Kazuisztika

(lat.), esettan; a gyakorlati tudományok (erkölcstan, jogtan stb.) azon tárgyalási módja, mely az életben előforduló vagy legalább lehetséges konkrét eseteket hoz fel és old meg. A K. szolgálhat az általános elvek megvilágítására és kifejtésére, vagy pedig szolgálhat kiindulási pontul az elvek levezetésében. - Kazuisták azok a jogi irók, akik jogi fejtegetéseikben a részben saját maguk kitalálta eseteknek részleteibe szeretnek behatolni. Ellentétes az ő eljárásukkal a dogmatikus módszer, amely arra törekszik, hogy mindenben szigoru szabályokat állapítson meg s azokat rendszeresen tagolja fel.

Kazupa

(növ.), l. Fekélyfű.

Kazvin

(Kaszvin), város Irak-Adsmi persa tartományban, 150 km.-nyire Teherantól, a Gilani-hegyek déli lábánál, 25,000 lak., pamut-, selyem- és sok szőnyegkészítéssel; selyem és rizskereskedéssel. Nagy mecsetjét még Harun-al-Rasid építette; az egykori fejedelmi palota igen szép portaléval egészen elhagyott állapotban van.

Kazy

1. Ferenc, történetiró, szül. Léván 1695 ápr. 7., megh. Pozsonyban 1760 jun. 11. Mint 18 esztendős ifju lépett a Jézus-társaság kötelékébe és tanulmányai végeztével Nagyszombatban az ékesszólástan, a bölcsészet tanára, a nagyszombati papnevelő igazgatója, majd a Pázmáneum igazgatója, később a pozsonyi székház rektora volt. Különösen a hazai történelemben volt nagy jártassága, amiről több történeti műve tanuskodik. Igy felemlítendő: Historiae regni Hungariae ab Istvanfi scriptae Continuatio; Saeculum XVII. ab anno primo ad octuagesimum primum (3 köt., Nagyszombat 1737-49); Lib. III. in Historiam Universitatis Tyrnaviensis virorum aliquot illustrium vitas complectentes c. művét Kaprinai felvette gyüjteményébe.

2. K. János, történetiró, szül. Léván 1686 szept. 8., megh. Nagyszombatban 1759 máj. 6. 18 éves korában belépett a jezsuita-rendbe és a bölcsészet és hittudományok tudorává avattatván, Nagyszombatban négy éven át a bölcsészet tanára volt, majd Grazba került, onna újból Nagyszombatba mint a hitágazattan tanára 8 éven át. Történeti művei: Brevis commentrarius rerum in Hungaria, Croatia et Transylvania gestarum tempore Ferdinandi I. (Nagyszombat 1718); Pars II. Maximiliani II. Imperium complexa (u. o. 1719); Ultimum mundi quadricunium (u. o. 1725).

K. B.

mint pénzverdei jegy a. m. Körmöcbánya. Az 1868. VII. t.-c. 9. §-a szerint: «Mindennemü pénzen megjelöltetik a pénzverde, honnan kikerült, még pedig K. B. jelenti Körmöcbányát, a Gy. F. Gyulafehérvárt». 1872. a magyar kormány megszüntetvén a gyulafehérvári pénzverdét, egyetlen magyar pénzverdéül a körmöci maradt meg, ennélfogva a K. B. jelzés magyar pénzeken fölöslegessé vált. Mindamellett a K. B. jegy mai napig használtatik.

K. B.

Angliában a Knight of the Bath (a Bath-rend lovagja) rövidítése.

K'bail

l. Kabilok.

Kbr

növények után Köbler Gusztáv Vilmos boroszlói tanár (1817-1885) nevének rövidítése. A zuzmókról irt több jeles munkát.

Kcke.

Koern. v. Körn., növénynevek után Körnicke Frigyes, a poppelsdorfi gazdasági akadémia tanára nevének rövidítése. Szül. Pratauban (Vittenberga mellett) 1828 jan. 28. Az Eriocaulaceákról, Marantaceákról és Rapateaceákról irt.

K. e.

a koronázás előtti és K. u. a koronázás utáni törvények kifejezés rövidítése. L. Koronázási törvények.


Kezdőlap

˙