Kezd Találatok
Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait. A MEK üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt a MEK állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Amennyiben a műben és annak borítóján fel van tüntetve valamelyik Creative Commons licenc, akkor az abban megengedett felhasználási formák nem engedélykötelesek. A Magyar Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású, szabad terjesztésű elektronikus publikációkkal. A MEK projekttel kapcsolatban az info@mek.oszk.hu e-mail címén lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni. A központi szolgáltatás URL címe: https://mek.oszk.hu
This document comes from the Hungarian Electronic Library (abbr. MEK). The copyright and other privileges are owned by the author/owner of the document (if he/she is known). If the author or owner expressly specifies conditions regarding the distribution and usage somewhere in this text, then those terms overrule the limitations stated below. Furthermore he or she is responsible for that too, that the distribution of this document in electronic form doesn't hurt some other person authorship rights. The MEK administrators reserve the right to withdraw the document from the MEK collection, if any doubt appears about the free distribution of this document. This document can be freely copied and distributed, but you can use it only for personal purposes and non-commercial applications, without modifying it, and with proper citation to the original source. Every other form of distribution and utilization requires a permission from the author/owner. If the document and its cover page contains a Creative Commons licence, then it grants the forms of free use. The Hungarian Electronic Library project's aim is to provide the academic circles with public domain e-publications in Hungarian or with relevance to Hungary. You can get information and ask questions about the MEK project at the info@mek.oszk.hu e-mail address. The URL of the central service is: https://mek.oszk.hu
Tartalom

Egy rajz, egy szó. egy csók, egy halál, egy béke.

Szerelem

Egyetlen pillanat - Derengésben
Ugye nem, Ugye soha
Kezedben
Kovács Ági
Elérsz
Igazán Szeretlek
A Haza fele
Szemből szembe
Remény
Fény a párán
Csók
Lyukas
Derengésben
Illat
Vélelmek
Zavar
Egymás szemébe bújva
Szóló-szonett
Vigyázz rám
Tenyeremben, szívedben ezer év
Ébredés
Kallódó kajla
Jó lesz, ne félj
Szép
Szívsztori
Fakó
Vallomás helyett
Tiszta
???
Nincs mit
Majd elválik
Visszhang
Érted
Isten hírével
Ati
A festő
Ha
Perpetum...
Ördögi vágy
Nincs
Énveled
Életív
Rövid óda
Nyeregben
Érted?
Grotex
Szívgipsz
Könnyű
Léleknyom
Félelem
Feles ég
Baj
Öl
Sorsaink
Várj még
Húsvét 1999
Örök soha
Dereng már a határ
Karcsú hajnal
Emlék

Szeretni, temetni
Napfény
Hová megy a horizont?
Jaj
Itt vagyok
Egy darab
Emlékarc
Sasszerelem
Két szó
Pé-csé
Benned
Kezdődik
Szerelmi szemle
Én és te
Ne félj
Vérkeringés
Jajbaj
Drága asszonyom, először,
Drága asszonyom, másodszor,
Kisherceg-dal leánkámnak
Dal a fiúhoz
Héjanász az ivaron
Lágyjel
F ordítva
Hajnalfagy
Csitt
Tessék
Hajnalfagy
Létkép
Eszem
In memoriam
Minden más
Kebledben
Bújok
Fél
Pár
Közel a testben
Mindig más
Ss-se-mmi
Hogyan ne?
Jövő
Virággal várlak
Kegyet
Léthatárzár
Társ a dalom
Sweet sixteen
Nőtél
Hold-hű
Beborult
Hervad
Post festam
Mély moll csend
Válasz
Adj erőt

Haza

Haza
Haza szerelem
Hazámmal
Ó, ó
Süket egypárbeszéd
Nincs (mit)
Itt és most
Jobbra jobb
Befejezett jövő
Népem
Vallásom
Gazda-ság
Magyar vagymuk
Arcunk harcban
Történelemkönny
Erő
Sírugar
Természetes
A nyugalom bére
Erdélyi dalok
!
Társad a lom
Hazámmal
Kutyák
C. Egyetemi tanár
Consummatum est... Elvégeztetett
Görbébb tükör
A jövő
Itt
Menj
Add tovább
Utód
Előre
Nyeregben
Agg
Kié az ezred
Itthon
Jövő jelen
Szülém
Sír a pofon
Magyar nagyi
Így győztök mi
Ki kun
A rend és én
Magyarul
Jurop
Alvég-alvilág
Előre, davaj
X ex-marxista
Kórpótlási jegyűzérek
Mi ez hát?
Pénzbűz
Ennyi
Cselédlány
Itt hol?
Béke bent
Talpas vagyok
Ez ki?
A tejúton
Ugar
Báb
Klán a pusztán
Új urak
Változatok
Áldás
Kiskun rege
Kormány
Magóg fiai
Papa, fia
Epikum
Lehet
Foszlány
Éles
Hiszek
Képzet mese
Éljenek mások
Tam-tam
Az öreg paraszt és az ég
Így, így

Köztes

Két ember
Szegény híd
Koldusbánat
Mi
Éles
Tiszta koldus vagyok
Koldusszó
Kegyet
Tegnap jobb lesz
Pohár
A sörér
Égig élek
Vissza
Miért le?
Hol volt...
Annyi minden van még
Vesztőhely
Kiért?
Akasztófám
Hideg lel
Jó lenne
Kutyák
Ősz
Megyek már
Karrier
A hunyó
Egyvelegesen
Tor
Sors
Baj, baj
Éhség
Vagány
Haverem, haverem
Füst
Kenyerünk
Elnök

Elégtél, tél!

Avas vas
Után
Záróra
Éljenek mások
Végre vége
Újra kezdődik minden

FülszövegMEK-02574

Haza szerelem / Gubcsi Lajos ; szerkesztő Gubcsi Anikó; illusztrátor Gubcsi Attila

  vers(ek), elbeszélés(ek) ; magyar

  Festményekkel illusztrált.

  eredeti kiadvány: Haza szerelem / Gubcsi Lajos
  Budapest : GL-4 Pézügyi Kft., 2001
  ISBN 963 00 5420 6

   Kortárs magyar irodalom
   magyar irodalom, 21. sz.

  MEK-be került: 2001-06-25
  URL: https://mek.oszk.hu/02500/02574