Magtrágyázás

(kandirozás), abban áll, hogy az elvetendő magot valami ragacsos anyaggal, p. trágyalével keverik össze s aztán poralaku trágyát, p. guanót, csontlisztet stb. hintenek rá azon célból, hogy a csirázó növénynek mindjárt fejlődése első stádiumában legyen növényi tápanyaga. Azonban tekintve a csekély trágyamennyiséget melyet ily módon a növénynek juttatnak, a M.-nak ugyszólván semmi hatása nincs azért szakértő gazdák nem is alkalmazzák.

Maguey

(növ.), l. Agave.

Maguntiacum

v. Mogontiacum, Mainzlat. neve.

Magura

1. M. (Mogura) kisközség Beszterce-Naszód vmegye ó-radnai j.-ban, (1891) 1775 oláh lakossal. - 2. M. Magur), kisközség Kolozs vármegye gyulai j.-ban, (1891) 1209 oláh lakossal. - 3. M., kisközség Hunyad vmegye dévai j.-ban, 427 lak., az Érchegység vonalában aranybányászattal, melyet régebben a kincstár mivelt. A hegység D-i szélén emelkedő Magulicsa tető prehisztorikus lelőhely. A Laboda hegyen régi bányavájatok.

Magura

több hegység neve hazánkban; 1. Liptói-M., 1. Arva-Liptói mészkőhegység. - 2. Sárosi-M., l. Kőhegység. - 3. Kis-M., a Rajéci-havasok egyik kis alcsoportja, Nyitra vmegye É-i részében, a Nyitra és Belanka völgyei közt. Bajmóctól ÉNy-ra; magassága 1162 m. - Arvai-M. (l. o.) - 5. Szepesi-M. (l. o.) M. nevet visel ezenkivül számos hegycsúcs.

Magurka

Német-Lipcséhez tartozó bányatelep Liptó vármegye liptó-szt.-miklósi j.-ban, arany-, ezüst- és antimonbányával.

Mágusok

a tűzimádó persák papjai. A magus szó, mely a latin és görög iróknál előfordul, az ó-perse magus és a zend moghu pap elnevezés származéka. Mint a zsidók pap törzse, a léviták, egy méd eredetü család tagjai volta. birtokában lévén az akkori tudományos ismereteknek, az áldozás és a szorosan vett egyházi teendők mellett gyógyítással, csillagokból jövendöléssel, bűvészettel és álomfejtéssel is foglalkoztak. Innen ered a később általános elterjedésüvé lett magia (boszorkányság, varázslás) kifejezés. A Zarathustra hitét követők szentirásában, az Avesztában több osztályba volt sorozva a papi rend. Minden osztálynak külön kötelességei voltak. Ilyenek: 1. Zaotar, a himnusz-éneklők rendje. 2. Hávana, a szent Homa ital késztői. 3. Szraosavareza, a törvény által előírt vezeklésekre felügyelő papok osztálya. 4. Asznatar, a szent edények őrei és tiszttói. 5. Atarevakhsa, a szent tűz gondozói és élesztőinek rendje. 6. Fraberetar,, a templom- és áldozatszolgák csapata. A mostani parszik papjai két kategoriába tartoznak: a) Herbedek (zendül aethrapaiti, a tanítvány főnöke azaz mester), az Aveszta tudományában jártas; b) Mobedek (zendül moghupaiti azaz főpap), a vallásoktatók. Ezeket Desztur-Mobedeknek is hivják, ha a szertartásos tisztulások és vezeklések elrendelésével meg vannak bizva. Az oltár körüli szolgálatban minden pap egyaránt részt vesz, egyedül a Zaota, az áldozó pap fontos hivatala maradt fenn az Aveszta sok osztályu papi funkciói közül. Minden más szolgálatot a templomszolga, rahtvi (raszpi) végez. V. ö. De Harlez, Livre sacré du zoroastrisme trad. du texte zend (Páris 1881); Spiegel, Eranische Altertamskunde (Lipcse 1871-78, 3 köt.).

Magüstök

(növ.) a. m. bóbita, l. o. és Kaszat.

Magváltoztatás

az eddig termett magnak felcserélése más gazdaságban termelttel. célja az eddiginél többet vagy jobbat termő vetőmagra szert tenni. Értékéről eltérők a nézetek; vannak, akik csak kivételesen ajánlják, ha a vetőmag egy vagy más okból nagyon silány minőségüvé lett, mások a rendszeresen űzött M.-t jövedelmezőnek tartják. Alkalmazása helyénlevő lesz ott, ahol az általa származó terméstöbblet nem csak fedezi a költséget, hanem érdemleges jövedelmet is hoz.

Magvarúgó

(növ., magrúgó vagy lövőuborka, Ecballium Rich.), a tökfélék fajaszakadt génusza a mediterran vidéken. Az E. Officinale N. ab E. (Momordica Elaterium L., Ecballium Elaterium Rich.), egynyári, keményszőrü; gyökere húsos, szára egész 11/2 m. magas, kacskaringója nincs. Levele szivforma v. majdnem dárdás, virága sárga, egylaki. Gyümölcse 4-5 cm. hosszu, 2,5 cm. széles, zöld, tüskés, sokmagu, megérve a nyeléről rugalmasan leválik s fekete barna magvát nyálkás és keserü levével egy méternyire is szétlövelli. Műveletlen helyen, hazánk tengerpartján is terem. Régen a gyümölcséből sok mindenféle orvosságot csináltak, különösen pedig a vizkórságot gyógyították vele. Kertbe is ültetik.


Kezdőlap

˙