Ős geneológia

Tudom én azt jó előre, hogy mindezekre, amiket én itt megírtam, sok oldalrul fogják azt mondani, hogy mindez talán nem is igaz. Messze földön járt embernek nemigen hiszik el a szavát.

Előjönnek majd a geológusok, kémikusok, geográfusok, orográfusok, fizikusok, filológusok, ökonómusok, tengerészek, talmudisták, operatőrök bebizonyítani, hogy mindez lehetetlenség: a medveszelídítés, az özönvíz előtti hús megehetősége, az úszó szárazföld, a kristályalakulás csupa képtelenség, hogy a búza nem áll el olyan sokáig, hogy az emberfeltámasztás lehetetlenség, hogy az ősemberek azon a nyelven nem beszéltek, hogy a szertartások későbbi dátumúak; – de akik legjobban meg fognak támadni, előre látom: az exegeták.

Kétségbe fogják vonni, hogy az én dédapósom csakugyan Lámekh patriarcha. Hogy élhetett volna Lámekh az özönvíz idejében?

Az írás világosan megmondja, hogy Noé hatszáz esztendős volt az özönvíz évében, s ez idő alatt az ősök legvénebbjei is meghaltak már; holott (életkoruk hosszúsága mellett) nyolc nemzedék találta egymást élve, s Ádám apánk még élt, mikor a hetedszeres unokája, Lámekh, Matuzsálem fia született.

Az én öregem azonban, mint már előadám, nem a harmadszülött Seth utódja, Lámekh; hanem a Káin utódja, Lámekh. A többi patriarchákrul mind feljegyzé az írás, hogy miután ennyi évet betöltöttek, akkor meghaltak.

Az én dédapósomrul pedig ezeket jegyzé fel az írás:

Lámekh két feleségének neve volt Adah és Cilla.

Adah gyermekei voltak Jábál és Jubál.

Jábál találta fel az építés művészetét, ez a minden építészek, kőfaragók és háziurak őse. Jubál találta fel a lantot és a dudát (a francia szöveg orgonának, a magyar hegedűnek, a német fuvolának fordítja azt), tőle erednek a költők, zenészek, énekesek és kántorok.

Cilla gyermekei voltak Tubalkain: ez találta fel a kalapácsot, a fegyvert, ez a kovácsok, gépészek és katonák ősapja. Ennek a huga volt Naháma, aki fel hagyta magát találtatni én általam.

Mózes I. k. VI. része 23-ik versében ez van följegyezve Lámekhről a magyar Károli Gáspár-féle fordítás szerint: Lámekh így szól a feleségeihez: „Oh Adah és Cilla, ha én valamely férfiútól sebet vennék is, vagy valamely vastag ifjútól kéket, megölném azt mégis.” – Más nyelveken az eredeti szöveget azonban így magyarázzák: „…Most öltem meg én egy erős férfiút sebbel és egy vastag ifjút kék ütéssel.” (Így érthetőbb is.)

S a 24-ik vers így folytatja: „Ha Kain hétszer van megvédve a haláltól, úgy Lámekh hetvenhétszer.”

Ezt mondja az írás.

Már most sokszorozzunk egy patriarchai életkort hetvenhéttel, s nem fogunk többé semmi képtelenséget találni abban, hogy Lámekh ős még most is él.


VisszaKezdőlapElőre