Békasó

(ásv.), népies neve a kavicsnak, különösen pedig a quarc-kavicsnak.

Békássy

veszprémvármegyei régi nemesi család, mely az Eundi és Mezőlaki családokkal együtt a Pápa nemzetségből vette eredetét. Első ismert őse, Sike, a XIII. század első harmadában élt; fiai: Benedek, 1244. alországbiró és Lambert, kinek ilyennevü fiától származik az Eundi-család; másodikfiának, Máténak (1286-1330) nem maradtak gyermekei: harmadik fiának, Pálnak (1272-86) megint három fia volt: Miklós, élt 1317 körül, Mezőlaki László és Békási Pál (élt 1347 körül). A család későbbi tagjai közül nevezetesebbek: Miklós, Pápa vára alkapitánya, ki 1594. a törökök ellen intézett kirohanás alkalmával esett el; Ferenc, kapornaki apát és szombathelyi plébános; Imre, Vas vármegye követe 1844.

Békateknő

(állat), az édesvizi kagylók (Anodonta és Uniók) héjának népies elnevezése. Lásd Kagyló.

Békatutaj

potnya, vizi kapotnyak (növ., Hydrocharis L.), a róla nevezett család uszó növénye.

[ÁBRA] Békatutaj.

Egyetlen faja él Európában, Ázsia déli részén, sőt Ausztráliában és Madagaszkáron is. Kerekded és a viz szinén uszó levelén akár egy kisebb béka pihenhetne; virága gyenge, fehér, kétlaki. A H.morsus ranioe L. állóvizeinknek ma többé-kevésbbé pusztuló növénye, régen officinális volt, ma itt-ott aquariumban tartják. L. Álhim.

Békatutajfélék

(növ.), az egysziküeknek mintegy 30 vizi növényfaját magába foglaló családja a meleg és mérsékelt tartományokban (l. ábra). Fosszil kevés ismeretes a harmadkorból. V. ö.: Richard, Mémoire sur les Hydrocharidées (Páris 1181); Caspary, Die Hydrilleen (Pringsheim Jahrbücher-ében, I köt.).

Bekcs

Árpádkori magyar személynév, a Beke név (l. o.) kicsinyítése. Rendesen oly családoknál szokott előfordulni, melyeknek valamely idősb tagja a Beke nevet viselte, igy p. B.-nek nevezték a Borta nembeli hires Kopasz nádor fiát a XIV. század elején, nagybátyját pedig Bekének. Előfordult aztán a B. név a gróf Csáky-család legrégibb tagjai közt is, akiről aztán a nemzetség egyik ága a Bekcsi v. Besky (l. o.) nevet vette föl.

Bekcsi

török szó, jelentése: őr, őriző. B.-nek nevezik főleg az éjjeli őrt, aki éjszaka végzi vigyázó körutját, és ha tűz üt ki valahol, ő lármázza fel a helységet. Sztambulnak egyik tipikus alakja aki mihelyt bealkonyodik, megjelenik óriási botjával és az utca kövezetére időközönként nagyokat ütve, ekkép ad életjelt magáról; «Jángin vár», ezt kiáltja rendesen, ha tűz üt ki valahol, és kikiáltja a negyed és utca nevét is), ahol a tűz kiütött. Népszerü alakja még a B. a ramazáni éjjeleknek is amidőn minden ház kapualjában megjelenik, társul vévén magához egy dobost (dávuldsu), aki a B. énekeit dobszóval kiséri. E tréfás dalokat (B. türküszü: B.-i dalok) olyan célzattal énekli a jószivü lakosok előtt, hogy ünnepi ajándékot, baksist kapjon.

Beke

Régi magyar személynév, melyet a martirologiumi Benedictus v. Benedek névből szoktak származtatni, de aligha helyesen. A Beke is török eredetü neveink közé számitható s Bike, Büke alakban is előfordul; jelentése a. m. szilárd, erős, férfias. (V. ö. csagataj: bek, bik, altáji tatár: pökö, jakut: bögö.) Egyike volt legkedveltebb neveinknek, mely ugy a felsőbb körökben mint az alsóbb néposztály el volt terjedve. Beke, l. Basa.

Beke

1. Antal (baróthi), gyulafehérvári kanonok szül. Baróthon (Háromszék vmegyében) 1830 jan. 19. ősi nemes székely szülőktől; gimnáziumi tanulmányai végeztével 1855. egyházi pályára lépett; hittudományi s bölcseleti tanulmányait mint a Pázmány-intézet növendéke a bécsi egyetemen végezte. 1859. Brassóban segéd-lelkész lett: a következő év jun. Törcsvárott áldozó pappá szenteltetvén, Gyulafehérvárra a püspöki liceumba nyert meghivást, hol előbb tanulmányi felügyelő és az egyházi jog s történelem tanára, azután papnevelő-intézeti igazgató, a Batthyány-könyvtárnak őre s 1872 máj. 1. az erdélyi székesegyházi káptalannak kanonokja lett. Fogarasy Mihály erdélyi kat. püspöknek több évig titkára, az erdélyi püspöki szentszéknek jegyzője s ülnöke volt. 1883. a III. oszt. vaskorona-rend lovagja lett. Történelmi értekezéseket, leveleket és egyéb közleményeket irt a katolikus lapokba és folyóiratokba.

2. B. Farkas, jogtudor, nemzetgazdasági iró, megh. 1838. jun. 13. Kassán volt jogakadémiai tanár. Munkája: Principia politiae commercii et rei aerariae Posonii, 1807-1808. Két kötet. (2. kiadása Pozsony, 1823.)

3. B. István, Róbert Károly ellen Csák Máté mellett harcolt, s midőn Csák 1312. Rozgonynál megveretett, birtokaitól megfosztották s a király azokat Berzevici Rikolfnak adományozta.

4. B. Manó, dr., a matematika tanára a budapesti V. ker. áll. főreáliskolában. Született Pápán 1862 ápr. 24. Tanulmányait Pápán és Pesten a műegyetemen végezte. Irt matematikai, tanügyi, pedagogiai és természettudományi értekezéseket és tankönyveket. Továbbá: A legkisebb működés elve a Gauss-féle görbület-elmélet alapján (Mathematikai és természettudományi értesítő 1884). A hypercomplex számok elmélete (Math. és fizikai lapok 1892). Algebra és Mértan a keresk. akad. részére. Számtan a középiskolák részére. Érettségi vizsgálati példatár.

Beke

(ejtsd: bik) Károly Tilstone, angol utazó, szül. Londonban 1800., megh. u. o. 1874. Előbb jogot, azután történetet, néprajzot és filologiát tanult. 1834. jelent meg tőle Origines biblicae (London), amelyet, kivált Németországban nagyon megtámadtak, mert egészen hitelt ad a biblia minden betüjének. 1836-37. Lipcsében az angol konzuli ügyeket vezette és Verteidigung gegen Dr. Paulus (Lipcse 1836) című művét adta ki. 1837. Mooré kiséretében Palesztinában járt és először végezett a Holt-tenger depressziójára vonatkozó méréseket. 1840. Harris ezredes abisszinai expediciójában vett részt és nagy érdemeket szerzett Godzsamnak és a délebbre eső addig ismeretlen vidéknek kikutatásával. Utazásának eredményeit Abyssinia (London 1846 2. kiad.) c. művében közölte. Hosszas tanulmányainak eredménye volt: The sources of the Nile, with the history of Nilotic discovery (London 1860).


Kezdőlap

˙