A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA


Közhasznúsági beszámoló

a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület
2008. évi szakmai tevékenységéről

 

Készült a 2000. évi C. törvény
és a
224/2000 (XII.19.) Korm. Rend. alapján


Az Egyesület közgyűlése elfogadta 2009. május 28-án


A MEK Egyesületet a Fővárosi Bíróság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 27. §-ában rögzítetteknek megfelelően 2000. augusztus 28-án jegyezte be. A MEK Egyesület közhasznúsági tevékenységét a Fővárosi Bíróság 9024. sz. nyilvántartási és Pk. 61.156/1999/4 ügyiratszám alapján látja el. A fellebbezési idő lejárta után a Bíróság a végzést 2000. szeptember 22-én jogerőre emelte. Ennek megfelelően az Egyesület beszámolási kötelezettségének teljesítése során a közhasznú szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi CLVI. törvény, a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19) Korm. sz. rendeletben foglaltak szerint kell eljárnia. A jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabályok előírásainak figyelembevételével készült.

A közhasznúsági jelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 1. a számviteli beszámolót: ez a jelen beszámoló mellékletét képezi;
 2. a költségvetési támogatás felhasználását: az Egyesület közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült, támogatást NCA pályázati támogatás formájában kapott, ennek felhasználását a számviteli beszámoló tartalmazza;
 3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást az Egyesület az Informatikai Szolgáltatók Tanácsától kapott támogatásból szerzett be hardware eszközöket, ezeket a MEK működtetésében használja fel;
 4. a cél szerinti juttatások kimutatását: az Egyesület cél szerinti juttatásokban nem részesült;
 5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét: juttatásokban az Egyesület csak NCA pályázati támogatás formájában részesült, ezekre fent kitértünk;
 6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét: ilyen juttatások nem voltak, az Egyesület tisztségviselői társadalmi munkában látják el feladatukat;
 7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 


I. Szakmai beszámoló

Az Egyesület célja az Alapszabály szerint:

 • a magyar és az egyetemes kultúra, valamint a tudomány alkotásainak elektronikus formában történő gyűjtése és terjesztése a világhálón keresztül, s ezzel az információs társadalom első magyar elektronikus könyvtárának folyamatos építése és fejlesztése,
 • az idegen nyelven, különös tekintettel a nemzetiségek anyanyelvén, megjelenő alkotások hozzáférhetővé tétele elektronikus formában,
 • az elektronikus publikálás támogatása, elősegítése és ösztönzése,
 • közhasznú szolgáltatásainak tagjain túl mások számára történő széleskörű hozzáférésének biztosítása,
 • az ismeretterjesztő, a tudományos munka támogatása.

"Az Egyesület célja, hogy saját tevékenysége és tagjainak közreműködése révén elősegítse a magyar kultúra és tudomány területén keletkező elektronikus dokumentumok megőrzését, s az Interneten való nyilvános és ingyenes terjesztését a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) nevű szolgáltatás keretében."

A közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. §. c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az Egyesület cél szerinti feladatkörébe tartozik:

 • tudományos tevékenység, kutatás; (3.)
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; (4.)
 • kulturális tevékenység; (5.)
 • kulturális örökség megóvása; (6.)
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; (11.)
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; (13)
 • közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások (20.)


Pályázatok, projektek

NCA pályázatok

Az Egyesület a 2008. év során is nyert pályázati támogatást a Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA).

Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma által kiírt pályázaton támogatást nyertünk az Egyesület működési költségeinek finanszírozására. Ebből fedeztük az Egyesület szabályszerű működéséhez feltétlenül szükséges tevékenységek költségeit: a könyvelés költségeit, bankköltségeket, postai költségeket stb. Ebből fizettük az SZJA 1%-os hirdetési költségeket, a rendezvények költségét. Ezen kívül ebből fedeztük az egyesület adminisztratív ügyeinek, rendezvények szervezésének, pályázati ügyek intézésének stb. költségeit. Ezt a munkát az elmúlt évben nagy gondossággal és ügyszeretettel Simon Jennifer végezte. Továbbá működési pályázatunkból fedeztük néhány irodaszer beszerzését, a fennmaradó támogatási összeget szépirodalmi szövegek javítására (korrektúra) fordítottuk.


ISZT támogatás

2008-ban is jelentős támogatást kaptunk az Internet Szolgáltatók Tanácsától (ISZT). A támogatásnak köszönhetően fontos kézikönyvek és régi sajtótermékek digitalizálását végeztük el. A Hungarológiai Alapkönyvtár anyagát tovább bővítettük. Digitalizáltunk jelentős kézikönyveket, összefoglaló műveket, számos szépirodalmi munkát. Az EPA gyűjtemény bővítéséhez folytattuk a történeti magyar sajtó digitalizálását, megkezdett állományok bővítésével, illetve újabb folyóiratok digitalizálásával. Ebben a legnagyobb tétel az Irodalomtörténeti Közlemények 102 évfolyamának digitalizálása, amelynek a főiskolai, egyetemi hallgatók körében van nagy jelentősége. Ugyancsak jelentős tartalmi bővülést jelentett a Vasárnapi Újság 46 évfolyamának beszerzése, szolgáltatása. Így a keresett, 19. századi hetilap 1854-től 1900-ig megtalálható az EPA archívumban, teljes szöveggel. Tovább bővítettük az elsősorban vakok számára készülő hangoskönyvek állományát. Az MVGYOSZ hangoskönyvei mellett az Egyesület szerződött egy hangstúdióval és saját kivitelezésben kezdett el hangoskönyveket készíttetni. Az első kiadványok ősszel kerültek a gyűjteménybe, nagyobb bővülés 2009-ben várható. Jelentősen tovább építettük az előző évben megkezdett digitális képgyűjteményt (Digitális Képarchívum, DKA, https://keptar.oszk.hu). Továbbra is az ISZT támogatás teszi lehetővé az Egyesület számára a rendszeres webauditálást.

A támogatásból elkészült munkákat ez év tavaszán fejeztük be, az ISZT számára készült beszámolót ez év áprilisában tettük nyilvánossá az Egyesület honlapján: https://mek.oszk.hu/egyesulet/iszt-beszamolo2008.htm


Digitalizálási projekt

Az Erdészeti Egyesület megbízásából Egyesületünk vállalkozott az Erdészeti Lapok 1863-1999. között megjelent évfolyamainak teljes körű digitalizálására. A nyomtatott kiadványokat az Erdészeti Egyesület biztosította. A társ egyesület egy pályázatot nyújtott be a digitalizálás finanszírozására. A pályázat sikeresen nyert 2008. végén, a szerződéskötés és a feladat kivitelezése 2009. elején kezdődött meg.


Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása

A 2008. évben a MEK-ben tárolt könyvek száma túllépte a 6500-at. Várható, hogy a közgyűlés idejére ez a szám eléri vagy túl is lépi a 7000-et. Az EPA-ba bekerült kiadványok, periodikumok száma 2008-ban az 1500-at érte el, az archivált füzetek száma meghaladta a 17.000-et. Több mint 7300 db képet dolgoztunk fel a - nyilvánosan még nem hirdetett - Digitális Képarchívumban (DKA).


Dokumentumok konverziója (XML).

Tovább folytattuk egyesületi forrásokból a MEK dokumentumainak XML konverzióját. Elektronikus Periodika Archívumunk (EPA) továbbfejlesztése érdekében az egyesület támogatja az EPA-ban archivált elektronikus folyóiratok tartalomjegyzékeinek XML konverzióját is. A konverziós munka egyrészt biztosítja az archivált dokumentumok hosszú távú megőrzését, másrészt a dokumentumok egyéb, alkalmas formátumokba konvertálását. Ugyancsak folytattuk a Miskolci Egyetem által működtetett MATARKA (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa) adatbázissal való együttműködést.

A miskolci kezdeményezésű szolgáltatással már évek óta együttműködünk, az EPA-ban archivált teljes szövegű folyóiratcikkek kapcsolódnak az adatbázis tartalomjegyzékeihez. Így archivált folyóirataink egy része szerző-cím szerint is visszakereshető: http://www.matarka.hu


Magyar Internet Archívum

Drótos László javaslatára már hosszabb ideje foglalkozunk a Magyar Internet Archívum (MIA) létrehozásának terveivel. Sajnálatos módon a 2008. évben sem sikerült erre a célra kormányzati támogatást elnyerni. A tervezési munkákat, a tapasztalatgyűjtést, a projekt terveinek ismertetését ennek ellenére folytatjuk.


Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

A MEK a hátrányos helyzetű csoportok közül elsősorban a speciális igényt jelentő vak felhasználók számára végez fejlesztéseket, bővítéseket. A 2008. évben az ISZT már említett támogatásával bővítettük hangoskönyv-állományunkat. Az Egyesület munkatársainak hibáján kívül más szervezetektől való átvétellel való bővítést csak a kívántnál lassúbb ütemben sikerült végeznünk. Ezért kezdeményeztük hangoskönyvek készítését az Egyesület megrendelésére, színész által felolvasott szövegekkel. Elsősorban a középiskolai kötelező olvasmányok köréből választottuk ki a rögzítendő műveket.


A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

Folytatódott együttműködésünk az Erdélyi Múzeum Egyesülettel (Kolozsvár) a Fórum Kisebbségkutató Intézettel (Somorja, Szlovákia), valamint a vajdasági Forum kiadóval. A korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is vettünk át tőlük dokumentumokat. A MEK határon túli tükörszerverei (http://www.mek.ro, http://www.mek.sk, http://mek.vmmi.org) továbbra is működnek, oly módon, hogy nem a MEK teljes anyagát, csak a helyben használt, kért anyagot tárolják az ottani szervereken. 2008-ban külső támogatással elindítottuk egy kárpátaljai tükörszerver üzembehelyezését. A rendelkezésünkre bocsátott szerver konfigurálása, a szoftver-telepítése megtörtént, a szerver helyszíni telepítését még meg kell oldanunk.


Sajtódigitalizálás szakmai nap

2008. júniusában megrendeztük a terveinkben szereplő "Sajtódigitalizálás a könyvtárban" országos szakmai napot a folyóiratok digitalizálásának módszereiről, eredményeiről és tapasztalatairól. https://mek.oszk.hu/egyesulet/sdk/

A rendezvény nagy érdeklődést váltott ki szakmai körökben, kb. 80 résztvevője volt 42 intézmény részéről. 4 előadás hangzott el, ezeket kerekasztal-megbeszélés követte. Ennek keretében több olyan könyvtár is bemutatta sajtódigitalizálási tevékenységét, amelynek részéről előadás nem hangzott el. A rendezvény gondos megszervezéséért, a kerekasztal-megbeszélés vezetéséért és a rendezvény honlapjának szerkesztéséért köszönet és elismerés illeti Renkecz Anitát, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársát.


Infrastruktúra fejlesztés

A 2008. évben infrastruktúra fejlesztésre nem álltak rendelkezésünkre számottevő források, csak kisebb értékű fejlesztéseket tudtunk végezni. Január hónapban egy üzemzavar után a 2007. évben beszerzett konfiguráció háttértárát bővítettük.

A MEK nagyobb forgalma miatt az év szeptemberében rendszergazdánk olyan módon alakította át a szerver működését, hogy nagyobb forgalom esetén a kérések egy részét a NIIF tükörszerverére irányítja át: http://mek.niif.hu.


Europeana

2008. november 20-án megnyílt az Europeana európai digitális könyvtári adatbázis, mellyel mintegy 2 millió digitális dokumentum (képek, szövegek, hangfelvételek és videók) adataiban lehet egyszerre keresni. A magyar felülettel is rendelkező honlap még csak az 1.0-ás változat, a végleges verzió 2010-re készül el, a tervek szerint akkorra már 6 millió dokumentummal. Magyarországról jelenleg a MEK gyűjteménye található meg az Europeana adatbázisában. A túl nagy forgalom miatt a szolgáltatás indulás után rövid időn belül összeomlott, kb. egy hónapig szüneteltetni voltak kénytelenek. A szolgáltatás december 23-án indult újra nagyobb teljesítményű szervereken: http://www.europeana.eu


Kapcsolattartás a felhasználókkal, olvasókkal

Kihasználjuk az Internet lehetőségeit felhasználóinkkal, olvasóinkkal való kapcsolattartásra. A MEK Egyesület már korábban, 2006-ban megjelent az iWiW közösségi site-on. Az iWiW szabályainak változása miatt 2008 őszén az Egyesületnek ún. klub formájúvá kellett átalakítania az iWiW-ben való részvételét. A klub jelenleg 4352 tagot számlál, az alábbi oldalon lehet hozzá csatlakoznia azoknak, akiknek van iWiW azonosítója.
http://iwiw.hu/pages/community/comdata.jsp?cID=2218221

Még 2007-ben az OSZK MEK Osztálya indított egy MEK blogot, amely a teljes MEK közösséggel való kapcsolattartást szolgálja: http://mekhirek.freeblog.hu/


Díjak, kitüntetések

A Magyar Kultúra Napján, 2008. január 22-én Moldován István, az Egyesület ügyvezető elnöke Bibliotéka Emlékérem-díjat kapott. 2008. áprilisában Zimányi Magdolnának, az Egyesület elnökségi tagjának a Magyar Felső-, Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület, rövid nevén: Hungarnet Egyesület által alapított Hungarnet-díjat ítélték oda. 2008. december 3-án, a DAT2008 konferencia eFestival rendezvényén Drótos László, az Egyesület elnökségi tagja és Moldován István megosztott életműdíjat kapott a Magyar Elektronikus Könyvtár létrehozásáért, tartalomfejlesztésével kapcsolatos munkásságukért.


Egyéb pénzügyi források

Az Egyesület fő bevételi forrásai a tagdíjbevételen kívül a személyi jövedelemadó 1%-ából felajánlott összeg, a pályázati források, valamint a külső támogatások. Ez idő szerint az Egyesületnek - most már több éve - egyetlen aktív támogatója van, az ISZT, melynek nagyvonalú támogatása teszi lehetővé az Egyesület biztonságos munkáját.

Az Egyesület 2008-ban is részesült a 2007. évi személyi jövedelemadó 1%-ából felajánlott összegekből. 2008. évben az APEH-től 565 eFt összeg folyt be az Egyesület számára, amelyet beérkezett szövegeink minőségellenőrzésére valamint XML konverziókra fordítottunk.

Az 1% támogatás érdekében éltünk a hirdetési lehetőségekkel, újságban, Interneten, az e célt szolgáló ún. nonprofit honlapokon (http://www.niok.hu, http://www.adhat.hu) közzétettük az Egyesület adatait, támogatást kérve.

A MEK Egyesület honlapján kialakított támogatási oldalon a MEK fejlesztése számára gyűjtünk önkéntes felajánlásokat, támogatást többek között SMS vagy emelt díjas telefonok segítségével. Ebből a forrásból tavaly minimális támogatás folyt be. Ezúton is megköszönjük tagjainknak, ha népszerűsítik, ajánlják ezt az oldalunkat: https://mek.oszk.hu/html/tamogatas.html

A pénzbeli támogatásokon kívül nagyszámú önkéntes segítő (tagok és nem egyesületi tagok egyaránt) munkája (szkennelés, szkennelt dokumentumok felajánlása, adminisztratív feladatokban való részvétel, pályázati munkák támogatása) segíti az Egyesület munkáját. Ugyancsak nagy segítséget jelent számos partnerintézmény, amelyektől térítésmentesen kaptunk dokumentumokat közzétételre, vagy technikai segítséget nyújtottak az Egyesületnek. Ezeket a nem pénzbeli támogatásokat nem tudjuk számszerűsíteni, de nélkülük az Egyesület nem folytathatná működését.


Az Egyesület fontosabb adatai

Nem szokásos, hogy egy közel tíz éve működő egyesületnek saját nevével kell foglalkoznia. Most azonban ezt kell tennünk, mivel az elmúlt évben pályázatok beadása során kiderült. hogy az Egyesület elnevezése különböző nyilvántartásokban eltérően szerepel, és ez problémát okozott. Az Egyesületet 2000-ben a bíróság Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület néven jegyezte be. Az 1999-ben tartott első alapító közgyűlésen azonban, melyet 2000-ben formai okok miatt meg kellett ismételnünk, a névben még szerepelt a “Közhasznú” szó is. Sajnálatos módon egyes hivatalos dokumentumokban ez a név szerepelt, így az elmúlt évben ezt többször tisztáznunk kellett. Ez úton is kérjük az Egyesület minden tagját, hogy minden dokumentumban, honlapon és egyéb megjelenési helyen az Egyesület bejegyzés szerinti nevét használja.

Az elmúlt évben rendelkezések miatt országosan változtak a TEÁOR-számok, így megváltoztak az Egyesület TEÁOR-számai is, valamint ezzel együtt az Egyesület statisztikai számjele is.


Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

A MEK fejlesztésekről, projektekről a 2008. évben a MEK Egyesület tagjai az alábbi cikkeket publikálták, illetve az alábbi előadásokat tartották:

Konferenciák, előadások

Moldován István: Könyvtárak az elektronikus tanulás szolgálatában https://www.mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2008/agria2008.ppt
2008. október 28. - Eger, Eszterházy Károly Főiskola, Agria Media 2008
http://www.ektf.hu/agriamedia/index.php?page=presents&present=94

Moldován István: Újjászülető oktatási tartalmak a nemzeti könyvtárban
https://www.mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2008/oszk-oktat.ppt
2008. szeptember 26. - Zsigmond Király Főiskola, MultiMédia az oktatásban konferencia
http://mmokonf2008.zskf.hu/

dr. Kokas Károly: Sajtódigitalizálás: Hol tartunk? Merre megyünk?
https://mek.oszk.hu/egyesulet/sdk/docs/kokas_sdk2008.ppt
2008.június 19. - Sajtódigitalizálás a könyvtárban, szakmai rendezvény az OSzK-ban
https://mek.oszk.hu/egyesulet/sdk/

Sudár Annamária: "...arkangyalok összeesküvése a világ feje fölött" - Százéves a Nyugat.
https://www.mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2008/nyugat_veszprem.ppt
2008. június 16. - Veszprém, Dubniczay-palota, MKE szakmai nap
https://www.mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2008/mke2008.pdf

Moldován István: Könyvtárak akadálymentesítése az Interneten https://www.mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2008/akadalyment.ppt
2008. március 27. - Debreceni Városi Könyvtár, Internet Fiesta
http://www.dbvk.hu/index.php?do=programok-fiesta

Csáki Zoltán: Digitális folyóiratok tartalomjegyzékeinek feldolgozása az OSZK-ban (EPAX projekt)
https://www.mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2008/cszntws2008.ppt
2008. március 18. - Dunaújváros, Networkshop 2008
http://vod.niif.hu/index.php?lg=hu&mn=archive&eid=78&sm=listevent&secid=13

Renkecz Anita: Sajtómúzeum - Digitális sajtótörténeti könyvtár és forrásgyűjtemény https://www.mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2008/nws_2008_sm.pps
2008. március 18. - Dunaújváros, Networkshop 2008
http://vod.niif.hu/index.php?lg=hu&mn=archive&eid=78&sm=listevent&secid=13

Moldován István: Magyar Digitális Képkönyvtár az OSZK-ban https://www.mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2008/mi-kepkonyvtar.ppt
2008. március 17. - Dunaújváros, Networkshop 2008
http://vod.niif.hu/index.php?lg=hu&mn=archive&eid=78&sm=listevent&secid=13

Moldován István: A hazai könyvtárak és az Európai Digitális Könyvtár
https://www.mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2008/ict-edl.ppt
2008. január 29. - Budapest, BME, Információs nap a 3. FP7-ICT pályázati felhívásról
http://www.ist.hu/hirek/?do=show&id=186


Cikkek, rádióinterjúk

Elektronikus könyvélmény
Buda György könyvismertetése az osztrák “Radio 1476” magyar nyelvű adásában, 2008. június 7. (a hangfelvétel 20. perc 40. másodpercétől)
http://volksgruppen.orf.at/uebersicht/stories/85386

Rajcsányi Gellért: Archiválnák a netet a digitális középkor lovagjai
zóna, 2008. szeptember 15.
https://mek.oszk.hu/html/irattar/sajto/2008/080915.htm
http://zona.hu/article/1365/archivalnak-a-netet-a-digitalis-kozepkor-lovagjai.html

SZH: Virtuális kiállítás
Magyar Hírlap Online, 2008. november 25.
https://mek.oszk.hu/html/irattar/sajto/2008/081125.htm
http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=155678


Oktatás

Káldos János: Képalakú digitalizálás gyakorlata (Tutorial előadás)
2008. március 16. - Dunaújváros, Networkshop 2008
https://nws.niif.hu/ncd2008/index.htm

 

Budapest, 2009. május 28.

 

 


II. Pénzügyi beszámoló

Bejegyzési szám: 9024
Adóigazgatási azonosító szám: 18100277-2-41


Cím: 1827. Budapest, Budavári Palota F. épület
Dr. Mader Béla
képviselő

 

A 2008. évi mérleg
PDF formátumban: merleg2008.pdf

A 2008. évi eredménykimutatás
PDF formátumban: eredmeny2008.pdf

A 2008. évi közhasznúsági jelentés
PDF formátumban: kozhasznu2008.pdf

A 2008. évi tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére
PDF formátumban: tajek2008.pdf

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület