AZ ELVÁLÁS REMÉNYE

 

Nem oh! csak nem hat az égig
     Beteg szívem nyögése!
Bús fejemen lesz mindvégig
     Sorsom kemény végzése.

Látom, hasztalan epedek,
     Mint egy bús filemile;
Tied, lelkem, nem lehetek,
     Lelkemnek édes fele!

Látom, csak azért forrtanak
     Öszve árva szíveink,
Hogy holtig sirdogáljanak
     Záporozó szemeink.

Tépd el édes bilincsemet,
     Hadd repülhessek tőled!
Vagy ölj meg, hogy hív lelkemet
     Nyöghessem ki körüled.

Nyujtsd ki angyal-karjaidat,
     Végy még egyszer öledbe.
Vedd bucsuzó csókjaimat,
     Zárj örökre szivedbe.

De bár tőled elszakadok,
     S mint ez árva nefelejcs,
Érted, lelkem, elhervadok,
     Oh, szivedből ki ne ejts!

Hiszen, majd mikor porunkból
     Phönixként felkelendünk,
Tiéd leszek, ha sírunkból
     Új életre menendünk.

Szánja Vénusz szíveinket,
     S majd fényes édenében
Öszveviszi lelkeinket
     Hív gerlicék képében.

[1799-1802 között]


FANNIM EMLÉKE

 

Sírásra vonult képemmel
     Hűs öledbe sietek,
Csendes liget! keservimmel
     Mert itt magam lehetek.

Te láttad szép örömimet
     Fannim forró keblében:
Te rejtsd el bús könnyeimet
     Alkonyatod leplében.

Itt, hol hársak árnyékoznak
     A setét völgy ölében,
S csörgő vizek omladoznak
     A vadrózsák tövében:

Itt nyögtem ki epedezve
     Beteg szívem sebeit,
Itt szorítám esedezve
     Hozzám gyenge térdeit.

Itten mosolygott szemembe
     Szelíden elpirulva.
Itt dűlt égő kebelembe
     Édesen elájúlva.

A liget zöld sudarai
     Halkva körülsusogtak,
A hold játszi sugarai
     Könnyeinken ragyogtak.

Minden megszünt, s az estvének
     Nyugalmában hallgatott,
Csak szíveink verésének
     Döbögése hallatott.

Csak a szerelmek angyala
     Élt s repdezett körültünk,
Csak az öröm szép hajnala
     Virradozott felettünk.

Örökké virulj, kedves hely!
     Hintsen bé virágival
Minden tavasz, s minden reggel
     Legfrissebb harmatival.

Gyakran fog bánatos lelkem
     Tekörülted lebegni,
Hozzád vonz árva szerelmem
     Kínom elkeseregni.

Gyakran éjféli órákon
     Látsz te itt sirdogálni,
S nyögdécselő furulyámon
     Bús nótát fujdogálni.

[1799-1802 között]


VIGASZTALÁS

 

Mindég csak sírsz? csak bús siralomra
     Nyílnak most is bágyadt szemeid?
Mindég csak e gyászos sírhalomra
     Öntözgeted néma könnyeid?

Tudom, legszebb örömid reggelét
     E szomorú hant alá zárád;
Tudom, árva szíved kedves felét
     Kéri vissza epedő orcád.

Oh, hárítsd el ázott fátyolodat
     Bús szemedről, kegyes szenvedő!
Nem fedi már szeretett tárgyadat
     E porhalom s mohos temető.

Ott lebeg már az öröm szárnyain,
     Hol a békés Léthe csörgedez,
S virágzó zöld pálmák árnyékain
     Örök élet lelke lengedez;

Hol a myrtus- s amarantszigetek
     Felett arany aether mosolyog,
S illatozó balzsamos ligetek
     Közt az élet forrása ragyog;

Ott békesség s isteni nyugalom
     Harmatozva száll mindenekre,
Nincs ott bánat, sem gyász, sem sírhalom,
     Sem bús fátyol halvány képekre.

Nem szakad el a hív szerelemnek
     Ottan többé rózsakötele;
Ott virrad fel a sokat sírt szemnek
     Bíborszínben kívánt reggele.

Vár tégedet is e dicső tájék!
     Ezentúl szent hantjait járod;
Vár szeretőd, vár e kedves árnyék,
     S nemsokára szívedhez zárod.

Akkor égi csókok törülgetik
     Gyöngy orcádról kegyes könnyeid,
S rég ohajtott karok ölelgetik
     Rég ohajtott szűz tetemeid.

Ölelkezve fogtok leborulni
     Dicső Atyánk szent zsámolyánál,
S édes örömlángokra buzdulni
     Cherubimi harmóniánál.

[1803 körül]


MULANDÓSÁG

 

Hol a mohos szirt öbléből
     Ezüst forrás ömledez,
S a patakok csörgésétől
     A setét völgy zengedez;

Hol meredek tar kősziklák
     Az egekkel mérkőznek,
S a százados roppant tölgyfák
     A felhőkbe verődnek;

Hol a vadonnak csudái
     Pompájokat mutatják,
S a természet nagy szcénái
     Az érzőt felborzasztják;

Hol a váromladékokon
     Az őszült kor lelke leng,
S a bészakadt sírboltokon
     Bús halotti ének zeng:

Itt lakik a képzelődés,
     Képekben elmerülve,
Itt a forró lelkesedés.
     Plutarch karjára dűlve.

Itt emeli fel fátyolát
     A Visszaemlékezés,
Itt rakja le zöld sátorát
     A bölcs Magábatérés.

Itt tévelygek a világi
     Lármától különválva,
Képzeletim forrósági
     Között magamba szállva.

Amott egy magas szirt fokán
     Egy puszta vár dőledez,
Melynek szomorú homlokán
     Bús régiség epedez.

Hajdan ez a dicsőségnek
     Volt fényes palotája,
S a legerősebb vitézségnek
     Győzhetetlen hazája;

Hajdan felséges tornyai
     A felhők közt ragyogtak,
S ime, most kevély ormai
     Rakásra omladoztak!

Ott az eldőlt sírköveknél,
     Hol most lelkek támadnak,
S a mélycsendű éjfeleknél
     Bús nyögések hallatnak:

Ott nyugosznak a bajnokok
     Mélyen a föld gyomrában,
A töredezett oszlopok
     Között, örök homályban.

Ama kormos ablakoknál,
     Hol most repkény szövődik,
S a mohosúlt kőláboknál
     Iszolag tekerődik:

Ott búcsúzott szívszakadva
     Az ékes hölgy férjétől,
Mikor a kürtök riadva
     Elszakaszták keblétől.

Ott nézett le borzadozva
     Bajvívó kedvesére,
Ott dűlt ismét lankadozva
     A győzőnek keblére.

Amaz ijesztő boltoknál,
     Hol most baglyok huhognak,
S a rémítő nyílásoknál
     Száraz kórók suhognak:

Ott hörpölték egymás vérét
     A párducos magyarok,
Ott nyerték el a harc bérét
     A győzhetetlen karok.

Ama bércfalakon álltak
     A vár pártás szűzei,
Mikor ellenségbe vágtak
     A haza erősei.

Ama vár roppant kapuján
     Zengtek a tárogatók,
Mikor a véres harc után
     Visszatértek a hódítók.

S ott, hol a győzödelmesek
     Toborzón vigadoztak,
S az érzékeny szerelmesek
     Szívekben olvadoztak,

Most a gyászos romladékon
     Bús éjszakák borongnak,
És a borzasztó tájékon
     Bágyadt szellők zokognak. -

Így múlik el a világnak
     Minden gyönyörűsége!
Így minden tündér nagyságnak
     Veszendő dicsősége!

Hősek márvány sarampóit
     Az idő eltemeti,
S a fél világ hódítóit
     Feledékeny por fedi.

A bölcs, ki ma nagy lélekkel
     A naphoz emelkedik,
Holnap gyáva gyermekekkel
     Egy sírba ereszkedik!

[Végleges formája 1801 után]


A HALÁL

 

A gonosznak és gyáva szíveknek
     Rettenetes vázkép a halál,
Mint a félénk, kába gyermekeknek
     Rémítő az éjjeli homály.

Az erősek mosolyogva néznek
     Porfedelök oszlatójára,
A jámborok békes szívvel dűlnek
     A bús cyprus szent árnyékára.

A bölcs nyugodt elmével búcsúzik
     E játékszín álorcájától,
Szabad lelke fellebb óhajtozik
     E bujdosó csillag hantjától.

Érzi, hogy itt isteni szárnyait
     Eléggé nem héjáztathatja;
Érzi, hogy rab, míg testi láncait
     Hordozza és le nem rázhatja.

Oh, de mitől válunk oly nehezen?
     Mi tündér báj vonz úgy magához,
Hogy mennyei lelkünk ne siessen
     Eredete dicső honjához?

Nincs itt tiszta öröm bánat nélkül,
     A jó rosszal van öszvefonva:
Itt a gazdag nyomva van szükségtül,
     S a dicsőség fátyolba vonva.

Mihez ragad szívünk édesebben,
     Mint tehozzád, szent gerjedelem?
Mi tölti bé lelkünk' teljesebben,
     Mint te, édes, boldog Szerelem?

Mégis gyakran csak kínzó örömmel
     Fojtogatod nyögő kebelünk!
Hol örömmel, hol bús könnyözönnel
     Édes kelyhed itatod velünk. -

Csak repülő álomkép s csalódás
     A halandó ember élete!
Rövid öröm, hosszú gond s bánkódás
     Bús életünk szűk kerűlete.

Rabláncok a földi szenvedések,
     Melyeket csak a halál szakaszt:
Rózsaszálak a gyönyörűségek,
     Melyeket egy őszi szél hervaszt!

Boldog, ki a reá mért láncokat
     Itt nemesen tűrve viseli,
S a hervadó gyenge virágokat
     Az erkölcsnek s észnek szenteli!

[1803 körül]


A MELANCHOLIA

 

Te a setét erdők vadonjain
     Szeretsz álmodozni, oh Melancholia!
A puszta vár bús omladékain
     Nyögdelő lágy szellő néked harmónia.

A felhőkbe nyúlt gránit ormai
     S az elzárt völgy néked legkedvesb nézőhely,
A halvány hold s gót falak kormai
     Bájolnak tégedet mágusi erővel.

A mohosúlt sírkövekre ledűlsz,
     S mély lelkesedéssel emeled hárfádat,
Az őszült kor képeibe merűlsz,
     S édesen elsírod bús elégiádat.

A vidámság csak a valóságnak
     S szűk jelenvalónak szedheti rózsáit:
De te, karján a szép Álmodásnak,
     Éled a jövendőt s a multnak óráit.

Oh, te voltál eddig biztos társam!
     Te intéztél engem józan utaidon,
Ha a földi vígságtól megváltam,
     Sátorodba intél csendes alkonyidon.

Te vontad bé az ifjú húrjait
     Egy csendes búsongás gyászos fátyolával:
Te derítsd fel a férfi gondjait
     Magányos örömid szép holdvilágával!

[1803 körül]


A REGGEL

 

Nézd, a napnak derülő sugára
     Mint ébreszti a természetet,
Mint önt új bájt a virág fodrára,
     S mint zendíti a zöld ligetet.

Nézd, új öröm s újult életerő
     Száll hegyekre, száll most völgyekre,
Csak az örök homályban heverő
     Bagoly siet bús rejtekekre.

Nem mosolyog néki a szép reggel,
     Sem az élet harmóniája:
Kedvesb néki a szomorú éjjel,
     Mint az egek dicső pompája.

Igy van minden! változhatlan renddel
     Ki van szabva éltünk pályája;
Egyik rokon a félistenekkel:
     A másiknak por a hazája.

A rablelkek örök setétségben
     Bolyongnak a denevérekkel:
Nem nézhetnek a dicső napfénybe
     Örök éjhez szokott szemekkel.

A nagy lélek önként az aetherben
     Héjáztatja szabad szárnyait,
Nem tartja itt fojtva porkötélben
     Az égi tűz nemes lángjait.

Nem tébolyog gót épületeken
     Az éjjeli vak madarakkal:
Feljebb evez a nagy Álpeseken
     A nap felé uszó sasokkal.

[1802 körül]


A MÚZSÁHOZ

 

Szelíd Múzsa! ki keblemet
     Égi lángra gerjeszted,
Felvonsz a porból, s szememet
     A nap felé függeszted;

Ki mennyei balzsamiddal
     Öntözgeted fejemet,
S örökké zöld pálmáiddal
     Feded bé ösvényemet;

Íme, oltárodra nyújtom
     E pindusi szálokat,
Tömjénem, myrrhám meggyújtom,
     Fogadd el illatjokat!

Te vetted fel karjaidra
     Gyenge esztendeimet,
Te osztod fel vállaidra
     Még most is terheimet.

Ha a gond jeges kezei
     Szívemet elcsüggesztik,
Áon myrtusligetei
     Öledben felélesztik.

Ha balsors zivatarjain
     Reszketnek kormányaim,
Ilissus virulmányain
     Rengetnek szép álmaim.

Az ifjúság örömei
     Lassanként elrepülnek,
A szép orca kellemei
     Komor ráncokra gyűlnek.

Ami most ifju szívünknek
     Érzeményit bájolja,
Utóbb hideg értelmünknek
     Homlokát megráncolja.

Minden gyönyörű Tempéink
     Lassanként elhervadnak,
Legforróbb képzeményeink
     Egyszerre majd megfagynak:

De te, kegyes Tündér, végig
     Ragyogsz bús éjszakánkon,
S a Léthe csendes révéig
     Kísérsz setét pályánkon.

Bíbor fátyollal fedezed
     Az élet halvány képét,
Rózsaszínekkel hímezed
     A sír gyászos környékét.

Óh, engedd, hogy napjaimat
     Tenéked szentelhessem,
S örömimet, gondjaimat
     Kebledbe kiönthessem!

[Végleges formája 1803 körül]


VIRÁG BENEDEKHEZ

 

     Éván! merre, hová ragadsz?
Mely szentelt ligetek boltjai fednek el?
     Tíbur völgyei rejtnek-é?
Vagy Lesbos kiesült berkeit álmodom?
     Pindár, Stesichor isteni
S Alcaeus magasabb lantjai zengnek itt.
     Honnom Flaccusa, oh, Virág,
Itt szegdelsz te dicső delphusi ágakat.
     Itt kent fel Polyhymniád,
S eddig nem töretett hellai szirtokon
     Nyitsz útat, koszorús vezér,
S a Vértest Helicon hangjai töltik el.
     Példád élteti mellemet.
Jer, jer, légy kalaúz pályafutásomon!
     Fáklyád mennyei lángjai
Mint Pharus lobogó oszlopi, fénylenek.
     Jer, jer, karjaidon segélj
Ösvényedre! akármerre vezérlsz, megyek!

[1799-1803 között]


KISHEZ

 

Nézd: az igaz virtus feláldozza magát,
S nem kéri senkitől érdeme jutalmát,
     Mert azt magában érzi.
A bajnok mosolygva rohan a halálnak;
Hogy vére gyümölcsöt teremjen honjának,
     Éltét örömmel végzi.

A bölcs kebeléből szívét kiszakasztja,
Néma falak között hervad arculatja,
     Fejét mély gond epeszti;
Álmatlan szemei mécsekkel virradnak;
Kizárja örömit a ragyogó napnak:
     Az áldást úgy terjeszti.

Barátom! érzed-é? Képed festegetem,
De el nem érheti eléggé ecsetem
     Az eredeti szépet.
Bölcselkedő Múzsád, socratesi lelked
Mennyei kincseit rózsák közé rejted,
     Hogy megfoghasd a szívet.

Te Schiller mélységét, Matthisson himzését
S a tiburi Phoenix magas ömledését
     Egy alakban mutatod.
Bájos színnel fested az erkölcs szépségét,
Az álorcás bűnnek felfeded rút képét,
     S tőreit elszaggatod.

Az észt az érzéshez remeken csatolod;
A csapongó elmét szeliden oktatod,
     Mint fellengjen az égen.
Nagy érdem: de bérét e föld meg nem adja,
Csillagkoronáját csak ott fenn várhatja
     Mnemosyne keblében.

[1803 körül]


KISFALUDYHOZ SÁNDORHOZ

 

Mi kellemes hang reszket, ezüsthuron
Koncerteket zeng! Aeoli hárfa ez
     A Rába partján. Oh, mi tündér!
          Álom-e vagy csalatás ragadt el?

Nem, nem csalódtam. Honnom alakjai!
Balzsamlehellő hyblai fürtöket
     Hószin kezekkel homlokára!
          Kisfaludynk koszorúkra méltó.

Pengesd szerencsés lesbosi lantodat!
Édes keserved mennyei hangzati
     Petrarca, Sappho hervadatlan
          Érdemeit tereád ruházták.

Oh, hogy mosolygjon rád Amathusia,
S pályádon Eros myrtusi lengjenek!
     Oh, énekelj még nemzetednek:
          Mézajakad dalait kivánja.

Oh, énekeld még gyenge szerelmidet:
Sirhalmodon majd zöld amaranth fakad,
     S hangját kegyesebb zengedéssel
          Hamvaidon nyögi Phíloméle.

[1803 körül]


HORVÁTH ÁDÁMHOZ

 

Melly a maeoni bölcs lelkét levezetted az Orkus
Tornácába, hogy ott Ithakának lássa királlyát,
Lássa, kihozza erős Achillest és Agamemnont
A feledékeny idők torkából bajnoki kürttel:
Múzsa! te Horváthot hajdan szárnyadra emelted,
Amikoron Hunyadit lantján hirdette s az Árpád
Vére dicsőségét magyarul harsogta közöttünk.
Oh, te hevítsd lelkét, hangját régolta sohajtjuk.
Vidd el karjaidon lobogó fáklyáddal az elzárt
Régi sötétségnek titkos küszöbére, atyáink
Szentelt hamvaihoz; te fedezd fel előtte hazánknak
Hajdani héróit, kik bölcs intézetek által
A lebegő kormányt csendes révpartra vezetvén,
Spártai erkölccsel s törvénnyel örökre lerakták
A magyar alkotmány bérctalpait a maradéknak.
S kik, mikor a haragos villongó Visszavonásnak
Lelke kitörte acélzávárát a fene hadnak,
Mint hajdan Marathon nagy bajnoki vívtak ezerrel;
S vagy diadalmi öröm közt tértek vissza Budára,
Vagy pedig a haza szent oltárán áldoza vérek. -
Mennyi nemes hamvak vagynak még néma homályba
Zárva, kiket méltán lantjára vehetne Homér is!
Múzsa! hevítsd Horváth lelkét, ne felejtse hazáját,
Szent kötelességét, szép híre arany koronáját.

[1803 körül]


GÖRÖG DEMETERHEZ,

 

midőn a koronaherceg nevelőjének választatott

Mennyi országok s koronák reményét
Vetted, oh boldog nevelő, kezedre!
Mennyi népnek nyújt bizodalmat a te
          Chíroni lelked!

A nagy álláspont köre nem telik meg
Áldozat nélkül; de ki honja híve,
Mint Görög, mindent mosolyogva áldoz
          Honja javának.

Róma undokját s Senecát felejtsd el!
A Nemes legszebb diadalmi bére
Minden ádáznak s alacsony tyránnak
          Kénye felett van.

Konnidas márványt nyere Parthenonban.
Adj Trajánt nékünk s kegyes Antoninust,
Véreid hálás kebelébe' márványt
          Nyersz te s örök fényt.

A te munkádnak gyönyörű gyümölcsét
Századok várják, diadalmi paeant
Századok zengnek, s maradékainknak
          Áld maradéka.

Hajdan, oh bús sors! nemesűlt atyáink
Mennyi belső tűz s fene üldözések
Ostorát nyögték! de az égbe ért már
          Ábeli vérök.

Már ma nem félek. Sem idők zavarja,
Sem gonosz vádak soha fel nem oldják
A magyar szívnek kötelit: királyunk
          Ismeri népét!

[1803-1810 között]


HORATIUSHOZ

 

Róma fenséges szavu Pindarussz,
Flaccus! eldőlt már az Olympig ötlő
Róma, s a roppant Capitoliumnak
                    Szent tüze elhunyt.

Ám te élsz most is! neved és Camoenád
A dicsőségnek tetején ragyognak.
A halandóság köde fel nem érhet
                    Fényes egedre.

Oh, te buzdítsd fel magas énekeddel
Gyenge Múzsámat! te emeld magadhoz
Lantomat! fűzd rá tüzes ömledésed
                    Aetherí szányát:

Hogy tehozzád felvigyen, és tevéled
Tíburod csendes ligetébe rejtsen,
Hol te olly sok szép örömet találtál
                    Blandusiádnál.

Ott taníts engem nemes érzeményid
Tiszta forrását huraimra csalni;
Ott taníts: mint kell az idővel élni,
                    S bölcsen örülni.

Ott taníts: nyúgodt megelégedéssel
A dicső virtus menedéköléből
A vad orkánok s habok üldözését
                    Nézni mosolygva.

[1803 körül]


A SZERELEMHEZ

 

Psyche bíbor kebeléből
     Repülj le felém,
Eged fényes aetheréből
     Csöpögtesd belém,
Óh, Szerelem! malasztaid
Mennyből eredt balzsamait.

Hol van lelkem rokonfele?
     Jer, jelentsd ki már!
Repülj kebelembe vele,
     Szívem alig vár;
Repdez, mint Noé galambja,
De enyhelyét nem láthatja.

Bennem mélyen metszve lelem
     Szép ideálját,
Pygmalionként ölelem
     Kedves bálványát,
De meg nem lelkesíthetem,
Csak tűnő képét kergetem.

Hozd el, hozd Zephyr-szárnyakon
     Már valahára,
Ki ágyamhoz mécset gyújtson
     Psyche módjára;
S ha majd a szent forrást issza,
Ismét add ölembe vissza.

[1800-1804 között]


VENUSHOZ

 

Oh, szerelmek szép tündére,
     Jövel gerlicéiddel!
Hozz írat szívem sebére,
     S könnyeimet szárítsd el!

Amor tőrei égetnek,
     Lobog minden csepp vérem,
Fájdalmaim eltemetnek,
     Ha tárgyam el nem érem.

Te intézed a szíveket,
     Egymáshoz te forrasztod,
A tüzet jéggé teheted,
     A jeget meggyújthatod;

Oh, olvaszd el Nacám szívét,
     Szívemhez hadd forradjon;
Mosolyítsd rám szép kék szemét,
     Kebledbe hadd ragadjon...

[1800-1804 között]


NACÁMHOZ

 

Beteg szívem tőrbe esett,
     Forrnak minden ereim,
Békességem elenyészett,
     Hervadnak kellemeim.
Nem bír magával kebelem,
Sebeimet nem rejthetem,
     Hullnak néma könnyeim.

Ne légy kemény, édes Nacám!
     Törüld le bús cseppjeit,
S vedd szívedre halvány orcám
     Titkos esdekléseit.
Szakaszd le a kinyílt rózsát,
Míg el nem veszti illatját
     S fodra bíbor díszeit.

A szerelem az Istenség
     Jóltévő lehellete;
Boldog, akiben tisztán ég,
     S rokon lelket lelhete,
Kivel magát vegyítheti,
Lelkét lelkébe öntheti:
     Éden annak élete.

Jövel, te nekem születtél,
     Érzi minden csepp vérem,
Miolta rám tekintettél,
     Nyugalmam nem esmérem;
Benned élek, benned halok,
S hogyha tőled elszakadok,
     A koporsó lesz bérem.

[1800-1804 között]


AZ ÉN KEGYESEM

 

Az én kegyesem nem nemes,
     De deli és szép,
Mint egy Gratia, kellemes.
     Szíve tiszta s ép.
Félénk szeme nem mosolyog,
Csak dagadó melle dobog,
     Midőn felém lép.

A módit ő nem ismeri,
     Sem piperéit,
Ah, mégis oly szépen szedi
     Könnyű lepleit!
Barna fürtje sodradéka,
Fátyola csendes árnyéka
     Festi kecseit.

Szép, ha képén a szerelem
     Rubintja pirul,
Szép, ha könnyét törülgetem,
     S vállamra simul;
Szép, ha ölel, fohászkodik,
Színe százfelé változik,
     S nyelve elnémul.

[1800-1804 között]


MELISSZÁHOZ

 

Más tárogasson maeoni kürtöket
Alcid s Pelídes isteni tettein,
Fellengjen a dircéi harsány
Hattyu szerént az Olymptetőken:

Én itt, az elzárt béke homályain,
Itt, e romános Tempe vidámjain
Öntöm ki szívem gerjedelmét
Socrat ölébe Anacreonnal.

Ki tudja méltán festeni a huszárt
S bús arculatját harcai közt, midőn
A megzavart renden keresztül -
Rontja magát dühödő haraggal?

Ki tudja méltán ími az öklelő
Hajdú vivását, amikor a lovast
Dárdája szórja, s mennykövek közt
A meredek falat ostromolja?

Múzsám mosolygóbb tájakon andalog,
A csendes erdő boltjaiban szeret
Víg lantja zengni, s rettegéssel
Néz az erős hadak istenére.

A csergedő vízpartokon énekel
Vídám enyelgést s gyenge szerelmeket,
S tőled, tetőled, szép Melissza,
Kér koszorút epedő ajakkal.

Édes jutalmam verseimért te légy!
Tűzz egy virágszált barna hajam közé:
Nem kell borostyán, nem kiáltó
Pároszi kő nyugovó poromra.

[1800-1804 között]


AZ ÖRÖMHEZ

 

Édes Öröm! oh, tündérek
     Mosolygó szűz leánya!
Kacsingatsz, s ha hozzád érek,
     Eltünsz, lelkem bálványa!

Mint egy kacér leánykának,
     Nyitva int bájos kebled,
Szerelmem kívánságának
     Lángjait úgy ingerled:

S midőn csókolni akarom
     Ajakidat, elrejted,
Elvadulsz, s ölelő karom
     Közül magad kifejted.

S csak messzünnen kínálkozol,
     Ha gerjedelmim sejted:
De közel elkomorodol,
     S szeretődet megejted.

[1800-1804 között]


NELLI

 

Hát a szerelem szent lángja
     Csak ily mulandó?
S Nelli is, mint minden lyányka,
     Csak változandó?

Hív szeretőt az ég alatt
     Ne kérj, kebelem!
Ha a szelíd Nelli csalhat,
     Hol a szerelem?

A kép angyalvonásai,
     A kegyes szemek
Nem a lélek tolmácsai:
     Csak csalfa szerek!

A szerelem esküvését
     A hagymáz teszi:
A szív forró döbögését
     A vértől veszi.

Egy pillanat tüneménye
     Múló örömünk;
Csalatásunk szüleménye
     Játszadoz velünk.

Jaj, de hát én mért epedek?
     Lelkem miért ég?
Szünet nélkül mért szeretek,
     Ha nincsen hívség?

Kínomat mért nem olthatja
     Sem idő, sem ész?
Sőt sebeimet faggatja
     Minden orvos kéz.

Éjjelimen őtet látják
     Beteg álmaim,
Nappal ő nevét kiáltják
     Sohajtásaim.

Philomele panaszai
     Nevét zokogják,
A csillagok fénysorai
     Nevét rajzolják.

Valamerre járok-kelek,
     Üldöz árnyéka,
Meg nem menthet a tengerek
     Végső tájéka.

Van igaz, van hív szerető,
     Érzem keblemben:
Csak te vagy, Nelli, hitszegő!
     Csak te kegyetlen!

[1800-1804 között]


EGY HÍVTELENHEZ

 

     Mely zöld Tempe fedez, Chloé?
Mely bájos ligetek rejtekiben lebegsz?
     Kit lát gyenge öledbe' most
A szép esttünemény s Délia csillaga?
     A mély tengereket hinár,
A jégszívet alakszín fedi álnokul.
     Megcsalt engemet is tehát
Kisded mézajakad s kék nefelejcs-szemed!
     Megcsalt! s rózsabilincseden
Más boldog csalatott néz mosolyogva rám.
     Oh, nem véli, mi tőr lesi
A zengő labyrinth ernyei közt szegényt!
     Gallyról gallyra vigan repes
És üdvezli az ég reggeli lángjait.
     Majd elhallgat örömszava,
Lépvesszőre ragad, s fészke kalitka lesz;
     Vagy vergődve kitépdeli
Hímzett szárnyait, és nyögve fut énvelem.

[1800-1804 között]


EGY LEÁNYKÁHOZ

 

Régen sohajt utánad
Szívem, kegyes leányzó!
Régen! de ah, nem érzed
Ámor szelíd hatalmát.
Vígan lebegsz körültem,
Mint a Zephyr tavaszkor
A rózsaillatokkal.
Bájos tekintetidben
Vidám öröm sugárzik.
Mint a nap égi lángja
A bús homályt elosztja:
Tündér szemed mosolygván,
A társaság feléled.
Minden derűl tevéled,
Minden: de én, de óh! én
Némán lehajtom elholt
Orcámat, és szorongó
Keblem döbög, szemem sír.

[1800-1804 között]