Kezd Találatok
Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait. A MEK üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt a MEK állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Amennyiben a műben és annak borítóján fel van tüntetve valamelyik Creative Commons licenc, akkor az abban megengedett felhasználási formák nem engedélykötelesek. A Magyar Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású, szabad terjesztésű elektronikus publikációkkal. A MEK projekttel kapcsolatban az info@mek.oszk.hu e-mail címén lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni. A központi szolgáltatás URL címe: https://mek.oszk.hu
This document comes from the Hungarian Electronic Library (abbr. MEK). The copyright and other privileges are owned by the author/owner of the document (if he/she is known). If the author or owner expressly specifies conditions regarding the distribution and usage somewhere in this text, then those terms overrule the limitations stated below. Furthermore he or she is responsible for that too, that the distribution of this document in electronic form doesn't hurt some other person authorship rights. The MEK administrators reserve the right to withdraw the document from the MEK collection, if any doubt appears about the free distribution of this document. This document can be freely copied and distributed, but you can use it only for personal purposes and non-commercial applications, without modifying it, and with proper citation to the original source. Every other form of distribution and utilization requires a permission from the author/owner. If the document and its cover page contains a Creative Commons licence, then it grants the forms of free use. The Hungarian Electronic Library project's aim is to provide the academic circles with public domain e-publications in Hungarian or with relevance to Hungary. You can get information and ask questions about the MEK project at the info@mek.oszk.hu e-mail address. The URL of the central service is: https://mek.oszk.hu
Leírás

Az író, politikus, ügyvéd és alpinista szerző emlékiratai húsz, Pozsonyban eltöltött évéről. A "Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Területi Szövetségének könyvtára" sorozatban 1941-ben megjelent két kötetes mű.
Tartalom


Pár szó
A vég kezdete
A hamis tanúk
Karácsony betlehemi csillag nélkül
La città dolente
Indul az eszme
A pozsonyi vecsernye
Az adott szó
Élő zálogok
Lövés az ablakon át
Élő szobrok
Ali kezei hosszúk
Trianon Pozsonyban
Konszolidáció
Köztartozások
Iskolák, tankönyvek, könyvek
Tűszurások
A külföld
Búcsúszó
56 év utánFülszöveg

Ez a kis könyv nem a történelem feljegyzése. A történelmet csak az élet magas hegyeiről lehet látni és nem a régi Pozsony egyik kis barokk ablakán keresztül. Egyébként is az egyes ember csak szegény gyalogos; a történelem a nagy nemzetközi expressz, mely elrobog mellettünk mások által tervezett útján. Ha útjába állunk, legázol. Megsemmisülünk vagy nyomorékjai leszünk. Ahogy utána bámulunk, érezzük rohanása levegőjének elsodró nyomását, - utána minden porzik és egyideig keringenek a papirosok, amiket e gyorsvonatból kidobtak. Értetlenül betűzgetjük ez idegen papirosokra írt eszméket. - Ahogy távozik tőlünk, kisebbedik ez a nagy expressz és végre eltűnik a mérhetetlen távolságban, mely az Idő útja. Csak később tudjuk meg, célhoz ért-e avagy talán kisiklott-e? Ebben a kis könyvben nincs politika. Hiszen a politikát nem is lehet tollal jól megrögzíteni akkor, mikor - van. Csak akkor, mikor már elmúlt és valami pompás alkotást vagy romhalmazt hagyott maga után. A politika is egyébként csak időjárás. A tudós meteorológus néha meg tudja mondani, hogy tengeri levegő áramlik-e be a kontinentális tömegekbe, - déli vagy északi szél fúj-e és helyenként fog-e zápor hullani vagy általános-e a lehűlés... Én nem értek a meteorológus mesterségéhez; tehát nem is akarok politikával foglalkozni. Ezért e könyvben nem is esik szó a magyar pártok vagy az egyesült magyar párt nemzetmegtartó munkájáról. Ezt megírják mások. Ez a kis könyv nem a magyar gravamenek gyüjteménye, miként azt az elnyomottak, a száműzöttek, - malkontensek vagy kverulánsok, szóval ellenzékieskedő emberek, - mondjuk a legszomorúbb szóval: a nem bevándorolt "őslakos kisebbségek" gyüjtögetik. A hatalom egyszerűen hatalom és a világon mindenütt azt cselekszi, amit akar és úgy cselekszi, ahogy akarja. Akinek nincs hatalma, az - hogy Végvárit idézzem, - éppen csak a "szú az idegen fában". A szúette fa is sokáig állhat még vagy sokáig szolgálhat valaki javára haszonfának. A hatalmat csak egy másik hatalom döntheti meg. Minden hatalom idővel éppen úgy megvénül, mint az ember maga és valahol mindig születik új - fiatalság... Néha azt hisszük, ez a fiatalság maga az igazság, mely soha sem vénülhet. Néha ez a fiatalság az ártatlan ősállapotban jelenik meg, mint maga az ember a paradicsomkertben. De sokszor hamar eszik a tudás fájáról - és ilyenkor szégyenlősen takaródzik a hatalom palástjába és beleesik az eredendő bűnbe. Ez a kis könyv nem akar más lenni, mint jellemzése annak a levegőnek, melyet a szép, szomorú városban - Pozsonyban - szívott a magános ember, aki mindenütt ott volt, ahol magyar sebet kellett bekötözni, ahol magyar könnyet kellett letörölni. Ott voltam, ha nevemet csak lopva is karcoltam az élet fájának kérgébe, mint a vándor az erdőben, vagy a toronyablak falába. Igen, igyekeztem valahol ablakot nyitni, hogy jobb levegő áradjon azokra, kiket ott Pozsonyban annyira szerettem! Ebben a levegőben kevés volt a napsugár. Utána keresni kell az életet és valahová ki kell menni a napra! 1939 március havában, J. M.

MEK-21622

Húsz esztendő Pozsonyban / Jankovich Marcell
  emlékiratok ; magyar

  (Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Területi Szövetségének könyvtára)

  eredeti kiadvány: Húsz esztendő Pozsonyban. 1-2. köt. / Jankovics Marcell
  [Budapest] : Franklin, [1941]
  (Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Területi Szövetségének könyvtára)

   Klasszikus magyar irodalom
   magyar irodalom, memoár, Pozsony, 1920-as évek, 1930-as évek, 20. sz.

  MEK-be került: 2021-03-31
  URL: https://mek.oszk.hu/21600/21622

  Jogi közlemény: Nem jogvédett