita
elnök jegyzőkönyv vezető


......................... ........................

Hámori Gábor Bánhegyi Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő
 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület