Muszkulin

1. Globulinok.

Muszlica

vagy pince-légy (Drosopmia funebris Fabr.), a kétszárnyuak rendjébe tartozó légyfaj. 3-4 mm. hosszu, feje sárga, melle és lábai feketék, sárgás foltu potroha és barnás szárnyai vannak. Szemei rozsdavörösek. Ezrivel tartózkodik az olyan hordók körül, melyekben erjedő bor, ecet vagy sör van. Jelenléte mutatja, hogy az erjedés elérte már a kellő fokot. Petéit ilyen erjedő folyadékba vagy gyümölcsbe rakja; álcái és bábjai ott is élnek.

Muszlim

(arab), a mohammedán vallás hive, 1. Iszlám.

Musztafa

több török szultán neve.

1. M. (I.), szül. Konstantinápolyban 1591. mint III. Mohammed fia, megh. 1639. Kétszer került a trónra; először 1617 nov. 22., de hülyesége miatt már 1618 febr. 26. letették. 1622 máj. 22., II. Ozmán megbuktatása után újra elnyerte a trónt, de ez ízben is nemsokára (1623 aug. 20.) letették.

2. M. (II.), szül. Konstantinápolyban 1664 jun. 2., megh. 1703 végén IV. Mohammednek volt a fia és nagybátyját,II. Achmedet követte a trónon. Uralkodott 1695 febr. 6-tól 1703 aug. 22-ig. Trónra léptekor javában folyt a harc a magyarokkal, lengyelekkel, Velencével és Oroszországgal. M. ekkor személyesen indult Magyarországba, ahol azonban a török had 1697 szept. 11. Zentánál Szavójai Jenőtől rettenetes vereséget szenvedett. A Balkán-félszigeten is folyton veszteségek érték, ugy hogy M. elvégre Hollandia és Anglia jóakaró közvetítése mellett Karlócán I. Lipót királlyal békére lépett (1699 jan. 26.). Ennek értelmében nemcsak Magyarországnak a legnagyobb részéről kellett lemondania, hanem a Száva és Unna melletti vidék is elveszett. E kedvezőtlen föltételek hirére Konstantinápolyban elégületlenség támadt és midőn M. a forrongó janicsárokat fegyelemre akarta szoktatni, ezek felkeltek és letették.

3. M. (III.), szül. Konstantinápolyban 1717., mint III. Achmed fia, megh. 1774 jan. 21. Unokaöccsét, III. Ozmánt követte a trónon 1757 okt. 29., és amig a derék Raghib nagyvezérre hallgatott, alattvalói nem panaszkodtak. De ennek halála után (1763) szerencsétlen háboruba elegyedett Oroszországgal, melynek folyamában az oszmán flotta a cseszmei öbölben teljesen megsemmisült. A háboru befejezését már nem élte meg.

4. M. (IV.), szül. Konstantinápolyban 1779., mint I. Abdul Hamid fia, megfojtották 1808 nov. 15. III. Szelim megbuktatása után a janicsárok trónra emelték, de Bairaktar ruscsuki helytartó már 1808 jul. uralmának véget vetett és M. öccsét ültette a trónra. Midőn pedig a janicsárok M. érdekében kardot rántottak, Bairaktar a fogoly szultánt megfojtatta.

Musztafa

Kara, török nagyvezér. Köprili Mohammed, a vitéz nagyvezér oldalán nevelkedett, ki azután leányát is neki adta, mely házasság révén a részeges, rabló hajlamu és gőgös M. nagy befolyásra emelkedett. Miután előbb (1667-69) Kréta szigetén, majd 1676. mint nagyvezér Sobieski János lengyel királlyal viselt háborukat, IV. Mohammed szultánnak egyik leányát vette nőül. 1683. a szultán Magyarország ellen küldötte, hogy ott Thökölyvel kezet fogjon és magát Bécset vegye ostrom alá. 1683 márc. 31. indult meg M. 250 000 emberrel Drinápolyról; maga a szultán Belgrádig kisérte, ahol szeraszkerré kinevezte és a próféta szt. zászlaját adta neki át. Jun. 7. a nagyvezér Eszékre ért, hol Thököly Imre és kisérői csatlakoztak hozzá. Veszprémet csekély ellentállás után kezükbe kerítették, Tatát, Pannonhalmát és Győrt pedig fel is égették, mire a határszélig nyomultak. Jul. 8. Ausztriába hatoltak. Jul. közepén M. kemény ostrom alá vette a székvárost, melyet a katonaság, polgárság és különösen a diákság Starhemberg Rüdiger vezénylete alatt vitézül védelmezett. Mindamellett az éhségtől gyötört város már nagy veszélyben forgott, midőn végre szept. 12. megérkezett egyrészt a német birodalmi hadsereg Lotaiai Károly, másrészt a lengyel felmentő had Sobieski János vezérlete alatt. Makacs és véres harc után délután 4 órakor az ostromló törökök táborukba visszanyomattak, hol még pár óráig kétségbeesés erejével védekeztek, elvégre azonban vad futásnak eredtek. Mig a győzők az óriási zsákmányon osztozkodtak, M. vert hadával Győrig futott, s onnan belgrádra vonult vissza. A bosszus szultán Drinápolyból küldé elébe a halálos itéletet, melynek alapján dec. 25. Belgrádban mefojtották.

Musztagillát

a mohammedán államokban a vakuf-vagyonhoz tartozó ama földek, melyek szántás-vetésre vagy faültetésre használtatnak.

Mut.

lat. növénynevek után Mutis José Cölestino nevének rövidítése, szül. Cadixban 1732 ápr. 6., megh. 1808 szept. 2. Santa Féban mint kanonok. Eleinte a botanika tanára Madridban, 1750. az alkirállyal mint orvos Új-Granadába utazott, kutatta a vidék flóráját s felfedezte a kinakérget. Öreg korában papi pályára lépett.

Mut

Konrád, 1. Mutianus.

Mut

egyiptomi istennő, különösen Tébében mint Ammon nejétés Khon anyját tisztelték; jelképe, melyben nyilatkozott is, a keselyü volt.

Mút

a XVI. sz.-ban magyar ürmérték, melybe 30 mérő fért. (Századok 1869, 456. old.)


Kezdőlap

˙