Tiszta vérü

az oly állat, mely elismert vagy tenyésztés által létesített fajtához tartozik, ellenben a kevert vérü az, melyben két vagy több fajta vére van.

Tisztelendő

tiszteletes, l. Főtisztelendő.

Tisztelet

más iránt érzett elismerésünknek, megbecsülésünknek magunktartásában és cselekedeteinkben nyilvánított érzése. Az öregekben az életbölcseséget, a jellemet, végzett munkásságot tiszteljük, a nőkben a nőiességet, tisztaságot stb. Minthogy ily kölcsönös megbecsülés s társadalmi szellem éltetője, joggal nagyra tartjuk külső formáit is és a nevelésben kiváló gondot fordítunk az érzés ápolására. L. még Holtak tisztelete.

Tiszteletadások

(tisztelgések). A fegyveres hatalom és a csendőrség egyénei, ha rendben és sorban nem állanak, találkozásnál, valamint szóbeli érintkezés kezdete előtt és befejezése után, a katonai gyakorlati szabályzatban előirt tiszteletadással tartoznak: Ő felségeik, a legfelsőbb uralkodóház tagjai, idegen uralkodók és ezek családtagjai, előljárók és följebbvalók iránt. Ezenkivül még a fegyveres hatalom zászlói és az őrök iránt. Az oltári szentséggel való találkozáskor kat. vallásu egyének szertartásuk szerint viselik magukat.

Tiszteletbeli tag

az, akit valamely testület, társaság tagjává tisztelet, hála jeléül választottak meg. A T.-ot a társulati tagok kötelmei nem terhelik.

Tiszteletdíj

l. Kiadói ügylet.

Tisztelgések

l. Tiszteletadások és Szertartás.

Tisztesfű

(növ., hunnyász Diószegiéknél, ők T.-nek a sármányvirágot, vagyis Sideritist nevezték; Stachys L.), ajakos virágu fű vagy kóró. Szára négyszögletü, levele keresztesen átellenes, felső ajaka sisakforma, széthasadó termése fordított tojásdad. A St. recta 1/2-1 m. magas, szára meg a levele szőrös, emez hosszas-lándsás fürészelt, virága halavány-sárga. A St. Germanica L. (mezei fehér zsálya) meg a St. lanata Jacq. fehér gyapjas kóró; gyakran, kivált az utóbbit és fehérebbet virágszőnyegbe ültetik. A St. palustris L. egész méternyire megnő, keményszőrü, levele hosszas-lándsás, virága piros. Vizes helyen nő, az angol főzeléknek termeszti. Gyökerét meg a bunkó módjára megvastagodott tarackját decemberben és januárban spárgának készítik el. Megszárított és megőrlött gumójából lisztet lehet őrölni. Azonban e sorok irója szerint ez a faj aligha a St. palustris, mert emennek nálunk gumója nincs, gyökere is vékony, csak a var. Borbásii Sabr. fajta tőkecikkjei dagadnak meg. A St. tuberifera Naud. khinai és japáni, tarackja megvastagszik s 1887 óta Crosnesban (Franciaország) sokat termesztenek belőle. Sok fajnak a virágát a méh kedveli. L. még Tarlóvirág.

A T.-ről már régi füvészkönyveink följegyzik azon babonás vélekedést, hogy csontot és sebet forraszt. Nevét nobilis herbának értelmezi Beythe (Stirpium nomenclator Pannonicus, Antwerpen 1584), habár nem lehetetlen, hogy a Stachys német Ziest nevének népetimologiai elferdítése rejlik benne. Népünk babonája a T. főzetét hatásos ellenszernek tartja a «szemmel való verés», vagy igézés ellen. V. ö. Ipolyi, Magyar mitologia (252-253. old.).

Tiszthelyettes

l. Hadapród.

Tiszti

Lajos, a vidéki hiralpirók nesztora, szül. Sátoralja-Újhelyen (Zemplén) 1835 jan. 3. Iskoláit ott és Budapesten végezte. 1849 jan. 2-án 14 éves korában beállt a lengyel légióba, amelybe nagy fiatalsága miatt Torsynski ezredes alig akarta befogadni; de ő nem tágított, velük ment, részt vett a tarcali, hidasnémeti és kápolnai csatákban, mire nevezett ezredes az úgyszólván még gyermekifjut tizedesnek léptette elő. Kápolnánál jobb lába fején megsebesülvén, junius végén az aradi várba helyezték át, ahol a vár kapitulációjáig szolgált. A szabadságharc legyőzése után Berlinben lakott nagybátyjánál, ki őt Francia- és Angolországban tett utazásában magával vitte. 1852. visszatérve hazájába, szinésszé lett Latabár Endre akkor elsőrendü társulatánál s ott az első szerelmes és hős szerepeket játszotta, később pedig más társulatnál rendező is volt. 1863. Aradon belépett az Alföld címü laphoz. Tóth Kálmán fölszólítására ő irta meg többek közt a tizenhárom aradi vértanu kivégzése s utolsó óráik történetét, gyóntató atyáik és özvegyeiktől beszerezte utolsó leveleiket, külön műben is kiadta; ő hivta föl 1867. a nemzetet, hogy a vértanuknak Aradon monumentális szobrot emeljen. 1887. belépett az Arad és Vidéke c. laphoz, melynek ma is felelős szerkesztője. Irt számos politikai és esztetikai cikket a fővárosi lapokba. 1872. Arad főlevéltárnokává nevezték ki, harmincéves szerkesztői jubileumán pedig igen szép ünnepléssel s értékes emléktárgyakkal tüntették ki.


Kezdőlap

˙