A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Új könyvek a MEK-ben

Magyar Elektronikus Könyvtár
 1. A dunai hajós

  A dunai hajós : Regény / Verne Jules ; fordító Zoltán Vilmos
  Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
  francia irodalom, ifjúsági irodalom, kalandregény, 19. sz.
  "A sajtó felkapta az esetet s a Duna vidékének minden lapja kivétel nélkül közölte a sigmaringeni verseny képét, többé-kevésbbé bő szöveggel, mely azonban mindenkép alkalmas volt a győztes hiuságának legyezésére, kinek neve kezdett mindenütt népszerüvé lenni."

 2. Egyházi törvények az evangeliom szerint reformált magyarországi keresztyén egyházban

  Egyházi törvények az evangeliom szerint reformált magyarországi keresztyén egyházban
  Egyházak, egyházpolitika, Keresztény vallások, Tudománytörténet
  egyházakról szóló törvény, egyházjog, törvény, zsinat, református egyház, kereszténység, jogtörténet, Magyarországi Református Egyház, Magyarország, 19. sz.
  "64. §. A magyarországi reformált egyház törvényhozó és legfőbb intézkedő gyülése: a zsinat.
  65. §. A zsinaton összesen 116 személy képviseli a magyarországi reformált egyházat, kik részint hivataluknál fogva, részint mint választott képviselők, tagjai a zsinatnak."

 3. A közjogi alap bukása

  A közjogi alap bukása / Kun Béla
  Politikatörténet
  politikatörténet, politikai tevékenység, Osztrák-Magyar Monarchia, kiegyezés kora, 19. sz.
  "A 67-ki kiegyezés kétségkivül nem fegyvernyugvás, hanem békekötés volt. De oly békekötés, melyből állandó béke Magyarország és Ausztria közt csak úgy fejlődhetett, ha annak minden pontja szigoruan végrehajtatik. 17 év története czáfolhatatlanul bizonyítja, hogy a 67-diki kiegyezés minden lényeges pontjában megtöretett."

 4. A természettudományok és az erdészet

  A természettudományok és az erdészet : Székfoglaló értekezés / Divald Adolf
  Erdészet, vadászat, halászat, Ismeretelmélet, tudománytan
  erdészet, erdő, természettudomány, tudományos módszertan
  "És hogyan fog a természettudományokban járatlan az erdőgazdaság azon főfontosságú kérdéseiben helyes elhatározáshoz juthatni, melyek eldöntésétől függ nagyobbrészt annak okszerű berendezése, megfelelő iránya és kivánt sikere? Mikép fogja az meghatározhatni, hogy adott körülmények között mily fanemet növeszszen..."

 5. Futó-homok megfogása és használása módjáról

  Futó-homok megfogása és használása módjáról : Hasznos segéd könyv / Bátky Károly
  Erdészet, vadászat, halászat, Ökológia
  futóhomok, erózió, sivatagosodás, talaj, talajjavítás, erdősítés, fásítás, erdősáv, erdő, erdészeti ökológia, erdészet
  "Az okosság és tapasztalás kiáltják azt, hogy azokat a' sivatagtéreket, melyeket még a' szél is a' maga szárnyain, mint könnyű polyvát, egy helyről másikra ragad, oly módon lehet megfogni és jövendőre haszonvehetőkké is tenni, hogy... szükséges a' homok természetét kedvelő különbféle fanemüekkel beültetni..."

 6. Két gazdag ifjú története

  Két gazdag ifjú története : [ifj.] regény [és elbeszélések] / Benedek Elek ; illusztrátor Mühlbeck Károly
  Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
  magyar irodalom, ifjúsági irodalom, 19-20. sz.
  "A tiszttartók lépesedtek, a mi jövedelmünk meg évről-évre csökkent. Édes apámnak az egyik birtokra nagy kölcsönt kellett felvennie. De életünk rendjén ez nem változtatott. Gazdag úrfiak módjára éltünk a híres nagyenyedi kollégiumban, két szolgadiák takarította a ruhánkat, hordotta részünkre a reggelit, ebédet, vacsorát."

 7. Dél csillaga

  Dél csillaga : A gyémántok hazája / Jules Verne ; fordító György Aladár
  Klasszikus világirodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
  francia irodalom, kalandregény, 19. sz.
  "Szép szurok-szénfekete színű lap tárult fel előttük, mely azonban egészen tiszta s végtelenül ragyogó volt. A gyémánt fekete volt! Csaknem példátlan s mindenesetre igen rendkívüli különlegesség, mely körülmény, ha erről egyáltalán szó lehetett, még csak emelte értékét."

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület