Hialoidea

a szem üvegtestét körülfogó finom hártya.

Hialomelan

a bazaltnak üveges módusulata. Némelyek mint amorf erősen vastartalmu, kovasavban szegény ásványt is megkülönböztetik eruptiv kőzetek üveges alapanyagában.

Hialosziderit

vasban igen gazdag olivinkristályait nevezték el igy a kaisersthali bazaltnak (Breisgau).

Hialotipia

a. m. üvegnyomás, eljárás könyvnyomói sajtókon nyomható domborlemezek előállítására. Az üveglapot világossárga vagy világoszöld szinü fedőréteggel vonják be s ebbe a rajzot elefántcsont vagy acél vesszőcskével belékarcolják. A lemez alá ekkor fekete papiroslapot tesznek, hogy a karcolást figyelemmel kisérhessék. A kidolgozott lemezt ezután fotográfiai negativ gyanánt kezelik, hogy csak azokon a helyein hatoljon át a világosság, amelyekről a fedőréteget elvátolították. A kapott másolatot ezután átviszik rézre vagy horganyra s a szokásos módon domborura étetik.

Hialurgia

az üvegkészítés mestersége.

Hiang-kiang

1. Hong-kong.

Hiány

mint közgazdasági műszónak kettős jelentése van. A kétféle jelentés megegyezik egymással abban, hogy a H. mindig olyankor áll elő, amikor valamely szükséglet nagysága az annak kiegészítésére felhasználhatóü javak összegét felülmulja: vagyis a H. azon különbség, mely valamely időpontban egy és ugyanazon gazdasági egységben a szükségletek és javak közt mutatkozik. A fogyasztás körében előfurduló H. tehát mindig az elfogyasztandó javak nélkülözését jelenti és a kielégítendő szükségletek szerint lehet az abszolut H., amikor az elsőrendü életfeltételek szükségleteinél mutatkozik és relativ H., ha a kultura magasabb fokán állók életében a szellemi szükségletek körében áll elő. Nagyságát mindig az illető gazdasági egység körülményeihez viszonyítva kell megállapítanunk s e tekintetben lehet a H. teljes v. részleges, aszerint, amint valamely gazdasági egységhez az összes szükségleteknek, vagy pedig csak azok egy részének kielégítése mutatkozik lehetetlennek. A H. megitélése szerint meg kell különböztetnünk a valóságos és a képzelt H.-t, mely utóbbi különösen a komplikáltabb társadalmak életében fordul elő és mindig a szellemi szükségletek növekedése folytán következik be, ugy hogy a képzelt H. rendesen relativ H., mig ellenben a relativ H. sokszor lehet valóságos H. A H. ellen első sorban az egyéni törekvéseknek, másodsorban a társadalom tevékenységének kell küzdeni és csak ezek sikertelensége esetén lesz kötelessége az államnak az, hogy a valóságos és abszolut hiány okait elenyésztesse vagy legalább következményeit enyhítse. L. még Szegényügy.

Hiányjel

a szó mellé vagy részei közé tett horgocska ('), mely rendesen valamely magánhangzó elvetésének (az eliziónak) jele, p. vón' e helyett vóna, volna, gazd'uram e helyett gazda uram stb. A latin helyesirásban a H. nemcsak valamely elmaradt magánhangzó helyett áll, mint Nostin', e helyett nostine, hanem az ó-latin költőknél elhagyott s helyett is. Ujabban e jel használatát mindinkább megszorítani igyekeznek. (M' mint római előnév Manius-t jelent; skót tulajdonneveknél pedig Mac, fiu, M'Pherson: Mac Pherson).

Hiányos

(latin műszóval defectivum), a nyelvtanban azon szó, mely az alakoknak csak korlátolt számában használatos; H. főnevek (nomina defectiva), oly főnevek, melyek csak az egyes v. többes számban vagy az eseteknek csak némelyikében fordulnak elő; H. igék (verba defectiva), oly igék, melyek csak bizonyos időkben, módok v. személyekben alkalmaztatnak. H. p. a magyar van ige, s a hiányzó alakok helyett a lesz igéét veszi kölcsön; a fölszólító mód valjon helyett legyen, a határozó igenév valván helyett lévén stb. H. mondatnak nevezik az olyan mondatot, melynek valamely lényeges része nincs kitéve, csak hozzá van értve, p. előre! e helyett indulj előre. V. ö. Zolnai Gyula, Defektivumok a magyar nyelvben (Philologiai Közlöny); Simonyi Zsigmond, Hiányos mondatok (Nyelvtudományi Közlemények, 1895).

Hiányos virág

(flos incompletus) az olyan, amelynek valamelyik örve, ugyanabban a virágban, nincs jelen. A töknek pl. abban a virágjában, amely alatt a kis tök van, ninszen him, a másik virágában pedig nincs termő. Hiányozhatik a kehely (asepalus) v. a szirom is, emez a boglárkafélék között gyakori eset. Ha a virágnak mind a négy körbeli tagja együtt van, hiánytalan virág-nak (flos completus) mondjuk.


Kezdőlap

˙