Rendgyakorlatok

e néven foglalják össze a tornászatban mindazon együttesen, ütem és vezényszó után, sorokban végzett tömeges gyakorlatokat, melyeknek célja az, hogy az első felállási egyes v. kettős arcsorból rendek fejlődjenek, v. kör, négyszög, csillag, oszlop, lánc stb. alakíttassék s ezen alakítások helyben mozgás, járás v. futás közben újabb alakításokba menjenek át. A tornászati R. igen hasznos bevezetői a tulajdonképeni katonai (taktikai) R.-nak és ámbár magukba véve sokkal kevésbé testképzők, mint a szabad vagy szergyakorlatok, de azon tulajdonságuknál fogva, hogy a rend és összműködés érzékét hatalmasan kifejtik, kétségkivül hasznosak, különösen oly koru gyermekekre nézve, akik testük fejletlenségénél fogva még nem alkalmasak arra, hogy a nagyobb erőt igénylő szergyakorlatokat végezhessék.

Rendi káptalan

valamely lovagrendnek a rend ügyeit vezető bizottsága.

Rendi szervezet

l. Rendek.

Rendjelek

(l. a Rendjelek átnézete mellékletet), a középkori egyházi rendek mintájára főleg a XIII-XIV. sz. óta alapították egyes uralkodók a világi lovagrendeket. Céljuk volt a lovagokat szorosabban magukhoz kötni és érdemeiket megjutalmazni. A rendbe való fölvételt külön szabályozták s a tagoknak külön jelvényük volt. Későbben, midőn a rendek alapítása mind általánosabb lett, ez egyesületek megszüntek valóságos rendek lenni s jelvényük mindinkább kitüntetés számba ment, mig végre azokká lettek, amik most: érdemekért osztogatott kitüntetések, más szóval R. Egyúttal a rendi jelvényekül szolgáló keresztek, csillagok mind cifrább alakot nyertek, bővültek, szalagokkal és egyéb megkülönböztetési jelekkel lőnek ellátva. A R.-nek jelenlegi alakja legtöbbnyire a kereszt, ennek mindennemü változataiban. De előfordul a csillagalak, a szögletes alak, de ritkábban. A legtöbb rend három osztályra oszlik, de vannak egy, két, négy, öt, sőt több osztályu rendek is. A különböző osztályok jelvényei vagy ugyanazok és ekkor csak nagyságban különböznek egymástól, v. osztályok szerint különböző alakuak. A rendes beosztás a következő: I. osztály v. nagykeresztesek; II. osztály: parancsnokok, középkeresztesek; III. osztály: lovagok, kiskeresztesek. A II. osztály ugy mint a III. is gyakran két-két alosztályból áll. Több rendjelnél a II. és III. osztály között még egy, illetve két osztály van: a főtisztek, illetve tisztek osztálya. A rendjelet rendesen szalagon, az u. n. rendszalagon viselik és pedig az I. osztály, a nagykeresztesek rendesen vállon át, vagy a bal, vagy a jobb oldalon, a II. osztály nyakban, a III. osztály gomblyukban viseli. A rendszalag rendesen mindhárom osztálynál egyszinü és csak a szélesség által különbözik, de vannak R., hol a szalag az osztályok szerint különböző. Ünnepélyes alkalommal az I. osztály a jelvényt nem szalagon, hanem aranyláncon nyakban hordja. Azonkivül az I. osztály a jelvényen kivül még mellén egy csillagot is visel, mely a rendjelvénynek rendesen megfelelő. Azon esetben, ha p. udvari ünnepélyeknél a nagykeresztek szalagjai nem viseltetnek, az I. osztály nem a jelvényt, hanem csak a csillagot tűzi fel. A II. osztálynál csillag rendesen nincsen, de van kivétel, ha pedig valamely rendjelnek két osztályu középkeresztje van, az I. osztályu középkeresztes is csillagot visel a mellén, még pedig megkülönböztetésül a nagykereszttől, a mell másik oldalán. Némely renddel még egy vagy több érem, illetve ezüst- vagy aranykereszt van kapcsolatban, melyek rendesen azoknak adományoztatnak, kiknek magát a rendet bizonyos okoknál fogva adományozni nem lehet.

[ÁBRA] Rendjelek

A R.-et vagy tisztán polgári, illetve katonai személyek, vagy vegyesen nyerhetik. Utóbbi esetben, ha hadi érdemekért adományoztatik, hadi ékítménnyel, kardokkal, vagy tölgy- illetve babérkoszoruval diszítve adományoztatik. Sok rendjellel cim vagy rangemelés van kapcsolatban, p. nemesség, mely lehet örökös vagy személy szerinti, vagy a grófi és bárói rang. Sok rendnél, igy amelyek tulajdonképeni lovagrendekből származtak, nemesi próba letevése is kivántatik, mely 4-16 ősig terjedhet. A rendjelvények rendesen aranyból v. ezüstből készültek, legtöbbnyire szines zománccal, de némelyiket különös kitüntetés gyanánt gyémántokkal ékítve is adományozzák. A legtöbb rendnek külön egyenruhája van, de ezeket rendesen már nem hordják, kivéve pl. a tulajdonképeni lovagrendekből alakultakét. Idegen rendjelet rendesen csak a saját uralkodó beleegyezésével lehet elfogadni és viselni. Némely rendjel, főleg a katonai R., a fokozat szerint bizonyos számu s összegü nyugdíjat is biztosít tulajdonosának. Halál esetén a legtöbb rendjel visszaküldendő. Az egyazon országbeli R. egymás közti fokozata rendesen külön rendelet által van szabályozva, melynél általánosságban meg lehet jegyezni, hogy alsóbb rangu rendjel magasabb osztálya megelőzi a magasabb rangu rendjel alsóbb osztályát. Épp ugy a külföldi R.-hez való viszony is legtöbb államban rendeletileg van szabályozva. A rendnek élén mint nagymester az uralkodó áll. A legtöbb rendnek külön kancellárja s hivatalnoki személyzete van. Adományozni is rendesen az uralkodó adományozhat csak rendjelet, de vannak egyes kivételek, hol másoknak, p. fővezéreknek is megvan e joga, de csak bizonyos osztályokra nézve. Majdnem minden rendnek megvan a maga külön jelszava, rendjelszava, mely a rendjelvényeken olvasható. A rendjeltulajdonosok, főleg a lovagok, rendvitézeknek is neveztetnek.

A RENDJELEK ÁTNÉZETE.

(Ez átnézetből ki vannak zárva mindazon katonai és polgári érdemkeresztek és kitüntetések, melyek rendesen hosszabb szolgálat után adományoztatnak, továbbá a hadi- és csata-érmek. L. a mellékelt szines és fekete képet.)

Anhalt (hercegség).

1. Medve Albert házi rend. Alapíttatott 1836 nov. 18. Négy osztályu.

2. Életmentésért adományozott érdemérem. Alapíttatott 1850 dec. 4., illetve 26. Arany- és ezüstérem.

3. Tudomány és művészetek érdemérme. Alapíttatott 1875 szept. 20. Egy osztályu.

Baden (nagyhercegség).

1. A hűségről nevezett házi rend. Alapította Vilmos baden-burlachi őrgróf 1715 jun. 17. egy osztályban. Károly Frigyes badeni választó 1803 máj. 8. még egy osztályt csatolt hozzá, melyet az 1840 jun. 17-iki rendszabályok megszüntettek. Jelenleg a rend egy osztályból áll.

2. Károly Frigyes katonai érdemrend. Alapította Károly Frigyes badeni nagyherceg 1807 ápr. 4. Három osztályu.

3. Zähringeni I. Berthold rendjele. Alapíttatott 1877 ápr. 29. Frigyes badeni nagyherceg által. Magasabb osztályát képezi a

4. Zähringeni oroszlán-rendnek, melyet Károly Lajos Frigyes badeni nagyherceg 1812 dec. 26. alapított négy osztályban. Lipót nagyherceg 1840 jun. 17. még egy osztállyal bővítette. Új alapszabályokat nyert 1866 szept. 30. és 1877 ápr. 29. Jelenleg a rendjel a következő osztályokból áll: 1. Zähringeni Berthold-rend lovagjai; 2. Nagykeresztesek, I. I. osztályu parancsnokok, lovagok.

5. 1870-71-iki hadjárat emlékkeresztje. Alapította 1871 jun. 25. Frigyes badeni nagyherceg, egy osztályban.

Bajorország (királyság).

1. Szt.-Hubertus-rend. Alapította V. Gerhard jülichbergi herceg 1444., fia Vilmos 1476. alapszabályokat adott neki. 1609. a fiág kihalván, a rend a pfalz-neuburgi ház birtokába ment át. 1708 szept. 29. János Vilmos pfalzi választó megújította a rendet, melyet Károly Fülöp 1718 jan. 31-én, Károly Tivadar 1744 ápr. 7. és 1760 jan. 30-án megerősített. Nemkülönben Miksa József választó, később bajor király 1800 márc. 30. Egy 1808 máj. 18-iki rendelet értelmében Bajorország legelső rendjele. Egy osztályu.

2. Szt. György házi rend. Alapította Miksa Emánuel bajor választó. Fia Károly Albert alapszabályokat adott. 1778. Károly Tivadar választó megerősítette a rendet. IV. Miksa József választó a bajor rendek közt a második helyet jelölte ki részére. 1827 febr. 25. új alapszabályokat nyert. 1741 óta egy papi osztály is van a rendhez csatolva. 1871 ápr. 17. új alapszabályokat nyert. Öt (illetve hat) fokozatu. 1889 dec. 15. Luitpold régensherceg egy arany emlékérmet csatolt a rendhez, melyet csak a rend tagjai nyerhetnek el.

3. Miksa József katonai rend. Alapította Károly Tivadar választó-fejedelem 1797 jun. 8., megújította I. Miksa József király 1806 jan. 1. Három osztályu.

4. Szt.-Mihály-rend. Alapította 1693. József Kelemen bajor herceg, kölni választó. I. Lajos király 1837 febr. 16. újjáalakította, 1855 jun. 24. Miksa Király két új osztállyal bővítette. Öt osztályu.

5. Katonai érdemrend. Alapította II. Lajos bajor király 1866 jul. 19. Öt osztályu.

6. Bajor koronarend. Alapítottat Miksa József király 1808 máj. 19. négy osztályban, 1855 máj. 24 óta öt osztályu.

7. Miksa-érem tudomány és művészetekért. Egy osztályu.

8. Lajos-érem, tudomány, művészet és ipar terén szerzett érdemekért. Alapította II. Lajos 1872 aug. 15. Egy osztályu.

9. Érdemkereszt, 1870-1871-iki. Alapította II. Lajos 1870 máj. 13. Egy osztályu.

10. Lajos-rend. Alapította I. Lajos király 1827 aug. 25. Egy osztályu.

11. Miksa-rend, tudomány és művészetért. Alapította I. Miksa király 1853 nov. 28., kibővítette 1886 dec. 18. Luitpold régensherceg. Egy osztályu.

12. Életmentésért adományozott érem. Alapította Luitpold régensherceg 1889 febr. 27. Egy osztályu.

13. Terézia-rend. Női rendjel. Alapította Mária Terézia királyné 1827 dec. 12. Egy osztály.

14. Szt.-Erzsébet-rend. Női rendjel. Alapította Erzsébet Auguszta választó-fejedelemné 1766. Megerősítette XIII. Kelemen pápa 1767 jan. 31. Egy osztályu.

Belgium (királyság).

1. Lipót-rend. Alapította Lipót belga király 1832 jul. 11. négy osztályban, 1838 dec. 25. egy ötödik osztállyal bővült, 1839 máj. 16. a rendjelvény alakja állapíttatott meg.

2. Polgári érdemrend. Alapította Lipót király 1867 jul. 21. két fokozatban: kereszt és érem, melyek elseje két, másodika három osztállyal bir.

3. Mentésért adományozott érem. Alapította egy magántársulat; 1835 jun. 24. óta állami jellege van, 1848 óta három osztályu.

Birma (királyság).

Aranynap rendje. Alapítása, valamint egyéb körülmények ismeretlenek.

Bolgárország (fejedelemség).

1. Sándor-rend. Alapította Sándor fejedelem 1881 dec. 25. (voltaképen már 1878 aug. 19.). Alapszabályait 1883 márc. 24. nyerte, melyekhez képest a rend öt osztályból állott, kapcsolatban volt vele továbbá egy ezüst érdemkereszt, melyet kizárólag csak tisztek nyerhettek, s egy három osztályos érdemérem. 1888. aug. 2. (14). óta a rend hat osztályu, s kardokkal vagy azok nélkül adományoztatik.

2. Érdemrend és érdemérem, mindegyik egy osztályu.

3. Katonai vitézségi érdemrend. Alapította Sándor fejedelem 1879 ápr. 17. tisztek részére négy, közlegények részére három osztályban.

4. Polgári érdemrend. Alapította Ferdinánd fejedelem 1891. Közelebbi adatok hiányzanak.

5. Tudomány és művészetek érme. Alapította Sándor fejedelem 1883 márc. 24. két osztályban.

Bolivia (köztársaság).

Becsületrend vagy Bolivar-rend. Állítólagos rendjel, melyet 1836. Santa Cruz elnök alapított volna. Hivatalos értesítés szerint azonban ily rendjel Boliviában nem létezett és nem is létezik.

Braunschweig (hercegség).

1. Oroszlán-Henrik-rend. Alapította Vilmos herceg 1834 ápr. 25. négy osztályban és egy két osztályos érdemkereszttel. 1870 szept. 12-iki rendelettel a rend katonai érdemekért hadi ékítménnyel adományoztatik. 1877 márc. 7. a rend még egy osztállyal gyarapodott, ugy hogy jelenleg öt osztályból és egy kétosztályos érdemkeresztből áll.

2. Mentésért adományozott érem. Alapította 1836 ápr. 25. Vilmos herceg egy osztályban.

Brazilia (előbb császárság, most köztársaság).

1. Cruzeiro-(Kereszt-) rend. Alapította I. Dom Pedro császár 1820 dec. 1. négy osztályban.

2. I. Pedro-rend. Alapította I. Pedro császár 1826 ápr. 16., fia 1842 okt. 19. alapszabályokat adott a rendnek s három osztályba osztályozta.

3. Rózsa-rend. Alapította I. Pedro császár 1829 okt. 17. Hat osztályu.

4. Krisztus-rend.

5. Aviz-rend.

6. Szt.-Jago-rend. E három rend voltaképen portugál rend, melyeket a császári ház Portugáliából Braziliába vitt át magával. Egy 1843 szept. 9-iki császári rendelet e rendeket Braziliára nézve egyszerü érdemrendeknek nyilvánította. (L. bővebben Portugália alatt.) Az 1890 márc. 22-iki köztársasági alkotmány az összes rendeket megszüntette, kivéve az Aviz-rendet, melynek tiszta katonai jelleget adott. A megszüntetett rendek helyett egy 1890 jun. 6-iki rendelet egy új rendet alapított, a

7. Kolumbus-rendet öt osztályban, de az 1891 febr. 24-iki köztársasági alkotmány 51. §-a értelmében ezen rendjel is megszüntnek nyilváníttatott.

Chile (köztársaság)

Állítólag létezne egy érdemrend, melyet Perez elnök alapított egy osztályban. Hivatalos értesítések szerint azonban ez tévedésen alapszik és Chilének rendjele nincsen.

Dánia (királyság).

1. Elefántrend. Eredetileg egyesület volt, melyet I. Krisztián király 1462. alapított. Megújította és új alapszabályokkal ellátta V. Keresztély király 1693 dec. 1. Egy osztályu.

2. Danebrog-rend. Alapította III. Frigyes király 1671. Állítólag a rend már 1219. létezett. Alapszabályait a rend 1693 dec. 1. nyerte V. Keresztély királytól. 1808 jun. 28. óta a rend négy osztályból állt, melyhez még egy ötödik, a daneborg férfiaké járult. 1842 febr. 21. VIII. Keresztély a rendet három osztályba osztotta, be nem számítva az említett ötödiket. 1864 márc. 21. óta a II. osztály két alosztályból áll.

3. Mentésért adományozott érem. Alapíttatott 1798 aug. 29.

Északamerikai Egyesült-Államok (köztársaság).

Mentésért adományozott érem. Két osztályu.

Franciaország (köztársaság).

1. becsület-rend (l. alább). 1870 óta öt osztályból áll.

2. Mentésért adományozott érem. Alapíttatott Mac Mahon elnöksége alatt egy osztályban.

A monárkia idejében a következő rendjelek voltak Franciaországban:

a) Szentlélek-rend. Alapította III. Henrik király 1578. egy osztályban. Tagjainak száma 100 volt.

b) Szt.-Mihály-rend. Alapította XI. Lajos király 1469 aug. 1., IX. Károly 1565. a rend tagjainak számát 50-re határozta, az 1816 nov. 16-iki királyi rendelet a tagok számát 100-ra tette s a rendet a tudomány és művészetek rendének nyilvánította. Egy osztályu volt.

c) Szt.-Lajos-rend. Alapította XIV. Lajos király 1693. három osztályban.

d) Szt.-Hubert-rend. Alapította I. Lajos Bar hercege 1416 máj. 31., megerősítette 1605 nov. 4-én III. Károly, 1661 okt. 27. IV. Károly, 1718 jun. 12. Lipót Lotaia és Bar hercege, végre XVI. Lajos 1786 januárban, 1815. a rend újjászerveztette és 1816 ápr. 17. új alapszabályokat nyert. Egy osztályu.

e) Becsületrend. A francia rendjeleket a forradalom eltörülvén, 1802. Bonaparte javaslatára a becsületrend alapíttatott. szervezetét az 1802 jun. 3-iki rendeletben nyerte. Több ízben változtak szabályai, 1816 márc. 26. új alapszabályokat nyert s öt osztályra osztatott. 1852 márc. 16. új alapszabályokat nyert, de az osztályok száma változatlan maradt. A császárság bukása után újolag átalakuláson ment keresztül.

Görögország (királyság).

Megváltó-rend. Alapíttatott 1829 jul. 31. (aug. 12.), újjászerveztetett s alapszabályokat nyert 1834 máj. 20. (jun. 1.), egy 1848 aug. 14(26)-iki törvény újolag szabályozta. Öt osztályu.

Haiti (köztársaság).

Jelenleg rendjele, amint látszik, nincsen, mióta a császárság 1859. megszünt. A császárság idejében két rendjele volt: 1. Szt. Fausztin rendjele; 2. Becsületrend.

Hannover (királyság, 1866 óta Poroszországgal egyesítve).

1. Szt.-György-rend. Alapította 1839 ápr. 23. Ernő Ágost király egy osztályban.

2. Guelf-rend. Alapította IV. György 1815 aug. 12-én, Ernő Ágost 1841 máj. 20. új alapszabályokat adott neki, sőt öt osztályra osztotta, 1842 jun. 28. a rend négy osztályossá alakíttatott át.

3. Ernő-Ágost-rend. Alapította V. György király 1865 dec. 15. öt osztályban.

4. Érdemérem. Alapította Ernő Ágost 1845 aug. 8. egy osztályban. Mindezen rendjelek a királyságnak Poroszországgal történt egyesítése óta többé nem adományoztatnak.

Havai (királyság).

1. I. Kamehameha érdemrendje. Alapíttatott 1865 ápr. 11. Három osztályu.

2. I. Kalakaua érdemrendje. Alapíttatott 1874 febr. 12. Alapszabályokat nyert 1875 szept. 28. Négy osztályu.

3. Havaii koronarend. Alapította Kalakaua király 1882 szept. 12. Hét osztályu.

4. Kapiolani rend. Alapította kalakaua király 1880 aug. 30. Hét osztályu.

5. Oceania csillaga. Alapította Kalakaua király 1886 dec. 16. Hét osztályu.

Hessen (volt: választó-fejedelemség).

1. Aranyoroszlán-rend. Alapította II. Frigyes hessen-casseli tartománygróf egy osztályban. I. Vilmos választó-fejedelem 1848 jan. 1. a rendet négy osztályuvá tette. 1851 aug. 20. I. Frigyes Vilmos választó a rendet ismét egy osztályuvá tette, de a II-IV. osztályból egy új rendet a Vilmos-rendet alapította. 1875. aug. 27., miután Hessen 1866 okt. 3. Poroszországgal egyesíttetett, a rend megszüntnek nyilváníttatott. 1876 jun. 6. óta a rend mint hesseni nagyhercegségi rend szerepel.

2. Vilmos-rend (l az előzőt). Négy osztályu.

3. Katonai érdemrend. Alapította II. Frigyes tartománygróf 1769 febr. 25. Egy osztályu.

4. Vassisak-rend. Alapította 1814 március 18. I. Vilmos választó három osztályban. Az egyesítés óta a három utóbbi rend többé nem adományoztatik.

Hessen (nagyhercegség)

1. Lajos-rend. Alapította I. Lajos nagyherceg 1807 aug. 25., fia II. Lajos 1831 dec. 14. új alapszabályokat adott a rendnek. Öt osztályu.

2. Fülöp-rend. Alapította II. Lajos 1840 máj. 1. négy osztályban, 1849 máj. 1. egy ötödik osztály járult a rendhez, 1859 nov. 10. a lovagkereszt két osztályra osztatott, ugy hogy a rend jelenleg hat osztályu.

3. Aranyoroszlán-rend (l. fentebb).

4. Katonai érdemkereszt. Alapította III. Lajos 1870 szept. 12. Egy osztályu.

5. Katonai egészségügyi érdemkereszt. Alapította III. Lajos nagyherceg 1870 aug. 25. Egy osztályu.

6. Tudomány, művészet, ipar és földmívelésért adományozott érem. Egy osztályu.

Hohenlohe (hercegi ház)

Hohenlohei hercegi házi és phönix-rend. Alapította I. Fülöp Ernő hohenlohei herceg egy osztályban. 1770. I. Károly Albert herceg még egy osztállyal bővítette a rendet, melynek 1795. Lajos Lipót herceg új alapszabályokat adott. A rend jelenleg is két osztályból áll, de a második 1829 óta nem adományoztatott.

Hohenzollern (hercegi ház).

Hohenzollerni hercegi házi rend. Alapították 1841 dec. 5. Frigyes Hohenzollern-Hechingen és Károly Hohonzollern-Sigmaen hercegek. 1844 ápr. 8. egy új osztállyal bővült. A rend 1851 aug. 23. a porosz rendjelek sorába vétetett föl, mint ilyen alapszabályait 1852 febr. 16 nyerte. Öt osztályu. 1891 febr. 10. Lipót hohenzollerni herceg még egy osztállyal bővítette a házi rendet, s igy az hat osztályu.

Honduras (köztársaság).

Santa-Rosa-rend. Alapíttatott 1868 febr. 21., alapszabályait 1868 szept. 18. nyerte. Öt osztályu.

Japán (császárság).

1. Krizantemun-rend. Alapította 1977 dec. 27. Muts-Hito császár. Egy osztályu.

2. Pallovnia-naprend. Alapította Muts-Hito császár 1888 jan. 3. Egy osztályu.

3. Fölkelő nap rendje. Alapította Muts-Hito császár 1875 ápr. 10. Nyolc osztályu.

4. Tükör-rend. Alapította Muts-Hito császár 1888 jan. 3. Nyolc osztályu.

5. Aranykánya-rend. Katonai rendjel. Alapította Muts-Hito császár 1890 febr. 11. Hét osztályu.

6. Korona-rend. Női érdemrend. Alapította Muts-Hito császár 1888. jan. 3. öt osztályban.

7. Mentésért adományozott érem. Alapíttatott 1881 dec. 7. Egy osztályu.

8. Japáni császári vöröskeresztegyesületi rendjel. Alapíttatott 1887. Két osztályu.

9. japáni császársági emlékérem. Alapíttatott 1889 aug. 2., az ugyanazon év febr. 11.-iki császári alkotmány emlékére. Két osztályu.

Johore (szultánság).

Johorei házi rend. Alapítási éve és a rend szabályairól a közelebbi adatok hiányoznak.

Kambodsa (királyság).

Kambodsai rendjel. Alapíttatott 1864. Öt osztályu.

Khina (császárság).

Sárkány-rend. Alapíttatott 1882 febr. 7. öt osztályban, melyek közül az I-III. egyenként három fokozattal bir.

Kongo-állam.

1. Afrikai csillagrend. Alapította II. Lipót belga király 1888 dec. 30. Hat osztályu.

2. Királyi oroszlánrend. Alapította II. Lipót belga király 1891 ápr. 9.; alapszabályait 1891 jul. 28. nyerte. Hat osztályu.

3. Kongo-állami szolgálati csillag. Alapította II. Lipót belga király 1889 jan. 16. Egy osztályu.

Liberia. 1. Liberiai jótékonysági rendjel. Alapíttatott 1879 jan. 13. három osztályban.

2. Lone-Star-érem. Alapszabályai nincsenek, s tulajdonképeni alapítás nem is történt. Egy osztályu, az elnök adományozza.

Lippe (hercegség).

Lippei hercegi tiszteletbeli kereszt. Alapították Pál Frigyes Emil Lipót lippei és Adolf György schaumburg-lippei hercegek 1869 okt. 25. három osztályban. Új alapszabályokat nyert a rend 1887 okt. 23. (nov. 4.), s ekkor öt osztályba és két tiszteletbeli keresztre osztatott.

Lucca (hercegség, jelenleg megszünt).

1. Szt.-György-rend, katonai rendjel. Alapította Bourbon Károly Lajos spanyol infans, luccai herceg 1833 jun. 1.; az 1841 máj. 7-iki alapszabályok szerint a rend három osztályból állott.

2. Szt.-Lajos-rend, polgári rendjel. Alapította Lajos herceg 1836 dec. 22. öt osztályban. V. ö. Parma.

Luxemburg (nagyhercegség).

Vilmos németalföldi királynak 1890 nov. 23. bekövetkezett halála után Luxemburg Adolf nagyherceg alatt külön nagyhercegséggé alakult. Rendjelei:

1. Aranyoroszlánról nevezett nassaui házi rend. Alapították III. Vilmos németalföldi király és Adolf nassaui herceg 1858 jan. 29., illetve márc. 16-án egy osztályban. 1873 márc. 13. óta négy, 1882 márc. 29. óta öt osztályból állt. Vilmos király halála után az új nagyherceg ismét egy osztályuvá alakította.

2. Nassaui hercegi, most luxemburgi nagyhersegségi Nassaui-Adolf-rend. Alapította Adolf nassaui herceg. 1858 máj. 8. A rend jelenleg négy osztályból áll, kapcsolatban van vele egy ezüst érdemkereszt és két érem.

3. Mentésért adományozott érem. Alapította Adolf nassaui herceg 1843 febr. 13. Egy osztályu.

4. Luxemburgi tölgykorona-rend. Alapította Vilmos hollandi király, luxemburgi nagy herceg 1841 dec. 29. négy osztályban. 1858 febr. 5. óta öt osztályu.

Malta.

Johannita-rend (l. o.).

Mecklenburg (nagyhercegség).

Vend korona-rendjel. Alapították a mecklenburg-schwerini és mecklenburg-sterlitzi nagyhercegek 1864 máj. 12. négy osztályban. A két nagyhercegség közös házi rendjele.

Mecklenburg-Schwerin (nagyhercegség).

1. Griff-rend. Alapította Frigyes Ferenc nagyherceg 1884 szept. 15. négy osztályban.

2. Katonai érdemkereszt. Alapíttatott 1848 aug. 5. Változást szenvedett 1870 dec. 24. és 1871 máj 1. Egy osztályu.

3. Tudomány és művészetek érme. Alapította I. Frigyes Ferenc nagyherceg. Alapszabályait 1859 febr. 28. nyerte. Két osztályu.

Mexiko (volt császárság).

1. Mexikói sasrend. Alapította 1865 jan. 1. Miksa mexikói császár. Alapszabályait ugyanazon év ápr. 10. nyerte. Hat osztályu volt.

2. Guadelupi Mi Asszonyunkról nevezett rendjel. Alapította Iturbide császár, új alapszabályait 1853 nov. 11. nyerte. Öt osztályu volt.

3. San-Carlos-rend. Alapította 1865 ápr. 10. Miksa császár. Női rendjel volt, két osztályu.

Modena (hercegség, 1860 márc. 18. óta Szárdiniával, később Olaszországgal egyesítve).

Estei sasrend. Alapította V. Ferenc herceg 1855 dec. 27. három osztályban.

Monaco (fejedelemség).

Szt.-Károly-rend. Alapította III. Károly fejedelem 1858 márc. 15., új alapszabályokat nyert 1863 jan. 16. Öt osztályu.

Montenegro (fejedelemség).

Csernagorai függetlenségi rendjel. Alapította I. Danilo fejedelem 1855. három osztályban.

Nagybritannia.

a) Királyság: 1. Térdszalagrend. Alapította III. Eduárd angol király 1350 jan. 19. VIII. Henrik 1522 ápr. 21. új alapszabályokat adott a rendnek. Egy osztályu.

2. Bath-rend. Alapította II. Rikárd v. IV. Henrik király, újjáalkotta I. György 1725 máj. 18. az 1815 jan. 2-iki új alapszabályok szerint a rend három osztályu. Alapszabályai több ízben változtak, legutoljára 1886 máj. 19.

3. Bogáncs-rend. Állítólag Achaeus skót király alapította, VII. Jakab 1687 máj. 28. felújította, alapszabályai utoljára 1833 aug. 14. változtak. Egy osztályu.

4. Szt.-Patrick-rend. Alapította III. György király 1783 febr. 5. Egy osztályu.

5. Szt.-Mihály- és György-rend. Alapította III. György király 1807 ápr. 27., alapszabályait 1818 aug. 12. nyerte, utoljára változtak 1887 márc. 19. Három osztályu.

b) Indiai császárság: 1. Indiai csillagrend. Alapította Viktoria királynő 1861 febr. 23. Három osztályu.

2. Indiai császárság rendjele. Alapította Viktoria királynő 1878 jan. 1. Alapszabályait 1886 aug. 2. nyerte, melyek 1887 jun. 1. változtak. Három osztályu.

3. Katonai érdemrend. Alapította Viktoria királynő 1886 szept. 6. Egy osztályu.

4. Viktoria-kereszt. Alapította Viktoria királynő 1856 jan. 29. Egy osztályu.

5. Albert-érem. Alapíttatott 1866 máj. 7-én; 1877 ápr. 17. óta két osztályból áll, mindegyik két alosztállyal.

Női rendjelek:

1. Viktoria- és Albert-rendjel. Alapíttatott 1862 febr. 10.; 1880 márc. 15. óta négy osztályu.

2. Indiai császári koronarend. Alapította Viktoria királynő 1877 dec. 31. Egy osztályu.

3. Vöröskereszt-rend. Alapíttatott 1883 ápr. 23-án. Egy osztályu.

Emlékérem. Alapította Viktoria királynő 1887 jun. 21. ötvenéves uralkodásának emlékére három osztályban.

Németalföld (királyság).

1. Vilmos-rend. Katonai rendjel, melyet Vilmos király alapított 1815 ápr. 30. Négy osztályu.

2. Németalföldi oroszlánrend. Alapította 1818 szept. 29. Három osztályu.

3. Német lovagrend (l. o.). Újraszerveztetett 1815. aug. 8. Három fokozatu.

4. Mentési érem. Alapíttatott 1855 szept. 22.

5. Orania-nassaui érdemrend. Alapíttatott 1892 ápr. 4. Öt osztályu, kapcsolatban egy tiszteletbeli éremmel.

Nicaragua (köztársaság).

San-Juan-máskép Grey-Town-rend. Alapíttatott 1857 máj. 1. Három osztályu.

Olaszország (királyság).

1. Annunziata-rend. Alapította VI. Amadeus szavójai gróf 1360 és 1363 között, alapszabályait 1409 máj. 30. és 1434 febr. 13. nyerte VIII. Amadeus szavójai hercegtől. 1518 szept. 11. II. Károly herceg megváltoztatta az alapszabályokat, melyek utoljára 1840 márc. 15. változtak. Egy osztályu.

2. Szt.-Móric- és Lázár-rend. Alapította Viktor Emánuel király 1816 dec. 27. Mai alapszabályait 1857 febr. 11. nyerte. A rend jelenleg két fokozatból, a II. fokozat öt osztályból áll.

3. Szavójai katonai érdemrend. Alapította Viktor Emánuel király 1845 aug. 14. Alapszabályait 1855 szept. 28. és 1857 márc. 28. nyerte. Öt osztályu. 4. szavójai polgári érdemrend. Alapította Károly Albert szárd király 1831 okt. 29. Egy osztályu.

5. Olasz koronarend. Alapította II. Viktor Emánuel király 1868 febr. 20. Öt osztályu.

6. Mentési érem. Alapította II. Viktor Emánuel király 1860 ápr. 15. Két osztályu.

Oldenburg (nagyhercegség).

1. Péter-Frigyes-Lajos-érem. Alapította Pál Frigyes Ágost 1838 nov. 27. Két fokozata van, mindegyik négy osztályból áll.

2. Érdemérem. Alapíttatott 1848 jan. 17. Egy osztályu.

3. Érdemkereszt, katonai. Alapította Péter nagyherceg 1871 jun. 12. Egy osztályu.

4. Érdemrend, színészek részére. Közelebbi adatok hiányoznak.

Oroszország (császárság).

1. Szt.-András-rend (l. o.). Alapította Péter Alexejevics cár 1698 nov. 30. (de. 11.). Alapszabályait 1720. nyerte. Egy osztályu.

2. Katalin-rend. Női rendjel. Alapította Nagy Péter cár 1714 nov. 24. Alapszabályait már 1713. nyerte, 1797 ápr. 5. új alapszabályokat nyert. Két osztályu.

3. Alexander Njevszkij-rend (l. o.). Alapította I. Katalin cárnő 1725 máj. 21. Egy osztályu.

4. Fehér sas-rend (l. o.). Alapította II. Ágost lengyel király 1713-ban. 1831 dec. 25. óta orosz császári rend. Egy osztályu.

5. Szt.-György-rend. Katonai rend. Alapította II. Katalin cárnő 1769 nov. 25. (dec. 7.) négy osztályban. 1807 óta öt osztályu.

6. Vladimir-rend. Alapította II. Katalin cárnő 1782 szept. 22. (okt. 4.); új alapszabályokat nyert 1801 dec. 12. (24.). Négy osztályu.

7. Szt.-Anna-rend. Alapította Károly Frigyes Holstein-Gottorp hercege 1735 febr. 14. Pál cár 1797 ápr. 5. a rendjelet az orosz rendek közé vette fel. Három osztályu volt, 1835 óta négy osztályu, kapcsolatos vele egy érdemkereszt.

8. Szaniszló-rend. Alapította Poniatowsky Szaniszló Ágost lengyel király 1765 máj. 7. Sándor orosz cár 1815 dec. 1. az orosz rendek közé átvette, négy osztályban. 1831 nov. 29. óta három osztályu.

9. Vöröskereszt-rend. Alapíttatott 1878 nov. 11. (23.). Két osztályu, csak nők nyerhetik.

10. Johannita-rend (l. o.).

Osztrák-magyar monárkia.

1. Aranygyapjas-rend (l. o.).

2. Mária-Terézia-lovagrend (l. o.).

3. Szent-István-rend. Alapította 1764 máj 5. Mária Terézia királynő kiváló érdemek jutalmazására. Az 1764 máj. 6. kelt alapszabályzat a rend tagjainak számát 100-ban határozta meg három osztályban, u. m. 20 nagykeresztes, 30 parancsnok, 50 kiskeresztes, mely számba azonban az egyházi tagok befoglalva nincsenek. A nagy keresztet csak olyanok nyerhetik, kik negyedíziglen ősiséget tudnak kimutatni. Azonban kivételes esetekben e szabályoktól eltekinthetnek; hasonló szabály áll fenn a parancsnoki keresztre nézve is, mig a kiskeresztet általában nemesek nyerhetik, jóllehet újabb időben polgári származásuak is nyerik ez utóbbit. A nagykereszt tulajdonosai a belső titkos tanácsosi címre tarthatnak igényt, a parancsnoki kereszttel a grófi v. bárói, a kiskereszttel a bárói rangot kérelmezheti a tulajdonos, 1884 jul. 18. óta azonban e rangemelés fel van függesztve. A rend ünnepe aug. 20. van, nagymestere az uralkodó. Jelvénye mind a három osztálynál egyforma, csak nagyságban különböző: aranyszegélyü, sötétzöld zománcos kereszt, formája mint a Márai-Terézia-rendé, fölötte a magyar királyi korona. A kereszt középpajzsa kerek, vörös zománcos, benne koronás zöld hármas halmon a fehér kettős kereszt, jobbról (Maria) T(eresia) aranyban. A középpaizsot aranyszegélyü karikagyűrü fogja körül, benne Publicum Meritorum Praemium. Hátlapján tölgykoszoru, ezen belül fehér alapon (Sanc)to St(ephano) R(eg)i Ap(ostolico) arany betük. Szalagja sötétzöld, biborvörös középcsíkkal, szélessége az I. osztálynál 10 cm., a II-iknál 5, a III-iknál 3,75 cm. A jelvényt az I. osztály jobb vállán át baloldalon, a II. nyakban, a III. gomblyukban hordja. Az egyházi rendü nagykeresztesek a jelvényt nyakukban hordják. Csillaga ezüstből való, gyémántozott, rajta fehér, zöld tölgykoszoruval ékített karikagyűrü, ezen belül vörös alapon a kereszten leirt hármas halom, kereszt és betük. A nagykeresztesek ünnepélyes alkalommal a jelvényt arany nyakláncon viselik, mely váltakozva a következő tagokból áll: S S (Sanctus Stephanus), M T (Maria Teresia) és a magyar korona, az első monogramm 13, a második 12, a korona 25-ször fordul elő a láncban, melynek középtagja, melyen a jelvény függ, repülő arany pacsirta, körülötte Stringit Amore feliratu szalag, melyet lombdíszítmény vesz körül. A rend jelvényeit a nagymesteren és trónörökösön kivül a többi rendtagok csak külön engedély mellett ékíthetik drágakövekkel. A rendnek külön öltözete van, vörös bársonyruha, zöld bársonymente, karmazsinvörös tafotával bélelve és hermelinnel szegélyezve. Kalapja vörös bársony, forgója vörös-zöldre zománcolva, kócsagtollal ékítve. Az I. osztály kalapjára és mentéjére tölgylombok, a II. és III. osztályéra két, egy széles és egy keskeny, szél van himezve.

4. Lipót-rend (l. o.).

5. Vaskorona-rend. Alapította II. Ferenc császár 1816 febr. 12. Három osztályu.

6. Ferenc-József-rend (l. o.).

7. Erzsébet-Terézia-rend (l. o.)

8. Papi érdemkereszt (l. o.).

9. Pro litteris et artibus érem, l. Literis et artibus.

10. Csillagkeresztes rend. Női rendjel. Alapította Eleonora császárnő 1668 szept. 18. Egy osztályu.

11. Német lovagrend (l. o.).

12. Johannita-rend (l. o.).

Pápai szentszék.

1. Krisztus-rend (l. o.). Alapíttatott 1319. Egy osztályu.

2. Szerecsen-rend. Alapította VII. Pius pápa 1806 szept. 23. A st.-luccai festőiskola elnökének jelvénye.

3. Gergely-rend. Alapította XVI. Gergely pápa 1831 szept. 1.: alapszabályokat nyert 1834 máj. 30-án. Négy osztályu.

4. Sylveszter-rend. Alapította IV. Pius pápa 1559 körül. XVI. Gergely 1841 okt. 31. új alapszabályokat adott neki. Két osztályu.

5. Lateráni Szt.-János-rend. Alapította IV. Pius pápa 1560. Egy osztályu.

6. Pius-rend. Alapította IX. Pius pápa 1847 jun. 17. Két osztályu.

7. Szt. Cecilia rendje. Alapította IX. Pius pápa 1847 jun. 17. A pápai zeneakadémia tisztviselőinek jelvénye. - Részben a pápai rendjelek közé tartozik:

8. A jeruzsálemi szent sír rendje, melyet VI. Sándor pápa 1469. alapított. Utoljára alapszabályokat IX. Piustól nyert 1868 jan. 24. Három osztályu.

Parma (volt hercegség, 1863 márc. 28. óta az olasz királysággal egyesítve).

1. Konstantin-rend. Alapította Konstantin császár. Utoljára 1815-16. szerveztetett. Négy osztályu volt.

2. Szent-Lajos-rend, l. Lucca. Öt osztályu volt.

Persia.

1. Ali-rendjel. Alapítása ismeretlen. egyedül a sah viseli.

2. Nap- és oroszlán-rend. Alapította Feth-Ali sah 1808. Öt osztályu.

3. Nesane-Affab. Női rendjel. Alapította Naszr-Eddin sah 1873. Egy osztályu.

4. tudomány és művészetek érme. Alapíttatott 1851. Négy osztályu.

Poroszország.

1. Fekete-sas-rend. Alapította I. Frigyes király 1701 jan. 17. Egy osztályu.

2. Pour le mérite rendjel. a) Katonai osztály. Alapíttatott 1667 május havában. 1810 jan. 18. óta tisztán katonai rendjel. Két osztályu. b) Polgári osztály. Alapította IV. Frigyes Vilmos 1842 máj. 31. Egy osztályu.

3. Vörös-sas-rend. Alapíttatott 1705., illetve 1712. Négy osztályu.

4. Korona-rend. Alapította I. Vilmos király 1861 okt. 18. Négy osztályu.

5. Hohenzollerni házi rend, l. Hohenzollern. A porosz rendjelek közé 1851 jan. 16. vétetett. föl. Két fokozat, mindegyik három osztállyal.

6. Mentési érem. Alapította III. Frigyes Vilmos 1833 aug. 16. Egy osztályu.

7. Johannita-rend (l. o.).

8. Hattyu-rend. Alapította II. Frigyes brendenburgi őrgróf 1440 szept. 29. Megújította IV. Frigyes Vilmos 1843 dec. 24. Egy osztályu.

9. Vaskereszt. Alapította III. Frigyes Vilmos 1813 márc. 10. Megújította I. Vilmos király 1870 jul. 19. Két osztályu.

10. Lujza-rend. Női rend. Alapította III. Frigyes Vilmos 1814 aug. 3. Megújíttatott 1865 okt. 30-án. Két osztályu.

11. Érdemkereszt nők részére. Alapította I. Vilmos császár 1871 márc. 22. Egy osztályu.

12. II. Vilmos császár 1896. a német császárság 25 éves fennállása alkalmából egy új rendjelet alapított. Közelebbi adatok még hiányzanak.

Portugália (királyság).

1. Krisztus-rend. Alapíttatott 1317., illetve 1319-ben. 1789. újjászerveztetett. Három osztályu.

2. Aviz-rend. Alapíttatott 1144. Újjászerveztetett. Három osztályu.

3. S.-Thiago-rend. Alapíttatott 1290-ben. 1862 okt. 31. újjászerveztetett. Öt osztályu.

4. Torony- és kard-rend. Alapította V. Alfonz király 1459. Újjászerveztetett 1832 jul. 28. Öt osztályu.

5. Mi Asszonyunkról címzett villa-viçosai rend. Alapította VI. János király 1819 szept. 10. Négy osztályu.

6. Izabella-rend. Női rendjel. Alapította VI. János 1801 nov. 4. Alapszabályait 1804 április 25. nyerte. Egy osztályu.

Reuss (hercegség).

a) Idősebb ág.

Polgári tiszteletkereszt. Alapította XX. Henrik herceg 1858 szept. 15. Két osztályu.

b) Ifjabb ág.

1. Polgári tiszteletkereszt. Alapította LXVII. Henrik herceg 1857 okt. 20. Alapszabályait 1858 jan. 1. nyerte. Két osztályu.

2. Tiszteletkereszt. Alapította XIV. Henrik herceg 1869 máj. 24. Új alapszabályokat nyert 1885 máj. 23. Két osztályu.

Románia (királyság).

1. Román korona-rend. Alapította Károly király 1881 márc. 14. Öt osztályu.

2. Román csillag-rend. Alapíttatott 1877 máj. 10. (22.). Változáson ment át 1880. ápr. 17. (29). Öt osztályu.

3. Bene merenti érem. Tudomány és művészetekért. Alapította Károly király 1876. Két osztályu.

4. Emlékkereszt nők részére. Alapíttatott 1877-78. Egy osztályu.

San-Marino (köztársaság).

San-marinói lovagrend. Alapíttatott 1860 márc. 15-én öt osztályban.

Schaumburg-Lippe (hercegség).

Schaumburg-lippei házi rend. Alapíttatott 1869 okt. 25., alapszabályait 1890 szept. 18-án nyerte. Négy osztályu.

Schwarzburg (fejedelemségek).

1. Tiszteletkereszt. Alapíttatott 1853 máj. 20. bővült 1857 máj. 28. Négy osztályu.

2. Mentési érem. Tulajdonképeni szervezet nélkül. Egy osztályu.

Spanyolország (királyság).

1. Aranygyapjas-rend (l. o.).

2. Maltai rend, l. Johannita-rend.

3. San-Fernando-rend. Katonai rendjel. Alapíttatott 1811 aug. 31. Új alapszabályokat nyert 1862 máj. 18. Öt osztályu.

4. Szent-Jakab-rend. Már 1030 körül létezett, megerősítette VI. Hadrián pápa 1522 máj. 12-én. Három osztályu.

5. Alcantara-rend. Alapíttatott 1156. Egy oszt.

6. Calatrava-rend. Alapíttatott 1158. Utoljára szervezte VI. Hadrián pápa 1523. Egy osztályu.

7. Montesat-rend. Alapította II. Jakab király 1319. Egy osztályu.

8. Hermenegildo-rend. Katonai rendjel. Alapította VII. Ferdinánd király 1814 nov. 28. Három osztályu.

9. Katolikus-Izabella-rendjel. Alapította VII. Ferdinánd király 1815 márc. 24. Három osztályu.

10. III. Károly rendje. Alapította III. Károly király 1771 szept. 19. Újra megerősítette és szervezte XII. Alfonz 1785 jan. 7. Négy osztályu.

11. Katonai érdemkereszt. Alapíttatott 1864 aug. 3. Négy osztályu.

12. Tengerészeti érdemrend. Alapíttatott 1866 aug. 3. Négy osztályu.

13. Mária Viktoria polgári érdemrend. Alapította Viktor Amadeus király 1871 jul. 7. Három osztályu.

14. Jótékonysági rend. Alapította Izabella királynő 1856 máj. 17. Három osztályu.

15. De la caridad rend. Alapította Don Carlos trónkövetelő 1874. Egy osztályu volt. Nem tartozik a szorosan vett spanyol rendjelek közé s viselése Spanyolországban nincs megengedve.

16. Mária-Lujza-rendjel. Alapította 1792 ápr. 21-én IV. Károly király. Női rendjel. Megújíttatott 1816 okt. 25. Egy osztályu.

Svéd-Norvégország (királyság).

1. Seraphin-rend. Alapította állítólag I. Magnus 1260. v. 1285. Újra szerveztetett 1814-ben XIII. Károly által. Egy osztályu.

2. Kard-rend. Alapította I. Wasa Gusztáv király 1522. Utoljára szerveztetett 1889 nov. 25. Öt osztályu.

3. Északi-csillag-rend. Alapíttatott 1748 ápr. 28-án. A rend 1844 okt. 14. óta három osztályu.

4. Wasa-rend. Alapította III. Gusztáv király 1772 máj. 26. Alapszabályokat nyert 1798 nov. 26-án. Három osztályu.

5. XIII. Károly rendje. Alapíttatott 1811 máj. 27. a szabakőmivesek részére. Egy osztályu.

6. Olaf-rend. Alapította Oszkár király 1847 aug. 21. Öt osztályu.

Szász-Altenburg (hercegség).

Tudomány és művészet érme. Alapította Ernő herceg 1874 dec. 30. Két osztályu.

Szász-Altenburg, Koburg, Gothas, Meiningen (hercegségek).

Szász-Ernesztin házi rend. Alapíttatott 1833 dec. 25. mint a nevezett hercegségek közös házi rendje. Öt osztályu.

Szász-Koburg-Gotha (hercegség).

1. Érdemkereszt és érem, tudomány és művészetért. Alapíttatott 1835 jan. 30., illetve 1860 ápr. 18. Két osztályu.

2. Női érdemérem. Alapította II. Ernő herceg 1869 jan. 27. Egy osztályu.

Szász-Meiningen (hercegség).

Tudomány és művészet érdemkeresztje és érme. Alapította György herceg 1874 jul. 23. Két osztályu.

Szászország (királyság).

1. Rutakorona-rend. Alapította Frigyes Ágost király 1807 jul. 20. Egy osztályu.

2. Szent-Henrik-rend. Katonai rendjel. Alapíttatott 1736 okt. 7. III. Ágost lengyel király, szász választó által. Alapszabályait a rend 1829 dec. 23-án nyerte. Négy osztályu.

3. Polgári érdemkereszt. Alapította Frigyes Ágost király 1815 jun. 7. Alapszabályai 1849 szept. 24. változtak. 1876 jan. 31. óta hat osztályu érdeméremmel.

4. Albrecht-rend. Alapította 1850 dec. 31. Frigyes Ágost király. 1890 jun. 11. óta hét osztályu.

5. Mentési érem. Alapíttatott 1831 május 18. Három osztályu.

6. Szidonia-rend. Női rendjel. Alapította János király 1871 márc. 14. Egy osztályu.

7. Emlékkereszt. Alapította János király 1871 márc. 6. Egy osztályu.

8. Karola-érem. Alapította Albert király 1892 szept. 17. Három osztályu.

Szász-Weimar (nagyhercegség).

1. Fehér-sólyom-rend. Alapította Ernő Ágost herceg, megújíttatott 1815 okt. 18. A rend 1840 febr. 16. óta négy osztályu.

2. Tiszteletkereszt. Alapította Károly Sándor nagyherceg 1871 jul. 19. Egy osztályu.

3. Tudomány és művészetek érme. Egy osztályu.

Szerbia (királyság).

1. Szent-Lázár-rend. Csak a király viseli.

2. Fehér-sas-rend. Alapíttatott 1882 febr. 22. Öt osztályu.

3. Takova-rend. Alapíttatott 1865 máj. 22-én. 1878 febr. 15. (27) óta öt osztályu.

4. Szent-Száva-rend. Alapíttatott 1883 jan. 23. Öt osztályu.

5. Emlékérem a királyság proklamációja alkalmából, 1883 jan. 23. alapítva. Egy osztályu.

6. Natália-érem. Alapította Milán király 1886 febr. 22. (márc. 6.). Női rendjel. Egy osztályu.

Szicilia (volt királyság, ma Olaszországgal egyesítve).

1. Ferdinánd-rend. Alapította IV. Ferdinánd király 1800 ápr. 1. Öt osztályu volt.

2. Szent-Januárius-rend. Alapította Károly király 1738 jul. 6. Helyreállíttatott 1814. Egy osztályu volt.

3. Konstantin-rend. (l. o.).

4. Szent-György-rend. katonai rendjel. Alapította 1808 febr. 24. Napoleon József. Újjáalakította I. Ferdinánd 1819 jan. 1. Hat osztályu volt.

5. I. Ferenc rendje. Alapította I. Ferenc 1829 szept. 28. Nyolc osztályu volt.

6. Mindkét Szicilia rendjele. Alapította Napoleon József. Három osztályu volt.

Sziám (királyság).

1. Szent-rend. Alapíttatott 1869 dec. 29., ill. 1873. Egy osztályu.

2. Maha-Chakrki-rend. Alapította Chulalogkorn király 1884 szept. 21. Két osztályu.

3. Családi rend. Alapította az előbbeni 1873 nov. 16. Három osztályu.

4. Fehér-elefánt-rend. Alapíttatott 1861. Öt osztályu.

5. Sziámi korona-rend. Alapíttatott 1869 dec. 29-én. Öt osztályu.

6. Tudomány és művészetek érme. Alapíttatott 1887 szept. 19. Két osztályu.

7. Dush-Mala-érem. Alapíttatott 1882. Két osztályu.

Toscana (volt nagyhercegség, 1860 óta Olaszországgal egyesítve).

1. Szent-István-rend. Alapította Medici Cosimo nagyherceg 1554 aug. 2. Megújította III. Ferdinánd nagyherceg 1817 dec. 22. Négy osztályu volt.

2. Szent-József-rend. Alapíttatott 1514., megszünt 1860. Három osztályu volt.

3. Fehér-kereszt-rend. Alapította III. Ferdinánd nagyherceg 1814. Egy osztályu volt.

4. Katonai érdemkereszt. Alapította II. Lipót nagyherceg 1853 dec. 19. Három osztályu volt

Törökország (császárság).

1. Nisán-Imtiaz-rend. Alapította Abdul Hamid szultán 1879 szept. 21. Egy osztályu, két éremmel.

2. Nisán-el-Iftikhar. Alapította II. Mahmud szultán 1831 aug. 19. Egy osztályu.

3. Oszmanje-rend. Alapíttatott 1862 jan. 4-én. 1867 óta négy osztályu.

4. Medsidje-rend. Alapíttatott 1851 aug. Öt osztályu.

5. Nisáni-Sefkat-rend. Női rendjel. Alapította Abdul-Hamid szultán 1878. Három osztályu.

Tunisz (királyság).

1. Husseinite-rend. Alapította Szádi Ahmed bej, szultán. Egy osztályu.

2. Ahed-el-Aman-rend. Alapíttatott 1859., ill. 1874. Két osztályu.

3. Nisán-el-Iftikhar-rend. Alapította Szádi Ahmed bej, szultán. Hat osztályu.

Venezuela (köztársaság).

1. Bolivar rendje. Alapíttatott 1854 márc. 11. Újjászerveztetett 1881 ápr. 6. Öt osztályu.

2. Érdemrend. Alapította Paez elnök 1861 aug. 29. Egy osztályu. Alkalmasint már megszünt.

Vesztfália (volt királyság).

Vesztfáli korona-rend. Alapította Napoleon Jeromos király 1809 dec. 25. Három osztályu.

Waldeck (fejedelemség).

polgári érdemrend. Alapíttatott 1871., illetve 1878. Három osztályu.

Württemberg.

1. Korona-rend. Alapította Frigyes Károly herceg 1702. utoljára szerveztetett 1892. aug. 11. Öt osztályu.

2. Frigyes-rend. Alapította I. Vilmos király 1830 jan. 1. Alapszabályokat nyert 1856 jan. 3. Négy osztályu.

3. Katonai érdemkereszt. Alapította Károly Jenő herceg 1759 febr. 11. újjászerveztetett 1818 szeptember 23. Három osztályu.

4. Olga-rend. Alapította Károly király 1871 jun. 27. Egy osztályu.

5. Károly-Olga-érem. Alapította Olga királynő 1889 jun. 16. Két osztályu.

Megszüntek már a következő württembergi rendjelek: 1. Aranysas-rend. Egy osztályu volt. 2. Az 1818 előtti katonai érdemkereszt. Egy osztályu volt. 3. Polgári érdemkereszt. Alapította Frigyes király 1806. nov. 6., 1818 szept. 23. a korona-rendbe olvadt be. Egy osztályu volt.

Zanzibár (szultánság).

Sugárzó-csillag-rend. Alapította Bargasz ben Szaid szultán 1875 szept. 22. Két osztályu, a második négy fokozattal.

A MAGYAR SZABADSÁGHARC RENDJELEI.

[ÁBRA] Bem-féle III-ad osztályu rendjel.

[ÁBRA] Görgey-féle III-ad osztályu rendjel.

[ÁBRA] Kossuth-féle III-ad osztályu rendjel.

[ÁBRA] Perczel-féle III-ad osztályu rendjel.

[ÁBRA] GörgeyI-ső osztályu rendjele.

[ÁBRA] Klapka-féle III-ad osztályu rendjel.

[ÁBRA] II-od osztályu katonai érdemrend.

Első nyomára 1848 aug. 1. akadunk. Mészáros Lázár hadügyminiszter a pesti Hirlap 122-ik számában hős kitartásra buzdítja a katonaságot, tudatván velük, hogy akik «magukat kitüntetik, a haza egy magyar jellel fogja díszesíteni». Az érdemrend ügye ez időtől kezdve dec. 20-ig aludt. A dec. 20-iki ülésen Kossuth Lajos bejelentette, hogy a magyar kormány az érdemrendek ügy iránt intézkedett. 1849 márc. 2. a kormány intézkedett egy katonai érdemrend készítése iránt, de mivel azok kiállítása hosszabb időt igényel, addig, mig elkészülnének, ideiglenesen ezek helyett egyszerü érdemjelek fognak kiosztani három osztályban. Az első rendü áll: 1. Egy sugarakkal körített ezüst csillagból, melynek közepét arany babérkoszoru s a magyar kettős kereszt, szintén aranyból, ékesíti. 2. A második osztályu ideiglenes pótdíszjele egy ezüst babérkoszoru, mely mint csak égőpiros szalagra van alkalmazva, s a babérkoszoru közepében magyar kettős kereszt van helyezve tiszta aranyból; égőpiros szalagon a mell bal részén viselik. 3. A harmadik osztályu szintén ugy van ékesítve, mint az előbbeni, azzal a különbséggel, hogy ezen díszjelnél a babérkoszoru kisebb, s az aranyból készített kettős kereszt elmarad. Ezt is égőpiros szalagon, a mell bal részén viselik. A Közlöny 49-ik száma közli, hogy Kiss Ernő és Vetter Antal altábornagyok, Görgey, Bem, Damjanich, Perczel Mór tábornokok és Guyon Rikárd ezredes, az «országgyülés által választott honvédelmi bizottmány által» a katonai érdemjelek második osztályával díszíttettek fel. A Kolozsvárt megjelent Honvéd 1849. évi 87-ik száma közli, hogy Bem József a katonai érdemrendjelek első osztályával díszíttetett fel, Bem. a képviselőház által reá ruházott jognál fogva, miután kezeinél másodosztályu érdemrend nem volt 1849 ápr. 8-iki kelettel a következőket tüntette ki harmad osztályu érdemjellel. Ezredesek: Czecz János, Bethlen Gergely gróf, Kemény Farkas báró, Bánffy János báró, Teleki Sándor gróf, Tóth Ágoston, Kiss Sándor, Gáll Sándor. Alezredesek: Forró Elek, Meszéna Ferenc báró, Pereczi Péter, Károlyi Miksa, Ihász Dániel, Beke József, Szabó Nándor, Inczédy Samu. Őrnagyok: Papp Vilmos, Bethlen Olivér gróf, Dobay József, Müller József, Kabos, Horváth Ignác, Makrai László, Juhász Albert, Keller, Jeszenszky, Kálnoky Sándor, Kiss István, Tranguss, Simonyi Simon. Törzsorvos: Zarziczky Dénes. Századosok: Jékei Lajos, Székely Lajos, Szalbeck Lajos, Szalbeck György, Petőfi Sándor. Főhadnagyok: Lukevics József, Zeyk Domokos, Nagy István. Alhadnagyok: Egyed József, Esterházy Kálmán. Káplárok: Simon András, Bege Mihály, Koncz Elek. Alkáplárok: Mincsor Antal, Pál Gergely, Szalánczy Domokos, Gál Albert. Közvitézek: Budai Mihály, Kiss Barnabás, Koncz Antal, Czimbalmos Máté és Deres István. A Közlöny 1849 ápr. 11-iki száma közli: Kiss Pál és Leiningen Károly ezredesek Czillich Ede és Földváry alezredesek a harmad osztályu érdemrendet kapták. Budavár bevétele után a magyar kormány Görgey Arthurnak is megküldte az első osztályu érdemrendet. Görgey azonban azt nem fogadta el. A Görgeynek szán rendjel jelenleg a nemzeti muzeum birtokában van. Bem első osztályu érdemjele pedig, melyet a török kormány, a lengyel hős halála után Kossuth Lajosnak küldött meg, a székely muzeum tulajdona. Megemlítendő, hogy a harmad osztályu rendjel nem volt egységes, mert a vezérek maguk készítették. Ez az oka, hogy a nemzeti muzeumban a harmad osztályu érdemrend ötféle különböző változatban található. Készíttetett a kormány, Görgey, Bem, Klapka és Perczel. Nagyságuk majdnem egyenlő, de a kivitel egyszerübb vagy díszesebb. Van azonban még egy érdemrend, melyről meg kell emlékeznünk; ezt Kossuth Lajos készíttette Olaszországban azon olasz légionariusok részére, kik egyúttal 1848-49. magyar honvédek is voltak. E rendjel történetét Kossuth Lajos Irataim 3. kötetének 732-ik lapján leirja. Az érdemrend hátlapján Magyarország címere van, s alatta e szavak: «Függetlenségi harc MDCCCXLVIII-IX.» koszoruval körítve. Az előlapon szintén koszoruban e felirás: »Hű honvédjeinek a magyar nemzet». Ebből az éremből a nemzeti muzeumban sincsen. A Hantaller-féle gyüjteményben van egy példány s ugyancsak ott van az éremnyomó is. L. még Kossuth-emlékérmek.

Rendjelszavak

l. Rendjelek.

Rendóra

v. záróra, a rendőrségtől megállapított idő, amelyben éjjel a korcsmák és nyilvános mulatóhelyek bezárandók. A kbtkv 74. §-a szerint vendéglősök, korcsmárosok és kávéháztulajdonosok a tilalom áthágása miatt 50 frtig, két éven belől történt visszaesés esetében 200 frtig, a vendég 25 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők.

Rendőrállam

ellentétben a jogállammal (l. o.), oly állam, melyben a rendőri felügyelet s preventiv intézkedések az egyéni szabadságot a szükség határain túl korlátozzák.

Rendőrfenség

a rendészetre vonatkozó kormányjog.

Rendőri bejelentési intézmény

l. Bejelentési hivatal.

Rendőri biráskodás

büntető eljárás a rendőri hatóságok körébe utalt rendőri kihágási ügyekben. Hazánkban első foku hatóságok: vármegyékben a szolgabirák, városokban a kapitány vagy a tanács által megbizott tisztviselő; Budapesten a kerületi kapitány. Másodfoku hatóságok: az alispán, a tanács, illetőleg (Budapesten) a főkapitány. Harmadfoku hatóság rendszerint a belügyminiszter. Az eljárást az 1880-iki belügyminiszteri rendelet szabályozza.


Kezdőlap

˙