Hát még otthon

Mi vár rám otthon? – kérdezé magában Ferenc, mikor „bevégzett munka” után, fogadott szekéren kocogva, kis faluja tarka fedelű házait ott a csendes völgyben megpillantá, meg azt az oszloptornácos házat, amiről azt mondá, hogy ez a „miénk”.

Amint a határba ért, már körülbelül megkapta a kóstolót erre a kérdésre. Azt látta, hogy a szántóföldei mind ugarnak vannak hagyva, most sem szánt rajtuk senki, pedig ehhez való idő volna, jó nedves a föld: majd beleragad a szekér a sárba.

A kertek alá érve, nem volt türelme a rossz gebékkel cammogni a kerékagyig érő latyakban tovább, hanem gyalog került fel a kertjén keresztül az udvarára.

És azt bizony nagyon okosan tette; mert így legalább volt, aki kinyissa a kaput a megérkező szekérnek. Egy cselédet sem talált az egész háznál; be volt zárva minden ajtó. Istálló, pajta, minden üres: mintha ember, állat mind kihalt volna.

Végre nagy kurjongatások után előbukkant valahonnan a padlásról (a haja tele szalmával, bizonyosan aludt) a Matykó. Egy félkegyelmű golyhó, akit Ferenc irgalomból tartott a házánál, s aki semmitől sem irtózott úgy, mint a dolgozástól, s hátbaütés nélkül el nem indult valahová.

– Hát hol vannak a cselédek, Matykó?

– Deb tudob – felelt a fickó. Két betű nem létezett az abécéjében, az m és az n, azok helyett következetesen mindig b-t és d-t használt.)

– Nem tudod? Hát hol a gazdasszony, aki a konyhán főz?

– Bost is csak főz.

– Hol?

– Az apáti tiszttartó konyhájád.

Érthető volt. A gazdasszony nem győzte hazavárni az urát. Azt hitte, hogy elnyelte a cethal. Elszegődött az „új” urasághoz. Ott bizonyosan jobb dolga is lesz.

– Hát az ifjú úr, az ispán, hová lett?

– Elbent Törökországba.

– Minek?

– Basádak.

Ez is jó. Az egész idei termést nincs kitől számon kérni.

– Hát a János, a hajdú?

– Beállt zsaddárdak.

Ez meg a legtermészetesebb.

– Hát a kocsisok meg a béresek hol vannak?

Már erre elkezdett a kretén nevetni. A nevetés alatt a nagy feje egészen kétfelé látszott nyílni a szája mentében, mint egy skatula, a tenyereit hol fel, hol le forgatva, mondá tutma hangon:

– Hát bidek a kocsis, beg a béres, ha didcs se ökör, se ló.

– Hát ki vitte el az ökröt meg a lovat?

– Hát a pléhgalléros úr. Ott vad az idstádcia róla bidd a bíródál.

Ezt már egészen értette Illavay. Pléhgalléros úr: ez valami kormánybiztos; ökröt, lovat elrekviráltak: a „térítvények” ott találhatók a bírónál.

Az megint igaz, hogyha se ökör, se ló nem maradt, akkor a cselédeknek is gondoskodni kellett magokról. Szent Mihály napja elmúlt, más gazda után kellett látniok.

Ez egészen tiszta munka.

– Hát a Káró kutyám hol van?

– Dagyod begtetszett a kapitágy urdak, aki itt volt kvártélyod. (Tehát távollétében bekvártélyoztak a házba valakit.)

– S az elvitte magával a kutyámat?

– Deb vitte, a baga lábád bedt utána.

Keserű jó kedvében ezt mondá Ferenc a Matykónak:

– Hát ugyan már miért nem hagytál te is itt?

Erre a félkotyó a nagy fejét még jobban a válla közé húzva, egész büszke önérzettel vallá meg:

– Bert deb kelletteb sedkidek.

Igazán nevetett rajta Ferenc. Mégis van egy klenódiuma, amit nem lophatnak el tőle, mert nem kell senkinek. – Hanem a kutyáját nagyon sajnálta. Hát már a kutya sem tartja meg a hűséget!

– S hol vannak a ház kulcsai? – kérdé a kreténtől.

Az száz ráncba húzta a homloka bőrét fölfelé; azután megint lefelé, hogy a bozontos haja előre-hátra mozgott bele, mint a babuka bóbitája. Keresett valamit abban a nagy üres pajtában, ami a fején belül volt. Azt hitte, hogy megtalálta.

– A kulcsok? A kulcsok? Azok bidd ott vaddak a bíródál.

Ferenc rögtön indult értök. Mikor a kapuhoz ért, a Matykó visszakiáltotta.

– Didi! Gyüjjön csak vissza! Deb a bíródál vaddak; hadeb a plébádosdál.

Aztán még egyszer visszakurjantotta az utcáról; megint más jutott eszébe.

– Nem is a plébánosnál vannak, hanem a nótárusnál.

Megtalálta aztán Illavay a ház kulcsát szerencsésen az árendásnál, aki a regálét bérlette.

Attól aztán megtudta a félév óta végbement dolgokat. Kezdhet mindent elöl, mint Robinson Crusoe. Hanem még a hozzákezdés előtt minél hamarább fel kell sietnie a székvárosba, s ott valami kommissió előtt igazolnia magát, hogy hol járt, „mikor az ég zörgött!”, mert az itthon nem levők vagyonai egyelőre lefoglaltattak, s addig azokat bérbe sem lehet adni. Tehát ha még nem akar elkésni a rozsvetéssel, siessen tisztába hozni a dolgát. Cselédet kapni pedig nehéz lesz, mert a jóravaló legényeket mind elvitték katonának.

Illavay visszament a házához, s egyenkint felnyitogatta az ajtókat. Alig ismert a lakására. Tele minden szoba ott lakozott hivatlan vendégek ízékeivel; tele valamennyi szalmával, amiben vackoltak, s ami most áldott jó tanyája valamennyi egérnek; megüti az embert a bűz, mikor belép.

Első dolga volt kinyitni minden ablakot, s aztán kihordatni a szemetet a Matykóval, ami nem ment egy kis csendes fejmegkopogtatás nélkül.

Az ablakokban az egerek csináltak maguknak kényelmes tanyát, egymás fölé három-négy kontignációra fúrták a szegletekbe a lyukakat: egészen itthon tették magukat, nem is lehetett nekik rossz néven venni.

Estig tartott, amíg annyira ki tudta tisztogatni a szobáit másodmagával, hogy meg lehetett bennük maradni.

Akkor aztán eszébe jutott, hogy enni is kell valamit.

– Van-e valami a kamarában? – kérdé Matykótól.

Megijedt az erősen, s nagy szemeket meresztett rá.

– Hát éd akkor bit eszeb?

Volt ugyanis a kamrában még némi-némi krumpli és avas szalonna, amit a gazdasszony otthagyott, de azt Matykó egészen egy ember számára tartotta elégségesnek, s az az egy ember maga volt.

Illavay nagyot nevetett rajta. Amerikát látott ember nem jön egyhamar zavarba. Vele voltak mindenféle ördöngös készülékei, amikkel a jenki a puszta szigeten is tud magának lakomát csapni.

– No, hát csak gondoskodjál magadról, Matykó, s aztán eredj aludni; majd reggel felköltelek.

Azzal bezárta az ajtókat, s egyedül maradt. Milyen nagyon egyedül!

Még saját magát sem találta otthon.

Hozzáfogott a teafőzéshez, s elővette a Wothly-féle konzervbádogot meg a spirituszkatlant, s főzött magának gulyáshúst, olyan birkából, ami a Missisippi partján legelt. Kétszersültje is volt hozzá, csak fel kellett áztatni a forró vízben.

Milyen derék dolog az, mikor az ember nem szorul senkire. Aztán csendesen lakomázgatott egymagában, s gondolkozott egyről-másról, utoljára a vacsora végén, ahogy rendesen szokta, a megmaradt ételt összevegyítve kenyérmaradékkal, a bádog csészéjében oda akarta adni a kutyájának, s csak akkor tért magához, mikor a „Káró!” kiáltásra nem mozdult senki. Hisz a kutya is elhagyta.

Hanem ahelyett az ablakát karmolázta valaki. Hát ott ki akar bejönni?

A biz a kis cica.

Odament, kinyitotta az ablakot, s beereszté.

Szép kis fehér macska volt, egészen tiszta fehér, mint a hermelin, csak a farka piros és fekete, gyűrűnkint – mint a korallkígyó: olyan furcsa kis állat.

Egyszer valamikor, attól az első hűtelentől kapta ajándékba; kedvence volt: ott szokott mindig a karosszéke támaszkodóján ülni, mikor vacsorált, s az ágyában aludt, a lábánál fekve.

Hát ez nem keresett más gazdát?

Amint a nyitott ablakon át beugrott a szobába, üdvözlő kurrogással dörzsölte oda a nyúlánk derekát a gazdája lábaszárához, s aztán felugrott a karszékre, s elfoglalta a szokott helyét a támlányon.

– Hát te még emlékezel a régire?

Odanyújtott neki maradék ételéből egy falatot.

A macska nem azért jött: köszöni alássan; őróla van ennél a háznál gondoskodva szépen; nem éhes ő. A fejét odadörzsölte a felé nyújtott kézhez, s eltolta magától a húsfalatot. Azután odakuporodott Ferenc ölébe, s elkezdett dorombozni, ami a macskánál nagy lelki megelégedés jele: a szemeit lehúnyta álmosan. De azért ne higgyen a macskának, aki egérnek született. Egyszer csak kiugrik a cirogató kéz alól, egy perc alatt az almárium mögött terem, s a másik percben már jelenti fenyegető mormogása, hogy megfogta az egeret.

Odahozta az ura lába elé. Nem azért, hogy megegye, nincs rászorulva, hanem csak mulatságképpen: olyan bohókásan hajigálózott a szerencsétlen fogollyal, két kézre kapta, mint a babát, lefektette, fél kézzel megpofozgatta, futni hagyta, meg elfogta; egyszóval úgy bánt vele, mint a szép lány a bolond legénnyel; utoljára megvetette, el hagyta futni. Ez is megemlegeti majd, hogy valaha szép macskával csókolózott!

Azután felugrott a fehér cica megint a szokott helyére, s elkezdte az esti toalettjét végezni, megnyalta a kacsócskáit, talpacskáit, a fülén felül mosdott, utoljára elkezdte a körmeivel tépni a gazdája kabátját, amiért aztán a lábára ütöttek.

Azért aztán megneheztelt, s elbújt az ágy alá.

Maga Ferenc is fekünni készült. Egy éjjelt az úton töltött el a szekéren bóbiskolva; a másikon le sem hunyta a szemeit. Jól fog esni az alvás.

De milyen hideg az az ágy.

No – az csak attól van, hogy a vánkosokra mind friss cihákat húzott.

De nagyon hideg volt az az ágy: mint egy koporsó. – A kikosarazott vőlegény ágya ilyen koporsó.

Eddig, mielőtt álomra hunyta a szemeit, mindig volt egy kis rövid buzgó imája. Egy hálaszó, egy kérés, ahhoz a megfoghatatlan lényhez, akit nem ismer senki, de érez mindenki. – Most nem találta az imáját.

Óh, be hideg ez az ágy!

Egyszer csak felugrott hozzá az a kis fehér állat; ez a paródiája a tigrisnek, s odamászott hozzá óvatos léptekkel, korallkígyófarkát magasra csóválva s arany szemeivel a szemébe nézve. S addig nem hagyott neki nyugtot, míg a kezét ki nem nyújtá a paplan alól; ahhoz aztán hozzátörülte a fejét jobbrul is, balrul is, s azután odafeküdt a lábához a takaró fölé, karikába kuporodva.

Milyen furcsa a világ! Hogy a kutya, a hűség jelképe, elszegődik más gazdához, és a macska, akiről azt mondják, hogy tele van hamissággal; hozzátart híven. Az utolsó ismerős – egy egész elvesztett, idegenné vált világból!

És Ferenc lassankint megtalálta az imádságát, ami nélkül olyan nehéz elaludni. Volt neki mit meghálálni a megfoghatatlan nagy világszellemnek.

„Mikor annyian szenvednek (és miket szenvednek!), akik nálamnál jobbak voltak; áldott légy, aki nekem azt adtad, hogy ne érezzek semmit.”


VisszaKezdőlapElőre