Hitelesítés

valamely ténynek közhitelü bizonyítása. P. névaláirás H.-e a. m. a névaláírás valódiságának közhitelü bizonyítása; okirat másolatának H.-e annak közhitelü bizonyítása, hogy a hitelesített másolat az eredetivel megegyezik. H.-re az arra törvény szerint illetékes hatóságok, vagy közhitelü személyek, az 1874. XXXV. t.-c. szerint jelesül a közjegyzők hivatvák.

Hiteles személyek

(personae credibiles), Magyarországban voltak: a király főkancellárja, illetve a magyar királyi udvari kancellária, mint a király kettős vagy titkos pecsétjének őre; az ország nagybirái (Judices Regni ordinarii), u. m. a nádor (Palatinus Regni); az országbiró (Judex Curiea Regiae), és a királyi személynök (Personalis Praesentiae Regiae in Judiciis Locumtensus); ezeknek itélőmesterei (Protonotarii); a kapcsolt részekben a bán és a báni itélőmester is.

Hitelezési csalás

l. Csalás.

Hitelező

(creditor) az, akinek joga van más személytől, az adóstól (debitor) bizonyos szolgáltatást követelni. L. Kötelem.

Hitelezők szövetkezete

olyan magántermészetü szervezet, amely minden néven nevezendő üzleti tevékenységtől teljesen menten csupán arra törekszik, hogy a szövetkezet területén levő hitelkeresők fizetésképessége és megbizhatósága felől tagjainak tájékozást nyujthasson. Magán uton szerzett értesüléseit esetről-esetre gondosan ellenőrzi és titokban tartva csupán érdekelt tagjainak adja tudomására; a csődbe került cégeket azonban időről-időre nyilvánosan is közli. Az első ilyen szövetkezet Angliában alakult, de ma már nyugati Európának minden államában el van terjedve; Magyarországon még nincsen, hanem a hazai cégek a bécsi szövetkezet közreműködését használják. Nálunk különben a Kereskedelmi Muzeum tudakozó irodája nagyon szép eredménnyel végzi a H.-nek némely feladatait. Külföldön hiteltudakozó irodák néven vannak még hasonló célu nagyon megbizható intézetek, amelyeknek vezetői mindig kiváló állásu s nagy tekintélyü férfiak.

Hitelintézetek

azon intézetek, melyek hitel alapján a tőkepénz forgalomba hozatalával foglalkoznak. A legfontosabb H. a bankok (l. o.) azonkivül a H. közé tartoznak a hitelszövetkezetek (l. o.), a hitelnyujtással foglalkozó takarékpénztárak (l. o.), földhitelintézetek (l. o.), tágabb értelemben idetartoznak Clearinghouses (l. o.) stb. A H. a hitel önállósításával és beható mivelésével a modern gazdaságnak leghatalmasabb emeltyüjévé váltak.

Hitelpapirok

általában olyan adóslevelek, amelyek részint a hitelezés bizonyítására, részint a követelés biztosítására szolgálnak, részint pedig magukban önállóan képviselik az illető követelést. Ide tartoznak a kötelezvények, kötvények, papirpénzek és az értékpapirok.

Hitelreméltóság

l. Axiopisztia.

Hiteltudakozó irodák

l. Hitelezők szövetkezete

Hitelügylet

a reális és ideális áruk forgalmában előforduló minden olyan jogi tény, amely által az egyik fél bizonyos értéket azonnal a H. megkötésekor vesz birtokába, mig a másik fél a megfelelő egyenértéket csak bizonyos idő elteltével kapja meg. A H.-nek lényege a javak esedékességi ideje között mutatkozó különbségben van s igy okaiban, formáiban és következményeiben a hitelhez alkalmazkodik. Tárgyait tekintve lehet: a kölcsönügylet sokféle változatban, hitelre való vétel, bérlet, haszonbérlet, biztosítási ügylet. L. az illető cimeket.


Kezdőlap

˙