Bougainville

(ejtsd: bugenvil), a Salamon-csoport legészakibb szigete; 1886 óta német fenhatóság alatt áll.

Bougainville

Lajos Antal, francia hajós, szül. Párisban 1729., megh. 1811. 1756-59. Kanadában volt és résztvett a háboruban. 1763. hajójával a Falkland-szigeteknél járt, azután a kormány megbizása folytán két hajóval, természetbuvárok, csillagászok és rajzolók kiséretében körülhajózta a földet. Az volt a földnek első, francia emberektől megtet körülhajózása. 1766. indult el és utközben a Számoa-szigeteket, az Uj-Hebridákat, Uj-Guineát, a Molukkokat és Jávát érintve 1768. tért vissza. Ez utazásának ugy földrajzi, mint általános irodalmi tekintetben érdekes gyümölcse: Description d'un voyage autour du monde (Páris 1771-72, 2 kötet, uj kiad. 1861. Németül Lipcse 1783). B. részt vett az amerikai szabadságharcban is.

Boughton

(ejtsd: bauten) György Henrik, angol-amerikai festő, szül. Norwichben 1834., de szüleivel már gyermekkorában Albanybe (New-York) költözött. Első kisérlete A vándor (1853), melyet a new-yorki műegylet megvásárolt tőle. Ezáltal felbátorodván, műtermet nyitott Albanyben. 1863-tól Londonban telepedett meg s itt állította ki tájképeit, melyek a rajzolás egyszerüsége, a gondolatok sokoldalusága, az érzés mélysége és lágy, bájos koloritjük által elragadók. Legjelentékenyebb e képei közül: Komlógyüjtők hazatérése (1863), Szénakaszálás a Bretagneban, Áhitat útközben (1866), New-englandi puritánusok istentiszteletre mentökkor (1867), Pásztorjelenet a Bretagneban (1868), Tavaszi hó (1877), A teherhordók és A mézheshetek vége (1878).

Bougie

(ejtsd: buzsi) kikötőváros Algéria Constantine tartományában, a Carbon- és Cavallo-fokok közt elterülő B.-i öbölnél; a Guraja-hegy lábánál, (1891) 12 381 lak. A mögötte levő meredek hegyek, a narancs-, füge-, gránátalmafa-ligetek festőivé teszik az amfiteátrumszerüen épült város fekvését. Kikötője nem nyujt védelmet. Mellette a Szidi-Jahiai-öbölben szoktak a hajók kikötni. B. a rómaiak Saldaa-ja; 1833 szept. 29-én foglalták el a franciák.

Bougie

(franciául a. m. gyertya), sebészeti eszköz, mellyel szükült testcsatornákat v. csöveket vizsgálnak, ill. kitágítanak. A vizsgálandó csatornákhoz képest különböző hosszu és különböző vastagságu hengeralaku eszköz. Leginkább a végbél, a bárzsing és hugycső számára használják azért, hogy 1. azokat rendes ürterükre nézve megvizsgálják, esetleg azokban idegen testeket felkeressenek, 2. megszükült állapotukat a B. egyideig való benhagyásával tágítsák; 3. segítségükkel a csatornák beteg helyeire gyógyszereket, kenőcsöket stb. alkalmazzanak. A B. különböző anyagból készül, ugymint: ércből, kaucsuk és gyántakeverékkel áztatott selyemszövetből, guttaperkából, celluloid-ból stb.; régebben viaszból, bélhúrból is készültek. Alakjukra nézve: hengeralakuak tompa véggel, vagy végükön gombocskával (B. á boule), vagy végükön megvékonyodók (konikus B.); továbbá egyenesek vagy tompa szögben hajlott végüek (Mercier-féle B.). Legtöbbször hugycsőszükületek gyógyítására használtatnak 23-26 cm. hosszuságban és 1/3 mm.-től 10 mm. vastagságban, úgy hogy minden magasabb szám 1/3 mm.-re vastagabb 1-30. számig (francia skála); az angol sebészek által használt legvékonyabb B. 11/2 mm., legvastagabb 9 mm. 1-16. számig (angol skála). A katéter-től abban különbözik, hogy tömött henger s csatorna nincsen a belsejében, melyen a folyadék levezethető.

Bougival

(ejtsd: buzsival), község Seine-et-Oise francia départ.-ban, a Szajna balpartján, 2823 lak., kőbányákkal, XII. századból való templommal; a párisiak kedvelt kiránduló helye. Az 1870-71. német-francia háboru idején, midőn a poroszok Párist ostromolták, a poroszok B.-t is megszállották. Az ostromzárt felmenteni törekvő franciák többször intéztek támadást B. ellen.

Bouguer

(ejtsd: bugé) Péter, francia matematikus és fizikus, szül. Croisic-ban (Alsó Bretagne) 1698 febr. 16., megh. Párisban 1758 aug. 15. Vannesban a jezsuiták kollégiumában tanult, 1735-ben Godin, Condamil és Jussieuvel Peruba küldetett s ott hét évig a fokmérésben vett részt. Legnevezetesebb felfedezései és észlelései a fémeknek hő okozta kitágulására, a fénytörésre és annak a látóhatár közelében történő változására, a fény intenzitására s ama törvényre vonatkoznak, mely azt mondja, hogy a levegő sűrüsége a légréteg magasságával váltakozik. 1848-ban ő találta fel a héliométert. Munkái közül említendők; Théorie de la figure de la Terre (Páris 1749), mely még ma is becses diszmű; Traité du navire, de sa construction et de ses mouvements (u. o. 1746); Entretiens sur la cause de l'inclination des orbites des planetes (u. o. 1748); Nouveau traité de navigation et de pilotage (u. o. 1753, uj kiadás Lacaille-től 1761 és Lalande-tól 1792); Essai optique sur la gradation de la lumiere (Páris 1729, bővebben kiadta Lacaille 1760) cimü művével megalapította fotometriát, melyet 1760. Lambert emelt tudományos szinvonalra. Életrajzát tartalmazza a Mémoires parisiennes 1758-iki köt. megjelent Éloge de B. Fouchytól.

Bouguereau

(ejtsd: bugró) Vilmos Adolf, francia képiró, a l'école des beaux arts tanítványa, szül. La Rochelleben 1825 jan. 30., 1848. a nagy dijat nyerte, 1850. pedig a római díjat. Főbb alkotásai: Szt. Cecilia tetemének elhelyezése a katakombákban; III. Napoleon császár megtekinti Tarasconnál az árviz által elöntött vidéket; Tobias visszatérése; Halottak napja; A bachánsnő. Számos díjat nyert, 1876. a becsületrendnek és az akadémiának lett tagja. Legutolsó két képe: A győzedelmeskedő Ámor (1888) és az 1893. szalon-ban kiállított Offrande á l'amour.

Bouilhet

(ejtsd: bujé) Lajos, francia költő, sz ül. Canyban 1822 május 21., megh. Rouenban 1869 jul. 19. Mint költő, két költeményével alapította meg hirét, amelyek a Revue de Parisban jelentek meg; ezek egyike; Meloenis, conte romain, a Commodusok korából vett kedves korrajz, a másik a Les fossiles, a vizözön előtti korból vett természetleirások. Egyéb munkái: Poésies, Festons et astragales (1859); Madame de Montarcy, dráma, melynek különösen mértékes verselése nagyon tetszett; Hélene Peyron (dráma, 1858); La conjuration d'Amboise (dráma, 1866), melyek szintén nagy tetszést arattak, mig Dolores és Faustine drámái hatás nélkül maradtak. Költeményei Derniers chansons cimmel halála után (1872) jelentek meg (ujabb kiadásban 1881).

Bouillé

(ejtsd: bujjé) Ferenc Kolozs Amour marquis, francia tábornok, született Cluzel várában (Auvergne) 1739 nov. 19., megh. Londonban 1800 nov. 14. Mint kapitány s utóbb mint ezredes részt vett a hétéves háboruban. 1768. Guadeloupe sziget kormányzója, Martinique és St. Lucie főkormányzója és az összes csapatok fővezére lőn e szigetbeli tengereken s mint ilyen fontos szerepet játszott a francia-angol háboruban. 1778-ban Dominiquet, 1871. Tabagot, utóbb csekély haddal St. Eustachet, St. Martint és több kisebb szigetet, valamint Brimstone Hill várát szállotta meg. A nancyi katonai mozgalom elnyomásáért a király és a nemzetgyülés köszönetét kapta. XVI. Lajos szökési tervébe be volt avatva és mindent elkövetett, hogy csapatainak alkalmas felállítása által a sikert biztosítsa. A király elfogatása után osztrák Németalföldre menekült, honnan a nemzetgyüléshez levelet intézett, melyben a király menekülését erőszakos megszöktetés szinében tüntette fel. E miatt halálra itélték. Ezóta mint emigráns Koblenzben, 1781 óta pedig Pillnitzben lakott. Azután III. Gusztáv svéd király s ennek meggyilkoltatása után Condé herceg szolgálatában állott. Utóbb Angliába költözött, hol haláláig maradt. A: Mémoires sur la révolution française (angolul London 1797; franc. 1801 s 1859) cimü művében gyülölséggel szól a forradalomról. V. ö. Gabriel, Louis XVI., le marquis de B. et Varennes (Páris 1874).


Kezdőlap

˙