Dekasztílosz

(gör.), az oszlopcsarnokkal körülvett görög templomok közül annak a ritkábban előfordulónak az elnevezése, melynek főhomlokzatán 10 oszlop volt egy sorban.

Dekatálás

(franc.) a. m. avatás; a posztóiparnál használt szövet-gőzöltetés. Két módja van, u. m. a fényesítő és a bágyasztó avatás, l. Csinozás.

Dekeleia

(gör.), egy kis ókori attikai helység, körülbelül 22 km.-nyi távolságban É.-felé Athénhez, a mai Tatoi falu közelében. Mellette vezet el az egyik ut Attikából Beócia felé a Klédi hágón keresztül és azért foglalták el a peloponnesusi háboruban (413) a spártaiak D.-t, és építettek tábort közelében, melyből Athént és környékét folyton nyugtalanították.

Deken

Agathe, hollandus költőnő, szül. Amstelveen-ben (Amsterdam mellett) 1741 dec. 10., megh. Haagban 1804 nov. 14. Különösen vallásos dalok irásában tünt ki. Művei: Stichtelijke gedichten (Haag 1775); Ekonomische liedjes (u. o. 1782, 3 köt.); Liederen voor den Coerenstand (Lejda, 1804); Liederen coor kinderen (u. o. 1804). Azonkivül Wolf Erzsébettel együtt számos regényt irt: Sara Burgerhart (1782); Willem Leevend (1784-85); Abraham Blankaart (1787); Cornelia Wildschut (1793), stb.

Dekhan

l. Dekan.

Dekker

1. Eduard Douwes, hollandus iró, szül. Amsterdamban 1820 febr. 2., megh. Nieder-Ingelheimban 1887 febr. 19. 1840. Jávában járt és az ottani hatóságnál 17 évig hivataloskodott. Műveiben tropikus szinekkel, meleg érzéssel, nagy igazságszeretettel festi az ind. állapotokat, igy főkép Max Havelaar (Amsterdam, 1860) c. regényében. Publicisztikai dolgozatait Multatuli álnéven irta, amelyet azóta folyton használt. Nevezetesebb művei: Indrukken van den dag (1860); Minnebrieven (Amsterdam, 1861, 7 kiad. u. o. 1881); Ideen (u. o. 1862-77, 7 köt.); Herdrucken (u. o. 1868); Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten (Delft 1871); Millionen studien (u. o. 1872). Szindarabjai: De bruid daarhoven (tragédia); Vorstenchool (dráma, 1875), stb.2. D. Tamás, angol költő, l. Decker.

Deklamáció

deklamálás (lat.), szavalás (l. o.), szónoklás; sokszor gunyosan használják az előadás álpatoszára értve. Zenei értelemben olyan művészet, mely a szavak értelmét s költői intencióit az énekhangok s az azokból keletkezett dallam-frázisok segítségével még intenzivebben fejezi ki s ezáltal az értelem hatását még jelentősebbé teszi, mert az ének alapja a szó és a hang, melyek a legszorosabban összefüggnek egymással.

Deklamátor

(lat.) a. m. a deklamáció (l. o.) művészetében jártas.

Deklaráció

(lat.) a. m. nyilatkozat, bevallás. A vasutaknak elszállítás végett átadott csomagok tartalmát, ill. az áruk minémüségét, a feladónak pontosan meg kell jelölnie, ill. be kell vallania, mert a szállítási dijak meghatározásánál az árunemek is mértékadók (l. Dijszabás), de főként elengedhetetlen a pontos bevallás a tüzveszélyes, avagy robbanó anyagoknál, mert ezek vagy ki vannak egyáltalában zárva a szállításból, vagy csak bizonyos föltételek pontos teljesítése esetén szállíttatnak. Helytelen bevallás esetén feltehető tehát, hogy vagy azért jelöli meg a feladó áruját helytelenül, mert a vitelbéren remél nyerhetni, vagy azért, mert szabályosabb és költségesebb csomagolás mellőzésével kivánja a csak föltételesen szállítható veszélyes árut elküldeni; utóbbi esetben tehát még büntetendő cselekményt is követ el. A vasut mindkét esetben megtorolja a hamis bevallást, anélkül, hogy kutatná, vajjon szándékosság, avagy rosszakarat indította-e eljárására a feladót. A csak föltételesen szállítható áruknak hamis bevallása kg.-ként 6 frttal büntetendő, a közönséges áruknál pedig a dijmegrövidítés kétszerese, de legalább 3 frt a büntetés. - D. postai szolgálatban, l. Vámnyilatkozat.

Deklaránsok

a cseh tartománygyülésnek az a 81 tagja, kik 1868 aug. az u. n. Declaration-t aláirták, melyben a cseh közjogot érvényesnek és fennállónak ismerték el és 1867. birodalmi közjogi alaptörvények ellen óvást emeltek. A morva tartománygyülés cseh tagjai hasonló nyilatkozatot irtak alá. A cseh és morva tartománygyülés német többsége azonban e beadványokra nem volt tekintettel és a D.-at mandátumaiktól megfosztotta.


Kezdőlap

˙