Kezd Találatok
Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait. A MEK üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt a MEK állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Amennyiben a műben és annak borítóján fel van tüntetve valamelyik Creative Commons licenc, akkor az abban megengedett felhasználási formák nem engedélykötelesek. A Magyar Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású, szabad terjesztésű elektronikus publikációkkal. A MEK projekttel kapcsolatban az info@mek.oszk.hu e-mail címén lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni. A központi szolgáltatás URL címe: https://mek.oszk.hu
This document comes from the Hungarian Electronic Library (abbr. MEK). The copyright and other privileges are owned by the author/owner of the document (if he/she is known). If the author or owner expressly specifies conditions regarding the distribution and usage somewhere in this text, then those terms overrule the limitations stated below. Furthermore he or she is responsible for that too, that the distribution of this document in electronic form doesn't hurt some other person authorship rights. The MEK administrators reserve the right to withdraw the document from the MEK collection, if any doubt appears about the free distribution of this document. This document can be freely copied and distributed, but you can use it only for personal purposes and non-commercial applications, without modifying it, and with proper citation to the original source. Every other form of distribution and utilization requires a permission from the author/owner. If the document and its cover page contains a Creative Commons licence, then it grants the forms of free use. The Hungarian Electronic Library project's aim is to provide the academic circles with public domain e-publications in Hungarian or with relevance to Hungary. You can get information and ask questions about the MEK project at the info@mek.oszk.hu e-mail address. The URL of the central service is: https://mek.oszk.hu
Tartalom

Kemenczei Tibor: Az Alföld szkíta kora
Horváth m. Attila: Budapest a szkíta korban
B. Hellebrandt Magdolna: A szkíta kultúra emlékanyaga az Alföld és a Hegyvidék találkozásánál
Fodor László: Szkíta kori temető az Eger-Nagy-Eged déli oldalán
Cseh János: Szkíta földművelők-állattartók településeinek régészeti nyomai a Zagyva mentén (Településtörténeti kutatások Szolnok határában 1986-1990 között)
Horváth Attila: Szabadszállás-Józan szkítakori temető
Scholtz Róbert: Fejezetek Csongrád megye szkíta kori lelőhelyeinek kutatástörténetéből
Gyucha Attila: A szkíta kor emlékei Békés megyében
Almássy Katalin - Cseh János - Fodor László - Gyucha Attila - Havassy Péter - B. Hellebrandt Magdolna - Horváth Attila - Horváth M. Attila - Istvánovits Eszter - Kemenczei Tibor - Kulcsár Valéria - M. Nepper Ibolya - Scholtz Róbert - Szénászky Júlia - Váradi Adél: katalógus
Kemenczei Tibor: Kronológia
Irodalom- és rövidítésjegyzék

FülszövegMEK-07609

Hatalmasok viadalokban : Az Alföld szkíta kora / szerkesztő Havassy Péter

  kiállítási katalógus ; magyar

  (Gyulai katalógusok ; 10.)

  Illusztrált.

  eredeti kiadvány: Hatalmasok viadalokban : az Alföld szkíta kora / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Havassy Péter]
  Gyula : Erkel F. Múz., 2001
  (Gyulai katalógusok, ISSN 1219-3763 ; 10.)
  ISBN 963 00 8443 0

   Régészet
   régészet, szkíták, Alföld

  MEK-be került: 2009-11-18
  URL: https://mek.oszk.hu/07600/07609