Terzina

(olasz), olasz eredetü versszakforma, mely három sorból áll (nálunk német példa után ötös és hatodfeles jambusok), melyek közül a két szélső összerimel, a középső pedig a következő szak két szélső sorával rimel, ugy hogy az összes strófákat fokozatosan rim köti össze; a legutolsó stófa egy sorral kibővül s az adja meg a rimet a végső versszak középső sorára és zárja be a vers metrikai szerkezetét. V. ö. Schuchardt, Ritornell und T. (Halle 1875).

Terzka

(Terzky, tulajdonképen Trěka) Adám Erdmann gróf, cseh nemes, császári tábornok, aki Wallenstein sógorának táborában szolgált (neje Maximiliana Harrach grófnő volt, nem pedig, mint Schiller Wallenstein-jában olvasható, Wallenstein huga). T. seregével kitünt Lützen mellett tünt ki. Ő volt az, aki Ilowval egyetemben Wallenstein többi fővezéreit a pilseni estélyen 1834 jan., majd pedig febr. 20. arra birta, hogy külön oklevélben igérjék meg hűségüket a fővezér iránt. Ezért lakolnia kellett, nem kapott kegyelmet és kétségbeesett védelem után az ellene bérelt gyilkosok Égerben leszúrták Wallensteinnal és Kinskyvel együtt (1634 febr. 25-én).

Térző

tágító, a könyvnyomtatásban használt szedési anyag. Hosszabb-rövidebb réz- v. ólomléc, amelyet a tágított szedés alkalmával a sorok közé tesznek, eltávolítva ezeket egymástól. Vastagsága különböző; van nyolcadpetites (1 tipográfiai pont), negyedpetites (2 pont), negyedcicerós (3 pont) és félpetites (4 pont) térzők. Vannak még nonpareille-nyi vastagságu (6 pont) térzők is.

Terzusz

l. Tarzus.

Tés

(Teés), kisközség Veszprém vármegye zirci j.-ban, (1891) 1450 magyar lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Tesanj

(ejtsd: tezsanj), az ugyanily nevü járás székhelye Banjaluka boszniai kerületben, a Raduska mindkét partján, 5809 lak., akiknek nagyobb része mohammedánus. D-re tőle egy sziklán régi vár romjai láthatók, amely az ozorai bánoké volt. 1463-ban szállották ezt meg először a törökök, de még ugyanazon évben visszavette tőlük Mátyás király. 1520. végleg török kézre került. 1697-ben Szavójai Jenő herceg foglalta el.

Teschen

(csehül Tesin, lengyelül Cieszyn), az ugyanily nevü osztrák-sziléziai kerületi kapitányság székhelye, az egykori T. hercegség fővárosa az Olsa jobb partján, a Beszkidek É-i lábánál, vasút mellett, (1890) 15,220 lak., lenfonással, fegyver-, hajlított fabutor-, kocsikészítéssel, bőr- és posztógyárral, fürészmalommal; spiritusz-, vasáru-, sajt-, sör-, szesz- és cérnakereskedéssel; többféle iskolával. Legjelentékenyebb épületei az egykori dominikánus, az evangelikus templom és tartományi gyülés háza; ebben kötötték 1779 máj. 13. Mária Terézia és II. Frigyes a T.-i békét, amely a bajor örökösödési háborunak vetett véget.

Az egykori T.-i hercegség eredetileg a felső-sziléziai hercegeké volt, akik a cseh királynak vetették magukat alája; midőn ezeknek férfiága 1625. kihalt. a hercegség a cseh koronára szállott. 1722. VI. Károly császár Lipót József Károly lotaiai hercegnek adta. 1766. Szász-T.-i herceg címen I. Ferenc császár leányának férje Albert szász herceg kapta meg, akitől 1822. Károly főherceg, 1847. Albert és 1895. Frigyes főherceg örökölték. V. ö. Biermann, Gesch. d. Herzogtums T. (1894); Peter, T. (1875).

Teschen

(Sachsen-) hercege, l. Albert (1).

Tesching

olyan kis kaliberü szobafegyver, hogy egy erősen megtöltött gyutacsnak gázai már elegendők arra, hogy a borsónagyságu lövedéket 10-20 m. távolságra egy mérsékelt vastagságu deszkán áthajtsa. Állítólag Teschen városától származik az elnevezése.

Tesla

(ejtsd: teszla) Miklós, természettudós és feltaláló, szül. a Gospić melletti Smilján 1856. Technikai tanulmányait Grazban és Prágában végezte; az elektrotechnika terén első rangu tekintély. Először Budapesten a Ganz-gyárban működött, hol már akkor feltünt találmányaival, azután a párisi, majd a londoni elektrotechnikai társaság szolgálatába lépett. 1884. Amerikába ment, hol két évig Edison intézetében működött; 1886. önálló intézetet, a Tesla Companyt alapította, melynek most is feje. A chicagói kiállításon elektrotechnikai találmányaival nagy feltünést keltett, melyekért már több mint 250 kitüntetést nyert, működésének eredményeiről az angol szaklapok nagy elismeréssel szólnak. Beteg anyja látogatására 1892. Európába jött, mely alkalommal Londonban és Párisban találmányairól előadásokat tartott. 1893. angol nyelven egy nagy munkát adott ki szakmájáról, melyet 1895. németre is lefordítottak (T.-s Untersuchungen, deutsch von Maser). Ettinger A., a grazi egyetem rektora, 1893-iki megnyitó beszédében T. működését vette beszédének alapjául és kijelentette, hogy a grazi egyetemnek ezen volt növendéke annak legnagyobb dicsősége. A zágrábi délszláv tudományos akadémia T.-t 1895. tiszteletbeli taggá választotta. V. ö. Fodor, Versuche mit Strömen hoher Wechselzahl (Bécs 1894).


Kezdőlap

˙