Kezd Találatok
Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait. A MEK üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt a MEK állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Amennyiben a műben és annak borítóján fel van tüntetve valamelyik Creative Commons licenc, akkor az abban megengedett felhasználási formák nem engedélykötelesek. A Magyar Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású, szabad terjesztésű elektronikus publikációkkal. A MEK projekttel kapcsolatban az info@mek.oszk.hu e-mail címén lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni. A központi szolgáltatás URL címe: https://mek.oszk.hu
This document comes from the Hungarian Electronic Library (abbr. MEK). The copyright and other privileges are owned by the author/owner of the document (if he/she is known). If the author or owner expressly specifies conditions regarding the distribution and usage somewhere in this text, then those terms overrule the limitations stated below. Furthermore he or she is responsible for that too, that the distribution of this document in electronic form doesn't hurt some other person authorship rights. The MEK administrators reserve the right to withdraw the document from the MEK collection, if any doubt appears about the free distribution of this document. This document can be freely copied and distributed, but you can use it only for personal purposes and non-commercial applications, without modifying it, and with proper citation to the original source. Every other form of distribution and utilization requires a permission from the author/owner. If the document and its cover page contains a Creative Commons licence, then it grants the forms of free use. The Hungarian Electronic Library project's aim is to provide the academic circles with public domain e-publications in Hungarian or with relevance to Hungary. You can get information and ask questions about the MEK project at the info@mek.oszk.hu e-mail address. The URL of the central service is: https://mek.oszk.hu
Tartalom

Tartalom

Írásaink:

Ábrahámné Ágnes
Balatincz Miklós
Bazsó Éva Andrea (Korin)
Berze Tünde
Bihary Zsoltné
Bodó Csiba Gizella
Boga Bálint Dr.
Bor Erika
Budai István
Czégény Nagy Erzsébet
Csoma Gábor
Elek Katalin
Erős Tímea
Fazekas Margit (Szomorúfűz)
Gere Irén
Golán Angéla Gabriella (Gambia)
Gősi Vali
Györke Seres Klára
Hajdu Mária
Hanyecz István (Stefanicus Hungaricus Firkász)
Horvát Gábor
Horváth Jenőné
Horváthné Gergely Edit
Jószay Magdolna
Kamarás Klára
Kauer Csilla Mária
Kellős Éva
Keszy-Harmath Dániel
Kiara Croft
Kiss Csilla
Kondra Katalin
Kovács Anna
Kulcsár Máté
Lázár Nelli
Mayer Zsó
Máté László
Milbik József
Molnár József Bálint
Molnár Szilvia (Aphrodite)
Móricz Eszter
Nagy Ibolya
Németi-Vas Katalin
Németi Zoltán
P. Borbély Katalin
Révész István
Schvalm Rózsa
Szabó Edit Irma
Szabó Gitta
Szabó Kila Margit
Szabóné Horváth Anna
Szepesi Zsuzsanna
Takács Árpád
Urbin Andrea
Valkócziné Katalin
Vilcsek Adrienne
Virág Balázs Face
Vörös Bernadett

Grafikáink, festményeink:

Benyusz Csilla: Sodrásban (borító)
Fenyvesi Edit: Hétvége
Fenyvesi Edit: Megújulás
Fenyvesi Edit: Sodrás
Gárdonyi Zsuzsanna: ...Szűk itt
Pipei Borbála: Forgás
Toldiné Horváth Ildikó: Elmélyülés
Toldiné Horváth Ildikó: Örvény

Bemutatkozunk

Fülszöveg

Ajánló

A 2000. október 1-jén Anisse (Baranyai Attila) és Dina (Votiskyné JakusEdit) által alapított Barátok Verslista (akkor még egyszerűen Barátoklevelezőlista) webfelületén az internetnek köszönhetően irodalombarátokjöttek össze azzal a céllal, hogy írásaikat bemutassák egymásnak, ésalkotásaikról véleményt cseréljenek. Az első három hónapban száznál jóvaltöbb vers és novella jelent meg a tagok "tollából", majd a következő éváprilisában, éppen a költészet napjára került az olvasók elé az elsőnyomtatott verseskötet Hálóba szőtt szavak címmel, mely az induláskorjelenlevő alkotók kezdeti szárnypróbálgatásaiba adott betekintést. Az éveksorán ezt a könyvet további kötetek követték (Álmodók Földje, VersüzeNET,A lélek temploma, Jelen-Lét, Tízek).

2006-ban a lista vezetői úgy döntöttek, hogy Sodrásban címmel olyanirodalmi antológiasorozatot indítanak útjára, amelyben főképp a Verslistatagjai, de más amatőr költők és írók is publikálási lehetőséget kapnak.

2011. októberében már hatodszor adták ki a Sodrásban című kötetet. 57fő írásai jelentek meg az A5-ös méretű - Benyusz Csilla által tervezettborítójú - antológiában, amely 208 oldalas lett. Az írásokon kívülmindegyik szerzőtől egy-egy pármondatos bemutatkozás is megjelent.Ebben az évben 7 grafika is bekerült az írások közé.

A sorozat jelen és további kiadványait ajánljuk mindazok figyelmébe, akiketérdekel a hazai amatőr irodalom helyzete a XX. század végén és a XXI.század küszöbén.


MEK-11471

Sodrásban 2011 : Amatőr költők antológiája / szerkesztő Baranyai Attila

  antológia, vers(ek) ; magyar

  eredeti kiadvány: Sodrásban ... : amatőr költők antológiája / Vizuális Pedagógiai Műhely ; szerk. Baranyai Attila
  [Nyúl] : VPM, 2011
  (Sodrásban, ISSN 2060-565X)

   Kortárs magyar irodalom
   magyar irodalom, 20-21. sz.

  MEK-be került: 2013-04-02
  URL: https://mek.oszk.hu/11400/11471

  CC licensz: Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább!