Hibrid

természetellenes, erőszakos, átvitt értelemben két v. több állat részeiből összetett alakok, p. az oroszlántestü és emberfejü sfinx, vagy emberfejü, sasszárnyu, oroszlánfarku ökör. L. Asszir művészet és Fajvegyülék.

Hic haeret aqua

közmondás, a. m. Itt akad meg a viz, vagyis itt a bökkenő.

Hickman

két county az É.-amerikai Egyesült-Államokban, és pedig Kentuckyben (825 km2 ter., 11.637 lak., Clinton székh.) és Tennesseeben (2175 km2 ter., 10.175 lak., Centreville székh.).

Hickman

Károly, angol születésü magyar szabadsághős. 1848. előbb Bécsben harcolt mint az u. n. halálfajü legió hadnagya, azután a magyar honvédseregbe lépett és végigküzdötte a szabadságharcot. A harc végével egyideig bujdosott és azután Egerben telepedett le, hol mint Heves vmegye mérnöke töltötte utolsó éveit. Megh. Egerben 1892 dec. végén (Életrajzát l. a Budapesti Hirlap 1893 jan. 1. számában.)

Hickory

county Misszuri É.-amerikai államban 1060 km2 ter., 9453 lak., Hermitage székh.

Hicks

1. Illés, a queker felekezet körében egy külön pártnak, az u. n. hicksiták pártjának alapítója 1828 óta, l. Quekerek. - 2. H. Vilmos (Hicks pasa), angol születésü, egyiptomi szolgálatban álló tábornok, szül. 1830. 19 éves korában lépett a keletindiai angol hadseregbe, részt vett az 1867-68-iki abisszinai hadjáratban, szintugy 1883. a fellázadt Szudan ellen küldött expedicióban. Morabia táján fényes győzelmet aratott az arab lázadókon, nov. 1. pedig El-Obeid mellett verte meg a Mahdi előhadát. Ekkor azonban a szerencse megfordult; a Mahdi H. pasa megoszlott hadát meglepte és teljesen tönkreverte; H. pasa maga is halva maradt a csatatéren. V. ö. Colborne, With Hicks Pasha in the Soudan (London 1884).

Hicks-Beach

angol államférfi, l. Beach.

Hic niger est (hunc tu, Romane, caveto)!

a. m. Ez a fekete (t. i. a gonosz), ettől óvakodjál, római! Horatius Szatiráiból vett idézet.

Hic Rhodus, hic salta

Aesopus 203. meséjében egy kérkedő azzal dicsekszik, hogy ő Rhodusban valamikor roppant nagyot ugrott, és tanukra hivatkozik, akik ezt látták. Mire azt mondja valaki: «Barátom, ha ugy van, nincs szükség tanukra. Itt van Rhodus, itt ugorj». Innen a deák H., ami tehát azt jelenti: Most mutasd meg, hogy mit tudsz.

Hid

az az építmány, amelyen valamely utat, vasutat, csatornát (vizvezetéket) átviszünk ezekkel kereszteződő völgy, vizfolyás vagy más közlekedési vonal egyik partjáról a másikra, és pedig ugy, hogy az utóbbiak, vagyis az áthidalt völgy, vizfolyás v. közlekedési vonal számára az építményben a kellő számu és nagyságu nyilás szabadon maradjon. Ha a H. hosszának csak kisebb részében hidal át vizfolyást vagy valamely közlekedési eszközt, s első sorban is abból a célból létesül, hogy (valamely mély völgy fölött) magas töltések építése elkerültessék, ugy viaduktnak (völgyhid) is nevezik. A H. a rajta átvezetett közlekedési vonal rendeltetése szerint gyalog-, közuti, vasuti v. csatornahid. A földbe (partba, mederfenékbe állított) támasztó részeket, u. m. hidfőket, pilléreket, jármokat együttvéve a H. alépítményének nevezzük (l. Hidfő, Hidpillér), a nyilásokat átfeszítő (áthidaló) részt pedig, mely az alépítményre támaszkodik s arra viszi át a terheléseket: a H. felszerkezetének (l. Hidszerkezet). A felszerkezethez használt anyag szerint van kő-, fa- és vashid (l. o.), a felszerkezet főtartóinak (a hidaló tartóknak) sztatikai viselkedése szerint vagyis a szerint, hogy minő irányu erőket gyakorol a felszerkezet a támaszpontokra, megkülönböztetünk: gerendahidat, ivhidat és függőhidat (l. o.). A hajócsatornák fölött átvezető, továbbá a kikötőbejáratokon át épülő H.-ak felszerkezetének gyakran olyan berendezést adnak, hogy az helyéből könnyü szerrel kimozdítható (elfordítható, felemelhető) legyen; ezek a mozgatható H.-ak (1. Emelőhid, Forgóhid). Külön csoportot képeznek továbbá az uszóhidak, amelyeknek (fából való) felszerkezetét a vizen uszó fahajók v. vaspontonok tartják (l. Hajóhid). További elnevezések: ártéri H., mely az ártér fölött épül; ha a H.-nak azt a részét, mely a főmedret hidalja át, ettől meg akarjuk különböztetni, ugy ezt mederhid-nak nevezzük. Jármos H., melynek közbenső alátámasztásait fa- v. vascölöpökből álló jármok képezik. Vendéghid, olyan ideiglenes fahid, mely csak rövid időre létesül valamely régi H. v. árviz által elsodort H. mellett, s csak addig van használatban, amig a régi H.-at kijavítják v. átépítik, illetőleg az elsodort helyébe ujat építenek. Munkahid, mely arra szolgál, hogy vizi- és hidépítéseknél rajta szállítsák az építőanyagokat a munkahelyre (a folyóba), s hogy azon közlekedjenek a munkások. Végül megemlítendők a katonai célokra készülő szétszedhető H.-ak, amelyeknek szerkezetét rövid idő (néhány óra) alatt lehet felállítani, illetve szétszedni, s csupa olyan részekből áll, amelyeknek szállítása nem okoz nehézséget.


Kezdőlap

˙