Kezd Találatok
Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait. A MEK üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt a MEK állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Amennyiben a műben és annak borítóján fel van tüntetve valamelyik Creative Commons licenc, akkor az abban megengedett felhasználási formák nem engedélykötelesek. A Magyar Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású, szabad terjesztésű elektronikus publikációkkal. A MEK projekttel kapcsolatban az info@mek.oszk.hu e-mail címén lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni. A központi szolgáltatás URL címe: https://mek.oszk.hu
This document comes from the Hungarian Electronic Library (abbr. MEK). The copyright and other privileges are owned by the author/owner of the document (if he/she is known). If the author or owner expressly specifies conditions regarding the distribution and usage somewhere in this text, then those terms overrule the limitations stated below. Furthermore he or she is responsible for that too, that the distribution of this document in electronic form doesn't hurt some other person authorship rights. The MEK administrators reserve the right to withdraw the document from the MEK collection, if any doubt appears about the free distribution of this document. This document can be freely copied and distributed, but you can use it only for personal purposes and non-commercial applications, without modifying it, and with proper citation to the original source. Every other form of distribution and utilization requires a permission from the author/owner. If the document and its cover page contains a Creative Commons licence, then it grants the forms of free use. The Hungarian Electronic Library project's aim is to provide the academic circles with public domain e-publications in Hungarian or with relevance to Hungary. You can get information and ask questions about the MEK project at the info@mek.oszk.hu e-mail address. The URL of the central service is: https://mek.oszk.hu
Tartalom

Első rész
Ukrajna középkori gyökerei: A kezdetektől a 15. század végéig

Bevezetés

1. Nép és ország - egykor és ma
2. Keleti szlávok és sztyeppei nomádok
I. A középkori államiság megtestesítője: a Kijevi Rusz
1. Az államszervezés problémái
2. Vlagyimirtól Vlagyimirig
3. A részfejedelemségek formálódásának kora
4. A gazdasági élet
5. A társadalom
6. Életmód, mentalitás, művelődés

II. A Rusz régiói és a sztyeppe
1. Kazárok, magyarok, besenyők, kunok
2. A kunok szerepe a részfejedelemségek formálódásában
3. Tatár támadás a 13. század közepén
4. Régiók-részfejedelemségek és tatárok

III. Az egykori Rusz nyugati területei a 15. század végéig
1. Halics - Volhínia rövidéletű önállósága 1340-ig
2. Litvánia terjeszkedése kelet felé
3. Halics - Volhínia a Lengyel királyságban 1340 - 1386
4. A Lengyel - litván állam keleti végvidéke

Második rész
Ukrajna a 15. század végétől a II. világháború végéig

I. A kozákság kialakulása és felemelkedése a 15. század végétől 1648-ig

II. Bogdan Hmelnyickij mozgalma (1648-1654)

III. Az autonóm Ukrajna, a Hetmanátus kora (1654-1764)

1. A Hetmanátus szervezeti felépítése és működése
2. A perejaszlavi egyezménytől az andruszovói békéig (1654-1667)
3. A kettéosztott Ukrajna (1667-1687)
4. Iván Mazepa "árulásának" a következményei
5. "Kinevezett" hetmanok kora és a hetmani tisztség átmeneti szüneteltetése (1708-1750)
6. Kirill Razumovszkij (1750-1764)
7. A Hetmanátus társadalma
8. A Hetmanátus gazdasága
9. Jobb parti Ukrajna

IV. Ukrajna mint orosz és osztrák provincia (1764-1914)
1. Rumjancev (1765-1769)
2. Az 1770-1780-as évek
3. A 18. század végétől a 19. század közepéig
4. Az ukrán nemzeti mozgalom
5. 1860-as évektől 1914-ig

V. Ukrajna 1914-1939 között
1. Ukrajna az I. világháború és a forradalmak idején
2. A nyomasztó 1920-1930-as évek

VI. Ukrajna a II. világháborúban

Mellékletek
Tájékoztató irodalom
Térképek

FülszövegMEK-04809

Ukrajna története / Font Márta, Varga Beáta ; szerkesztő Font Márta

  tankönyv ; magyar

  eredeti kiadvány: Ukrajna története / Font Márta, Varga Beáta
  [Budapest] : Bölcsész Konzorcium ; Szeged : JATEPress, 2006
  ISBN 963 9704 10 5

   Európai országok történelme
   történelem, Ukrajna

  MEK-be került: 2007-05-10
  URL: https://mek.oszk.hu/04800/04809