A LUKÁCS ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 1. Jézus pedig Szent Lélekkel telve, visszatére a Jordántól, és viteték a + Lélektől a pusztába
  Mát. 3,16., Mát. 4,1., Mát. 4,11.
 2. Negyven napig, kísértetvén az ördög által. És nem evék semmit azokban a napokban; de mikor azok elmúltak, végre megéhezék.
 3. És monda néki az ördög. Ha Isten Fia vagy, mondd e kőnek, hogy változzék kenyérré.
 4. Jézus pedig felele néki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden ígéjével.
  5 Móz. 8,3.
 5. Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld minden országait egy szempillantásban,
 6. És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, a kinek akarom;
 7. Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz.
 8. Felelvén pedig Jézus, monda néki: Távozz tőlem, Sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.
  5 Móz. 6,13.
 9. Azután Jeruzsálembe vivé őt, és a templom ormára állítván, monda néki: Ha Isten Fia vagy, vesd alá magad innét;
 10. Mert meg van írva: Az ő angyalinak parancsol te felőled, hogy megőrizzenek téged;
 11. És: Kezökben hordoznak téged, hogy valamikép meg ne üssed lábadat a kőbe.
  Zsolt. 91,11., Zsolt. 91,12.
 12. Felelvén pedig Jézus, monda néki: Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.
  5 Móz. 6,16.
 13. És elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozék tőle egy időre.
 14. Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken.
  Mát. 4,11., Mát. 4,13.
 15. És ő taníta azoknak zsinagógáiban, dicsőíttetvén mindenektől.
 16. És méne Názáretbe, a hol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni.
 17. És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, a hol ez vala írva:
 18. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,
 19. Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.
  Ésa. 61,1., Ésa. 61,2., Ésa. 42,6., Ésa. 42,7.
 20. És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei ő reá valának függesztve.
 21. Ő pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra.
 22. És mindnyájan bizonyságot tőnek felőle, és elálmélkodának kedves beszédein, a melyek szájából származtak, és mondának: Avagy nem a József fia-é ez?
 23. És monda nékik: Bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nékem: Orvos, gyógyítsd meg magadat! A miket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te + hazádban is cselekedd meg azokat.
  Mát. 4,13., Márk. 1,21., Márk. 1,25.
 24. Monda pedig: Bizony mondom néktek: Egy próféta sem kedves az ő hazájában.
  Mát. 13,57.
 25. És igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok özvegy asszony volt Izráelben, mikor az ég három esztendeig és hat hónapig be volt zárva, úgy hogy az egész tartományban nagy éhség volt;
 26. Mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Sidonnak Sareptájába az özvegy asszonyhoz.
  1 Kir. 17,9., 1 Kir. 17,10., 1 Kir. 17,16.
 27. És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izráelben; de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Siriából való Naámán.
  2 Kir. 5,9., 2 Kir. 5,10., 2 Kir. 5,14.
 28. És betelének mindnyájan haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották.
 29. És felkelvén, kiűzék őt a városon kívül és vivék őt annak a hegynek szélére, a melyen az ő városuk épült, hogy onnen letaszítsák.
 30. Ő azonban közöttük átmenve, eltávozék.
 31. És leméne Kapernaumba, Galilea városába; és tanítja vala azokat szombatnapokon.
 32. És csodálkozának az ő tudományán, mert beszéde hatalmas vala.
  Mát. 7,29.
 33. És a zsinagógában vala egy tisztátalan ördögi lélektől megszállt ember, a ki fennhangon kiálta,
  Márk. 1,23., Márk. 1,24.
 34. Mondván: Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket? Ismerlek téged ki vagy: az Istennek ama Szentje!
 35. És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg és menj ki ez emberből! És az ördög azt a középre vetvén, kiméne belőle, és nem árta néki semmit.
 36. És támada félelem mindenekben, és egymással szólnak és beszélnek vala, mondván: Mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek és kimennek?
 37. És elterjede a hír ő felőle a környék minden helyén.
 38. Azután a zsinagógából eltávozván, a Simon házába méne. A Simon napa pedig nagy hideglelésben feküdt, és könyörögtek neki érette.
  Mát. 8,14., Mát. 8,15.
 39. És Jézus mellé állván, megdorgálá a hideglelést, és az elhagyá őt; és ő azonnal felkelvén, szolgála nékik.
 40. A nap lementével pedig, mindenek, a kiknek különféle betegeik valának, ő hozzá vivék azokat; ő pedig mindegyikőjükre reávetvén kezeit, meggyógyítá őket.
 41. Sokakból pedig ördögök is mentek ki, kiáltozván és mondván: Te vagy ama Krisztus, az Isten Fia! De ő megdorgálván, nem engedé őket szólani, mivelhogy tudták, + hogy ő a Krisztus.
  Márk. 1,24., Márk. 1,25., Mát. 26,63., Mát. 26,64.
 42. A nap fölkeltekor pedig kimenvén, puszta helyre méne; de a sokaság felkeresé őt, és hozzámenének, és tartóztaták őt, hogy ne menjen el tőlök.
  Márk. 1,35., Márk. 1,38.
 43. Ő pedig monda nékik: Egyéb városoknak is hirdetnem kell nékem az Istennek országát; mert azért küldettem.
  Ésa. 61,1.
 44. És prédikál vala Galilea zsinagógáiban.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.


Vissza