Kezd Találatok
Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait. A MEK üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt a MEK állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Amennyiben a műben és annak borítóján fel van tüntetve valamelyik Creative Commons licenc, akkor az abban megengedett felhasználási formák nem engedélykötelesek. A Magyar Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású, szabad terjesztésű elektronikus publikációkkal. A MEK projekttel kapcsolatban az info@mek.oszk.hu e-mail címén lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni. A központi szolgáltatás URL címe: https://mek.oszk.hu
This document comes from the Hungarian Electronic Library (abbr. MEK). The copyright and other privileges are owned by the author/owner of the document (if he/she is known). If the author or owner expressly specifies conditions regarding the distribution and usage somewhere in this text, then those terms overrule the limitations stated below. Furthermore he or she is responsible for that too, that the distribution of this document in electronic form doesn't hurt some other person authorship rights. The MEK administrators reserve the right to withdraw the document from the MEK collection, if any doubt appears about the free distribution of this document. This document can be freely copied and distributed, but you can use it only for personal purposes and non-commercial applications, without modifying it, and with proper citation to the original source. Every other form of distribution and utilization requires a permission from the author/owner. If the document and its cover page contains a Creative Commons licence, then it grants the forms of free use. The Hungarian Electronic Library project's aim is to provide the academic circles with public domain e-publications in Hungarian or with relevance to Hungary. You can get information and ask questions about the MEK project at the info@mek.oszk.hu e-mail address. The URL of the central service is: https://mek.oszk.hu
Tartalom

Tartalom

Előszó

Puskás Attila - Kelemen Piroska - Makó Katalin - Fülöp Jenő:
Hemodinamikai, reológiai, valamint mikrocirkulációs vizsgálatok Buerger-kórban és sclerodermiában

Lőrinczi Zoltán:
Az agyalapi verőeres rendszer felépítése és vérhozam-szabályozó szerepe normális és kóros körülmények között

Brassai Attila-[Domjánschitz László István]:
Vazoaktív gyógyszerek hatásának vizsgálata Buerger-kórban és sclerodermiában

Nagy Előd - Kelemen Piroska - Fülöp Jenő - Török Imola:
Alsó végtagi érbántalmak előfordulási gyakorisága és biológiai sajátosságai Erdélyben

Jung János - Horváth Emőke - Pávai Zoltán - Gergely Zsolt - Sebe Attila:
A MDRl (multidrug-rezisztencia protein) és c-erbB2 oncoprotein expressziója invazív emlőkarcinomákban

Kun Imre - Szántó Zsuzsanna:
A pajzsmirigy-elégtelenség és szövődményeinek gyakorisága Maros megye területén (elsősorban a járóbetegek és a Marosvásárhelyi Endokrinológiai Klinikára beutalt betegek adatainak tükrében)

Brassai Attila - Makó Katalin - Puskás Attila:
Dohányzás és érbetegségek Erdélyben. Mikrocirkulációs zavarok

A kötet szerzői
Abstracts
Rezumate

Fülszöveg

Bevezetés, avagy az orvostudományi kutatások időszerű kérdései Erdélyben

A hazánkban - és szűkebb pátriánkban Erdélyben - történő orvostudományi kutatások kérdésköre nem választható el azoktól az egyetemes érvényű kihívásoktól, amelyekkel az ezredfordulón ezen tudományág művelőinek szembe kell nézniük. Ezek közül megemlítendő a szemléletváltás nemcsak a patológiában (molekuláris medicina, genetika, szervátültetés), hanem az exponenciálisan növekvő új diagnosztikai módszerek, műszerek, gyógyszerek vonatkozásában is.

Talán az információrobbanás jelenti korunk orvosának az egyik legnagyobb problémát (ma az Index Medicus 2500 orvosi folyóiratot követve évente 250 000 cikkről számol be, csak e címek jegyzéke nyolc kötetet tesz ki). Hasonló kihívás a mindenáron közölni kell szemlélet térhódítása ("publish or perish"), amely az új, objektívebbnek tekinthető értékelési szempontok és kritériumrendszerek megjelenése kapcsán alakult ki.

Fokozódott az orvostudományi ágakon belül is a továbbszakosodás, az un. szuperspecializálódás, ami ugyan lehetőséget teremt a naprakész ismeretekre egy szűkebb területen, de akadályozza az integratív orvosi szemlélet kialakulását.

Világszerte változik az orvosi nyelv szókincse és struktúrája, de ez az angolszász eredetű szakkifejezések dominanciáját vetíti előre, így a nemzeti nyelvet beszélő orvosok intellektuális alkalmazkodóképességét drámai módon próbára teszi (bár már Jenkins megállapította: "a régi orvosok latinul beszéltek, a modern orvosok angolul, de a jó orvosok a beteg nyelvén beszélnek"). A mai orvostudományi kutatásban az angol nyelv ismerete szinte kikerülhetetlen.

Természetesen az orvostudományi kutatásoknak vannak hazai sajátosságai is. Ilyen a Romániát jellemző szerény bruttó nemzeti jövedelem és a költségvetés egészségügyre fordított részének - Európában páratlan - alacsony volta (sokkal kisebb, mint pl. Albániában). Nem meglepő, ha az igazán színvonalas orvosi kutatások (kevés kivételtől eltekintve) egyetemi központokban zajlanak, és ezen belül is magyar vonatkozásban a legfontosabb műhely a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. Ennek intézetei és klinikai tanszékei adnak elsősorban otthont azon (többségükben 40 év alatti, jelentős magyarországi és nyugati egyetemeket és kutatóközpontokat is megjárt) orvoskutatóknak (e kötet szerzőinek), akiknek eredményei nemcsak a hazai, hanem az egyetemes magyar tudományosság kincstárát is gazdagítják.

Az itt közölt tudományos munkák magyar nyelven jelentek meg, ami bizonyítja, hogy a megfelelő szintű magyar orvosi szaknyelv és szakzsargon elsajátítása (ha többletráfordítással is) lehetséges és szükséges.

Köszönet illeti a Sapientia Alapítvány-Kutatási Programok Intézetét e kutatások pénzügyi és erkölcsi támogatásáért, és hálásak vagyunk a Magyar Köztársaságnak, ahonnan e támogatás anyagi alapja származott.

Külön köszönettel tartozom Bán Erikának a szerkesztői munkában nyújtott segítségért.

A szerkesztő
Marosvásárhely, 2003 márciusában



MEK-01748

Orvostudományi tanulmányok / szerkesztő Brassai Attila

  tanulmány(ok) ; magyar

  (Sapientia könyvek. Orvostudomány ; 17.)

  Angol és román nyelvű összefoglalóval.

  eredeti kiadvány: Orvostudományi tanulmányok / szerk. Brassai Attila
  Kolozsvár : Scientia, 2003
  (Sapientia könyvek. Orvostudomány ; 17.)
  ISBN 973 85985 7 5

   Orvostudomány általában
   orvostudomány, népegészségügy, Erdély

  MEK-be került: 2004-05-10
  URL: https://mek.oszk.hu/01700/01748