Csertova svadba

(Ördög lakodalma) és Csertovica, amaz hegy, ez pedig a mellette levő hágó az Alacsony-Tátrában, Liptó és Zólyom vmegyék határán. Az 1238 m. magas hágó a Gyömbér csoportját a Vapenica és Királyhegy csoportjától választja el; rajta megy át az országut a bocai völgyből (Liptó vmegyéből) a Garam völgyébe.

Csertömlő

(növ.), hosszura nyúlt növénysejt, melybe a cserző anyag lerakódik. A harasztokban, a bodzabélben, a kontyvirágfélékben, a pizangokban, sok hüvelyes és rózsavirágu növényben szokott lenni.

Cser-üzem

l. Cser-erdő.

Cservenka

nagyközség Bács-Bodrog vmegye kúlai j.-ban a Ferenc-csatorna mellett, (1891) 1022 házzal és 7429 német lak.; van takarékpénztára, posta- és táviróhivatala, postatakarékpénztára, mezőgazdasági népbankja.

Cservenyica

község, l. Vörösvágás.

Cservessző

A szőllőmívelésben így nevezik a tőkén hagyott hosszabb - legalább 8-10 rügynyi - kétéves ágat, tehát a megelőző évben szállvesszőnek kikötött venyigét akkor, midőn a rügyeiből fejlődött hajtások már kiértek.

Cservirág

(növ., Aethalium Link., Fuligo Hall.), nyálkagomba; az Ae. septicum Fr. (Mucor septicus L.) plaszmodiuma nyálkás v. tajtékszerü, tojássárgája szinü massza. Mohán, füvön, vén fák törzsén v. kérgeken látni nyáron az erődben.

Cséry

(cséri) Lajos, nagybirtokos, született Nagyfaludon, Zala vmegyében 1821 december 18. Tanulmányait Sopronban, Pozsonyban és Pápán végezve 1840. Pestre jött szigorlatozni, s itt id. Majláth György országbiró mellett a hétszemélyes táblánál jurátus, később expeditor lett; 1848-49. (okt. 6-ig) báró Perényi Zsigmondnak, a szabadságharc egyik vértanujának titkára volt; 1849-1865. Budapesten ügyvéd, 1868. képviselő s 12 évig a ház tagja volt. Évtizedek óta buzgó részt vesz a közmívelődési s közgazdasági mozgalmakban. Budapest fő- és székváros törvényhatósági képviselőtestületének és közigazgatási bizottságának tagja; Puszta-Szt.-Lőrincen mintagazdasága és országos hirü tehenészete van. Számos közhasznu intézet alapítója, az Atheneum irodalmi és nyomdai részvénytársulatnak, a gyapjumosó gyárnak elnöke, a budapesti közuti vasut alelnöke, több pénz- és jótékonysági intézetnek választmányi v. igazgatósági tagja.

Cserzés

l. Bőr és Cserzővargaság.

Cserzőanyagok

(L. a mellékletet.)

[ÁBRA] CSERZŐ NÖVÉNYEK.

Ezen elnevezés alatt oly vizben oldható, összehuzó izü anyagokat foglalunk össze, melyek a vassók oldatait sötét szinüre festik és az enyvoldatokban csapadékot okoznak. A friss állati bőr ezeket a cserző-anyagokat vizben való oldataikból felszivja; ugyanezt teszi a selyem és kisebb mértékben a gyapju és pamut is. Egyebekben a C. nagyon eltérnek egymástól. Procter (Textbook of tanning) a C.-at következőképpen osztja be: 1. A pyrocatechin származottjai, melyek a bőrön fehéres lerakodást (the bloom) nem képeznek s amelyek az ecetesvas vasoldatot zöldesfeketére festik; ide tartoznak a hemlock, a mimosa, a katechu (cutch), a gambier, a quebracho stb. C. 2. A pyrogallol derivátjai, melyek vassal kékesfekete szineződést adnak, a bőrön fehér lerakodást (bloom) képeznek; ide tartoznak a gubacsok, a summach, dividivi, stb., cserző-anyagai. 3. Cserzőanyagok, melyek mind pyrogallolt, mind pyrocatechint tartalmaznak; ilyenek a tölgyfacser és a valonea cserzőanyagai, melyek a bőrön fehér lerakodást (bloom) adnak és a vassókat kékes-feketére festik. E szerint a C. beoszthatók olyanokra, melyek kékes-fekete szineződést adnak.

Kémiailag ezekről a testekről még keveset tudunk. Általában véve feltehető, hogy a cserzőanyagok több hidroxilcsoportot tartalmazó benzoesavaknak éterszerü anhidridjei. E feltevés nyomán igen sok ilyen termék létezésére következtethetünk. S tényleg a különböző növényekben és növényrészekben a legkülönbözőbb cserző-anyagok találhatók s ezekből C. elő is állíthatók. Higított kénsavval, v. sósavval, főzve, vagy bizonyos élő fermentumok hatása alatt a C. különböző módon bomlanak szét. Sok C.-ból cukor lesz, mely azonban gyakran a C.-gal kevert tisztátalanító anyagoktól származik. A pyrocatechin C.-ból oldhatatlan veres-barna festék, phlobaphenek nyerhető; a pyrogallol C. ellenben vagy a gallussavat C6H2 (OH)3 COOH, vagy pedig az ellagsavat (C14H8O9) - a «bloom»-nak nevezett fehér lerakodás a bőrön, ill. ezeknek a keverékét - szolgáltatjuk. A tölgyfacserből és a valoneából az ellagsav mellett azokat a veres-barna testeket is nyerhetjük, melyek bizonyos körülmények között gallussavat is adnak. Ezekből a vörös szinü testekből készíthetjük a protokatechusavat. Azok a C., melyek a vasoldatokat zöldre festik, (a pyrocatechin derivátjai) normális termékei azon növényeknek, melyekben előfordulnak, mig a C. azon csoportja, melynek hozzátartozói a vasoldatokkal kékes-fekete szineződést adnak, többnyire a növényrészek kóros eltávozásának a termékei, miért is ezeket, bár helytelenül, patolog C.-nak nevezték el.

E C.-at tartalmazó növényrészeket (a cserzőszereken) részben a bőr cserzésére, részben a fonal-kelme festésére is használják. Az ipar azonban ezeken a növényi részeken kivül még a belőlük előállított kémiai preparátumokat is használja; ilyenek pl. a tannin C14H10O9, digallussav, mely számos növényi részben előfordul, valamint a cserző kivonatok. A cserzőszerek közül a következőket említjük fel: Algarobilla; ez a Prosopis pallida (negro) és P. Algarrobo (blanco) mag hüvelyéből áll. Ezek a fák nagy mennyiségben fordulnak elő Dél-Amerika hegyes vidékein, főleg Chileben és az Argentina köztársaságban. E mag hüvelye 5%-ig élénk sárga szinü «tannint» tartalmaz, mely leginkább a myrobalánokéhoz hasonló.

Katechu Terra japonica (franc. cachou, ang. cutch, kát, kut) szárított kivonat, mely 45-55% sötét szinü csersavat tartalmaz, s melyet főleg két fanemből gyártanak; ezek 1. az Acacia Catechu (Mimosa Catechu, M. sundra); 2. a (M) Suma, magas fa, mely Déli-Indiában, Bengáliában és Gujeratban honos. Magyarország katechu-behozatala 1880. 288 q. 20 240 frt értékü volt. Divi-divi v. Libi-dibi Cesalpinia coriaria fának maghüvelye. A szárított maghüvely 19-50%-a sajátságos, némileg a valonea-csersavához hasonló csersavat tartalmaz, mely gallussavból és ellagencsersavból áll. Olcsó cserzőszer s igy kérgekkel keverve volna használható, hibája az, hogy igen könnyen erjed s akkor a bőrön sötét-piros foltokat ad. Maracaibóból paraibóból és St. Domingoból importálják Európába. Gesztenye-kivonat. A gesztenyefa (Aesculus hippocastanum) sűrü kivonata, melyet Dél-Franciaországban állítanak elő s feketére festett selyem sulynövesztésére használnak. Magyarország is jelentékenyebb mennyiséget importál ebből a kivonatból.

Gubacs, melynek három faját különböztethetjük meg, u. m. a levantini (török) gubacsot, a magyar gubacsot (Knoppern) és a khinai (japáni) gubacsot. Ezen különböző gubacsféléknek a csersavtartalma igen nagy. Jó levantini gubacsban egészen 60%-ig van tannin, a khinai gubacs tannin-tartalma 70%-ig is rughat. A gubacsokban a tanninon kivül még egy glikozid, a glikotanninis van. Gubacs-behozataluk 1890. volt 13 120 q, 339 875 frt értékben, kivitelünk pedig kitett ugyancsak 1890. 32 464 q. 910 992 frtot. Gambir, kockás katechu v. Terra Japonica (franc. gambir, cachon janue; ang. pale catechu), az Uncaria Gambir és az U. acida leveleinek (Indiában nyert) kivonata. Tartalmaz 36-40% csersavat, mely csaknem egészen katechinből áll. A gambir igen jó cserzőszer, mely a bőrt hamar áthatja, rendesen más cserzőszerekkel keverve használják. A legjobb gambir az, melyet Szumatrából hoznak. Hemlock (Abies canadensis) kérge közel 14% csersavat tartalmaz. Körülbelül 30 év óta ebből a kéregből kivonatot is készítenek, melyben 18-25% sötétveres csersav van, ettől a bőr sokkal szilárdabbá és nehezebbé lesz. A Kino nevü cserzőszert nálunk is használják. A kinonak különböző fajai vannak. Ezek a kinofajok szabad pirokatechinen kivül a katechinnel rokon csersavakat tartalmaznak. Mimosa kéreg (Wattle-bark), számos Ausztráliában honos Acacia-faj; kérge jelentékeny mennyiségü sötét-veres mimo-csersavat tartalmaz, amely kemény és nehéz bőrt ad, ha tömény állapotban használják, ugyhogy puha felsőbőrt csakis hig oldatokkal szabad kicserezni. Myrobalanok alatt a Terminalia némely fajának gyümölcsét értjük. Főleg az Indiában található T. chebula és T. Bellerica, melyek gyümölcse 30-35% galluscsersavat és ellagencsersavat tartalmaz, kedvelt cserzőszereket szolgáltatnak, amennyiben puha bőrt adnak, melynek, ha jófajta myrobalanokkal cserezték, élénk sárga szine van. A szárított gyümölcsöket tájszólással har-nak, harra-nak, bahera-nak nevezik; ezeket a kelmefestésre, cserzésre azonban nem használják. Tölgyfa-cser (franc. écorces de Chęne, ang. oak-barks, ném. Eichenrinden, Lohe). Néhány tölgyfa kérge mint cserzőanyag igen értékes. Ezek főleg a közönséges tölgyfa (Quercus Robur válfajaival, a Q. sessiflorával és Q. pedunculával), a Q. Suber, a Q. Flex és a Q. Castanea. Ezek a fakérgek, ami a velük készitett bőr minőségét illeti, a legértékesebb cserzőszerekhez tartoznak, mivel a bennök foglalt csersav igen hathatós, a cserzésre kiválóan alkalmas és mivel a tölgyfa igen elterjedt fanem s igy szállitása is kisebb költséggel jár. Ez a cserzőszer a bőrt nehezebbé nem teszi, azonban a kéreg kezelése kényelmetlen, mivel csak 10-12% tannint tartalmazván, nagy tért foglal el. A tölgyfacser a bőrt veresbarnára festi s rajta nagymennyiségü lerakódást (virágot, bloom) képez, ez a cserzőszer gallussavat alig tartalmaz. A tölgyfakéregnek említett jó tulajdonságai dacára hazai talpbőrgyárosaink jobban szeretik a fenyőcsert alkalmazni, mivel a tölgyfacser használata mellett a cserzőeljárás hosszabb (körülbelül 2 év), s igy több befektetésre és forgó tőkére van szükség. Különben is nálunk a merevebb talpbőrt keresik s ezen merevség fenyőcserrel való cserzés mellett inkább biztosítható.

Fenyőfa-cser 7-16% csersavat tartalmaz. A fenyőcserből is gyártanak kivonatot. Hazánkban különösen Haasnak a felső vidéken van ilyen fenyőcserkivonat (tannin-) gyára. A tölgyfa és a fenyőfa kérgén kivül még más fáknak a kérge is szolgál cserzőszer gyanánt. Az égerfa és a fűzfa kérge 8-16%, a nyirfa kérge 8-10% csersavat tartalmaz. Cserzőkéreg-behozatalunk 1890. volt 63 633 q. 236 694 frt értékben; kivitelünk ugyanakkor volt 533 121 q. 2 750 001 frt értékkel. Tölgyfacserünket leginkább Németország vásárolja. Quebracho. Ez a név származik quebra-hachoból (fejsze-törő). Quebrachonak bizonyos délamerikai fákat neveznek, melyeknek a fája igen kemény. Ezek közül a Loxopterygium Lorentzii faja és kérge az, melyet leginkább értékesítenek, mivel 15-23% csersavat tartalmaz. A fáját meg a belőle készített kivonatát Európába is hozzák. Hamburgban van több quebracho-kivonat-gyár. A quebrachonak a bőr cserzésére való használata jelenleg (1893) Németországban erősen terjed. Quebrachoval az egész cserzési folyamatot lényegesen, rövidebb idő alatt fejezhetik be s elég jó bőrt nyernek vele.

Sumach, szömörce. (Franc. Sumac; ang. Sumach és Shumac; ném. Gerbersumach v. Schumack.) Sumach alatt bizonyos, Déli-Európában és Amerikában előforduló, csersavat tartalmazó növények szárított leveleit értik. A különböző sumach-fajok tannin-tartalma 13 és 17% között ingadozik. Szömörce-behozatalunk (főleg Bolgárországból, Romániából és Ausztriából) 1890. volt 19 856 q., 178 704 frt, kivitelünk kitett 5212 q., 52 120 frt. Valomeák (franciául: Vélanedes). A valonea a görög szigeteken és Kis-Ázsiában előforduló Quercus egilops és Q. valonea fa rendkivül nagy gyümölcstokja. A valoneák 25-35% tannint tartalmaznak, mely némileg a tölgyfacserjéhez hasonlít; ettől abban különbözik, hogy barnább szint és nehezebb lerakodást képez a bőrön. Az a bőr, melyet valoneával csereznek, kemény és nehéz. Rendszerint a valoneát tölgyfacserrel, myrobolanokkal stb. használják. 1890. behoztunk valoneát 16 421 q.-t 415 108 frt ért.; kivitelünk 1890. volt: 5074 q. 122 996 frt ért.

Az eddig felsorolt, gyakran használt cserzőanyagokon kivül vannak, még más, eddig ugyan csekély fontosságuak, melyek azonban jó tulajdonságuk miatt hivatva lehetnek arra, hogy az ipar jövőben figyelembe vegye. Ezek: az Abies larix, vörös fenyő, kérge, mely a vörös szinü csersavból 6-8%-ot tartalmaz. Az Acacia Albicans gyümölcse (Mexikoban hiusache a neve), A. arabica (Indiában: babul) kérge, 13-19% tanninnal, határtalan mennyiségben van meg, gelatinnal fehér csapadékot ad; A. Cebil 10-15% tannint a kéregben, 6-7%-ot a levelekben tartalmaz; ennek egy válfaja, a fehér cebil a kéregben 8-12%, a levelekben 7-8% tannint tartalmaz; A. Cavenia (Argentiniában espinillonak nevezik) gyümölcstokjában 33-34% tannin van; A. penninervis kérgében 18% tannin és 3-4% gallussav van. Alnus glutinosa (éger) kérge 16% csersavnál többet nem tartalmaz. A Caesalpinia Cacalaco gyümölcse (Mexikóban cascalote a neve) sok tannint és gallussavat tartalmaz, cserzésre) használják. A Comptonia asplenifolia levelei (Egyesült-Államok) 9-10% tannint tartalmaznak. A Coriaria ruscifolia kérge (New-Zealandban tutu a neve) 16-17% tannint, az Elaeocarpus dentatus kérge (New-Zalenadban Kiri-hinau-nak hijják) 21-22% tannint, az E. Hookerianus kérge 9-10% tannint, az Ephedra antisyphilitica 11-12% tannint. Az Eucalyptus longifolia kérge (Ausztrália) 8,3% tannint és 2,8% gallussavat tartalmaz. Az E. obliqua kinocsersavban 13,5% kinocsersav, az E. leuxoxylonban 22% van ugyan, de azért mégis csak alárendelt minöségü bőrnek készítésére használható. Az Eugenia Maire kérge (New-Zealandban whawhakonak nevezik) 16-17% tannint, az E. Smithii kérge 17% tannincs és 3-4% gallussavat tartalmaz.

A Fuchsia macrostemma vékony, könnyen kivonható kérgében élénk veres szinü csersavnak körülbelül 25%-ja foglaltatik; ez a Chileben churconak nevezett kéreg. Az Inga Feuillei hüvelyes (Peruban pay-pay a neve) egy csaknem szintelen csersavból 24%-ot tartalmaz. A Laurus Peumo kérgét Chileben cserzésre használják. A Malpighia punicifolia kérge (Nicaraguaban ugy nevezik, hogy nancite vagy manquitla) igen világos szinü csersavból 20-30%-ot tartalmaz. A Persea Lingue kérge vörösbarna, vizzel könnyen kivonható, 20-24% tannint tartalmaz. Evvel a cserzőanyaggal D.-Amerikában, főleg Valdiviában az u. n. valdiviai bőrt cserzik. Chile déli részében ez a fa rendkivül kiterjedt erdőket képez. Phyllocladus tricomanoides kérge (New-Zealandban kiri-toa-toa a neve) 23% tannint tartalmaz. Chicagoban nagy mértékben használják a Polygonium amphibium leveleit cserzésre. Ez az egyévi növény, mely a Misszuri mentén nagy mennyiségben terem 18% tannint tartalmaz s széna módjára kaszálható. Oly bőrt ad, mely szilárdabb, tartósabb s jobban kifényesíthető, mint az a bőr, melyet tölgyfacserrel készítenek. A Punica Granatum gyümölcs-kérge 13,6% tannint, mely a myrobalanok-éhoz hasonlít és jelentékeny mennyiségben keményítőt is tartalmaz. A marokkoi bőr készítésére is szolgál. A Rhizophora Mangle kérgében Venezuelában igen sötét veres tannin foglaltatik. A Tecoma pentaphylla kérge (Venezuelában roble colorado-nak nevezik) 27% tannint s narancsszinü festő anyagot, a Wagatea spicata hüvelyei 15% tannint, a Weinmannia racemosa kérge (az ugynevezett tawhero towai vagy kamai New-Zealandban) 12-13% tannint tartalmaz.


Kezdőlap

˙