Kezd Találatok
Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait. A MEK üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt a MEK állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Amennyiben a műben és annak borítóján fel van tüntetve valamelyik Creative Commons licenc, akkor az abban megengedett felhasználási formák nem engedélykötelesek. A Magyar Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású, szabad terjesztésű elektronikus publikációkkal. A MEK projekttel kapcsolatban az info@mek.oszk.hu e-mail címén lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni. A központi szolgáltatás URL címe: https://mek.oszk.hu
This document comes from the Hungarian Electronic Library (abbr. MEK). The copyright and other privileges are owned by the author/owner of the document (if he/she is known). If the author or owner expressly specifies conditions regarding the distribution and usage somewhere in this text, then those terms overrule the limitations stated below. Furthermore he or she is responsible for that too, that the distribution of this document in electronic form doesn't hurt some other person authorship rights. The MEK administrators reserve the right to withdraw the document from the MEK collection, if any doubt appears about the free distribution of this document. This document can be freely copied and distributed, but you can use it only for personal purposes and non-commercial applications, without modifying it, and with proper citation to the original source. Every other form of distribution and utilization requires a permission from the author/owner. If the document and its cover page contains a Creative Commons licence, then it grants the forms of free use. The Hungarian Electronic Library project's aim is to provide the academic circles with public domain e-publications in Hungarian or with relevance to Hungary. You can get information and ask questions about the MEK project at the info@mek.oszk.hu e-mail address. The URL of the central service is: https://mek.oszk.hu
Tartalom

Tartalom

Írásaink

Kamarás Klára
Szabolcsi Erzsébet
Bodó Csiba Gizella
Őszi Anita
Gősi Vali
Hanyecz István (Stefanicus Hungaricus Firkász)
Mézes Mónika
Nagy Erzsébet (Pendzsi)
Móricz Eszter
Vörös Bernadett (Angel)
Péter Erika
Kovács József Tibor
Szabó Gitta
Fazekas Margit (Szomorúfűz)
Kovács Daniela (Vörös Liliom)
Michael Mendler (Newyear)
Simon Roland
Dénes Mónika
Ábrahám Istvánné
Molnár Szilvia (Aphrodite)
Dobler Anita
Molnár József Bálint
Kondi Nikoletta
Bor Erika (Evelyne Langerh)
Györke Seres Klára
Viemann László
Maszong József (Samway)
Kovács Károly
Mayer Zsó
Körmendi Anna
Szabó Kila Margit
Csoma Gábor
Somkuti Zsófia
Cene Orsolya
Hrabacsik Máté Attila
Póka Thomas
Szabó Istvánné
Várhelyi Klára (Cherno)
Szathmári Ferenc
Agnes Berg
Szabóné Horváth Anna
Avasi Zoltán
Zsatkovics Edit
Szepes Zsófia
Geisz László
Csente Valéria
Barna Júlia
F. Bozó Éva
Kovács Monika Niké
Kiss Angéla (mimangi)
Rasztik Rita Renáta
Papp Erzsébet (Zsike)
Hangya Lajosné
Árpás Dóra - Wunderlich József
Gergely Edit
Szijártó Károly

Bemutatkozunk

Fülszöveg

Ajánló

A 2000. október 1-jén Anisse (Baranyai Attila) és Dina (Votiskyné JakusEdit) által alapított Barátok Verslista (akkor még egyszerűen Barátoklevelezőlista) webfelületén az internetnek köszönhetően irodalombarátokjöttek össze azzal a céllal, hogy írásaikat bemutassák egymásnak, ésalkotásaikról véleményt cseréljenek. Az első három hónapban száznál jóvaltöbb vers és novella jelent meg a tagok "tollából", majd a következő éváprilisában, éppen a költészet napjára került az olvasók elé az elsőnyomtatott verseskötet Hálóba szőtt szavak címmel, mely az induláskorjelenlevő alkotók kezdeti szárnypróbálgatásaiba adott betekintést. Az éveksorán ezt a könyvet további kötetek követték (Álmodók Földje, VersüzeNET, Alélek temploma, Jelen-Lét, Tízek).

2006-ban a lista vezetői úgy döntöttek, hogy Sodrásban címmel olyanirodalmi antológiasorozatot indítanak útjára, amelyben főképp a Verslistatagjai, de más amatőr költők és írók is publikálási lehetőséget kapnak.2008. novemberében már harmadszor adták ki a Sodrásban című kötetet. 55 főírásai jelentek meg az A5-ös méretű - Jakus Tamás grafikus által tervezettborítójú - antológiában, amely ezúttal már 208 oldalas lett. Az írásokonkívül mindegyik szerzőtől egy pár mondatos bemutatkozás is megjelent.

A sorozat jelen és további kiadványait ajánljuk mindazok figyelmébe,akiket érdekel a hazai amatőr irodalom helyzete a XX. század végén ésa XXI. század küszöbén.


MEK-11462

Sodrásban 08 : Amatőr költők antológiája / szerkesztő Baranyai Attila

  antológia, elbeszélés(ek), vers(ek) ; magyar

  (Sodrásban)

  eredeti kiadvány: Sodrásban ... : amatőr költők antológiája / Vizuális Pedagógiai Műhely ; szerk. Baranyai Attila
  [Nyúl] : VPM, 2008
  (Sodrásban, ISSN 2060-565X)

   Kortárs magyar irodalom
   magyar irodalom, 20-21. sz.

  MEK-be került: 2013-03-28
  URL: https://mek.oszk.hu/11400/11462

  CC licensz: Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább!