Heristal

l. Herstal.

Herit

l. L' Heritier.

Héritte

Lujza, l. Viardot-Garcia.

Herjeadalen

Jemtaland egy része Norvégia határán, Gefleborg és Kopparberg mellett, 13,561 km2 területtel, 11,000 lakossal. Dny-on a Son-fjäll, Ény-on az Oviks- és Klöfsjöfjällen, É-on a Helagsfjäll hegycsomók takarják. A terméketlen vidéket a Ljusne és mellékvize, a Herje-a öntözik. Erdőkben és ércekben gazdag. Főhelye Ljusnedal.

Herjó

herjóka, a fogolymadárnak elavult magyar neve

Herkály-Puszta

majorság Komárom vmegyében, Ó-Szőny határán, egy órányira Komárom várától. Midőn Görgey serege a nagy-sarlói ütközet után Komárom vára felmentését vette munkába, H.-nál ütközött meg Damjanics hadosztálya Schlisk seregével és azt vissza is nyomta Mócsa felé. 1849 ápr. 26. H.-on irták alá továbbá a komáromi vár őrségének választmánya és másrészről Haynau azt a kapitulációt, mely a várat az osztrákok kezébe adta 1849 szept. 27.

Herkimer

coumty New-York É.-amerikai államban, 3365 km2 területtel, 45,608 lakossal, H. (3500 lak.) székhellyel.

Herkomer

Hubert, angol festő, szül. Waal faluban (Bajorország) 1849 máj. 26., hol atyja szentképfaragó volt. 1851. családja Amerikába vándorolt ki, de már 1857. visszatért és Southamptonban telepedett le. Miután H. az ottani művészeti iskolán megkezdte tanulmányait, 1865. atyjával, aki megbizást kapott, hogy Vischer Péter négy evagngelistaszobrát fából kifaragja, Münchenbe ment és az ottani akadémián tovább képezte magát. 1866. rövid időre a South Kensington iskola növenkée lett, majd visszatért Southamptonba, ahol műveiből kis kiállítást rendezett és rajzokat készített egy élclap számára. 1870. Londonba ment, ismeretessé vált a Graphic-be rajzolt illusztrációival és festményeivel is sikert aratott; ilyenek: A pihenés, A kutnál, A vacsora, A sajtos, A fáradtság. 1871. az aquarellfestők egyesületébe lépett be. 1873. kiállította A nap fáradalmai után, 1874; Az erdő, 1875; A vadorzó elfogatása c. képet. 1878. a párisi világkiállításon nagy érmet nyert Az invaldusok utolsó istentisztelete Chelseában c. hires, realaisztikus festményével. Ezután következetk: Este (jelenet egy lonodni női menedékházból), The Gloom of Idwal (É.-walesi tájkép), God' s shrine, A könyörgők, Ellentétek (angol nők a bajor hegyekben). 1886. állította ki Grant kisasszony (a fehérruhás hölgy) világhirü arcképét. Több női arcképei sem kevésbé népszerüek. Legkitünőbb férfiarcképei: atyjának, Wagner Rikárd, Tnnyson, Forbes Archibald, Rudkin John, Stanley, Richter Jánosc stb. kpmásai. 1885 óta a berlini akadémia tagja és az oxford egyetem tanára. Ott tartott előadásai közül megjelentek: Hubert H., Etching and mezzotint enraving, Lectures delivered at Oxford (London 1892). V. ö. Courtney, H. his lefe and work (London 1892).

Herko páter

Magyar szólásmódokban szereplő személyiség, kinek nevét egy etimologiai magyarázat a német «Herr Got Vater» elferdítésének tartja. E szólást a Szepességen gyakran használják ugyanolyan tréfás értelemben, ahogy H.-t is szokták emelgetni. De hivatkoznak reá fenyegetések és ijesztések alkalmával is, ami H.-rel szintén meg szokott történni. E két körülmény tehát igazat látszik adni ez etimologiai magyarázatnak. Mellette szól az is, hogy H. neve, bár a közhasználat országossá tette, leginkább mégis a Szepességgel határom magyar megyékben, Gömörben, Tornában és Abaujban maradt fenn. Mások azonban nem legendai alaknak, vagy éppen puszta fogalomnak tekintik a H.-t, hanem törtéenti személynek. (V. ö. Pauler Gy., Wesselényi F. nádor és társainak összeesküvése, II. köt. 239. l. és Századok 1893. II. füzet.) Állításukat történeti adatokkal is támogatják. Igy p. az Erdélyi Muzeum Kemény-gyüjteménye XXIV. kötetében megvan Hirko páternek egy Ujlakon 1676 jul. 6. kelt eredeti levele. Aláirása szerint jászói plébános volt. Megvan arcképe is Somodiban (Abauj-Torna). Szőnyi Nagy István Szomoru áldozás és számkivetés c. munkájában hosszasan leirja, hogy mily erőszakosodások között foglalta el 1671 márc. 12. a tornai ref. templomot és parókiát. Ezeken kivül a közmondás is bizonyos helyhez köti működését, midőn ugy szól róla, mint a palócok apostoláról vagy balogi barátról. Igy említi Tompa is Szuhay Mátyás-ában. Leghelyesebb, ha a két személyt elválasztjuk s H.-t ugy tekintjük, mint a Herr Gott Valter-ből ferdített legendai nevét, ellenben Hirkó prátert történeti személynek vesszük, ki mint jászói barát élt a XVII. sz.-banés a protestánsokat üldöző fanatizmusáról hiresült el. Hirkó nevü család ma is él Pest vármegyében.

Herkules

testgyakorlati és sport-közlöny. A testi nevelés reformálása érdekében 1884. alapíották Porzsolt Kálmán és Porzsolt Jenő. Hetven sportegylet hivatalos közlönyül választotta.


Kezdőlap

˙