Észak-Karolina

l. Karolina.

Északkeleti átjáró

azon tengeri ut, amely Európa és Ázsia É-i partjai mentén és a Bering-szoroson át Kinába és Indiába vezet. Ez utat Nordenskjöld (l. o.) tette meg először.

Északkeleti Kárpátok

l. Kárpátok.

Északkeleti nyelvjárásterület

a Tiszától a Királyhágóig és Zemplén vmegyétől Nagyváradig elterülő magyar nyelvjárásvidék. Jellemzi első sorban az, hogy nem ismeri az ö hangot, hanem helyette nyiltabb e-t mond, pl. embërségës helyett embersíges, mëntëk helyett mentek (ez tehát ott többértelmü szó); továbbá, hogy az é hang helyett bizonyos szókban és ragos alakokban í-t mondanak, pl. bír, cíl, acíl, szípsíg, kelevíny stb., e helyett bér, cél, acél stb. (ezeket összeállította Arany J. «Az é-t í-re váltó tájszólásról» való értekezésében, Hátrahagyott próz. munkáiban; ellenben Bél, hét, név, levél, szekér és sok más szó ott is é-vel hangzik); szeretik e terület lakói a hosszu magánhangzókat, az l hangot pedig ritkábban hagyják el, mint egyéb nyelvjárásaink. Az egész terület két fő nyelvjárásra oszlik: a felső-tiszaira (Szabolcs, Szatmár, Bihar, Hajdu megye) s a zemplén-abaujira. V. ö. Balassa József, A. m. nyelvjárások jellemzése.

Északkeleti vasut

v. Magyar É. A Tiszavidéki vasut 1859. kapott engedélyt a Nyiregyházáról Naménybe vezető vonal megépítésére. E terv elejtetett. Ekkor Debrecen és Szathmár városok közönségének szorgalmazására a Debrecenből Szathmáron át Szigetre vezető vasut előmunkálataira gr. Forgách Antal és Kovách Lajos kért engedélyt 1864., az 1867. megalakult magyar kormány országos érdeknek tartván a hosszabb vonalakból álló vasuti vállalatok alakulását, befolyásával a Felső-Magyarország keleti részén építendő vasuti hálózat engedélyesei és a fennebb megnevezett érdekelteket egyesítvén, az 1868. évi XIII. t.-cikkel a Magyar É. vasut építésére megadta az engedélyt. Az engedélyezett vonalak a) Debrecentől Szatmár-Németin és Tekeházán át M.-Szigetig; b) Tekeházától Csapon át Kassáig, ez utóbbiból kiágazólag S.-A.-Ujhelytől-Zomborig; és Bátyutól-Munkácsig. E vonalakra mértföldenkint ezüstben 37100 frt kamatbiztosítás nyujtatott és a 64,5 mértföld hosszu vonal biztosított tőkéje 47214000 frtban állapíttatott meg. A részvény és kötvények szelvényei 10 évre adó- és illetékmentesek voltak. Az építés a berlini dr. Stroussberg Henrikre bizatott. Stroussberg a kamatbiztosítás alapján kibocsátott építési tőkéért elvállalta a vonal megépítését, teljes felszerelését, az építés ideje alatt felmerülő időközi kamatok és igazgatás költségeinek fizetését. Az előmunkálatok lassu végzése, az addig nem ismert árvizmagasságok, végre a francia-német háboru kitörése következtében beállott munkáshiány ott a különben is rosszul vezetett vállalatot megbuktatá. 1871. Stroussberg kijelenté, hogy csak akkor képes folytatni a munkálatokat, hogyha a beszerzett anyagok értékének arányában előleget kap. Ez engedélyeztetett, akkor azután 1871. márc. Stroussberg a vállalatot a bécsi Union-banknak adta át. A bank állitólag az építés befejezéseig 22 millió forintot veszített, mert a Tekeházánál építendő 420 m. hosszu Tiszahid, továbbá a Kassa - Legenye-Mihályi - s.a.-ujhelyi vonalon bekövetkezett csuszások a munkálatokat nagyon megdrágították. A fennebb vázolt vonal építése közben az 1870: XVII. t.-cikkel engedélyeztetett a Nyiregyháza-ungvári II-rendü vonal építése. Ennek mértföldje után csak 20000 ezüst forint kamat biztosíttatván, az egész tőke 4960000 forintban állapíttatott meg. E vonalnak építésébe az első vállalkozó szintén belebukott. Mindez többrendbeli bonyodalmat idézvén elő, a kormány ujabb tőkerendezéseket engedélyezett. Végeredményként megemlíthetjük, hogy 1877 dec. 31. a névleges tőke volt 57390000 frt. Ehhez járultak a különböző kölcsönök 7394830 frt. Ebből a tulajdonképeni építési tőkére 57925730 frt jut, vagyis kilométerenkint 99820 frt.

A pálya hossza volt: Szerencs - Mármaros-Sziget 243,1 km.; Debrecen - Királyháza 150,4 km.; Bátyu-Munkács 26,3 km.; Nyiregyháza - Ungvár 93,9 km.; S.-A.-Ujhely - Kassa és az összekötő vonal 66,6 km. Összesen 580,3 km. E vonalak a közhasználatnak a következő időkban adattak át. 1871. Szerencs - S.-a.-ujhelyi, Debrecen - szatmári. 1872. S.-A.-Ujhely - l.-mihályi, S.-A.-Ujhely - Csap - ungvári; Csap - királyházi, Szatmár - mármaros-szigeti. Nyiregyháza - kisvárdai. 1873. Kis-Várda - csapi, Legenye-Mihályi - kassai. Az É. összes vonalai államosítva lettek 1890. a XXX. t.-c. alapján. V. ö. Vörös László, Magyar vasuti évkönyvei.

Északkelet-tengeri-csatorna

l. Kelet-észak-tengeri-csatorna.

Északmagyarorsz. egyesített kőszénbánya és iparvállalat részvénytársaság

1881. alakult több északmagyarországi kőszénbánya egyesítéséből. Alaptőkéje volt eredetileg 1600000 forint részvénytőke és 1600000 forint arany elsőbbségi kötvény. Működése első éveiben nagy veszteségeket szenvedett, minek következtében 1885 dec. a részvénytőkét 80000 frtra szállították le olykép, hogy 20 régi részvényért 1 uj részvényt adtak és egyuttal 15200 uj részvényt bocsátottak ki, amelynek árából törlesztették az elsőbbségi kötvényeket. E pénzügyi szanálás által az É. virágzó vállalat lett. Évi széntermelése 1893. mintegy 3700000 mmázsa volt, de a budapest-esztergomi vasut kiépítésével a termelés fokozódni fog, mert a vállalatnak Tokodon (Esztergommegye) is vannak bányái, melyek vasuti összeköttetés hiányában nem voltak teljesen kiaknázhatók. A tokodi bányaműhöz szükséges tőkék beszerzése céljából 1894. fölemelték a részvénytőkét két millió forintra.

Északnyugati átjáró

azon tengeri utak, amelyek Amerika É-i partjai mentén az Atlanti-oceánból a Nagy-oceánba visznek. Ezek egyike, amelyet 1850. M'Clure fedezett föl, a Baffin-öbölből a Lancaster-sundon, a Barrow-csatornán, a Melville-sundon és a Wales herceg-csatornán át az amerikai kontinens É-i parthjához visz és azután annak mentét követi. A másik ut a kontinens partjait követi; átvezet a Hudson-szoroson, Fox-csatornán, Fury- és Hekla-szoroson, a Boothia-öblön, a Bellot-, Viktoria-, Dease-, Delphin- és Union szoroson és Bathurst-foknál és ki a nyilt jeges tengerbe.

Északnyugati Kárpátok

l. Kárpátok.

Északnyugati nyelvjárásterület

Magában foglalja egész északi Magyarország nyelvjárásait Abauj- és Zemplénmegyétől nyugatra. Határai É-ról és Ny-ról a tót terület, K-ről a zemplén-abauji nyelvjárás, D-ről Tisza és Duna. Lenyulik a Duna és Tisza közébe is, magába foglalva Pestmegye északi részét le egész Abonyig és a Jászságot. E nyelvjárásterület középpontja a Heves-, Gömör-, Borsod-, Nógrád- és Hontmegyében lakó palócság, de megtaláljuk az ő nyelvjárásuk több jellemző sajátságát az őket keletről, délről és nyugatról körülvevő lakosság nyelvében is. Ez alapon 4 nyelvjárásvidékre oszthatni e területet: A) középső palóc nyelvjárásvidék; B) keleti palócos nyelvjárásvidék; C) nyugati palócos nyelvjárásvidék; és D) déli palócos nyelvjárásvidék. Jellemzi ezt az egész területet, hogy a zárt ë hangot legjobban megőrzi s nem ejt helyette sem nyilt e-et, sem pedig ö-t. p. vërës, përël, fëlmëgy, lëlkëm, këzë, vëlë, stb. Az a és á hangokat a köznyelvtől eltérőleg ejti, mindenik helyett körülbelül a kettő közt álló hangot mond. Az i előtt n, l, d, t helyett ínyhangokat ejt, vagyis ny, ly, gy, ty hangot: kérnyi, nevelyi, gyiák, tyiszta stb. Az ly helyett nem ejt sem j-t, sem l-et, mint a többi nyelvjárások, tehát király nem kiráj, sem királ.


Kezdőlap

˙