Magyar nyelvmívelő társaság

irodalmi intézet Erdélyben, melynek felállítását Aranka György igazgatására az 1791-iki erdélyi országgyülés törvénycikkbe foglalta s az uralkodó elé terjesztette; a jóváhagyás reményében Bánfi György gr. kormányzó elnöklete alatt 1793. meg is kezdte működését s Munkáinak I. darabját Szebenben 1796. kiadta (több nem jelent meg); a várt megerősítés nem érkezvén meg, a társaság 1810. feloszlott.

Magyar Nyelvőr

magyar nyelvészeti folyóirat, melyet a magyar tudományos akadémia nyelvtudományi bizottságának megbízásából és az akadémia anyagi támogatásával 1872-től 1895 októberig Szarvas Gábor szerkesztett, az ő halála után pedig Simonyi Zsigmond szerkeszt. Minden hó közepén 3 íves füzetekben jelenik meg, évi előfizetése 5 frt. A M. a szorosan vett magyar nyelvtudományt műveli. Tárgyai: az élő népnyelv, a történeti nyelv, az irodalmi nyelv és általán az egész nyelvélet vizsgálata; a magyar nyelvtannak részleteiben való kidolgozása, jelesül: megoldatlan vagy hézagos nyelvtani kérdések megállapítása, megfejtetlen szók magyarázata, nyelvtani szakaszok rendszeres tárgyalása; a haladó nyelvtudomány módszereinek a magyar nyelv körére megfelelő alkalmazása, eredményeinek népszerü terjesztése. Ez elméleti célja mellett gyakorlati feladata: az élet és az irodalom nyelvére tisztítólag és fejlesztőleg hatni, a nyelvhasználatot, főleg a nyelvhelyesség és nyelvtisztaság szempontjából ellenőrizni. Munkásságának harmadik főága az adatgyüjtés, első sorban a népnyelvből, de a nyelvtörténet és nyelvújítás köréből is. A folyóiratot a 70-es években a gyakorlati cél hozta létre: védelem a nyelvromlás ellen, a nyelvtisztítás szüksége, a nyelvújítás tulságai miatt megzavart természetes fejlődés visszaállítása az ijesztő mértékben terjedő idegenszerüségek irtása. A másik feladat eleintén csak eszköz volt: tisztázni a nyelvtörvényeket, hogy a nyelvművelés biztos alapokon induljon, miután a nyelv szervezetébe ható romlást a nyelvújítás idejében is inkább az ingadozó nyelvtani alap és az önkény okozta. Amint azonban sikerült a M.-nek elérnie azt, hogy a neologizmus jövőre nem terjeszkedhetik s a mult neologizmusait is jelentékenyen megapasztotta, akkor a magyar nyelv elméleti vizsgálatára fordította főgondját. A M. eddigi 24 évi fennállása alatt nevezetes eredményeket ért el munkásságának mindhárom irányában. Adatgyüjtése oly dús eredménnyel járt, hogy eddigelé mintegy 170 ívnyi népnyelvi anyag van benne felhalmozva a magyar nyelvterület majd minden részéből, s a népszellem legkülönbözőbb termékeiben be vannak mutatva a jelentékenyebb tájszólások mind; szűkebb keretekben mozgott a nyelvtörténeti adatok gyüjtése, mert e munkában a Nyelvtörténeti szótár is osztozott. Újabb a nyelvújítási adatok rendszeres gyüjtése. Az elméleti feldolgozás a nyelvtan főbb részeit jelentékeny eredményekkel gazdagította, számos nyelvjárás tüzetes monográfiája elkészült, különösen gazdagok a szókincsünk eredetére vonatkozó nyomozások: szófejtések, szómagyarázatok, a magyar nyelv kölcsönhatása a szomszédos nyelvekkel. De még nagyobb hatással működött a M. a nyelvújítás terén; különösen heves véleményharcot idézett elő a 70-es években. Szarvas Gábor az ortologia álláspontját foglalta el, korszerü és alapos nyelvtudományi készülettel s tekintélyt nem ismerő támadó eréllyel. A nyelvújítás és az idegenszerüségek revizióját, mely célból az akadémia alapította a M.-t, oly következetesen és szigoruan vette, hogy a szépirodalom, tudományos irodalom, időszaki sajtó egy ága sem kerülte ki az erős kritikát, sőt maga a hvatalos akadémia, mely hagyományainál fogva a neologia mellett foglalt állást és a nyelvjavítást csak korlátolt mértékben akarta foganatosítani, meglepetve látta az erős ellenzéki irányt, mellyel a M. az egész nyelvújítást nemcsak fölösleges, de káros munkának bélyegezte, s az elfogadott korcs szókat és kifejezéseket is kiméletlenül üldözte. Toldy, Fogarasi, Ballagi Mór hévval cáfolták a M. törekvéseit, de a nyelvtudósok újabb nemzetéde a folyóirat mellé tömörült s a modern nyelvtudomány eszközeivel küzdött. A M. egyik érdeme, hogy a magyar nyelvtudomány számára egész nemzedéket nevelt, illetőleg az egyetemen is nevelődött újabb nyelvész nemzedéket össze tudta tartani és foglalkoztatta.

Magyar nyelv szótára

Czuczor és Fogarasi munkája, melyet a m. t. akadémia megbízásából szerkesztettek, s mely 1862-74. hat nagy kötetben jelent meg (az Athenaeum kiadásában). Sok becses anyag van benne, de van két nagy hibája:egyik a kritika hiánya, másik a délibábos szófejtés. Éles és tanulságos birálatot irt róla Szarvas Gábor a M. Nyelvőr 7. és 8. kötetében. Az akadémia nyelvtudományi bizottsága 1895 dec. 12. Volf György indítványára elhatározta, hogy az elavult nagy szótár helyett új nagy szótár elkészítése iránt fog az akadémiának javaslatot tenni.

Magyar nyelvtörténeti szótár

A hatvanas évek végén s a hetvenesek, elején nagy élénkség mutatkozott a magyar nyelvtudomány terén, egyrésztaz összehasonlító nyelvészet fellendülése, másrészt a Magyar Nyelvőr megindulása folytán. Az előbbeninek legtevékenyebb képviselője Budenz József s az utóbbinak szerkesztője Szarvas Gábor világosan látták a biztos nyelvtörténeti alap szükségét, amelyre kell támaszkodnia minden nyelvészkedésnek, ha azt nem akarja, hogy összes alkotásait kártyavárak gyanánt fölforgassa egy-egy új tény, mely elkésve jut tudomására a nyelvésznek. Ujra fölkarolták tehát a M. ügyét, mely Mátyás Flórián kisérletével (a hatvanas években) elszunnyadt volt s legközelebbi társaikkal szövetkezve fölhivást bocsátottak ki, hogy több dolgozótársat nyerjenek s hogy igy vállvetve annál biztosabban s teljesebben megalkothassák e valóban nemzeti érdekü vállalatot. Ezt nemsokára a magy. tud. akadémia vette pártfogása alá, szerkesztőséget, illetőleg felügyelő bizottságot nevezett ki s a dolgozótársaknak illő tiszteletdíjat biztosított. A nagyobb szabásu gyüjtés csak öt évig tartott (1873-78); az 1878. év végén már néhány százezer beirott lapocska állt rendelkezésre s e nagy számu adatoknak kezdőbetük és szócsaládok szerinti rendezése töltötte be a következett két esztendőt (1879-80). A tulajdonképeni szerkesztés, a földolgozás munkája 1881-ben indult meg; ezen év végén állapították meg a szerkesztőknek való részletes utasítást s a végleges szerkesztéssel Szarvas Gábort és Simonyi Zsigmondot bízta meg az akadémia. A szótárnak két fő jellemvonása van. Egyik a lehető legszigorubb tárgyilagosság. Ez a tárgyilagosság annyira megy, hogy a kifejezésnek még csak értékét, jelentését is lehetőleg nem maguk a szerkesztők határozzák meg, hanem régi szótárainkból veszik át (latinul vagy németül), azután pedig - szintén minden szubjektiv magyarázgatás nélkül - egymásután felsorolják a bizonyító adatokat. Ha valamely szó vagy jelentés az eddigi szótárakban hiányzik, ezt maguk pótolják s ha valamely idézetnek hiányos az értelme, ezt egy-két szóval kiegészítik. De amit igy a szerkesztők tesznek hozzá, azt, valahányszor félreértéstől lehet tartani, gondosan szögletes rekeszjelbe teszik, hogy idézeteik minden meghamisitástól meg legyenek óva. A második jellemvonás a szótár tartalmának időbeli megszorítása. A M. szavaink történetét csakis a nyelvújításig kiséri s az újabb irodalom szókincsére nem terjeszkedik ki. Ennek a mekgszorításnak egyik oka az a nyelvújítás-ellenes visszahatás volt, mely nyelvészeink közt éppen akkor jelentkezett nagy erővel, mikor e szótárhoz hozzáfogtak. De szükségessé tette a követett eljárást visszonyaink és eszközeink korlátoltsága is. Hogy tehát a magyar nyelv szavainak és szólásainak kincsei teljesen egybe legyenek gyüjtve, a M.-on, vagyis a régi nyelv szótárán kivül szükség volt még egy másodikra, az újabban megindult Magyar tájszótárra, mely a népnyelv szókincsét gyüjti össze; és szükség lesz még egy harmadikra, mely az újabb irodalmi nyelvfejlődést fogja feltüntetni. A M. 3 nagy kötetben jelent meg 1890-1893. Budapesten, nagy 8-r. Az anyag szócsaládok szerint van rendezve, azért végül teljes betürendes szómutató van mellékelve.

Magyar nyereg

(ném. Ungarischer vagy Bock-Sattel), a német és angol nyeregtől az által különbözik, hogy elül is, hátul is kápája van, melyek nemcsak a lovas ülésének szilárdítására szolgálnak, de a lovas málhájának oly módon való felcsatolását is lehetővé teszik, mellyel a ló legkényelmesebben viheti a málhát. A M. továbbá nincsen kipárnázva, hanem a párnák helyett összehajtott pokrócot teszneka nyereg alá, amely eljárásnak az az előnye, hogy bármily viszonyok között történő lenyergelés után a lovat mindig rögtön a pokróccal le lehet takarni s a gyors romlásnak alávetett párnázat mellőzésével a ló háta feltörésének fő okozója eltávolíttatott. Továbbá előnye az, hogy könnyebben ki is javítható mint a német vagy angol nyereg. A M. hátra csúszását a szügyellő, az előre csőszását pedig a farmatring akadályozza meg. Nyeregtakaróul prémes bőrt használnak. L. még Nyereg.

Magyar nyugati vasút

a volt közös vasutak egyike. Engedélyeztetett 90 évi időtartamra az 1869 V.t.-cikkel. A magyar vonalaknak mérföldenként 36400 frt biztosíttatott, Stira 5%-ot biztosított 719800 frt építési tőke után mérföldenként. A különböző vonalváltozások, továbbá a grazi pályudvar költséges építése pénzügyi zavarokat idéztek elő, ehhez járult később a győri, székesfehérvári stb. közös pályaudvarok költsége is. Ezek fedezése végett Stiria az építési tőkét mérföldenkint 728000 frtra emelte föl, továbbá 3276400 frtra újabb elsőbbségek adattak el s mikor a magyar kormány 1875. a XLI. t.-c. és 1876. a XI. t.-c. alapján meghatalmzást nyert a vasutak segélyezésére, a nyugati vasút 571000 frtot kapott, melyhez az osztrák kormány azzal járult, hogy a stiriai vonalak tiszta jövedelmét 332000 frt erejéig biztosította. Ennek dacára 1885-ben 373510 frt függő adóssága volt a társaságnak s fedezésére a szelvények értékét kellett csökkenteni 1 frt 25 krral, sőt az újabb beruházások érdekében az 1874-iki kölcsön nagyobbíttatott. Végre 1888 aug. 19. mindkét kormány szequesztrálta a vasutat, 1889 jan. 1. a magyar állam vasúti hálózatához csatoltatott (1889. XIV. t.-c.). Az államosításkor birtokában volt vonalak hossza: Győr-Szombathely-Jennersdorf 178,5 km., Székesfehérvár- Veszprém-Kis-Cell 122,75 km., Jennersdorf- Graz 67,8 km. és a grazi összekötő vonal 3,8 km., összesen 372,9 km.

Magyaró

(Haseldort, Mejerca), kisközség Maros-Torda vmegye régeni felő j.-ban, (1891) 1864 magyar és oláh lakossal.

Magyaró

(növ.), a mogyorónak dunántuli és erdélyies kiejtése.

Magyaród

1. Balaton-M. (l.o.). - 2. Puszta-M., kisközség Zala vmegye letenyei j.-ban, (1891) 1152 magyar lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral

Magyarok

Az ősök nomád életet éltek s a földmivelésre, noha azelőtt sem volt előttük ismeretlen, csak lassankint, a hódolt lakosság példájára és felhasználásával adták magukat. Társadami, állami, mindennapi életük a törzsszervezeten nyugodott. Hét törzsre és száznyolcz nemzetségre oszlottak. E szerint szállották meg az új haza földjét, e szerint állították ki harcosaikat háboruban, e szerint kormányozták őket béke idején. A hét törzs feje, a «hét magyar» (I.o.) ált a nép élén s ő felettük a fejedelem a két főméltósággal, a gyulával (l.o.) és kárchász-szal (l.o.), volt a nép akaratának végrehajtója. Megtörtént, hogy nagy alkalmakkor az egész magyarságot gyülésbe hivták; bizonyára ily módon történt Árpádnak fejedelemmé választása Etelközben és a krónikában említett pusztaszeri gyülés megtartása az új haza földjén. Harcos nép volt a magyar s ami társadalmi és állami szervezete volt, ennek szolgálatában állott. sajnos, arról nem maradtak megbízható adataink, hogy miképen állították ki harcosaikat s hogy ezeknek száma mennyire rúghatott. A krónikák tulzásaival szemben egy egykoru adat 20000-re teszi a magyar hadsereg létszámát még a Fekete-tenger mellett. elfogadható e szám, de föl kell tennünk, hogya azt szükség esetén kétszeresre-háromszorosra is emelhették. Harcolásuk módjáról Bölcs Leo görög császár pontosan értesít bennünket. Lóhátról harcoltak, fő fegyverük volt a kard és nyíl s mint könnyü lovasok támadásaik gyorsaságával, nyilaik záporával, ügyes cselvetéseikkel fáradhatatlanságukkal és erős fegyelmezettségükkel aratták diadalaikat. Hogy a békés munkát megvetették és annak áldásaival csak később ismerkedtek meg, életük módjával járt. de amit szokásaikról s különösen vallásukról tudunk, azt mutatja, hogy műveltségük és fogékonyságuk a művelődés iránt nem maradt messze új szomszédaiké mögött. Vallásuk természetimádás volt, a melyen azonban észrevehető a persa hatás és a kozárok hatása, akiknek szomszédságában a zsidó, keresztény és mohammedán hittel is alkalmuk volt megismerkedniök. Irásuk volt, noha annak használata igen korlátolt lehetett. A rovás, betü, irás szavunk (ama kettő vésett, ez utóbbi festett jegyeket jelentett régibb keletü a honfoglalásnál.

Szomatikus (testi) vizsgálatokat a magyarságról eddigelé alig néhányan végeztek. Ilyenek Lenhosék mint uttörő, Török Aurél és tanítványai, kik főkép elméleti téren mozognak, Grittner és ifj. Jankó, Kőrösi statisztikusunk és Scheiber budapesti orvos, kik a katonai sorozások listái alapján termet-meghatározásokat végeztek. A külföld tudósai pedig majd kivétel nélkül Weisbach, Körpermessungen verschiedener Menschenrassen c. műve XXI. fejezetének a magyarokról szóló adatait használják, jóllehet Veisbach, ki sokáig mint a konstantinápolyi cs. és kir. osztrák-magyar nemzeti kórház ezredorvosa működött, méreteit mindössze Olmützbe szakadt husz magyar fiun végezte. Az olyan kisérletekről pedig, mint amilyent a közmondásossá vált francia alapossággal Pricot de Sainte Marie végzett, midőn Les Slaves méridionaux-jai közé egy csomó székely fiut is belemért, jobb hallgatni. Amint a közmondás is mondja a magyar barna faj, különösen egy bizonyos gesztenyeberna szinárnyalat az, mely valószinüleg a magyar faj eredeti hajszinének fog kiadódni. Jankónak Torda, Aranyosszék és Torockó lakosságára vonatkozó néprajzi felvételei szerint a haj szine 83 esetben világosbarna, 45 esetben gesztenyebarna, 13 esetben fekete, 21 esetben szőke. A haj szinével összefüggésben van a szem kszine is. 20 ember közül volt 6 kék szemü, 1 szürke szemü, 5 szürkéssárga (t.i. a szivárványhártya széle sárgás sugarakkal van mintegy átszőve), 4 világosbarna, 1 barna, 2 sötétbarna és 1 fekete, miből látni való, hogy a világosabb szinek a tulnyomók. Jankó adatai a következők: Összesen 222 esetben tett megfigyeléseket. ebből kék volt 98, szürke 8, barna 111, világosbarna 3, a 64 torockói nő közül 47 kék és 17 barna szemet jegyzett fel. A termetmagasságot Weisbach középszámban 1658 mm.-ben állapította meg, de mikor Bernstein 272 katonán tett mérési számait is tekintetbe veszi, középszámításul már ő is eltérő értéket kap, t.i. 1635 mm.-t. Való értékül csak Kőrösi és Scheiber adatait lehet elfogadni, kik közül az előbbi 20667 egyén mértékszámaiból 1624 mm.-nyi középértéket, a másik pedig 16107 egyén mérési számából 1619 mm.-nyi középértéket számított ki. Jankó adata eltérő, amennyiben ő 1700 mm.-nyi középtermetet talált, ami csak helyi elváltozás lehet. A magyarság termete e szerint a kis középtermetü fajták közé tartozik.

Röviden a következőkben foglalható össze a magyarság antropologiai jellege. Közepes termetü rövid fejü (brachikefal), minden részében aladony, széles arccal, mely fölfelé erősen (?), lefelé csak kissé keskenyedik. Az orrgyök keskeny, az orr rövid, igen keskeny és magas, szemük és füleik kicsinyek. A koponya köbtartalma a közepesnél nagyobb. A nyak közepes hosszuságu és szélességü, ugyanaz áll a törzsre is, mely előre felé megszükül (?). A mellkas elől széles, az oldalán erős domborodással. A köldök magasan fekvő. A medence nagy, magas, igen mély, közepes szélességü. A csipők nagyon szélesek. A kezek középhosszuságuak, a felkar hosszu, vékony, inkább hengeres, mint kúpalaku. A kéz rövid és igen széles. A kézhát hossza rövid. A hüvelyk nagyon rövid, a középujj közepes hosszuságu. A lábak hosszuak (?), a kezeknél aránylag sokkal nagyobbak. A combok és lábikrák kevéssé kifejlettek, a lábfej közepes hosszuságu és széles.

Hogy a magyar népnek sok lokális sajátsága mellett is vannak országszerte közös jellemvonásai, irja Hunfalvy, azt leginkább annak köszönheti, hogy hazája a természettől jól kiszabott és határozottan kifejezett földrajzi egység. Innen van, hogy a magyar nyelv sem mutat oly nagyon különböző szójárásokat, mint pl. a német. A magyar ember szép testtartás, nyugodt, méltóságos járás, erő, ügyesség és kellem, nemes büszkeség és bátorság által tünik ki. Bizonyos nemes méltóság, nyugodt komolyság, őszinte nyiltszivüség, becsületesség, nemes nemzeti büszkeség s magáratartás, lángoló honszeretet, nagylelküség és határtalan vendégszeretet minden igazi magyarnak kiváló jellemvonása. Gyakran heves és indulatos, forrón szeret és gyülöl; de a bosszuvágy, a ravaszság, az álnok, gyáva, csúszó-mászó és kétszinü magaviselet idegen tőle és utálatos előtte. Vérmes természetü, könnyen fellobban, hamar lelkesül minden igaz és szép dolog iránt, de nem eléggé szívós és kitartó, sőt hamar el is csügged. (A szalmatűz közmondássá vált.) Valóján bizonyos komolyság, sőt némi bú és bánat ömlik el, de érzelmei hamar változnak; sirva vigad a magyar, de ha a bortól, zenétől és tánctól felhevül, hamar elfelejti búját és zajos kedvkicsapongásra is elragadtatik. Általában a magyar népet bizonyos előkelőség és arisztokráciai szellem jellemzi. Az újkor szelleme a magyar nép életére, erkölcseire és szokásaira is módosítólag hatott; a régi egyszerüség, a régi jó erkölcsök veszendőben vannak. A nagyzás és fényűzés a köznép között is lábra kapott, bizonyos körökben pedig a könnyelmüség, a léhaság kezd elharapózni. Különban a magyar nép általán véve erkölcsös és vallásos, de se nem vakbuzgó, se nem türelmetlen, hanem természeténél fogva józan és tisztességtudó. Legszivesebben a magyar nép a mezei gazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozik, de a mesterségektől sem idegenkedik, a gyárakban is kiállja a versenyt más munkásokkal, legkevesebb hajlamot mutatott eddig a kereskedési üzletekhez. Ha kell, erősen tud dolgozni a magyar, kivált a mezőn aratáskor tultesz minden más nép gyermekén; de mikor nem sürgős a munka, akkor henyélni is ezret. A kisebb testvér az öregebbet megbecsüli, kendnek hivja, nemkülönben a nő a férjét, mások előtt pedig urának nevezi. Csakugyan úr a családban a házi atya, de korántsem zsarnok. A leány a nálánál kisebb koru legényt is kendezi, bátyámozza, ez pedig a leányt tegezi, szolgámnak, galambomnak, rózsámnak, lelkemnek nevezi. A szülék és gyermekek között általában a kölcsönös szeretet és gyengédség nyilatkozik, a gyermek az apját édes apám uramnak, az anyját édes anyám asszonynek nevezi. Általán véve a magyar nép tisztességtudó, közlekedésében és társalgásában illedelmes és udvarias, virágos, sőt költői kifejezésejjek szokott élni beszélgetéseiben. Egyik rossz szokása a káromkodás, erre fakad ki mind haragjában, mind örömében és bújában, anélkül, hogy a szavak ocsmány jelentésére gondolna. Oly vidékeken, ahol nagy határ van s a tanyai gazdálkodás divatozik, a férfiak tavasztól kezdve késő őszig rendesen künn vannak a tanyán, a mezei munkával foglalkozván, és csak miután elvégezték a kukoricatörést s az őszi szőántést, kerülnek haza a házhoz. A házi asszony már télen teszi meg az előkészületeket a nyári munkához szükséges táplálék beszerzéséhez; a napszámosnak való füstölt hús, szalonna, zsir és száraz tészta tél végire készen van. A munkás ember napjában háromszor eszik, sőt takaráskor és nyomtatáskor, mikor a napok hosszabbak, négyszer. Reggel 7-8 óra közt leginkább kenyeret, szalonnát vagy sajtot, túrót esznek, délben főtt ételt, este 5-6 óra közt kenyereznek, 9 órakor végre ismét főttet esznek. Legkedvesebb ételeik a dörölye, száraz tészta, galuska, táska, tarhonya hússal, paszuly orjával vagy sonkával, túrós lepény. Debrecenben a szokott eledelek: füstölt hús, disznóköröm, sódar, fris tehénhúsból főzött hagymás ecetes, tormás ecetes, fehér ecetes, száraz tésztából tepertővel, bő zsírral készített lebencsleves, tésztás kása. A népszokások nagyon megváltoztak, részint idegen befolyások, részint egyéb módosító hatások következtében, ugy hogy most nagyon különbözők nemcsak vidékenkint, hanem helyenkint s az egyes felekezetek és egyéb életviszonyok szerint. Ezekre nézve tehát nem lehet bizonyos szkémát felállítani. Mindazonáltal még vannak bizonyos főbb jelenségek, melyekre nézve lényegileg megegyezik az egész magyarság. A házassági szokások és ősi nőrablás, nővásárlás némi emlékeit őrizték meg. Sok egyezés van a háztűznézés, a menyasszony kikérése és kiadása, a jegyváltás, menyasszonyi tánc, kontyozás, kárlátás szokásaiban. Az újszülöttre nézve is van még az egész magyarásgnál dívó szokás és hiedelem, a paszitafélék más-más vidéken más-más néven szerepelnek. A halott körül is majdnem mindenütt megvan a halottnézés, a siratás, virrasztás és az ősi halotti tor. A magyar néphiedelem, minden átalakulás és idegen hatás mellett is, a közös ősi néphitnek még számos maradványát mutatja. Ezek azonban csak részletezve tárgyalhatók. (A magyar nép egyéb néprajzi sajátságait l. Magyar népköltés, Magyar tánc, Magyar zene és Lakóház.)


Kezdőlap

˙